EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2238

Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/2238 van de Commissie van 22 augustus 2022 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2306 wat betreft de overgangsbepalingen voor inspectiecertificaten en uittreksels daaruit en wat betreft de overgangsbepalingen voor in Oekraïne afgegeven inspectiecertificaten (Voor de EER relevante tekst)

C/2022/5836

OJ L 294, 15.11.2022, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2238/oj

15.11.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 294/3


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2022/2238 VAN DE COMMISSIE

van 22 augustus 2022

tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2306 wat betreft de overgangsbepalingen voor inspectiecertificaten en uittreksels daaruit en wat betreft de overgangsbepalingen voor in Oekraïne afgegeven inspectiecertificaten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad (1), en met name artikel 38, lid 8, punt a), ii), artikel 46, lid 7, punt b), en artikel 57, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2306 van de Commissie (2) voorziet in regels betreffende de officiële controles van zendingen biologische producten en omschakelingsproducten die bestemd zijn voor invoer in de Unie en betreffende het inspectiecertificaat.

(2)

Overeenkomstig artikel 5, lid 3, eerste alinea, en artikel 6, lid 3, tweede alinea, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2306 wordt het inspectiecertificaat in Traces (Trade Control and Expert System) afgegeven en voorzien van een gekwalificeerd elektronisch zegel. In artikel 6, lid 6, en artikel 7, lid 4, van die verordening is respectievelijk voorzien in de visering van een deel van een zending als biologisch en in de visering van uittreksels uit inspectiecertificaten in Traces met een gekwalificeerd elektronisch zegel.

(3)

In de in artikel 11, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2306 vastgestelde overgangsbepalingen voor de periode tot en met 30 juni 2022 is reeds bepaald dat het inspectiecertificaat op papier mag worden afgegeven nadat het in Traces is ingevuld en is afgedrukt, en dat, indien het certificaat op papier wordt afgegeven, dat certificaat op papier moet worden geviseerd. Indien het inspectiecertificaat in Traces wordt afgegeven en van een gekwalificeerd elektronisch zegel is voorzien, mag het op papier worden geviseerd.

(4)

De in artikel 11, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2306 vastgestelde overgangsbepalingen bepalen dat, tot en met 30 juni 2022, het uittreksel uit het inspectiecertificaat ook op papier mag worden geviseerd nadat het in Traces is ingevuld en is afgedrukt.

(5)

De procedure voor de inschrijving van bevoegde autoriteiten in de lidstaten en in derde landen en van controleautoriteiten en controleorganen voor het gekwalificeerde elektronische zegel is aan de gang. De inschrijvingsprocedure duurde langer dan verwacht en werd niet vóór 30 juni 2022 afgerond.

(6)

Daarom moeten de in artikel 11 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2306 vastgestelde overgangsbepalingen voor papieren inspectiecertificaten en uittreksels daaruit worden verlengd om alle betrokken actoren in staat te stellen de inschrijving voor het gekwalificeerde elektronische zegel af te ronden.

(7)

De invasie van Oekraïne door Rusland op 24 februari 2022 vormt een uitzonderlijke en ongekende uitdaging voor de controleautoriteiten en controleorganen die erkend zijn met het oog op de uitvoer van biologische en omschakelingsproducten van Oekraïne naar de Unie. In Oekraïne zijn ook de postdiensten verstoord.

(8)

Overeenkomstig artikel 11, lid 1 bis, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2306 en in afwijking van artikel 5, lid 3, eerste alinea, van die verordening mag een in Oekraïne gevestigde gemachtigde persoon van een controleautoriteit die of een controleorgaan dat nog niet met een gekwalificeerd elektronisch zegel is uitgerust, het inspectiecertificaat tot en met 30 juni 2022 in elektronische vorm in Traces aanmaken en indienen zonder aanbrenging van een gekwalificeerd elektronisch zegel in vak 18 daarvan. In het licht van de onvoorspelbare duur van de Russische invasie van Oekraïne moet ook deze afwijking worden verlengd.

(9)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2306 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(10)

Aangezien de overgangsperiode voor papieren certificaten en de afwijking voor Oekraïne op 30 juni 2022 verstrijken, moet deze verordening met terugwerkende kracht van toepassing zijn met ingang van 1 juli 2022,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 11 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2306 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In lid 1 wordt de inleidende zin vervangen door:

“In afwijking van artikel 5, lid 3, eerste alinea, mag het inspectiecertificaat tot en met 30 november 2022 op papier worden afgegeven nadat het in Traces is ingevuld en is afgedrukt. Dat papieren certificaat voldoet aan de volgende eisen:”.

2)

Lid 1 bis wordt vervangen door:

“1bis.   In afwijking van artikel 5, lid 3, eerste alinea, mag een in Oekraïne gevestigde gemachtigde persoon van een controleautoriteit die of een controleorgaan dat nog niet met een gekwalificeerd elektronisch zegel is uitgerust, het inspectiecertificaat tot en met 30 november 2022 in elektronische vorm in Traces aanmaken en indienen zonder aanbrenging van een gekwalificeerd elektronisch zegel in vak 18 daarvan. Een dergelijk certificaat wordt afgegeven voordat de zending waarop het betrekking heeft Oekraïne verlaat.”.

3)

In lid 2 wordt de inleidende zin vervangen door:

“In afwijking van artikel 6, lid 3, is tot en met 30 november 2022 het volgende van toepassing:”.

4)

In lid 5 wordt de inleidende zin vervangen door:

“In afwijking van artikel 6, lid 6, en artikel 7, lid 4, mag het uittreksel uit het inspectiecertificaat tot en met 30 november 2022 op papier worden geviseerd nadat het in Traces is ingevuld en is afgedrukt. Dat papieren certificaat voldoet aan de volgende eisen:”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2022.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 augustus 2022.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 150 van 14.6.2018, blz. 1.

(2)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2306 van de Commissie van 21 oktober 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad met regels betreffende de officiële controles van zendingen biologische producten en omschakelingsproducten die bestemd zijn voor invoer in de Unie en betreffende het inspectiecertificaat (PB L 461 van 27.12.2021, blz. 13).


Top