EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0578

Besluit (GBVB) 2022/578 van de Raad van 8 april 2022 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

ST/7900/2022/INIT

OJ L 111, 8.4.2022, p. 70–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/578/oj

8.4.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 111/70


BESLUIT (GBVB) 2022/578 VAN DE RAAD

van 8 april 2022

tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 31 juli 2014 Besluit 2014/512/GBVB (1) vastgesteld.

(2)

De Unie houdt onverkort vast aan haar steun voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne.

(3)

Op 24 februari 2022 kondigde de president van de Russische Federatie een militaire operatie in Oekraïne aan, waarna de Russische strijdkrachten een aanval begonnen op Oekraïne. Die aanval is een flagrante schending van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

(4)

In zijn conclusies van 24 februari 2022 veroordeelde de Europese Raad in de krachtigste bewoordingen de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van de Russische Federatie tegen Oekraïne. De onwettige militaire acties van Rusland vormen een flagrante schending van het internationaal recht en van de beginselen van het VN-Handvest en ondermijnen de Europese en mondiale veiligheid en stabiliteit. De Europese Raad riep op tot de dringende voorbereiding en aanneming van een nieuw pakket individuele en economische sancties.

(5)

In zijn conclusies van 24 maart 2022 verklaarde de Europese Raad dat de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne een grove schending vormt van het internationaal recht en tot enorm veel dodelijke slachtoffers en gewonden leidt onder de burgerbevolking, en dat de Europese Unie bereid blijft om snel mazen te dichten, daadwerkelijke en mogelijke omzeiling van de reeds aangenomen beperkende maatregelen aan te pakken, en snel verdere gecoördineerde, zware sancties op te leggen aan Rusland en Belarus om de Russische mogelijkheden om de agressie voort te zetten op effectieve wijze te dwarsbomen.

(6)

Gezien de ernst van de situatie en in reactie op de militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne moeten verdere beperkende maatregelen worden ingesteld. Met name moet het verbod inzake deposito’s worden uitgebreid naar cryptoportemonnees en moet het verbod op de uitvoer van in euro luidende bankbiljetten en het verbod op de verkoop van in euro luidende overdraagbare effecten worden uitgebreid tot alle officiële valuta’s van de lidstaten. Daarnaast moeten de gunning en voortzetting van de uitvoering van overheidsopdrachten en concessies met Russische onderdanen en in Rusland gevestigde entiteiten of lichamen worden verboden. Voorts moet er een verbod komen op het verlenen van steun, met inbegrip van financiering en financiële bijstand of enig ander voordeel uit een programma van de Unie, Euratom of een lidstaat, aan entiteiten die eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van de Russische overheid. Ook moet het verboden worden om begunstigde te zijn of op te treden als trustee of in vergelijkbare hoedanigheid voor Russische personen en entiteiten, en moet er een verbod komen op het verlenen van bepaalde diensten aan trusts. Verder moet vaartuigen onder Russische vlag de toegang tot havens op het grondgebied van de Unie worden ontzegd. Ook moet de uitvoer van vliegtuigbrandstof en andere goederen naar Rusland worden beperkt en moeten er aanvullende invoerbeperkingen komen op bepaalde goederen die door of uit Rusland worden uitgevoerd, met inbegrip van steenkool en andere vaste fossiele brandstoffen. Tot slot moet het voor in Rusland gevestigde wegvervoerondernemingen verboden worden om op het grondgebied van de Unie goederen over de weg te vervoeren, ook in doorvoer.

(7)

Daarnaast moet de vrijstelling van het verbod op transacties met bepaalde staatsentiteiten worden uitgebreid tot Zwitserland, de Europese Economische Ruimte en de Westelijke Balkan. De Unie verwacht dat alle landen in de regio zich snel en volledig zullen aanpassen aan de beperkende maatregelen van de EU, inclusief de maatregelen betreffende acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren. Bovendien moeten er, wat betreft de beperkingen op goederen en technologieën voor tweeërlei gebruik, goederen en technologieën die kunnen bijdragen tot de militaire en technologische versterking van Rusland of de ontwikkeling van de Russische defensie- en veiligheidssector, goederen en technologie die geschikt zijn voor gebruik in de luchtvaart of de ruimtevaartindustrie, vliegtuigbrandstof en brandstofadditieven, en luxegoederen, bepaalde afwijkingen worden gewijzigd of ingevoerd.

(8)

Om uitvoering te geven aan bepaalde maatregelen, is verder optreden van de Unie vereist.

(9)

Besluit 2014/512/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2014/512/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

in artikel 1 bis bis, lid 3, wordt punt a) vervangen door:

“a)

transacties die strikt noodzakelijk zijn voor de directe of indirecte aankoop, de invoer of het vervoer van aardgas en aardolie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, alsmede titaan, aluminium, koper, nikkel, palladium en ijzererts uit of via Rusland naar de Unie, een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte, Zwitserland, of de Westelijke Balkan;”;

2)

aan artikel 1 bis bis, lid 3, wordt het volgende punt toegevoegd:

“c)

transacties voor de aankoop, de invoer of het vervoer in de Unie van steenkool en andere vaste fossiele brandstoffen tot en met 10 augustus 2022.”;

3)

Aan artikel 1 bis bis wordt het volgende lid toegevoegd:

“4.   De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit artikel moeten vallen.”;

4)

artikel 1 ter wordt vervangen door:

“Artikel 1 ter

1.   Het is verboden deposito’s te aanvaarden van Russische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland verblijven, of van in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen, indien de totale waarde van de deposito’s van de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de entiteit of het lichaam per kredietinstelling meer dan 100 000 EUR bedraagt.

2.   Het is verboden diensten op het gebied van portemonnees, rekeningen en bewaring van cryptoactiva te verrichten voor Russische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland verblijven, of voor in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen, indien de totale waarde van de cryptoactiva van de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de entiteit of het lichaam per portemonnee, rekening of aanbieder van cryptobewaringsdiensten meer dan 10 000 EUR bedraagt.

3.   De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op onderdanen van een lidstaat, van een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland, noch op natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning voor een lidstaat, voor een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte of voor Zwitserland.

4.   De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op deposito’s die noodzakelijk zijn voor niet aan beperkingen onderworpen grensoverschrijdende handel in goederen en diensten tussen de Unie en Rusland.

5.   In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten onder door hen passend geachte voorwaarden vergunning verlenen voor de aanvaarding van een dergelijk deposito of de verrichting van diensten op het gebied van portemonnees, rekeningen en bewaring van cryptoactiva, nadat zij hebben geconstateerd dat de aanvaarding van een dergelijk deposito of de verrichting van diensten op het gebied van portemonnees, rekeningen en bewaring van cryptoactiva:

a)

noodzakelijk is voor uitgaven in verband met de basisbehoeften van in lid 1 bedoelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen en de familieleden die van hen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en nutsvoorzieningen;

b)

uitsluitend bestemd is voor het betalen van redelijke honoraria of het vergoeden van kosten in verband met de verrichting van juridische diensten;

c)

noodzakelijk is voor de betaling van buitengewone lasten, mits de betrokken bevoegde autoriteit de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken voordat zij de vergunning verleent, in kennis stelt van de redenen waarom zij meent dat een specifieke vergunning moet worden verleend, of

d)

noodzakelijk is voor de officiële doelen van een diplomatieke of consulaire post of internationale organisatie.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van dit lid verleende vergunning, binnen twee weken na het verlenen van de vergunning.

6.   In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten onder door hen passend geachte voorwaarden vergunning verlenen voor de aanvaarding van een dergelijk deposito of de verrichting van diensten op het gebied van portemonnees, rekeningen en bewaring van cryptoactiva, nadat zij hebben geconstateerd dat de aanvaarding van een dergelijk deposito of de verrichting van diensten op het gebied van portemonnees, rekeningen en bewaring van cryptoactiva:

a)

noodzakelijk is voor humanitaire doeleinden, zoals het verlenen van bijstand of het faciliteren van de verlening van bijstand, met inbegrip van medische benodigdheden, levensmiddelen, of de overbrenging van humanitaire hulpverleners en gerelateerde bijstand of voor evacuaties, of

b)

noodzakelijk is voor activiteiten van het maatschappelijk middenveld die de democratie, de mensenrechten of de rechtsstaat in Rusland rechtstreeks bevorderen.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken na het verlenen van de vergunning in kennis van elke op grond van dit lid verleende vergunning.”;

5)

in artikel 1 quinquies wordt lid 1 vervangen door:

“1.   Het is verboden in een officiële valuta van een lidstaat luidende effecten die na 12 april 2022 zijn uitgegeven of rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging die blootstelling bieden aan dergelijke effecten, te verkopen aan Russische onderdanen of in Rusland verblijvende natuurlijke personen of in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.”;

6)

artikel 1 septies wordt vervangen door:

“Artikel 1 septies

1.   Het is verboden om in een officiële valuta van een lidstaat luidende bankbiljetten te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar Rusland of naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, met inbegrip van de regering en de centrale bank van Rusland, of voor gebruik in Rusland.

2.   Het in lid 1 bedoelde verbod is niet van toepassing op de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van in een officiële valuta van een lidstaat luidende bankbiljetten indien dergelijke verkoop, levering, overdracht of uitvoer noodzakelijk is voor:

a)

persoonlijk gebruik door natuurlijke personen die naar Rusland reizen of hun naaste familieleden die samen met hen reizen, of

b)

de officiële doelen van diplomatieke missies, consulaire posten of internationale organisaties in Rusland die bescherming genieten op grond van het internationaal recht.”;

7)

de volgende artikelen worden ingevoegd:

“Artikel 1 nonies

1.   Het is verboden overheidsopdrachten of concessieovereenkomsten te gunnen of voort te zetten die binnen het toepassingsgebied vallen van zowel de Richtlijnen 2014/23/EU (*1), 2014/24/EU (*2), 2014/25/EU (*3) en 2009/81/EG (*4) van het Europees Parlement en de Raad, alsmede artikel 10, leden 1 en 3, lid 6, punten a) tot en met e), en leden 8, 9 en 10, de artikelen 11, 12, 13 en 14 van Richtlijn 2014/23/EU, de artikelen 7 en 8, artikel 10, punten b) tot en met f) en h) tot en met j), van Richtlijn 2014/24/EU, artikel 18, artikel 21, punten b) tot en met e) en g) tot en met i), en de artikelen 29 en 30, van Richtlijn 2014/25/EU en artikel 13, punten a) tot en met d), f) tot en met h) en j), van Richtlijn 2009/81/EG, aan of met:

a)

een Russisch onderdaan of een in Rusland gevestigde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam;

b)

een rechtspersoon, entiteit of lichaam waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een entiteit bedoeld in punt a) van dit lid, of

c)

een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam handelend namens of op aanwijzing van een entiteit bedoeld in punt a) of b) van dit lid,

met inbegrip van onderaannemers, leveranciers of entiteiten waarvan in de zin van de Richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU en 2009/81/EG de capaciteit wordt ingeroepen, wanneer zij meer dan 10 % van de waarde van de opdracht vertegenwoordigen.

2.   In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor de gunning en de voortzetting van de uitvoering van overeenkomsten voor:

a)

de exploitatie, het onderhoud, de ontmanteling en het beheer van radioactief afval, de levering en opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire capaciteit, en de voortzetting van het ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling die nodig zijn voor de afwerking van civiele nucleaire installaties, alsmede de levering van precursormateriaal voor de productie van medische radio-isotopen en soortgelijke medische toepassingen, kritieke technologie voor de monitoring van de omgevingsstraling en civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;

b)

intergouvernementele samenwerking op het gebied van ruimtevaartprogramma’s;

c)

de levering of verlening van strikt noodzakelijke goederen of diensten die alleen of slechts in voldoende hoeveelheden door de in lid 1 bedoelde personen kunnen worden geleverd of verleend, of

d)

het functioneren van de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen van de Unie en van de lidstaten in Rusland, waaronder delegaties, ambassades en missies, of internationale organisaties in Rusland die bescherming genieten op grond van het internationaal recht;

e)

de aankoop, de invoer of het vervoer van aardgas en aardolie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, alsmede titaan, aluminium, koper, nikkel, palladium en ijzererts van of door Rusland naar de Unie, of

f)

de aankoop, de invoer of het vervoer naar de Unie van steenkool en andere vaste fossiele brandstoffen tot 10 augustus 2022.

3.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit artikel is verleend, binnen twee weken na de verlening van de toestemming.

4.   Het in lid 1 bedoelde verbod is niet van toepassing op de tenuitvoerlegging tot 10 oktober 2022 van contracten die zijn afgesloten vóór 9 april 2022.

5.   De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit artikel moeten vallen.”;

Artikel 1 decies

1.   Het is verboden directe of indirecte steun, met inbegrip van financiering en financiële bijstand of enig ander voordeel uit hoofde van een programma van de Unie, Euratom of een lidstaat en contracten in de zin van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 (*5), te verlenen aan in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die voor meer dan 50 % staatseigendom zijn of onder overheidscontrole staan.

2.   Het in lid 1 bedoelde verbod is niet van toepassing op:

a)

humanitaire doeleinden, noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid, de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben, of de respons op natuurrampen;

b)

fytosanitaire en veterinaire programma’s;

c)

intergouvernementele samenwerking op het gebied van ruimtevaartprogramma’s en in het kader van de overeenkomst inzake de internationale thermonucleaire experimentele reactor;

d)

de exploitatie, het onderhoud, de ontmanteling en het beheer van radioactief afval, de levering en opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire capaciteit, alsmede de levering van precursormateriaal voor de productie van medische radio-isotopen en soortgelijke medische toepassingen, kritieke technologie voor de monitoring van de omgevingsstraling en civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;

e)

mobiliteitsuitwisselingen voor individuen en intermenselijke contacten;

f)

samenwerkingsprogramma’s op het gebied van klimaat en milieu, met uitzondering van steun in het kader van onderzoek en innovatie, en

g)

het functioneren van de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen van de Unie en van de lidstaten in Rusland, waaronder delegaties, ambassades en missies, of internationale organisaties in Rusland die bescherming genieten op grond van het internationaal recht.

Artikel 1 undecies

1.   Het is verboden te voorzien in de registratie, een statutaire zetel, een zakelijk of administratief adres en beheersdiensten te verstrekken aan een trust of een soortgelijke juridische constructie met als insteller van de trust of begunstigde:

a)

Russische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland verblijven;

b)

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

c)

rechtspersonen, entiteiten of lichamen waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een in de punten a) of b) bedoelde natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam;

d)

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die onder zeggenschap staan van een in de punten a), b) of c) bedoelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam;

e)

een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam handelend namens of op aanwijzing van een in de punten a), b), c) of d) bedoelde natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam.

2.   Met ingang van 10 mei 2022 is het verboden op te treden als, of ervoor te zorgen dat een andere persoon optreedt als trustee, gevolmachtigde aandeelhouder, bestuurder, secretaris of een soortgelijke positie, voor een trust of soortgelijke juridische constructie als bedoeld in lid 1.

3.   De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de verrichtingen die strikt noodzakelijk zijn voor de beëindiging uiterlijk op 10 mei 2022 van contracten die niet voldoen aan dit artikel die vóór 9 april 2022 zijn gesloten of aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

4.   De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing in het geval dat de insteller van de trust of begunstigde een onderdaan van een lidstaat of natuurlijke persoon is die in het bezit is van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een lidstaat.

5.   In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten, onder door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor het verstrekken van de in deze leden bedoelde diensten nadat zij hebben vastgesteld dat dit noodzakelijk is voor:

a)

humanitaire doeleinden, zoals het verlenen van bijstand of het faciliteren van de verlening van bijstand, met inbegrip van medische benodigdheden, levensmiddelen, of de overbrenging van humanitaire hulpverleners en gerelateerde hulp of voor evacuaties, of

b)

activiteiten van het maatschappelijk middenveld die de democratie, de mensenrechten of de rechtsstaat in Rusland rechtstreeks bevorderen.

(*1)  Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 1)."

(*2)  Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 65)."

(*3)  Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 243)."

(*4)  Richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging van Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG (PB L 216 van 20.8.2009, blz. 76)."

(*5)  Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1).”;"

8)

artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 4 wordt “de leden 1, 2 en 3” vervangen door “lid 3”;

b)

het volgende lid wordt ingevoegd:

“4 bis.   De verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de levering van reserveonderdelen en diensten die nodig zijn voor het onderhoud, de reparatie en de veiligheid van bestaande capaciteiten binnen de Unie.”;

9)

in artikel 3, lid 4, wordt punt e) vervangen door:

“e)

bestemd zijn voor civiele niet algemeen beschikbare elektronische communicatienetwerken die geen eigendom zijn van een entiteit die onder zeggenschap staat van de overheid of voor meer dan 50 % in handen van de overheid is;”;

10)

in artikel 3, lid 7, worden de punten i) en ii) vervangen door:

“i)

de eindgebruiker een militaire eindgebruiker zou kunnen zijn of een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in bijlage IV of dat de goederen voor militair eindgebruik bestemd zouden kunnen zijn, tenzij de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen en technologie als bedoeld in lid 1 of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand is toegestaan uit hoofde van artikel 3 ter, lid 1, punt a);

ii)

de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen en technologie als bedoeld in lid 1 of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand bestemd is voor de luchtvaart of de ruimtevaartindustrie, tenzij een dergelijke verkoop, levering, overdracht of uitvoer of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand is toegestaan uit hoofde van lid 4, punt b), of”;

11)

in artikel 3 bis, lid 4, wordt punt e) vervangen door:

“e)

bestemd zijn voor civiele niet algemeen beschikbare elektronische communicatienetwerken die geen eigendom zijn van een entiteit die onder zeggenschap staat van de overheid of voor meer dan 50 % eigendom van de overheid is;”;

12)

in artikel 3 bis, lid 7, worden de punten i) en ii) vervangen door:

“i)

de eindgebruiker een militaire eindgebruiker zou kunnen zijn of een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in bijlage IV of dat de goederen voor militair eindgebruik bestemd zouden kunnen zijn, tenzij de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen en technologie als bedoeld in lid 1 of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand is toegestaan uit hoofde van artikel 3 ter, lid 1;

ii)

de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen en technologie als bedoeld in lid 1 of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand bestemd is voor de luchtvaart of de ruimtevaartindustrie, tenzij een dergelijke verkoop, levering, overdracht of uitvoer of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand is toegestaan uit hoofde van lid 4, punt b), of”;

13)

in artikel 4, lid 3, wordt punt a), vervangen door:

“a)

het vervoer van aardgas en aardolie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, van of door Rusland naar de Unie, of”;

14)

in artikel 4 bis, lid 2, wordt punt a) vervangen door:

“a)

die noodzakelijk zijn om de kritieke energievoorziening binnen de Unie, alsmede het vervoer van aardgas en aardolie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, van of door Rusland naar de Unie, te waarborgen, of”;

15)

in artikel 4 quater wordt lid 1 vervangen door:

“1.   Het is verboden om goederen en technologie die geschikt zijn voor gebruik in de raffinage van olie en het vloeibaar maken van aardgas, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.”;

16)

in artikel 4 quinquies wordt lid 1 vervangen door:

“1.   Het is verboden om goederen en technologie die geschikt zijn voor gebruik in de lucht- of de ruimtevaartsector, alsmede vliegtuigbrandstof en brandstofadditieven, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.”;

17)

in artikel 4 quinquies wordt lid 6 vervangen door het volgende en worden de volgende leden toegevoegd:

“6.   In afwijking van de leden 1 en 4 kunnen de nationale bevoegde autoriteiten op door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor de uitvoering van een vóór 26 februari 2022 gesloten financiële leasing van vliegtuigen, nadat zij hebben vastgesteld dat:

a)

het strikt noodzakelijk is om leasebetalingen te waarborgen aan rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens het recht van een lidstaat zijn erkend of opgericht en die niet onder een van de beperkende maatregelen bedoeld in dit besluit vallen, en

b)

geen economische middelen ter beschikking worden gesteld van de Russische tegenpartij, met uitzondering van de overdracht van de eigendom van het vliegtuig na volledige terugbetaling van de financiële leasing.

7.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit artikel is verleend, binnen twee weken na de verlening van de toestemming.

8.   Het in lid 1 bedoelde verbod laat artikel 3, lid 4, punt b), en artikel 3 bis, lid 4, punt b), onverlet.

9.   De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit artikel moeten vallen.”;

18)

het volgende artikel wordt ingevoegd:

“Artikel 4 nonies bis

1.   Het is verboden na 16 april 2022 toegang te verlenen tot havens op het grondgebied van de Unie aan vaartuigen die geregistreerd zijn onder Russische vlag.

2.   Lid 1 is van toepassing op vaartuigen die hun Russische vlag hebben gewisseld of hun Russische registratie hebben gewijzigd in de vlag van of de registratie bij een andere staat na 24 februari 2022.

3.   Voor de toepassing van dit artikel wordt onder “vaartuig” verstaan:

a)

een vaartuig waarop de internationale verdragen van toepassing zijn;

b)

een jacht met een lengte van 15 meter of meer, dat geen vracht vervoert en niet meer dan 12 passagiers vervoert, of

c)

een pleziervaartuig of waterscooter zoals gedefinieerd in Richtlijn 2013/53/EU van het Europees Parlement en de Raad (*6).

4.   Lid 1 is niet van toepassing in het geval van een vaartuig dat bijstand behoeft en een toevluchtsoord zoekt of bij een havenaanloop om redenen van maritieme veiligheid of om mensenlevens op zee te redden.

5.   In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten, onder door hen passend geachte voorwaarden, een vaartuig toegang tot een haven verlenen nadat zij hebben vastgesteld dat de toegang noodzakelijk is voor:

a)

de aankoop, de invoer of het vervoer in de Unie van aardgas en aardolie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, titaan, aluminium, koper, nikkel, palladium, ijzererts, alsmede bepaalde scheikundige en ijzerproducten;

b)

de aankoop, de invoer of het vervoer van farmaceutische, medische, landbouw- en voedingsproducten, waaronder tarwe en meststoffen waarvan de invoer, de aankoop en het vervoer uit hoofde van dit besluit zijn toegelaten;

c)

humanitaire doeleinden;

d)

vervoer van nucleaire brandstof en andere goederen die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van civiele nucleaire capaciteit, of

e)

de aankoop, de invoer of het vervoer naar de Unie van steenkool en andere vaste fossiele brandstoffen tot 10 augustus 2022.

6.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 5 verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.

7.   De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit artikel moeten vallen.

(*6)  Richtlijn 2013/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 betreffende pleziervaartuigen en waterscooters en tot intrekking van Richtlijn 94/25/EG (PB L 354 van 28.12.2013, blz. 90).”;"

19)

in artikel 4 undecies wordt lid 4 vervangen door het volgende en worden de volgende leden toegevoegd:

“4.   In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor de overdracht aan of de uitvoer naar Rusland van culturele goederen die in bruikleen zijn gegeven in het kader van een formele culturele samenwerking met Rusland.

5.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 4 verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.

6.   De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit artikel moeten vallen.”;

20)

de volgende artikelen worden ingevoegd:

“Artikel 4 duodecies

1.   Het is verboden goederen die aanzienlijke inkomsten opleveren voor Rusland en waarmee het dan acties kan opzetten die de situatie in Oekraïne destabiliseren, direct of indirect aan te kopen, in te voeren of over te dragen naar de Unie indien zij van oorsprong zijn uit Rusland of uit Rusland worden uitgevoerd.

2.   Er geldt een verbod op:

a)

direct of indirect met betrekking tot het in lid 1 bedoelde verbod technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie en de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van die goederen en technologie;

b)

direct of indirect met betrekking tot het in lid 1 bedoelde verbod financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie te verlenen voor de aankoop, invoer of overdracht van die goederen en technologie of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

3.   De in de leden 1 en 2 bedoelde verbodsbepalingen zijn tot 10 juli 2022 niet van toepassing op de uitvoering van contracten die zijn afgesloten vóór 9 april 2022, of aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

4.   Met ingang van 10 juli 2022 zijn de verbodsbepalingen in de leden 1 en 2 niet van toepassing op de invoer, de aankoop of het vervoer, of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, die nodig zijn voor de invoer in de Unie van:

a)

837 570 metrische ton kaliumchloride met GN-code 3104 20 tussen 10 juli van een bepaald jaar en 9 juli van het volgende jaar;

b)

1 577 807 metrische ton samen van de andere onder de GN-codes 3105 20, 3105 60 en 3105 90 vermelde producten tussen 10 juli van een bepaald jaar en 9 juli van het volgende jaar.

5.   De in lid 4 vastgestelde in volume uitgedrukte invoercontingenten worden door de Commissie en de lidstaten beheerd overeenkomstig de methode voor het beheer van tariefcontingenten die is omschreven in de artikelen 49 tot en met 54 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie (*7).

6.   De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit artikel moeten vallen.

Artikel 4 terdecies

1.   Het is verboden steenkool en andere vaste fossiele brandstoffen direct of indirect aan te kopen, in te voeren of over te dragen naar de Unie indien zij van oorsprong zijn uit Rusland of uit Rusland worden uitgevoerd.

2.   Er geldt een verbod op:

a)

direct of indirect met betrekking tot het in lid 1 bedoelde verbod technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie en de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van die goederen en technologie;

b)

direct of indirect met betrekking tot het in lid 1 bedoelde verbod financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie te verlenen voor de aankoop, invoer of overdracht van die goederen en technologie of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

3.   De in de leden 1 en 2 bedoelde verbodsbepalingen zijn tot 10 augustus 2022 niet van toepassing op de uitvoering van contracten die zijn afgesloten vóór 9 april 2022, of aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

4.   De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit artikel moeten vallen.

Artikel 4 quaterdecies

1.   Het is verboden goederen die in het bijzonder zouden kunnen bijdragen tot de versterking van de industriële capaciteit van Rusland, direct of indirect te verkopen, te leveren en over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland.

2.   Er geldt een verbod op:

a)

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland, technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie en met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van die goederen en technologie;

b)

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland, financiering of financiële bijstand te verlenen in verband met de in lid 1 genoemde goederen en technologie, voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van die goederen en technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

3.   De verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 zijn tot 10 juli 2022 niet van toepassing op de uitvoering van contracten die zijn afgesloten vóór 9 april 2022 of aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

4.   De verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op goederen die noodzakelijk zijn voor de officiële doelen van diplomatieke of consulaire missies van de lidstaten of partnerlanden in Rusland, of van internationale organisaties die bescherming genieten op grond van het internationaal recht, of op de persoonlijke bezittingen van hun personeelsleden.

5.   De bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen, op door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van de goederen en technologie die onder dit artikel vallen, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, nadat zij hebben vastgesteld dat dergelijke goederen of technologie of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand noodzakelijk zijn voor humanitaire doeleinden, zoals het verlenen of faciliteren van de verlening van bijstand, met inbegrip van medische benodigdheden, levensmiddelen, de overbrenging van humanitaire hulpverleners en daarmee verband houdende bijstand, of voor evacuaties.

6.   De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit artikel moeten vallen.

Artikel 4 quindecies

1.   Het is voor in Rusland gevestigde wegvervoerondernemingen verboden op het grondgebied van de Unie goederen over de weg te vervoeren, ook in doorvoer.

2.   De in lid 1 bedoelde verbodsbepaling geldt niet voor:

a)

postvervoer als universele dienst;

b)

goederen in doorvoer via de Unie tussen de oblast Kaliningrad en Rusland, mits het vervoer van dergelijke goederen niet anderszins krachtens dit besluit verboden is.

3.   Het in lid 1 bedoelde verbod is niet van toepassing op het vervoer van goederen dat vóór 9 april 2022 van start is gegaan tot 16 april 2022, op voorwaarde dat het voertuig van de wegvervoeronderneming:

a)

zich reeds op het grondgebied van de Unie bevond op 9 april 2022, of

b)

door de Unie moet rijden om terug te keren naar Rusland.

4.   In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat toestemming verlenen voor goederenvervoer door een in Rusland gevestigde wegvervoeronderneming indien de bevoegde autoriteiten hebben vastgesteld dat dit vervoer noodzakelijk is voor:

a)

de aankoop, de invoer of het vervoer in de Unie van aardgas en aardolie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, alsmede titaan, aluminium, koper, nikkel, palladium en ijzererts;

b)

de aankoop, de invoer of het vervoer van farmaceutische, medische, landbouw- en voedingsproducten, waaronder tarwe en meststoffen waarvan de invoer, de aankoop en het vervoer uit hoofde van dit besluit zijn toegelaten;

c)

humanitaire doeleinden;

d)

het functioneren van de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen van de Unie en van de lidstaten in Rusland, waaronder delegaties, ambassades en missies, of internationale organisaties in Rusland die bescherming genieten op grond van het internationaal recht, of

e)

de overdracht aan of de uitvoer naar Rusland van culturele goederen die in bruikleen zijn gegeven in het kader van een formele culturele samenwerking met Rusland.

5.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 4 verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.

(*7)  Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 343 van 29.12.2015, blz. 558).”;"

21)

in artikel 7, lid 1, wordt punt a), vervangen door:

“a)

in de bijlagen bij dit besluit genoemde rechtspersonen, entiteiten of lichamen of buiten de Unie gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van deze rechtspersonen, entiteiten of lichamen;”;

22)

bijlage VII wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 8 april 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Besluit 2014/512/GBVB van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 13).


BIJLAGE

In bijlage VII bij Besluit 2014/512/GBVB wordt het volgende partnerland toegevoegd:

 

“JAPAN”.


Top