EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1179

Verordening (EU) nr. 1179/2012 van de Commissie van 10 december 2012 tot vaststelling van criteria die bepalen wanneer kringloopglas overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad niet langer als afval wordt aangemerkt

OJ L 337, 11.12.2012, p. 31–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 228 - 233

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1179/oj

11.12.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 337/31


VERORDENING (EU) Nr. 1179/2012 VAN DE COMMISSIE

van 10 december 2012

tot vaststelling van criteria die bepalen wanneer kringloopglas overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad niet langer als afval wordt aangemerkt

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (1), en met name artikel 6, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uit een evaluatie van diverse afvalstromen blijkt dat de recyclingmarkten voor kringloopglas baat zouden hebben bij de opstelling van specifieke criteria die omschrijven wanneer uit afval verkregen kringloopglas niet langer als afval moet worden aangemerkt. Die criteria moeten een hoge mate van milieubescherming waarborgen. Zij moeten de indeling van kringloopglas als afval door derde landen onverlet laten.

(2)

Rapporten van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Europese Commissie hebben het bestaan aangetoond van een markt voor en een vraag naar kringloopglas als grondstof in de glasfabricage-industrie. Kringloopglas moet daarom voldoende zuiver zijn en voldoen aan de ter zake in de glasfabricage-industrie geldende normen of specificaties.

(3)

De criteria die bepalen wanneer kringloopglas niet langer als afval is aan te merken, moeten ervoor zorgen dat kringloopglas dat werd verkregen uit terugwinningsactiviteiten, voldoet aan de technische vereisten van de glasfabricage-industrie en aan bestaande productwetgeving en -normen en dat er al met al geen negatieve gevolgen zijn voor het milieu of de volksgezondheid. Uit verslagen van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Europese Commissie is gebleken dat de voorgestelde criteria ten aanzien van afvalstoffen die als input worden gebruikt voor terugwinningsactiviteiten, ten aanzien van de relevante verwerkingsprocessen en -technieken en ten aanzien van het kringloopglas dat voortkomt uit de terugwinning, aan deze doelstellingen voldoen, aangezien zij moeten resulteren in de productie van kringloopglas zonder gevaarlijke eigenschappen dat voldoende vrij is van andere componenten dan glas.

(4)

Om de naleving van deze criteria te waarborgen, is het passend ervoor te zorgen dat informatie wordt verstrekt over kringloopglas dat niet langer als afval wordt aangemerkt, en dat er een beheersysteem wordt toegepast.

(5)

Om het voor marktpartijen mogelijk te maken zich aan te passen aan de criteria die bepalen wanneer kringloopglas niet langer afval is, is het passend een redelijke termijn te stellen alvorens deze verordening van toepassing wordt.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 39 van Richtlijn 2008/98/EG ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp

In deze verordening worden criteria vastgesteld die bepalen wanneer kringloopglas, bestemd voor de vervaardiging van glas en glazen voorwerpen door middel van omsmeltingsprocessen, niet langer afval is.

Artikel 2

Definities

In het kader van deze verordening zijn de definities van Richtlijn 2008/98/EG van toepassing.

Daarnaast zijn de volgende definities van toepassing:

1.   „kringloopglas”: glasscherven verkregen door terugwinning van glasafval;

2.   „houder”: de natuurlijke of rechtspersoon die in het bezit is van kringloopglas;

3.   „producent”: de houder die voor de eerste keer kringloopglas dat niet langer afval is, overdraagt aan een andere houder;

4.   „importeur”: een binnen de Unie gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die kringloopglas dat niet langer afval is, in het douanegebied van de Unie binnenbrengt;

5.   „gekwalificeerd personeel”: personeel dat door ervaring of opleiding gekwalificeerd is om de eigenschappen van kringloopglas te bewaken en te evalueren;

6.   „visuele controle”: de controle van kringloopglas die alle onderdelen van een zending omvat en waarbij gebruik wordt gemaakt van menselijke zintuigen of niet-gespecialiseerde apparatuur;

7.   „zending”: een partij kringloopglas die bestemd is voor levering van een producent aan een andere houder en die kan zijn ingesloten in hetzij één, hetzij meerdere vervoerseenheden, zoals containers.

Artikel 3

Criteria voor kringloopglas

Kringloopglas geldt niet langer als afval wanneer bij overdracht door de producent aan een andere houder aan alle hierna volgende voorwaarden is voldaan:

1.

het door terugwinning verkregen kringloopglas voldoet aan de criteria van bijlage I, afdeling 1;

2.

de als input voor terugwinning gebruikte afvalstoffen voldoen aan de criteria van bijlage I, afdeling 2;

3.

de als input voor terugwinning gebruikte afvalstoffen zijn verwerkt overeenkomstig de voorschriften van bijlage I, afdeling 3;

4.

de producent heeft voldaan aan de voorschriften van de artikelen 4 en 5;

5.

het kringloopglas is bestemd voor de vervaardiging van glas of glazen voorwerpen door middel van omsmeltingsprocessen.

Artikel 4

Conformiteitsverklaring

1.   De producent of de importeur geeft voor elke zending kringloopglas een conformiteitsverklaring af overeenkomstig het in bijlage II opgenomen model.

2.   De producent of importeur draagt de conformiteitsverklaring over aan de volgende houder van de zending kringloopglas. De producent of importeur houdt een afschrift van de conformiteitsverklaring tot ten minste één jaar na de datum van afgifte in zijn bezit en stelt het op verzoek ter beschikking aan de bevoegde instanties.

3.   De conformiteitsverklaring mag in elektronische vorm zijn opgesteld.

Artikel 5

Beheersysteem

1.   De producent past een beheersysteem toe waarmee kan worden aangetoond dat aan de criteria van artikel 3 is voldaan.

2.   Het beheersysteem omvat een reeks gedocumenteerde procedures met betrekking tot elk van de volgende aspecten:

a)

bewaking van de kwaliteit van het door terugwinning verkregen kringloopglas, zoals vastgelegd in bijlage I, afdeling 1, (inclusief bemonstering en analyse);

b)

acceptatiecontrole van afvalstoffen die worden gebruikt als input voor de terugwinningsactiviteit overeenkomstig bijlage I, afdeling 2;

c)

bewaking van de in bijlage I, afdeling 3, beschreven verwerkingsprocessen en -technieken;

d)

feedback van klanten met betrekking tot het behalen van de vereiste kwaliteit van kringloopglas;

e)

bijhouden van registers met de resultaten van een krachtens de punten a, b en c verrichte bewaking;

f)

toetsing en verbetering van het beheersysteem;

g)

opleiding van personeel.

3.   Het beheersysteem schrijft ook de in bijlage I voor elk criterium vastgestelde specifieke bewakingseisen voor.

4.   Een conformiteitsbeoordelingsinstantie als gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad (2) die een accreditatie heeft verkregen overeenkomstig die verordening, of een milieuverificateur als gedefinieerd in artikel 2, punt 20, onder b), van Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad (3) die een accreditatie of vergunning heeft verkregen overeenkomstig die verordening, verifieert of het beheersysteem voldoet aan de eisen van dit artikel. Deze verificatie vindt om de drie jaar plaats. Alleen verificateurs van wie de accreditatie of vergunning betrekking heeft op de hierna genoemde gebieden en NACE-codes, als omschreven in Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad (4), worden geacht over voldoende specifieke ervaring te beschikken om de in deze verordening bedoelde verificatie te verrichten:

* NACE-code 38 (inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning), of

* NACE-code 23.1 (vervaardiging van glas en glaswerk).

5.   De importeur verlangt van zijn leveranciers dat zij een beheersysteem toepassen dat voldoet aan de eisen van de leden 1, 2 en 3 en dat is gecontroleerd door een onafhankelijke externe verificateur.

Het beheersysteem van de leverancier wordt gecertificeerd door een conformiteitsbeoordelingsinstantie die is geaccrediteerd door een accreditatie-instantie die voor deze activiteit met goed gevolg de collegiale toetsing door de overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EG) nr. 765/2008 erkende instantie heeft doorstaan, dan wel door een milieuverificateur die een accreditatie of vergunning heeft verkregen van een accreditatie- of vergunningsinstantie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1221/2009 die tevens is onderworpen aan collegiale toetsing overeenkomstig artikel 31 van die verordening.

Verificateurs die activiteiten in derde landen wensen te ontplooien, dienen een specifieke accreditatie of vergunning te verkrijgen overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG) nr. 765/2008 of Verordening (EG) nr. 1221/2009 in samenhang met Besluit 2011/832/EU van de Commissie (5).

6.   De producent geeft de bevoegde instanties op hun verzoek toegang tot het beheersysteem.

Artikel 6

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is van toepassing met ingang van 11 juni 2013.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 december 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3.

(2)  PB L 218 van 13.8.2008, blz. 30.

(3)  PB L 342 van 22.12.2009, blz. 1.

(4)  PB L 393 van 30.12.2006, blz. 1.

(5)  PB L 330 van 14.12.2011, blz. 25.


BIJLAGE I

Criteria voor kringloopglas

Criterium

Voorschriften inzake interne controle

Afdeling 1.   Kwaliteit van het door terugwinning verkregen kringloopglas

1.1.

Het kringloopglas dient te voldoen aan een specificatie van de klant of de industrie of aan een norm voor rechtstreeks gebruik ter vervaardiging van glas of glazen voorwerpen door omsmelting in glasfabricage-installaties.

Gekwalificeerd personeel controleert dat elke zending voldoet aan de passende specificatie.

1.2.

Voor het gehalte van de hierna genoemde niet-glascomponenten gelden de volgende grenswaarden:

ferrometalen: ≤ 50 ppm;

non-ferrometalen: ≤ 60 ppm;

andere anorganische stoffen dan metalen en glas:

≤ 100 ppm voor kringloopglas met scherfgrootte > 1 mm;

≤ 1 500 ppm voor kringloopglas met scherfgrootte ≤ 1 mm;

organische stoffen: ≤ 2 000 ppm.

Voorbeelden van andere anorganische stoffen dan metalen en glas zijn: aardewerk, steen, porselein, vuurvaste keramische materialen.

Voorbeelden van organische stoffen zijn: papier, rubber, kunststoffen, weefsels, hout.

Gekwalificeerd personeel verricht een visuele controle van elke zending.

Met een passende frequentie — die kan worden bijgesteld indien het bedrijfsproces significante wijzigingen ondergaat — worden representatieve monsters van het kringloopglas gravimetrisch geanalyseerd om het totaalgehalte aan niet-glascomponenten te bepalen. Het gehalte aan niet-glascomponenten wordt bepaald door weging na (naargelang van het geval) mechanische of handmatige scheiding van de materialen onder zorgvuldige visuele controle.

De frequentie waarmee monsters moeten worden genomen, wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende factoren:

het verwachte variabiliteitspatroon (bijvoorbeeld aan de hand van historische uitkomsten);

het risico dat inherent is aan de variabiliteit van de kwaliteit van het glasafval dat als input voor de terugwinningsactiviteiten wordt gebruikt, alsook van eventuele verdere verwerkingsactiviteiten. „Pre-consumer”-glasafval met een zeer voorspelbare samenstelling vereist wellicht een minder frequente monitoring. Voor glasafval afkomstig van de gecombineerde inzameling van diverse materialen kan een frequentere bemonstering noodzakelijk zijn;

de inherente nauwkeurigheid van de bewakingsmethode;

de mate waarin de resultaten voor het gehalte aan niet-glascomponenten de bovenvermelde grenswaarden benaderen.

De procedure voor het vaststellen van de bewakingsfrequentie dient te worden gedocumenteerd als onderdeel van het beheersysteem en dient beschikbaar te zijn voor controle.

1.3.

Het kringloopglas mag geen enkele van de gevaarlijke eigenschappen vertonen die voorkomen op de lijst van bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG. Het kringloopglas dient te voldoen aan de in Beschikking 2000/532/EG van de Commissie (1) vastgestelde concentratiegrenswaarden en mag de in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad (2) vastgestelde concentratiegrenswaarden niet overschrijden.

Gekwalificeerd personeel verricht een visuele controle van elke zending. Wanneer deze visuele controle het vermoeden doet rijzen van mogelijke gevaarlijke eigenschappen, worden aanvullende gepaste controlemaatregelen genomen, zoals het nemen van monsters en het uitvoeren van tests, waar nodig.

Het personeel moet getraind zijn op het gebied van potentiële gevaarlijke eigenschappen die kringloopglas kan vertonen en van de materiaalcomponenten of -kenmerken waaraan deze gevaarlijke eigenschappen te herkennen zijn.

De procedure voor het herkennen van gevaarlijke stoffen moet worden gedocumenteerd binnen het beheersysteem.

Afdeling 2.   Afvalstoffen die worden gebruikt als input voor terugwinningsactiviteiten

2.1.

Alleen afval afkomstig van de inzameling van terugwinbaar verpakkingsglas, vlakglas of loodvrij tafelglas mag als input worden gebruikt. Het ingezamelde glasafval mag onbeoogde kleine hoeveelheden van andere glastypes bevatten.

Er wordt een acceptatiecontrole uitgevoerd van alle ontvangen glashoudend afval (door middel van visuele controle) en van de bijbehorende documenten; dit gebeurt door gekwalificeerd personeel dat getraind is in het herkennen van glashoudend afval dat niet voldoet aan de in deze afdeling uiteengezette criteria.

2.2.

Glashoudend afval verkregen uit gemengd huishoudelijk vast afval en afval afkomstig van de sector gezondheidszorg mag niet als input worden gebruikt.

2.3.

Gevaarlijk afval mag niet als input worden gebruikt.

Afdeling 3.   Verwerkingsprocessen en -technieken

3.1.

Het glashoudend afval moet zijn ingezameld, gescheiden en verwerkt, en moet vanaf dat moment zonder onderbreking gescheiden van alle andere afvalstoffen zijn bewaard.

3.2.

Alle bewerkingen (zoals verbrijzelen, sorteren, scheiden of reinigen) die nodig zijn om het kringloopglas voor te bereiden om (door omsmelting) direct te worden gebruikt voor de vervaardiging van glas of glazen voorwerpen, moeten zijn uitgevoerd.

 


(1)  PB L 226 van 6.9.2000, blz. 3.

(2)  PB L 229 van 30.4.2004, blz. 1.


BIJLAGE II

In artikel 4, lid 1, bedoelde verklaring van conformiteit met de „einde afvalfase”-criteria

1.

Producent/importeur van het kringloopglas:

Naam:

Adres:

Contactpersoon:

Telefoon:

Fax

E-mail:

2.

a)

naam of code van de categorie kringloopglas, in overeenstemming met een industriële specificatie of norm:

b)

voornaamste technische elementen van de industriële specificatie of norm, met inbegrip van de naleving van de „einde afvalfase”-productkwaliteitseisen inzake niet-glascomponenten, d.w.z. het gehalte aan ferrometalen, non-ferrometalen, andere anorganische stoffen dan metalen en glas, en organische stoffen:

3.

De zending kringloopglas voldoet aan de in punt 2 bedoelde industriële specificatie of norm.

4.

Grootte van de zending in kilogram:

5.

De producent van kringloopglas maakt gebruik van een beheersysteem dat voldoet aan de eisen van Verordening (EU) nr. 1179/2012 en dat gecontroleerd is door een geaccrediteerde conformiteitsbeoordelingsinstantie of door een milieuverificateur of, in het geval van niet langer als afval aangemerkt kringloopglas dat wordt ingevoerd in het douanegebied van de Unie, door een onafhankelijke externe verificateur.

6.

De zending kringloopglas voldoet aan de in artikel 3, leden 1, 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 1179/2012 bedoelde criteria.

7.

Het materiaal in deze zending is uitsluitend bestemd voor direct gebruik ter vervaardiging van glas of glazen voorwerpen door middel van omsmeltingsprocessen.

8.

Verklaring van de producent/importeur van kringloopglas:

Hierbij verklaar ik dat de bovenstaande informatie naar mijn beste weten volledig en correct is:

Naam:

Datum:

Handtekening:


Top