EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2049

Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2049 van de Commissie van 14 juli 2023 tot wijziging van Verordening (EU) 2017/852 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft kwikhoudende producten waarvoor productie-, invoer- en uitvoerverboden gelden (Voor de EER relevante tekst)

C/2023/4683

PB L 236 van 26.9.2023, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2049/oj

26.9.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 236/21


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2023/2049 VAN DE COMMISSIE

van 14 juli 2023

tot wijziging van Verordening (EU) 2017/852 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft kwikhoudende producten waarvoor productie-, invoer- en uitvoerverboden gelden

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2017/852 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 betreffende kwik, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1102/2008 (1), en met name artikel 20,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EU) 2017/852 is de uitvoer, invoer en productie in de Unie van de in bijlage II bij die verordening vermelde kwikhoudende producten met ingang van de in die bijlage vermelde data verboden, met uitzondering van producten die essentieel zijn voor civiele bescherming en militaire toepassingen en producten voor onderzoek, voor het ijken van instrumenten of voor gebruik als referentiestandaard.

(2)

Het Verdrag van Minamata inzake kwik (hierna “het verdrag” genoemd) is door de Unie gesloten bij Besluit (EU) 2017/939 van de Raad (2) en is op 16 augustus 2017 in werking getreden. Artikel 4, lid 1, van het verdrag verbiedt de productie, invoer en uitvoer van kwikhoudende producten die zijn vermeld in deel I van bijlage A bij dat verdrag na de voor die producten gespecificeerde datum van uitfasering. Krachtens artikel 4, lid 8, van het verdrag moet de Conferentie van de partijen bij het verdrag (“COP”) bijlage A bij het verdrag uiterlijk vijf jaar na de datum van inwerkingtreding ervan toetsen.

(3)

De Unie heeft bij Besluit (EU) 2021/727 van de Raad (3) voorstellen tot wijziging van de bijlagen A en B bij het verdrag ingediend. Tijdens haar vierde vergadering, van 21 tot en met 25 maart 2022, heeft de COP Besluit MC-4/3 aangenomen, waarbij deel I van bijlage A bij het verdrag werd gewijzigd door er acht kwikhoudende producten in op te nemen. Dat besluit werd door de Unie ondersteund bij Besluit (EU) 2022/549 van de Raad (4).

(4)

Rekstrookjes voor gebruik bij plethysmografen zijn reeds vermeld in deel A van bijlage II bij Verordening (EU) 2017/852 als een van de kwikhoudende producten die bij Besluit MC-4/3 zijn opgenomen in deel I van bijlage A bij het verdrag, evenals compacte fluorescentielampen met een geïntegreerde ballast (CFL.i) voor algemene verlichtingsdoeleinden van ≤ 30 W met een kwikgehalte van meer dan 2,5 mg per lamp. Bijgevolg moeten zeven kwikhoudende producten in deel A van bijlage II bij Verordening (EU) 2017/852 worden opgenomen, teneinde die verordening in overeenstemming te brengen met Besluit MC-4/3: i) compacte fluorescentielampen met een geïntegreerde ballast (CFL.i) voor algemene verlichtingsdoeleinden van ≤ 30 W met een kwikgehalte van niet meer dan 2,5 mg per lamp, ii) fluorescentielampen met koude kathode (CCFL) en fluorescentielampen met externe elektrode (EEFL) van alle lengten voor elektronische beeldschermen, iii) smeltdruktransductoren, smeltdruktransmitters en smeltdruksensoren, iv) kwikvacuümpompen, v) balanceermachines voor wielen en wielgewichten, vi) fotografische film en fotografisch papier en vii) stuwstof voor satellieten en ruimtevaartuigen.

(5)

Verordening (EU) 2017/852 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Verordening (EU) 2017/852 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 juli 2023.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)   PB L 137 van 24.5.2017, blz. 1.

(2)  Besluit (EU) 2017/939 van de Raad van 11 mei 2017 betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het Verdrag van Minamata inzake kwik (PB L 142 van 2.6.2017, blz. 4).

(3)  Besluit (EU) 2021/727 van de Raad van 29 april 2021 betreffende de indiening, namens de Europese Unie, van voorstellen tot wijziging van bijlagen A en B bij het Verdrag van Minamata inzake kwik, betreffende kwikhoudende producten en productieprocessen waarin kwik of kwikverbindingen worden gebruikt (PB L 155 van 5.5.2021, blz. 23).

(4)  Besluit (EU) 2022/549 van de Raad van 17 maart 2022 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen tijdens het tweede deel van de vierde vergadering van de Conferentie van de partijen bij het Verdrag van Minamata inzake kwik in verband met de vaststelling van besluiten tot wijziging van de bijlagen A en B bij dat verdrag (PB L 107 van 6.4.2022, blz. 78).


BIJLAGE

Deel A van bijlage II bij Verordening (EU) 2017/852 wordt als volgt gewijzigd:

1)   De volgende vermelding 3 bis wordt ingevoegd:

Kwikhoudende producten

Datum vanaf wanneer de uitvoer, invoer en productie van de kwikhoudende producten verboden zijn

“3 bis.

Compacte fluorescentielampen met een geïntegreerde ballast (CFL.i) voor algemene verlichtingsdoeleinden van ≤ 30 W met een kwikgehalte van niet meer dan 2,5 mg per lamp.

31.12.2025”

2)   De volgende vermelding 6 bis wordt ingevoegd:

Kwikhoudende producten

Datum vanaf wanneer de uitvoer, invoer en productie van de kwikhoudende producten verboden zijn

“6 bis.

Fluorescentielampen met koude kathode (CCFL) en fluorescentielampen met externe elektrode (EEFL) van alle lengten voor elektronische beeldschermen, die niet onder punt 6 vallen.

31.12.2025”

3)   De volgende vermeldingen 10 en 11 worden toegevoegd:

Kwikhoudende producten

Datum vanaf wanneer de uitvoer, invoer en productie van de kwikhoudende producten verboden zijn

“10.

De volgende niet-elektronische meetinstrumenten, met uitzondering van die welke zijn geïnstalleerd in omvangrijke apparatuur of die worden gebruikt voor zeer nauwkeurige metingen wanneer geen kwikvrij alternatief beschikbaar is:

a)

smeltdrukomzetters;

b)

smeltdruktransmitters;

c)

smeltdruksensoren.

31.12.2025

11.

Andere kwikhoudende producten:

a)

kwikvacuümpompen;

b)

balanceermachines voor wielen en wielgewichten;

c)

fotografische film en fotografisch papier;

d)

stuwstof voor satellieten en ruimtevaartuigen.

31.12.2025”


Top