EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1985

Verordening (EU) 2021/1985 van de Raad van 15 november 2021 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus

ST/13365/2021/INIT

OJ L 405, 16.11.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1985/oj

16.11.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 405/1


VERORDENING (EU) 2021/1985 VAN DE RAAD

van 15 november 2021

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit 2012/642/GBVB van de Raad van 15 oktober 2012 betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus (1),

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad (2) geeft uitvoering aan de maatregelen waarin is voorzien bij Besluit 2012/642/GBVB en voorziet met name in de bevriezing van tegoeden en economische middelen van, alsook in een verbod om tegoeden en economische middelen ter beschikking te stellen aan, personen, entiteiten en lichamen die verantwoordelijk zijn voor ernstige mensenrechtenschendingen of de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie, of waarvan de activiteiten anderszins ernstige schade berokkenen aan de democratie of de rechtsstaat in Belarus, of die baat hebben bij of steun verlenen aan het Loekasjenko-regime.

(2)

Op 15 november 2021 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2021/1990 (3) vastgesteld, waarbij een aanvullend aanwijzingscriterium werd ingevoerd om de toepassing van gerichte beperkende maatregelen mogelijk te maken tegen natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die activiteiten van het Loekasjenko-regime die het illegaal overschrijden van de buitengrenzen van de Unie of het overdragen van verboden goederen en het illegaal overdragen van goederen waarvoor een beperking geldt, met inbegrip van gevaarlijke goederen, naar het grondgebied van de Unie faciliteren, organiseren of daartoe bijdragen.

(3)

Die wijziging moet tot uiting komen in Verordening (EG) nr. 765/2006 om een correcte en uniforme uitvoering van het verbod in de hele Unie mogelijk te maken.

(4)

Verordening (EG) nr. 765/2006 moet daarom dienovereenkomstig gewijzigd worden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan artikel 2 van Verordening (EG) nr. 765/2006 wordt het volgende lid toegevoegd:

“6.   Bijlage I bevat eveneens een lijst met:

a)

de natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen waarvan door de Raad overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt c), van Besluit 2012/642/GBVB is vastgesteld dat zij activiteiten van het Loekasjenko-regime organiseren of daartoe bijdragen, die het volgende faciliteren:

i)

het illegaal overschrijden van de buitengrenzen van de Unie, of

ii)

het overdragen van verboden goederen en het illegaal overdragen van goederen waarvoor een beperking geldt, met inbegrip van gevaarlijke goederen, naar het grondgebied van de Unie, en

b)

de rechtspersonen, entiteiten en lichamen die overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt d), van Besluit 2012/642/GBVB door de Raad zijn geïdentificeerd als rechtspersonen, entiteiten of lichamen die eigendom zijn of onder zeggenschap staan van de in punt a) bedoelde personen, entiteiten of lichamen.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 november 2021.

Voor de Raad

De voorzitter

J. BORRELL FONTELLES


(1)  PB L 285 van 17.10.2012, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad van 18 mei 2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus (PB L 134 van 20.5.2006, blz. 1).

(3)  Besluit (GBVB) 2021/1990 van de Raad van 15 november 2021 tot wijziging van Besluit 2012/642/GBVB betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus (zie bladzijde 10 van dit Publicatieblad).


Top