EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1340

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1340 van de Commissie van 29 juli 2022 houdende vaststelling van de gelijkwaardigheid, teneinde het recht van vrij verkeer binnen de Unie te faciliteren, van door de Republiek Peru afgegeven COVID-19-certificaten met de overeenkomstig Verordening (EU) 2021/953 van het Europees Parlement en de Raad afgegeven certificaten (Voor de EER relevante tekst)

C/2022/5601

OJ L 201, 1.8.2022, p. 60–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1340/oj

1.8.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 201/60


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2022/1340 VAN DE COMMISSIE

van 29 juli 2022

houdende vaststelling van de gelijkwaardigheid, teneinde het recht van vrij verkeer binnen de Unie te faciliteren, van door de Republiek Peru afgegeven COVID-19-certificaten met de overeenkomstig Verordening (EU) 2021/953 van het Europees Parlement en de Raad afgegeven certificaten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2021/953 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2021 betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele COVID-19-vaccinatie-, test- en herstelcertificaten (digitaal EU-covidcertificaat) teneinde het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te faciliteren (1), en met name artikel 8, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EU) 2021/953 wordt een kader vastgesteld voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele COVID-19-vaccinatie-, test- en herstelcertificaten (“digitaal EU-covidcertificaat”), teneinde de uitoefening van het recht van vrij verkeer door de houders van dergelijke certificaten tijdens de COVID-19-pandemie te faciliteren. Voorts helpt de verordening de geleidelijke en gecoördineerde opheffing te faciliteren van de beperkingen van het vrije verkeer die de lidstaten, in overeenstemming met het Unierecht, hebben ingesteld om de verspreiding van SARS-CoV-2 in te dijken.

(2)

Verordening (EU) 2021/953 staat toe dat door derde landen aan burgers van de Unie en hun familieleden afgegeven COVID-19-certificaten worden aanvaard indien de Commissie van oordeel is dat die COVID-19-certificaten zijn afgegeven overeenkomstig normen die als gelijkwaardig moeten worden beschouwd met die welke op grond van die verordening zijn vastgesteld. Voorts moeten de lidstaten, overeenkomstig Verordening (EU) 2021/954 van het Europees Parlement en de Raad (2), de regels van Verordening (EU) 2021/953 toepassen op onderdanen van derde landen die niet binnen het toepassingsgebied van die verordening vallen, maar die legaal op hun grondgebied verblijven of wonen en overeenkomstig het Unierecht het recht hebben naar andere lidstaten te reizen. Daarom moeten alle bij dit besluit vastgestelde gelijkwaardigheidsbevindingen van toepassing zijn op de door de Republiek Peru aan burgers van de Unie en hun familieleden afgegeven COVID-19-vaccinatiecertificaten. Evenzo moeten die gelijkwaardigheidsbevindingen op grond van Verordening (EU) 2021/954 ook gelden voor COVID-19-vaccinatiecertificaten die de Republiek Peru onder de in die verordening vastgestelde voorwaarden afgeeft aan onderdanen van derde landen die legaal op het grondgebied van de lidstaten verblijven of wonen.

(3)

Op 7 april 2022 heeft de Republiek Peru de Commissie gedetailleerde informatie verstrekt over de afgifte van interoperabele COVID-19-vaccinatiecertificaten overeenkomstig het systeem “Vaccination Card against COVID-19”. De Republiek Peru heeft de Commissie meegedeeld dat zij van oordeel is dat haar COVID-19-certificaten worden afgegeven volgens een norm en via een technologisch systeem die interoperabel zijn met het bij Verordening (EU) 2021/953 vastgestelde vertrouwenskader en verificatie van de echtheid, geldigheid en integriteit van de certificaten mogelijk maken. In dit verband heeft de Republiek Peru de Commissie meegedeeld dat de door de Republiek Peru overeenkomstig het systeem “Vaccination Card against COVID-19” afgegeven COVID-19-vaccinatiecertificaten de in de bijlage bij Verordening (EU) 2021/953 bedoelde gegevens bevatten.

(4)

De Republiek Peru heeft de Commissie tevens meegedeeld dat zij vaccinatiecertificaten, testcertificaten en herstelcertificaten aanvaardt die door de lidstaten en EER-landen overeenkomstig Verordening (EU) 2021/953 zijn afgegeven.

(5)

Naar aanleiding van een verzoek van de Republiek Peru heeft de Commissie op 29 juni 2022 technische tests uitgevoerd waaruit bleek dat de COVID-19-vaccinatiecertificaten die de Republiek Peru afgeeft overeenkomstig het systeem “Vaccination Card against COVID-19”, interoperabel zijn met het bij Verordening (EU) 2021/953 vastgestelde vertrouwenskader en verificatie van de echtheid, geldigheid en integriteit van de certificaten mogelijk maken. De Commissie heeft ook bevestigd dat de door de Republiek Peru overeenkomstig het systeem “Vaccination Card against COVID-19” afgegeven COVID-19-vaccinatiecertificaten de vereiste gegevens bevatten.

(6)

Tevens heeft de Republiek Peru de Commissie meegedeeld dat zij interoperabele vaccinatiecertificaten voor COVID-19-vaccins afgeeft. Momenteel betreft dit de vaccins Comirnaty, Vaxzevria, BBIBP-CorV, Spikevax en Jcovden.

(7)

De Republiek Peru heeft de Commissie meegedeeld dat zij geen interoperabele testcertificaten afgeeft.

(8)

De Republiek Peru heeft de Commissie tevens meegedeeld zij het geen interoperabele herstelcertificaten afgeeft.

(9)

Voorts heeft de Republiek Peru de Commissie meegedeeld dat wanneer verificateurs in Peru certificaten verifiëren, de daarin opgenomen persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt om de vaccinatie-, test- of herstelstatus van de houder te verifiëren en te bevestigen, en daarna niet worden bewaard.

(10)

Bijgevolg is voldaan aan de nodige elementen om vast te stellen dat de COVID-19-vaccinatiecertificaten die de Republiek Peru overeenkomstig het systeem “Vaccination Card against COVID-19” afgeeft, als gelijkwaardig moeten worden beschouwd met de certificaten die overeenkomstig Verordening (EU) 2021/953 worden afgegeven.

(11)

Daarom moeten de door de Republiek Peru overeenkomstig het systeem “Vaccination Card against COVID-19” afgegeven COVID-19-vaccinatiecertificaten worden aanvaard onder de in artikel 5, lid 5, van Verordening (EU) 2021/953 bedoelde voorwaarden.

(12)

Opdat dit besluit operationeel kan worden, moet de Republiek Peru worden aangesloten op het bij Verordening (EU) 2021/953 ingestelde vertrouwenskader voor digitale EU-covidcertificaten.

(13)

Ter bescherming van de belangen van de Unie, met name op het gebied van de volksgezondheid, kan de Commissie gebruikmaken van haar bevoegdheden om de toepassing van dit besluit op te schorten of dit besluit in te trekken indien aan de voorwaarden van artikel 8, lid 2, van Verordening (EU) 2021/953 niet langer wordt voldaan.

(14)

Om de Republiek Peru zo snel mogelijk te kunnen aansluiten op het bij Verordening (EU) 2021/953 ingestelde vertrouwenskader voor digitale EU-covidcertificaten, moet dit besluit in werking treden op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(15)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het comité dat is ingesteld bij artikel 14 van Verordening (EU) 2021/953,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De door de Republiek Peru overeenkomstig het systeem “Vaccination Card against COVID-19” afgegeven COVID-19-vaccinatiecertificaten worden, teneinde het recht van vrij verkeer binnen de Unie te faciliteren, behandeld als gelijkwaardig met die welke worden afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) 2021/953.

Artikel 2

De Republiek Peru wordt aangesloten op het bij Verordening (EU) 2021/953 ingestelde vertrouwenskader voor digitale EU-covidcertificaten.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 29 juli 2022.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 211 van 15.6.2021, blz. 1.

(2)  Verordening (EU) 2021/954 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2021 betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele COVID-19-vaccinatie-, test- en herstelcertificaten (digitaal EU-COVID-certificaat) ten aanzien van onderdanen van derde landen die legaal op het grondgebied van de lidstaten verblijven of wonen tijdens de COVID-19-pandemie (PB L 211 van 15.6.2021, blz. 24).


Top