EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2305

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2305 van de Commissie van 21 oktober 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad met regels inzake de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder biologische producten en omschakelingsproducten zijn vrijgesteld van officiële controles aan grenscontroleposten en inzake de plaats van officiële controles voor dergelijke producten, en tot wijziging van de Gedelegeerde Verordeningen (EU) 2019/2123 en (EU) 2019/2124 van de Commissie (Voor de EER relevante tekst)

C/2021/6946

OJ L 461, 27.12.2021, p. 5–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2305/oj

27.12.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 461/5


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2021/2305 VAN DE COMMISSIE

van 21 oktober 2021

tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad met regels inzake de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder biologische producten en omschakelingsproducten zijn vrijgesteld van officiële controles aan grenscontroleposten en inzake de plaats van officiële controles voor dergelijke producten, en tot wijziging van de Gedelegeerde Verordeningen (EU) 2019/2123 en (EU) 2019/2124 van de Commissie

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (1), en met name artikel 48, punt h), artikel 51, lid 1, punt a), artikel 53, lid 1, punten a) en e), en artikel 77, lid 1, punt k),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens artikel 45, lid 5, van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad (2) moeten officiële controles in de lidstaten op de naleving van de voorwaarden en maatregelen betreffende de invoer in de Unie van producten die bestemd zijn om in de Unie als een biologisch product of als een omschakelingsproduct in de handel te worden gebracht, worden uitgevoerd aan grenscontroleposten overeenkomstig artikel 47, lid 1, van Verordening (EU) 2017/625.

(2)

Artikel 47, lid 1, van Verordening (EU) 2017/625 specificeert de categorieën dieren en goederen die de Unie binnenkomen uit derde landen waarop de bevoegde autoriteiten officiële controles aan de grenscontroleposten van eerste binnenkomst in de Unie moeten verrichten. Biologische producten en omschakelingsproducten als bedoeld in artikel 45, lid 5, van Verordening (EU) 2018/848 vallen op grond van die bepaling van Verordening (EU) 2018/848 onder de categorieën dieren en goederen als bedoeld in artikel 47, lid 1, punt f), van Verordening (EU) 2017/625. Bovendien kunnen biologische producten en omschakelingsproducten ook op grond van andere in die bepaling bedoelde handelingen of regels dan artikel 45, lid 5, van Verordening (EU) 2018/848, vallen onder de in artikel 47, lid 1, punt f), van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde categorieën dieren en goederen. Evenzo kunnen biologische producten en omschakelingsproducten ook onder de in artikel 47, lid 1, punten a) tot en met e), van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde categorieën dieren en goederen vallen, mits zij aan de desbetreffende voorschriften voldoen.

(3)

Overeenkomstig artikel 48, punt h), van Verordening (EU) 2017/625 kunnen dieren en goederen die een laag of geen specifiek risico vormen, worden vrijgesteld van officiële controles aan grenscontroleposten. Overeenkomstig artikel 3, punt 24, van Verordening (EU) 2017/625 wordt “risico” gedefinieerd met betrekking tot nadelige effecten op de gezondheid van mensen, dieren of planten, het dierenwelzijn of het milieu, maar niet met betrekking tot de kwaliteit van levensmiddelen. Biologische producten en omschakelingsproducten die de Unie binnenkomen, kunnen worden beschouwd als producten die een laag of geen specifiek risico vormen voor de gezondheid van mensen, dieren of planten, voor het dierenwelzijn of voor het milieu, wanneer zij niet vallen onder de categorieën dieren en goederen die aan officiële controles aan grenscontroleposten zijn onderworpen op grond van artikel 47, lid 1, punten a) tot en met e), van Verordening (EU) 2017/625, of onder de categorieën dieren en goederen als bedoeld in artikel 47, lid 1, punt f), van Verordening (EU) 2017/625, waarvoor voorwaarden of maatregelen voor de binnenkomst ervan in de Unie zijn neergelegd overeenkomstig respectievelijk artikel 126 of artikel 128 van Verordening (EU) 2017/625 of overeenkomstig de in artikel 1, lid 2, punten a) tot en met h), en j), van die verordening bedoelde regels, waarin is bepaald dat naleving van die voorwaarden of maatregelen bij binnenkomst van de dieren of goederen in de Unie moet worden gecontroleerd. Daarom is het passend dergelijke producten vrij te stellen van officiële controles aan grenscontroleposten.

(4)

Officiële controles van biologische producten en omschakelingsproducten die bestemd zijn om in de Unie in de handel te worden gebracht en die overeenkomstig deze verordening zijn vrijgesteld van officiële controles aan grenscontroleposten, moeten worden uitgevoerd op het punt van vrijgave voor het vrije verkeer in de Unie. De lidstaten moeten de Commissie in kennis stellen van de punten van vrijgave voor het vrije verkeer waar deze controles worden verricht. De Commissie moet de lijst van punten van vrijgave voor het vrije verkeer bijhouden in het in artikel 133, lid 4, van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde Traces-systeem (Trade Control and Expert System).

(5)

Op grond van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2123 van de Commissie (3) hebben de bevoegde autoriteiten aan grenscontroleposten de mogelijkheid om op een ander controlepunt dan een grenscontrolepost overeenstemmings- en materiële controles uit te voeren op zendingen planten, plantaardige producten en ander materiaal als bedoeld in artikel 47, lid 1, punten c) en e), van Verordening (EU) 2017/625 en op zendingen levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong die vallen onder de maatregelen waarin is voorzien bij de in artikel 47, lid 1, punten d), e) en f), van die verordening bedoelde handelingen. Evenzo hebben de bevoegde autoriteiten op grond van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2123 de mogelijkheid documentencontroles op afstand van een grenscontrolepost uit te voeren op zendingen planten, plantaardige producten en ander materiaal als bedoeld in artikel 72, lid 1, en artikel 74, lid 1, van Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad (4). Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2123 is echter niet van toepassing op zendingen planten, plantaardige producten en ander materiaal als bedoeld in artikel 47, lid 1, punten c) en e), van Verordening (EU) 2017/625 indien dat biologische producten of omschakelingsproducten zijn die overeenkomstig artikel 45, lid 5, van Verordening (EU) 2018/848 aan officiële controles aan grenscontroleposten onderworpen zijn.

(6)

Om ervoor te zorgen dat Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2123 van toepassing is op zendingen planten, plantaardige producten en ander materiaal als bedoeld in artikel 47, lid 1, punten c) en e), van Verordening (EU) 2017/625 die biologische producten of omschakelingsproducten zijn die overeenkomstig artikel 45, lid 5, van Verordening (EU) 2018/848 aan officiële controles aan grenscontroleposten onderworpen zijn, moet het toepassingsgebied ervan worden uitgebreid. Daarnaast moeten in Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2123 bepalingen worden vastgesteld met betrekking tot de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder overeenstemmings- en materiële controles kunnen worden uitgevoerd op een ander controlepunt dan een grenscontrolepost met betrekking tot zendingen van bepaalde producten die overeenkomstig artikel 45, lid 5, van Verordening (EU) 2018/848 aan officiële controles aan grenscontroleposten onderworpen zijn.

(7)

Ter bevordering van een vlotte behandeling van dieren en goederen die de Unie binnenkomen, moeten de bevoegde autoriteiten aan grenscontroleposten toestemming kunnen verlenen voor verder vervoer naar de eindbestemming in afwachting van de resultaten van laboratoriumanalyses en tests van zendingen planten, plantaardige producten en ander materiaal als bedoeld in artikel 47, lid 1, punten c) en e), van Verordening (EU) 2017/625, overeenkomstig hoofdstuk II van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2124 van de Commissie (5), ook wanneer het gaat om biologische producten of omschakelingsproducten die overeenkomstig artikel 45, lid 5, van Verordening (EU) 2018/848 aan officiële controles aan grenscontroleposten onderworpen zijn.

(8)

De Gedelegeerde Verordeningen (EU) 2019/2123 en (EU) 2019/2124 moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(9)

Omwille van de duidelijkheid en de rechtszekerheid moet deze verordening van toepassing zijn met ingang van de datum van toepassing van Verordening (EU) 2018/848,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp

In deze verordening worden regels vastgesteld betreffende:

a)

de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder bepaalde biologische producten en omschakelingsproducten die de Unie binnenkomen en die een laag of geen specifiek risico vormen voor de gezondheid van mensen, dieren of planten, voor het dierenwelzijn of voor het milieu, zijn vrijgesteld van officiële controles aan grenscontroleposten voor de controle op de naleving van de voorschriften inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten;

b)

de plaats waar de officiële controles van de in punt a) bedoelde producten die bestemd zijn om in de Unie in de handel te worden gebracht, moeten worden uitgevoerd, en

c)

wijzigingen van de Gedelegeerde Verordeningen (EU) 2019/2123 en (EU) 2019/2124.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1.

“biologisch product”: een product in de zin van artikel 3, punt 2, van Verordening (EU) 2018/848;

2.

“omschakelingsproduct”: een product in de zin van artikel 3, punt 7, van Verordening (EU) 2018/848.

Artikel 3

Biologische producten en omschakelingsproducten die zijn vrijgesteld van officiële controles aan grenscontroleposten

De volgende biologische producten en omschakelingsproducten die de Unie binnenkomen, zijn vrijgesteld van officiële controles aan de grenscontrolepost van eerste binnenkomst in de Unie:

a)

andere biologische producten en omschakelingsproducten dan die welke onder de in artikel 47, lid 1, punten a) tot en met e), van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde categorieën dieren en goederen vallen, en

b)

biologische producten en omschakelingsproducten die behoren tot de categorie dieren en goederen als bedoeld in artikel 47, lid 1, punt f), van Verordening (EU) 2017/625, met uitzondering van die waarvoor voorwaarden of maatregelen voor de binnenkomst ervan in de Unie zijn neergelegd door middel van overeenkomstig artikel 126, respectievelijk artikel 128 van Verordening (EU) 2017/625 vastgestelde handelingen of waarvoor voorwaarden of maatregelen voor de binnenkomst ervan in de Unie zijn vastgesteld overeenkomstig de in artikel 1, lid 2, punten a) tot en met h), en j), van die verordening bedoelde regels.

Artikel 4

Plaats van officiële controles van biologische producten en omschakelingsproducten die zijn vrijgesteld van officiële controles aan grenscontroleposten

1.   Voor de in artikel 3 bedoelde biologische producten en omschakelingsproducten die bestemd zijn om in de Unie in de handel te worden gebracht, voeren de bevoegde autoriteiten de officiële controles uit op punten van vrijgave voor het vrije verkeer in de lidstaat waar de zending wordt vrijgegeven voor het vrije verkeer in de Unie.

2.   De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de punten van vrijgave voor het vrije verkeer waar de bevoegde autoriteiten officiële controles overeenkomstig lid 1 uitvoeren, met vermelding van hun naam, adres en contactgegevens.

De Commissie houdt de lijst van die punten van vrijgave voor het vrije verkeer bij in Traces (Trade Control and Expert System).

3.   De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde autoriteiten op de in lid 1 bedoelde punten van vrijgave voor het vrije verkeer beschikken over de technologie en apparatuur die nodig zijn voor het efficiënte gebruik van Traces.

Artikel 5

Wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2123

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2123 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 1, lid 1, wordt als volgt gewijzigd:

a)

punt a) wordt als volgt gewijzigd:

i)

het volgende punt i bis) wordt ingevoegd:

“i bis)

op zendingen planten, plantaardige producten en ander materiaal als bedoeld in punt i) die overeenkomstig artikel 45, lid 5, van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad (*) aan officiële controles aan grenscontroleposten onderworpen zijn;

(*)  Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad (PB L 150 van 14.6.2018, blz. 1).”;"

ii)

punt ii) wordt vervangen door:

“ii)

op zendingen levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong die vallen onder de maatregelen waarin is voorzien bij de in artikel 47, lid 1, punten d), e) en f), van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde handelingen, met inbegrip van die zendingen die overeenkomstig artikel 45, lid 5, van Verordening (EU) 2018/848 aan officiële controles aan grenscontroleposten onderworpen zijn;”;

b)

punt b) wordt vervangen door:

“b)

documentencontroles op afstand van een grenscontrolepost op zendingen:

i)

planten, plantaardige producten en ander materiaal als bedoeld in artikel 72, lid 1, en artikel 74, lid 1, van Verordening (EU) 2016/2031;

ii)

planten, plantaardige producten en ander materiaal als bedoeld in punt i) die overeenkomstig artikel 45, lid 5, van Verordening (EU) 2018/848 aan officiële controles aan grenscontroleposten onderworpen zijn.”.

2)

Het volgende artikel 1 bis wordt ingevoegd vóór hoofdstuk I:

“Artikel 1 bis

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1.

“controles op de veiligheid van levensmiddelen en diervoeders”: officiële controles op de naleving van de in artikel 1, lid 2, punten a) en c), van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde regels;

2.

“fytosanitaire controles”: officiële controles op de naleving van de in artikel 1, lid 2, punt g), van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde regels;

3.

“biologische controles”: officiële controles als bedoeld in artikel 6, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2306 van de Commissie (*).

(*)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2306 van de Commissie van 21 oktober 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad met regels betreffende de officiële controles van zendingen biologische producten en omschakelingsproducten die bestemd zijn voor invoer in de Unie en betreffende het inspectiecertificaat (PB L 461 van 27.12.2021, blz. 13).”."

3)

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 1 wordt de inleidende zin vervangen door:

“Overeenstemmings- en materiële controles ter verificatie van de naleving van de regels van de Unie inzake de veiligheid van levensmiddelen en diervoeders en inzake de beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten kunnen worden uitgevoerd op een ander controlepunt dan een grenscontrolepost, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:”;

b)

het volgende lid 4 wordt ingevoegd:

“4.   De bevoegde autoriteiten mogen de volgende officiële controles uitvoeren op een ander in het GGB aangegeven controlepunt dan de grenscontrolepost, tenzij in vak 30 van het in artikel 5 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2306 bedoelde inspectiecertificaat de optie “De zending kan niet worden vrijgegeven voor het vrije verkeer” is aangekruist:

a)

fytosanitaire controles in de vorm van overeenstemmings- en materiële controles met betrekking tot zendingen planten, plantaardige producten en ander materiaal als bedoeld in artikel 1, lid 1, punt a), i bis), van deze verordening;

b)

controles op de veiligheid van levensmiddelen en diervoeders in de vorm van overeenstemmings- en materiële controles met betrekking tot zendingen levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong als bedoeld in artikel 1, lid 1, punt a), ii), van deze verordening die overeenkomstig artikel 45, lid 5, van Verordening (EU) 2018/848 aan officiële controles aan grenscontroleposten onderworpen zijn.”.

4)

Het volgende artikel 2 bis wordt ingevoegd:

“Artikel 2 bis

Voorwaarden voor de uitvoering van biologische controles in de vorm van overeenstemmings- en materiële controles op andere controlepunten dan grenscontroleposten met betrekking tot zendingen van bepaalde producten die overeenkomstig artikel 45, lid 5, van Verordening (EU) 2018/848 aan officiële controles aan grenscontroleposten onderworpen zijn

1.   De bevoegde autoriteiten kunnen biologische controles in de vorm van overeenstemmings- en materiële controles uitvoeren met betrekking tot zendingen planten, plantaardige producten en ander materiaal als bedoeld in artikel 1, lid 1, punt a), i bis), en met betrekking tot zendingen levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong als bedoeld in artikel 1, lid 1, punt a), ii), die overeenkomstig artikel 45, lid 5, van Verordening (EU) 2018/848 aan officiële controles aan grenscontroleposten onderworpen zijn, op een ander op het inspectiecertificaat aangegeven controlepunt dan de grenscontrolepost, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a)

het controlepunt waar de biologische controles in de vorm van overeenstemmings- en materiële controles moeten worden uitgevoerd, is aangegeven op het inspectiecertificaat door de voor de zending verantwoordelijke exploitant bij de voorafgaande kennisgeving overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2307 van de Commissie (*), of door de bevoegde autoriteit aan de grenscontrolepost;

b)

het resultaat van de door de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost uitgevoerde biologische controles in de vorm van documentencontroles is bevredigend;

c)

de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost hebben hun toestemming om de zending naar het controlepunt over te brengen in vak 26 van het inspectiecertificaat geregistreerd;

d)

de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost hebben in het GGB hun toestemming geregistreerd om de zending over te brengen naar een controlepunt voor controles op de veiligheid van levensmiddelen en diervoeders in de vorm van overeenstemmings- en materiële controles of voor fytosanitaire controles in de vorm van overeenstemmings- en materiële controles, naargelang het geval;

e)

voordat de zending de grenscontrolepost verlaat, stelt de bevoegde autoriteit van de grenscontrolepost die verantwoordelijk is voor de biologische controles de bevoegde autoriteit op het controlepunt die verantwoordelijk is voor de biologische controles in kennis van de aankomst van de zending door het inspectiecertificaat in Traces (Trade Control and Expert System) in te dienen;

f)

de exploitant heeft de zending onder douanetoezicht van de grenscontrolepost naar het controlepunt vervoerd zonder dat de goederen tijdens het vervoer zijn gelost;

g)

de exploitant heeft ervoor gezorgd dat zendingen planten, plantaardige producten en ander materiaal als bedoeld in artikel 1, lid 1, punt a), i bis), en zendingen levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong als bedoeld in artikel 1, lid 1, punt a), ii), die overeenkomstig artikel 45, lid 5, van Verordening (EU) 2018/848 aan officiële controles aan grenscontroleposten onderworpen zijn, naar het controlepunt worden vergezeld van een gewaarmerkte kopie van het inspectiecertificaat;

h)

de exploitant heeft het referentienummer van het inspectiecertificaat aangegeven op de douaneaangifte die met het oog op de overbrenging van de zending naar het controlepunt bij de douaneautoriteiten is ingediend en houdt een kopie van dat certificaat ter beschikking van de in artikel 163 van Verordening (EU) nr. 952/2013 bedoelde douaneautoriteiten.

2.   De eis dat de zending vergezeld moet gaan van een gewaarmerkte kopie van het in lid 1, punt g), bedoelde inspectiecertificaat geldt niet wanneer dat certificaat in Traces is afgegeven door de controlerende autoriteit of het controleorgaan in het derde land overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2306 of door de marktdeelnemer in Traces is geüpload en de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost hebben gecontroleerd of het overeenkomt met het oorspronkelijke inspectiecertificaat.

(*)  Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2307 van de Commissie van 21 oktober 2021 tot vaststelling van regels betreffende documenten en kennisgevingen die vereist zijn voor biologische en omschakelingsproducten die bestemd zijn voor invoer in de Unie (PB L 461 van 27.12.2021, blz. 30).”."

5)

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 1 wordt de inleidende zin vervangen door:

“De in artikel 1, lid 1, punt a), ii), bedoelde overeenstemmingscontroles en materiële controles op zendingen levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong kunnen door de bevoegde autoriteiten op een ander controlepunt dan een grenscontrolepost worden uitgevoerd indien een van de volgende situaties van toepassing is:”;

b)

de volgende leden 3 en 4 worden toegevoegd:

“3.   De bevoegde autoriteiten mogen overeenstemmings- en materiële controles uitvoeren met betrekking tot zendingen levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong als bedoeld in artikel 1, lid 1, punt a), ii), die overeenkomstig artikel 45, lid 5, van Verordening (EU) 2018/848 aan officiële controles aan grenscontroleposten onderworpen zijn, in een ander controlepunt dan een grenscontrolepost, mits, naast een van de voorwaarden van lid 1 van dit artikel:

a)

de voor de zending verantwoordelijke exploitant heeft verzocht om de zending over te brengen naar een controlepunt voor controles op de veiligheid van levensmiddelen en diervoeders in de vorm van overeenstemmings- en materiële controles en voor biologische controles in de vorm van overeenstemmings- en materiële controles;

b)

de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost een dergelijke overdracht voor controles van de veiligheid van levensmiddelen en diervoeders in de vorm van overeenstemmings- en materiële controles en voor biologische controles in de vorm van overeenstemmings- en materiële controles hebben toegestaan of besloten, naargelang het geval, indien de zending door de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost wordt geselecteerd voor al die controles. Die controles worden uitgevoerd op hetzelfde controlepunt, dat moet worden aangewezen voor de categorie goederen in de zending en dat gelegen moet zijn in de lidstaat waar de zending wordt vrijgegeven voor het vrije verkeer.

4.   Wanneer zendingen overeenkomstig lid 3 naar een controlepunt worden overgebracht, registreren de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost die verantwoordelijk zijn voor controles van de veiligheid van levensmiddelen en diervoeders de overdracht in het GGB en registreren de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost die verantwoordelijk zijn voor de biologische controles de overdracht in het inspectiecertificaat.”.

6)

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

a)

aan lid 1 wordt het volgende punt c) toegevoegd:

“c)

planten, plantaardige producten en ander materiaal als bedoeld in de punten a) en b), die overeenkomstig artikel 45, lid 5, van Verordening (EU) 2018/848 aan officiële controles aan grenscontroleposten onderworpen zijn.”;

b)

de volgende leden 4 en 5 worden toegevoegd:

“4.   Met betrekking tot planten, plantaardige producten en ander materiaal als bedoeld in lid 1, punt c), kunnen de bevoegde autoriteiten overeenstemmings- en materiële controles uitvoeren op een ander controlepunt dan een grenscontrolepost, indien naast een van de voorwaarden van lid 2, het volgende geldt:

a)

de voor de zending verantwoordelijke exploitant heeft verzocht om de zending over te brengen naar een controlepunt voor fytosanitaire controles in de vorm van overeenstemmings- en materiële controles en voor biologische controles in de vorm van overeenstemmings- en materiële controles;

b)

indien de zending door de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost wordt geselecteerd voor fytosanitaire controles in de vorm van overeenstemmings- en materiële controles en voor biologische controles in de vorm van overeenstemmings- en materiële controles, hebben de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost een dergelijke overdracht voor al die controles toegestaan of besloten, naargelang het geval. Die controles worden uitgevoerd op hetzelfde controlepunt, dat moet worden aangewezen voor de categorie goederen in de zending en dat gelegen moet zijn in de lidstaat waar de zending wordt vrijgegeven voor het vrije verkeer.

5.   Wanneer zendingen overeenkomstig lid 4 naar een controlepunt worden overgebracht, registreren de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost die verantwoordelijk zijn voor fytosanitaire controles de overdracht in het GGB en registreren de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost die verantwoordelijk zijn voor de biologische controles de overdracht in het inspectiecertificaat.”.

7)

Aan artikel 6 wordt het volgende lid 6 toegevoegd:

“6.   Met betrekking tot zendingen die naar een controlepunt worden overgebracht voor de uitvoering van biologische controles in de vorm van overeenstemmings- en materiële controles, moeten de bevoegde autoriteiten van het controlepunt:

a)

de aankomst van de zending bij de voor de biologische controles verantwoordelijke bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost bevestigen via Traces;

b)

het resultaat van de biologische controles in de vorm van overeenstemmings- en materiële controles en de beslissing over de zending overeenkomstig artikel 6, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2306 in het inspectiecertificaat opnemen.”.

8)

In artikel 7 wordt de inleidende zin vervangen door:

“Documentencontroles op zendingen planten, plantaardige producten en ander materiaal als bedoeld in artikel 1, lid 1, punt b), die de Unie binnenkomen, kunnen worden verricht door:”.

9)

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 1 wordt aan punt a) het volgende punt v) toegevoegd:

“v)

met betrekking tot planten, plantaardige producten en ander materiaal als bedoeld in artikel 4, lid 1, punt c), van deze verordening: het inspectiecertificaat als bedoeld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2306.”;

b)

lid 2 wordt vervangen door:

“2.   Wanneer zendingen planten, plantaardige producten en ander materiaal door de exploitant moeten worden vervoerd naar een controlepunt voor de uitvoering van overeenstemmingscontroles en materiële controles, zijn de artikelen 2, 2 bis, 4 en 5 van toepassing.”

Artikel 6

Wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2124

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2124 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 1, lid 1, punt a), wordt het volgende punt ingevoegd:

“ii bis)

planten, plantaardige producten en ander materiaal als bedoeld in de punten i) en ii) die overeenkomstig artikel 45, lid 5, van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad (*) aan officiële controles aan grenscontroleposten onderworpen zijn.

(*)  Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad (PB L 150 van 14.6.2018, blz. 1).”."

2)

In artikel 6, lid 3, wordt de inleidende zin vervangen door:

“De voor de zending verantwoordelijke exploitant zorgt ervoor dat de verpakking of het vervoermiddel van de zending planten, plantaardige producten en ander materiaal als bedoeld in artikel 1, lid 1, punten a), i), ii) en ii bis), op zodanige wijze is gesloten of verzegeld dat zij tijdens het vervoer naar en de opslag in de voorziening voor verder vervoer:”.

Artikel 7

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2022.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 oktober 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1.

(2)  Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad (PB L 150 van 14.6.2018, blz. 1).

(3)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2123 van de Commissie van 10 oktober 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de regels voor de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder op controlepunten overeenstemmingscontroles en materiële controles op bepaalde goederen kunnen worden uitgevoerd, en voor de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder documentencontroles op afstand van de grenscontroleposten kunnen worden uitgevoerd (PB L 321 van 12.12.2019, blz. 64).

(4)  Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad (PB L 317 van 23.11.2016, blz. 4).

(5)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2124 van de Commissie van 10 oktober 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft voorschriften voor officiële controles van zendingen van dieren en goederen bij doorvoer, overlading en verder vervoer door de Unie, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 798/2008, (EG) nr. 1251/2008, (EG) nr. 119/2009, (EU) nr. 206/2010, (EU) nr. 605/2010, (EU) nr. 142/2011 en (EU) nr. 28/2012 van de Commissie, Uitvoeringsverordening (EU) 2016/759 van de Commissie, en Beschikking 2007/777/EG van de Commissie (PB L 321 van 12.12.2019, blz. 73).


Top