EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1273

Verordening (EU) 2022/1273 van de Raad van 21 juli 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

ST/11451/2022/INIT

OJ L 194, 21.7.2022, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1273/oj

21.7.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 194/1


VERORDENING (EU) 2022/1273 VAN DE RAAD

van 21 juli 2022

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit 2014/145/GBVB van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (1),

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad (2) geeft uitvoering aan de beperkende maatregelen van Besluit 2014/145/GBVB.

(2)

Op 21 juli 2022 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2022/1272 (3) tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB vastgesteld, waarbij een extra afwijking van de bepalingen inzake bevriezing van tegoeden en het verbod op de beschikbaarstelling van tegoeden en economische middelen aan op de lijst geplaatste personen en entiteiten is ingevoerd met het oog op de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben.

(3)

Omdat de Unie vastberaden is wereldwijde voedselonzekerheid te voorkomen en te bestrijden en om verstoringen in de betalingskanalen voor landbouwproducten te voorkomen, wordt bij Besluit (GBVB) 2022/1272 ook een afwijking ingevoerd van de bevriezing van tegoeden en het verbod op de beschikbaarstelling van tegoeden en economische middelen aan op de lijst geplaatste banken.

(4)

Bij Besluit (GBVB) 2022/1272 wordt ook een afwijking ingevoerd van de bevriezing van tegoeden en het verbod op de beschikbaarstelling van tegoeden en economische middelen voor de ordelijke afwikkeling van verrichtingen, inclusief correspondentbankrelaties, met één op de lijst geplaatste bank.

(5)

Met het oog op een doeltreffende en uniforme uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 en gezien de toenemende complexiteit van constructies om sancties te omzeilen, hetgeen een doeltreffende uitvoering in de weg staat, is het noodzakelijk op de lijst geplaatste personen en entiteiten met onder de jurisdictie van een lidstaat vallende activa ertoe te verplichten deze activa te rapporteren en met de bevoegde autoriteit samen te werken bij de verificatie van deze rapportage. Het is ook wenselijk de bepalingen inzake rapportageverplichtingen voor marktdeelnemers in de Unie aan te scherpen, teneinde overtreding en omzeiling van de bepalingen inzake bevriezing van tegoeden te voorkomen. Het niet-naleven van deze verplichting wordt beschouwd als omzeiling van de bepalingen inzake bevriezing van tegoeden en wordt gesanctioneerd indien overeenkomstig de toepasselijke nationale voorschriften en procedures de sanctievoorwaarden zijn vervuld.

(6)

Deze verordening moet worden toegepast overeenkomstig de in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie erkende rechten en beginselen, met name het recht op eigendom, het recht op een effectief rechtsmiddel en op een eerlijk proces, de eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven, en de bescherming van persoonsgegevens, en met name de geheimhoudingsplicht van advocaten ten aanzien van hun cliënten.

(7)

Deze wijzigingen vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag en bijgevolg is regelgeving op het niveau van de Unie noodzakelijk voor de uitvoering ervan, met name om te garanderen dat zij in alle lidstaten uniform worden toegepast.

(8)

Verordening (EU) nr. 269/2014 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 269/2014 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 6 ter wordt als volgt gewijzigd:

a)

de volgende leden worden ingevoegd:

“2 bis.   In afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen die toebehoren aan de onder nummer 108 in bijlage I vermelde entiteit, of voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen aan die entiteit, nadat zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen noodzakelijk zijn om uiterlijk op 22 augustus 2023 verrichtingen, contracten of andere overeenkomsten, met inbegrip van correspondentbankrelaties, die vóór 21 juli 2022 met die entiteit zijn gesloten, te beëindigen.

2 ter.   In afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat, onder de voorwaarden die zij passend achten, toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen of de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen aan de onder nummer 108 in bijlage I vermelde entiteit, nadat zij hebben vastgesteld dat de tegoeden of economische middelen noodzakelijk zijn voor de voltooiing, uiterlijk op 31 oktober 2022, van een lopende verkoop en overdracht van eigendomsrechten waarvan die entiteit rechtstreeks of indirect eigenaar is in een in de Unie gevestigde rechtspersoon, entiteit of lichaam.”;

b)

in lid 3 wordt punt a) vervangen door:

“a)

de betrokken tegoeden of economische middelen noodzakelijk zijn voor de verkoop en overdracht uiterlijk op 31 december 2022, of binnen zes maanden na de datum van opneming op de lijst in bijlage I als dit later is, van eigendomsrechten in een in de Unie gevestigde rechtspersoon of entiteit of een in de Unie gevestigd lichaam, indien die eigendomsrechten direct of indirect eigendom zijn van in bijlage I genoemde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen, alsmede”.

2)

De volgende artikelen worden ingevoegd:

“Artikel 6 quinquies

1.   In afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren economische middelen, nadat zij hebben vastgesteld dat:

a)

de vrijgave van die economische middelen noodzakelijk is voor de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben, alsmede

b)

de uit de vrijgave van die economische middelen voortvloeiende opbrengst bevroren wordt.

2.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken in kennis van de overeenkomstig lid 1, verleende toestemming.

Artikel 6 sexies

1.   In afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen die toebehoren aan de onder de nummers 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82 en 108 in bijlage I vermelde entiteiten, of voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen aan die entiteiten, nadat zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen noodzakelijk zijn voor de aankoop, de invoer of het vervoer van landbouw- en voedingsproducten, met inbegrip van tarwe en meststoffen.

2.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken in kennis van de overeenkomstig lid 1 verleende toestemming.”.

3)

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 1 wordt vervangen door:

“1.   Niettegenstaande de geldende voorschriften inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim zijn natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen verplicht:

a)

alle informatie die de naleving van deze verordening vergemakkelijkt, zoals informatie in verband met rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 2 zijn bevroren of informatie over tegoeden en economische middelen op het grondgebied van de Unie die toebehoren aan, eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van in de lijst van bijlage I opgenomen natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen en die niet zijn behandeld als bevroren door de natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die daartoe verplicht zijn, onverwijld te verstrekken aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn, en deze informatie, direct of via de autoriteiten van de lidstaat, aan de Commissie te doen toekomen, en

b)

samen te werken met de bevoegde autoriteit bij de verificatie van deze informatie.”;

b)

de volgende leden worden toegevoegd:

“4.   De bevoegde autoriteiten van de lidstaten, met inbegrip van handhavingsautoriteiten en beheerders van officiële registers waarin natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen alsmede onroerende of roerende goederen worden geregistreerd, verwerken informatie, inclusief persoonsgegevens, en wisselen deze uit met andere bevoegde autoriteiten van de lidstaten en de Commissie.

5.   De verwerking van persoonsgegevens geschiedt overeenkomstig deze verordening en Verordeningen (EU) 2016/679 (*1) en (EU) 2018/1725 (*2) van het Europees Parlement en de Raad en slechts voor zover dit nodig is voor de toepassing van deze verordening en om te zorgen voor doeltreffende samenwerking tussen de lidstat;en en met de Commissie bij de toepassing van deze verordening.

(*1)  Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1)."

(*2)  Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).”."

4)

Artikel 9 wordt vervangen door:

“Artikel 9

1.   Het is verboden om bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of gevolg hebben dat de in artikel 2 bedoelde maatregelen worden omzeild.

2.   In de lijst van bijlage I opgenomen natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen:

a)

melden vóór 1 september 2022 of binnen zes weken na de datum van opname op de lijst in bijlage I als dit later is, tegoeden of economische middelen die onder de jurisdictie van een lidstaat vallen en toebehoren aan, eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van hen, aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar deze tegoeden of economische middelen zich bevinden, en

b)

werken met de bevoegde autoriteit samen bij de verificatie van deze informatie.

3.   Niet-naleving van lid 2 wordt beschouwd als deelname, als bedoeld in lid 1, aan activiteiten die tot doel of gevolg hebben dat de in artikel 2 bedoelde maatregelen worden omzeild.

4.   De betrokken lidstaat verstrekt de overeenkomstig lid 2, punt a), ontvangen informatie binnen twee weken aan de Commissie.

5.   De verplichting van lid 2, punt a), is niet van toepassing tot en met 1 januari 2023 ten aanzien van tegoeden of economische middelen die zich bevinden in een lidstaat waarin al vóór 21 juli 2022 een soortgelijke meldingsplicht gold krachtens zijn nationaal recht.

6.   Overeenkomstig dit artikel verstrekte of ontvangen informatie wordt alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij is verstrekt of ontvangen.

7.   De verwerking van persoonsgegevens geschiedt overeenkomstig deze verordening, Verordening (EU) 2016/679 en Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad en slechts voor zover dit nodig is voor de toepassing van deze verordening.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 juli 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

M. BEK


(1)  PB L 78 van 17.3.2014, blz. 16.

(2)  Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (PB L 78 van 17.3.2014, blz. 6).

(3)  Besluit (GBVB) 2022/1272 van de Raad van 21 juli 2022 tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (PB L 193 van 21.7.2022).


Top