EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1056

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1056 van de Commissie van 29 juni 2016 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de verlenging van de goedkeuringsperiode van de werkzame stof glyfosaat (Voor de EER relevante tekst)

C/2016/4152

OJ L 173, 30.6.2016, p. 52–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1056/oj

30.6.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 173/52


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1056 VAN DE COMMISSIE

van 29 juni 2016

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de verlenging van de goedkeuringsperiode van de werkzame stof glyfosaat

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 17, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In deel A van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (2) zijn de werkzame stoffen opgenomen die geacht worden te zijn goedgekeurd uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1107/2009.

(2)

De goedkeuringsperiode van de werkzame stof glyfosaat loopt op 30 juni 2016 af. Er is een aanvraag voor verlenging van de opneming van die werkzame stof in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (3) ingediend overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EU) nr. 1141/2010 van de Commissie (4).

(3)

Aangezien de beoordeling van de stof en het besluit over verlenging van de goedkeuring vertraging hebben opgelopen om redenen die de aanvrager niet verwijtbaar zijn, zal de goedkeuring van die werkzame stof waarschijnlijk vervallen voordat een besluit over de verlenging ervan is genomen.

(4)

Naar aanleiding van de bevindingen van het Internationaal Instituut voor kankeronderzoek inzake het carcinogeen potentieel van glyfosaat heeft de Commissie de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (hierna „de Autoriteit” genoemd) op 29 april 2015 verzocht de onderliggende gegevens opnieuw te onderzoeken en in haar conclusie met die bevindingen rekening te houden. In het kader van de beoordelingsprocedure op grond van Verordening (EG) nr. 1107/2009 heeft de Autoriteit geconcludeerd dat het onwaarschijnlijk is dat glyfosaat kankerverwekkend zou zijn voor mensen, en dat het beschikbare bewijsmateriaal geen ondersteuning biedt voor een geharmoniseerde indeling van glyfosaat als potentieel kankerverwekkende stof in de zin van Verordening (EG) nr. 1272/2008 (5). In dat verband herinnerde de Autoriteit er evenwel aan dat haar voorstellen voor indeling in het kader van de beoordelingsprocedure van Verordening (EG) nr. 1107/2009 geen formele voorstellen voor geharmoniseerde indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn.

(5)

Op 22 juli 2015 (6) heeft de rapporterende lidstaat zijn voornemen bekendgemaakt om overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EG) nr. 1272/2008 een dossier betreffende de geharmoniseerde indeling van glyfosaat in te dienen, inclusief voor de gevarenklasse kankerverwekkendheid. Op 17 maart 2016 heeft de rapporterende lidstaat het dossier ingediend bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen, dat overeenkomstig artikel 37, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1272/2008 advies moet uitbrengen.

(6)

De bevindingen van het Internationaal Instituut voor kankeronderzoek en het voorstel van de Autoriteit inzake de indeling met betrekking tot de kankerverwekkendheid van glyfosaat lopen uiteen. Bovendien was de procedure voor de geharmoniseerde indeling van glyfosaat reeds ingeleid. Tijdens de besprekingen in het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders op 18 en 19 mei 2016 is gebleken dat in het specifieke geval van glyfosaat sommige lidstaten het in hun hoedanigheid van risicobeheerders passend achtten om, alvorens een besluit te nemen over een verlenging van de goedkeuring, te beschikken over een advies van het Comité risicobeoordeling van het Europees Agentschap voor chemische stoffen betreffende de geharmoniseerde indeling van glyfosaat als kankerverwekkende stof, omdat een dergelijk advies relevant kan zijn voor de goedkeuring op basis van de criteria van Verordening (EG) nr. 1107/2009.

(7)

Gelet op de tijd die nodig is voor de beoordeling van het dossier betreffende de geharmoniseerde indeling, moet de goedkeuringsperiode van de werkzame stof worden verlegd tot zes maanden na de datum van ontvangst van het advies van het Comité risicobeoordeling van het Europees Agentschap voor chemische stoffen door de Commissie, maar uiterlijk tot en met 31 december 2017. Zodra de Commissie het advies van het Comité risicobeoordeling van het Europees Agentschap voor chemische stoffen ontvangt, zal zij de datum van ontvangst meedelen in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(8)

Gezien het doel van artikel 17, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1107/2009, zal de Commissie, indien zij na ontvangst van het advies van het Comité risicobeoordeling van het Europees Agentschap voor chemische stoffen een verordening zou vaststellen waarbij de goedkeuring van glyfosaat niet wordt verlengd omdat niet aan de goedkeuringscriteria is voldaan, de uiterste datum van de goedkeuringsperiode vaststellen op de datum van de inwerkingtreding van de verordening waarbij wordt bepaald dat de goedkeuring van glyfosaat niet wordt verlengd, zelfs indien deze datum eerder valt dan de datum waarop de goedkeuring vervalt.

(9)

Gezien de in de voorgaande overwegingen omschreven verlenging van de goedkeuringsperiode voor glyfosaat, en in het licht van de door de Autoriteit genoemde probleempunten met betrekking tot het gebruik van de coformulant POE-tallowamine (CAS-nr. 61791-26-2) in gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat, zal de Commissie zo spoedig mogelijk overgaan tot herziening van de goedkeuring van glyfosaat overeenkomstig artikel 21 van Verordening (EG) nr. 1107/2009.

(10)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(11)

Aangezien de huidige goedkeuring van glyfosaat op 30 juni 2016 vervalt, moet deze verordening zo spoedig mogelijk in werking treden.

(12)

Het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders heeft binnen de door zijn voorzitter vastgestelde termijn geen advies uitgebracht. Een uitvoeringshandeling werd nodig geacht en de voorzitter heeft de ontwerpuitvoeringshandeling voor verder beraad aan het Comité van beroep voorgelegd. Het Comité van beroep heeft geen advies uitgebracht,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011

In de zesde kolom (Geldigheidsduur) van vermelding 25 (glyfosaat) in deel A van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 worden de woorden „30 juni 2016” vervangen door de woorden „zes maanden te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het advies van het Comité risicobeoordeling van het Europees Agentschap voor chemische stoffen door de Commissie of 31 december 2017, indien dat eerder is”.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 juni 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1.

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie van 25 mei 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat de lijst van goedgekeurde werkzame stoffen betreft (PB L 153 van 11.6.2011, blz. 1).

(3)  Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1).

(4)  Verordening (EU) nr. 1141/2010 van de Commissie van 7 december 2010 tot vaststelling van de procedure voor de verlenging van de opneming van een tweede groep werkzame stoffen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en tot opstelling van de lijst van die stoffen (PB L 322 van 8.12.2010, blz. 10).

(5)  Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1).

(6)  Register van intenties van de ECHA. Online beschikbaar op: https://echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-of-concern/registry-of-intentions


Top