EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0994

Besluit (EU, Euratom) 2018/994 van de Raad van 13 juli 2018 tot wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, gehecht aan Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom van de Raad van 20 september 1976

ST/9425/2018/INIT

PB L 178 van 16.7.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/994/oj

16.7.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 178/1


BESLUIT (EU, Euratom) 2018/994 VAN DE RAAD

van 13 juli 2018

tot wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, gehecht aan Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom van de Raad van 20 september 1976

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 223, lid 1,

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis, lid 1,

Gezien het voorstel van het Europees Parlement,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien de goedkeuring door het Europees Parlement (1),

Handelend volgens een bijzondere wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen (2) (de „verkiezingsakte”), die aan Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom van de Raad (3) is gehecht, is op 1 juli 1978 in werking getreden en is sindsdien gewijzigd bij Besluit 2002/772/EG, Euratom (4).

(2)

In de verkiezingsakte dient een aantal wijzigingen te worden aangebracht.

(3)

Als gevolg van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 moet de Raad volgens een bijzondere wetgevingsprocedure de bepalingen vaststellen die noodzakelijk zijn voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen.

(4)

De transparantie van het verkiezingsproces en de toegang tot betrouwbare informatie zijn belangrijk voor de ontwikkeling van een Europees politiek bewustzijn en om een hoge opkomst bij de verkiezingen te bewerkstelligen, en het is wenselijk dat de burgers van de Unie geruime tijd voor de verkiezingen voor het Europees Parlement worden geïnformeerd over de kandidaten bij deze verkiezingen en over de banden van nationale politieke partijen met een Europese politieke partij.

(5)

Ter bevordering van de opkomst bij de verkiezingen voor het Europees Parlement en om ten volle te profiteren van de mogelijkheden die door de technologische ontwikkelingen worden geboden, zouden de lidstaten onder meer de mogelijkheid kunnen bieden om vervroegd te stemmen, per brief te stemmen en elektronisch en via internet te stemmen, waarbij met name de betrouwbaarheid van de resultaten, het stemgeheim en de bescherming van persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving van de Unie worden gegarandeerd.

(6)

Burgers van de Unie hebben het recht deel te nemen aan het democratische leven, met name door te stemmen of kandidaat te zijn bij de verkiezingen voor het Europees Parlement.

(7)

De lidstaten worden ertoe aangemoedigd de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat hun burgers die in derde landen verblijven hun stem kunnen uitbrengen bij verkiezingen voor het Europees Parlement.

(8)

De verkiezingsakte moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De verkiezingsakte wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 1 wordt vervangen door:

„Artikel 1

1.   In alle lidstaten worden de leden van het Europees Parlement als vertegenwoordigers van de burgers van de Unie gekozen volgens een stelsel van evenredige vertegenwoordiging, hetzij volgens het lijstenstelsel, hetzij volgens het stelsel van één overdraagbare stem.

2.   De lidstaten kunnen het uitbrengen van voorkeurstemmen toestaan, overeenkomstig de bepalingen die zij vastleggen.

3.   De leden van het Europees Parlement worden gekozen door middel van rechtstreekse, algemene, vrije en geheime verkiezingen.”.

2)

Artikel 3 wordt vervangen door:

„Artikel 3

1.   De lidstaten kunnen bepalen dat er een minimumdrempel voor de verdeling van de zetels wordt vastgesteld. Deze drempel mag maximaal 5 % van de op nationaal niveau uitgebrachte geldige stemmen bedragen.

2.   Lidstaten waar gebruik wordt gemaakt van het lijstenstelsel bepalen een minimumdrempel voor de verdeling van de zetels voor kiesdistricten met meer dan 35 zetels. Deze drempel bedraagt minimaal 2 % en maximaal 5 % van de in het betrokken kiesdistrict, met inbegrip van lidstaten met één kiesdistrict, uitgebrachte geldige stemmen.

3.   De lidstaten nemen de nodige maatregelen om aan de verplichting als bedoeld in lid 2 te voldoen, en wel tijdig met het oog op de verkiezingen voor het Europees Parlement die plaatsvinden na de eerste verkiezingen na de inwerkingtreding van Besluit (EU, Euratom) 2018/994 van de Raad (*1).

(*1)  Besluit (EU, Euratom) 2018/994 van de Raad van 13 juli 2018 tot wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, gehecht aan Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom van 20 september 1976 (PB L 178 van 16.7.2018, blz. 1).”."

3)

De volgende artikelen worden ingevoegd:

„Artikel 3 bis

Indien de nationale bepalingen voorzien in een uiterste datum voor de kandidaatstelling voor verkiezing voor de leden van het Europees Parlement, valt die datum ten minste drie weken vóór de datum die de betrokken lidstaat overeenkomstig artikel 10, lid 1, bepaalt voor het houden van verkiezingen voor het Europees Parlement.

Artikel 3 ter

De lidstaten mogen toestaan dat op stembiljetten de naam of het logo van de Europese politieke partij waarmee de nationale politieke partij of kandidaat is verbonden, worden vermeld.”.

4)

Het volgende artikel wordt ingevoegd:

„Artikel 4 bis

De lidstaten kunnen voorzien in de mogelijkheid om bij de verkiezingen voor het Europees Parlement vervroegd te stemmen, per brief te stemmen en elektronisch en via internet te stemmen. Als zij dat doen, nemen zij voldoende maatregelen om met name de betrouwbaarheid van de resultaten, het stemgeheim en de bescherming van persoonsgegevens te garanderen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving van de Unie.”.

5)

Artikel 9 wordt vervangen door:

„Artikel 9

1.   Bij de verkiezing van de leden van het Europees Parlement mag niemand meer dan eenmaal zijn stem uitbrengen.

2.   De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat op dubbel stemmen bij verkiezingen voor het Europees Parlement doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties staan.”.

6)

De volgende artikelen worden ingevoegd:

„Artikel 9 bis

In overeenstemming met hun nationale verkiezingsprocedures kunnen de lidstaten de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat hun burgers die in derde landen verblijven, hun stem kunnen uitbrengen bij verkiezingen voor het Europees Parlement.

Artikel 9 ter

1.   Elke lidstaat wijst een contactinstantie aan die verantwoordelijk is voor de uitwisseling van gegevens over kiezers en kandidaten met haar tegenhangers in de overige lidstaten.

2.   Onverminderd de nationale bepalingen betreffende de inschrijving van kiezers op de kiezerslijsten en de indiening van kandidaatstellingen maakt de in lid 1 bedoelde instantie, in overeenstemming met de toepasselijke Uniewetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, ten laatste zes weken voor de eerste dag van de verkiezingsperiode bedoeld in artikel 10, lid 1, een begin met de toezending aan die tegenhangers van de gegevens vermeld in Richtlijn 93/109/EG van de Raad (*2) met betrekking tot burgers van de Unie die, in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn, zijn ingeschreven op de kiezerslijst of zich kandidaat hebben gesteld.

(*2)  Richtlijn 93/109/EG van de Raad van 6 december 1993 tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (PB L 329 van 30.12.1993, blz. 34).”."

Artikel 2

1.   Dit besluit wordt aan de lidstaten ter goedkeuring voorgelegd volgens hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen. De lidstaten stellen het secretariaat-generaal van de Raad in kennis van de voltooiing van de procedures ter zake.

2.   Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na ontvangst van de laatste kennisgeving bedoeld in lid 1. (5)

Gedaan te Brussel, 13 juli 2018.

Voor de Raad

De voorzitter

H. LÖGER


(1)  Goedkeuring van 4 juli 2018 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2)  PB L 278 van 8.10.1976, blz. 5.

(3)  Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom van de Raad van 20 september 1976 (PB L 278 van 8.10.1976, blz. 1).

(4)  Besluit 2002/772/EG, Euratom van de Raad van 25 juni 2002 en 23 september 2002 tot wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, gehecht aan Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom (PB L 283 van 21.10.2002, blz. 1).

(5)  De datum van inwerkingtreding van het besluit zal door het secretariaat-generaal van de Raad in het Publicatieblad van de Europese Unie worden bekendgemaakt.


Top