Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0295

2014/295/EU: Besluit van de Raad van 17 maart 2014 inzake de ondertekening namens de Europese Unie en de voorlopige toepassing van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, betreffende de preambule, artikel 1 en de titels I, II en VII daarvan

OJ L 161, 29.5.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/295/oj

29.5.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 161/1


BESLUIT VAN DE RAAD

van 17 maart 2014

inzake de ondertekening namens de Europese Unie en de voorlopige toepassing van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, betreffende de preambule, artikel 1 en de titels I, II en VII daarvan

(2014/295/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 31, lid 1, en artikel 37, in samenhang met artikel 218, lid 5, en artikel 218, lid 8, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 217, in samenhang met artikel 218, lid 5, en artikel 218, lid 8, tweede alinea,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 22 januari 2007 heeft de Raad de Commissie gemachtigd om onderhandelingen met Oekraïne te openen met het oog op de sluiting van een nieuwe overeenkomst tussen de Unie en Oekraïne ter vervanging van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst (1).

(2)

Rekening houdend met de nauwe historische banden en de steeds intensievere betrekkingen tussen de partijen, alsmede hun wens om de betrekkingen op ambitieuze en innovatieve wijze te versterken en te verbreden, werden de onderhandelingen over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (hierna „de overeenkomst” genoemd), met succes afgerond en werd de overeenkomst in 2012 geparafeerd.

(3)

De overeenkomst dient, namens de Unie, te worden ondertekend en de aan dit besluit gehechte slotakte dient te worden goedgekeurd. De overeenkomst dient gedeeltelijk op voorlopige basis te worden toegepast in overeenstemming met artikel 486 ervan, dat voorziet in de voorlopige toepassing van de overeenkomst voorafgaand aan de inwerkingtreding, in afwachting van de voltooiing van de voor de sluiting ervan benodigde procedures.

(4)

De voorlopige toepassing van delen van de overeenkomst laat de bevoegdheidsverdeling tussen de Unie en haar lidstaten conform de Verdragen onverlet.

(5)

De overeenkomst mag niet aldus worden uitgelegd dat daaraan rechten kunnen worden ontleend of dat deze verplichtingen oplegt waarop bij rechterlijke instanties van de Unie of de lidstaten rechtstreeks beroep kan worden gedaan.

(6)

Wegens de politieke ontwikkelingen en om de besluiten van de bijeenkomst van de Europese Raad van 6 maart 2014 ten uitvoer te leggen, dient de ondertekening van de overeenkomst onderworpen te zijn aan de slotakte,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Er wordt, namens de Unie, machtiging verleend voor de ondertekening van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (hierna „de overeenkomst” genoemd), betreffende de preambule, artikel 1 en de titels I, II en VII, onder voorbehoud van de sluiting van die overeenkomst en overeenkomstig de slotakte.

2.   De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De aan dit besluit gehechte slotakte wordt namens de Unie goedgekeurd.

Artikel 3

De voorzitter van de Raad wordt hierbij gemachtigd de persoon (personen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) om de overeenkomst en de slotakte namens de Unie te ondertekenen.

Artikel 4

In afwachting van de inwerkingtreding van de overeenkomst, en in overeenstemming met artikel 486 van de overeenkomst, worden de volgende delen van de overeenkomst op voorlopige basis toegepast tussen de Unie en Oekraïne (2), voor zover deze aangelegenheden betreffen die onder de bevoegdheid van de Unie vallen, waaronder aangelegenheden die vallen onder de bevoegdheid van de Unie om een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid te bepalen en uit te voeren:

titel I;

de artikelen 4, 5 en 6 van titel II;

titel VII (met uitzondering van artikel 479, lid 1), voor zover de bepalingen van die titel enkel strekken tot de voorlopige toepassing van de overeenkomst in overeenstemming met dit artikel.

Artikel 5

De overeenkomst wordt niet aldus uitgelegd dat daaraan rechten kunnen worden ontleend of dat deze verplichtingen oplegt waarop bij rechterlijke instanties van de Europese Unie of de lidstaten rechtstreeks beroep kan worden gedaan.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 17 maart 2014.

Voor de Raad

De voorzitter

C. ASHTON


(1)  Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, en Oekraïne (PB L 49 van 19.2.1998, blz. 3).

(2)  De datum waarop de overeenkomst voorlopig zal worden toegepast, zal worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie door het secretariaat-generaal van de Raad.


Top