EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1272

Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1272 van de Commissie van 30 juli 2021 houdende vaststelling van de gelijkwaardigheid, teneinde het recht van vrij verkeer binnen de Unie te faciliteren, van door de Staat Vaticaanstad afgegeven COVID-19-certificaten met de overeenkomstig Verordening (EU) 2021/953 van het Europees Parlement en de Raad afgegeven certificaten (Voor de EER relevante tekst)

C/2021/5785

OJ L 277, 2.8.2021, p. 148–150 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1272/oj

2.8.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 277/148


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2021/1272 VAN DE COMMISSIE

van 30 juli 2021

houdende vaststelling van de gelijkwaardigheid, teneinde het recht van vrij verkeer binnen de Unie te faciliteren, van door de Staat Vaticaanstad afgegeven COVID-19-certificaten met de overeenkomstig Verordening (EU) 2021/953 van het Europees Parlement en de Raad afgegeven certificaten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2021/953 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2021 betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele COVID-19-vaccinatie-, test- en herstelcertificaten (digitaal EU-COVID-certificaat) teneinde het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te faciliteren (1), en met name artikel 8, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EU) 2021/953 wordt een kader vastgesteld voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele COVID-19-vaccinatie-, test- en herstelcertificaten (“digitaal EU-covidcertificaat”), teneinde de uitoefening van het recht van vrij verkeer door de houders van dergelijke certificaten tijdens de COVID-19-pandemie te faciliteren. Voorts helpt de verordening de geleidelijke en gecoördineerde opheffing door de lidstaten te faciliteren van de ingestelde beperkingen van het vrije verkeer, in overeenstemming met het Unierecht, teneinde de verspreiding van SARS-CoV-2 in te dijken.

(2)

Verordening (EU) 2021/953 staat toe dat door derde landen aan burgers van de Unie en hun familieleden afgegeven COVID-19-certificaten worden aanvaard indien de Commissie van oordeel is dat die COVID-19-certificaten zijn afgegeven overeenkomstig normen die als gelijkwaardig moeten worden beschouwd met die welke op grond van die verordening zijn vastgesteld. Voorts moeten de lidstaten overeenkomstig Verordening (EU) 2021/954 van het Europees Parlement en de Raad (2) de regels van Verordening (EU) 2021/953 toepassen op onderdanen van derde landen die niet binnen het toepassingsgebied van die verordening vallen, maar die legaal op hun grondgebied verblijven of wonen en overeenkomstig het Unierecht het recht hebben naar andere lidstaten te reizen. Daarom moeten alle in dit besluit vastgestelde gelijkwaardigheidsbevindingen van toepassing zijn op door de Staat Vaticaanstad aan burgers van de Unie en hun familieleden afgegeven COVID-19-vaccinatiecertificaten. Evenzo gelden dergelijke gelijkwaardigheidsbevindingen op grond van Verordening (EU) 2021/954 ook voor COVID-19-vaccinatiecertificaten die de Staat Vaticaanstad onder de in die verordening vastgestelde voorwaarden afgeeft aan onderdanen van derde landen die legaal op het grondgebied van de lidstaten verblijven of wonen.

(3)

Naar aanleiding van een verzoek van de Staat Vaticaanstad heeft de Commissie op 29 juni 2021 technische tests uitgevoerd waaruit bleek dat de door de Staat Vaticaanstad overeenkomstig zijn “VA-EUDCC-GW”-systeem afgegeven COVID-19-vaccinatiecertificaten interoperabel zijn met het bij Verordening (EU) 2021/953 vastgestelde vertrouwenskader, zodat de echtheid, geldigheid en integriteit ervan kunnen worden gecontroleerd. De Commissie heeft ook bevestigd dat de door de Staat Vaticaanstad overeenkomstig het “VA-EUDCC-GW”-systeem afgegeven COVID-19-vaccinatiecertificaten de nodige gegevens bevatten.

(4)

Op 9 juli 2021 heeft de Staat Vaticaanstad de Commissie gedetailleerde informatie verstrekt over de afgifte van interoperabele COVID-19-vaccinatiecertificaten overeenkomstig het systeem “VA-EUDCC-GW”. De Staat Vaticaanstad heeft de Commissie meegedeeld dat hij van oordeel was dat zijn COVID-19-vaccinatiecertificaten worden afgegeven volgens een norm en via een technologisch systeem die interoperabel zijn met het bij Verordening (EU) 2021/953 vastgestelde vertrouwenskader en waarmee de echtheid, geldigheid en integriteit van de certificaten kunnen worden geverifieerd. In dit verband heeft de Staat Vaticaanstad de Commissie meegedeeld dat de door de Staat Vaticaanstad overeenkomstig het “VA-EUDCC-GW”-systeem afgegeven COVID-19-vaccinatiecertificaten de in de bijlage bij Verordening (EU) 2021/953 bedoelde gegevens bevatten.

(5)

Daarnaast heeft de Staat Vaticaanstad de Commissie meegedeeld dat het interoperabele vaccinatiecertificaten voor het COVID-19-vaccin Comirnaty zal afgeven.

(6)

De Staat Vaticaanstad heeft de Commissie ook meegedeeld dat het vaccinatie-, test- en herstelcertificaten zal aanvaarden die door de lidstaten zijn afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) 2021/953. De Staat Vaticaanstad heeft de Commissie meegedeeld dat het een bewijs van vaccinatie voor vaccins met een EU-brede vergunning zal aanvaarden (na advies van het Europees Geneesmiddelenbureau), vaccins waarvoor de bevoegde autoriteit van een EU-lidstaat een tijdelijke vergunning voor het in de handel brengen heeft verleend, en vaccins die de WHO-procedure voor noodtoelating hebben doorlopen. De Staat Vaticaanstad heeft de Commissie voorts meegedeeld dat het testcertificaten op basis van NAAT (bv. RT-PCR) en snelle antigeentests die in de lijst van het Gezondheidsbeveiligingscomité zijn opgenomen, zal aanvaarden. De Staat Vaticaanstad heeft de Commissie ook meegedeeld dat het herstelcertificaten op basis van NAAT (bv. RT-PCR) zal aanvaarden.

(7)

Op 22 juli 2021 heeft de Staat Vaticaanstad de Commissie ook meegedeeld dat bij de verificatie van door de lidstaten overeenkomstig Verordening (EU) 2021/953 afgegeven vaccinatie-, test- en herstelcertificaten de in de certificaten opgenomen persoonsgegevens alleen zullen worden verwerkt om de vaccinatie, het testresultaat of het herstel van de houder te verifiëren en te bevestigen en daarna niet zullen worden bewaard.

(8)

Bijgevolg is voldaan aan de nodige elementen om vast te stellen dat door de Staat Vaticaanstad overeenkomstig het “VA-EUDCC-GW”-systeem afgegeven COVID-19-vaccinatiecertificaten als gelijkwaardig moeten worden beschouwd met die welke overeenkomstig Verordening (EU) 2021/953 zijn afgegeven.

(9)

Daarom moeten door de Staat Vaticaanstad overeenkomstig het “VA-EUDCC-GW”-systeem afgegeven COVID-19-vaccinatiecertificaten worden aanvaard onder de in artikel 5, lid 5, van Verordening (EU) 2021/953 bedoelde voorwaarden.

(10)

Opdat dit besluit operationeel kan worden, moet de Staat Vaticaanstad worden aangesloten op het bij Verordening (EU) 2021/953 vastgestelde vertrouwenskader voor digitale EU-covidcertificaten.

(11)

Ter bescherming van de belangen van de Unie, met name op het gebied van volksgezondheid, kan de Commissie gebruikmaken van haar bevoegdheden om dit besluit op te schorten of te beëindigen indien niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 8, lid 2, van Verordening (EU) 2021/953.

(12)

Aangezien de Staat Vaticaanstad zo snel mogelijk moet worden aangesloten op het bij Verordening (EU) 2021/953 vastgestelde vertrouwenskader voor digitale EU-covidcertificaten, moet dit besluit in werking treden op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(13)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het comité dat is ingesteld bij artikel 14 van Verordening (EU) 2021/953,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Door de Staat Vaticaanstad overeenkomstig het “VA-EUDCC-GW”-systeem afgegeven COVID-19-vaccinatiecertificaten worden, teneinde het recht van vrij verkeer binnen de Unie te faciliteren, behandeld als gelijkwaardig met die welke zijn afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) 2021/953.

Artikel 2

De Staat Vaticaanstad wordt aangesloten op het bij Verordening (EU) 2021/953 vastgestelde vertrouwenskader voor digitale EU-covidcertificaten.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 30 juli 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 211 van 15.6.2021, blz. 1.

(2)  Verordening (EU) 2021/954 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2021 betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele COVID-19-vaccinatie-, test- en herstelcertificaten (digitaal EU-COVID-certificaat) ten aanzien van onderdanen van derde landen die legaal op het grondgebied van de lidstaten verblijven of wonen tijdens de COVID-19-pandemie (PB L 211 van 15.6.2021, blz. 24).


Top