Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0288

2010/288/: Besluit van de Raad van 19 januari 2010 betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Portugal

OJ L 125, 21.5.2010, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/06/2017; opgeheven door 32017D1225

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/288/oj

21.5.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 125/44


BESLUIT VAN DE RAAD

van 19 januari 2010

betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Portugal

(2010/288/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name op artikel 126, lid 6, in samenhang met artikel 126, lid 13, en artikel 136,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien de door Portugal gemaakte opmerkingen,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 126, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie dienen de lidstaten buitensporige overheidstekorten te vermijden.

(2)

Het stabiliteits- en groeipact is gebaseerd op de doelstelling van deugdelijke openbare financiën als middel om de voorwaarden voor prijsstabiliteit en voor een tot werkgelegenheidsschepping leidende sterke duurzame groei te verbeteren.

(3)

De buitensporigtekortprocedure (BTP) van artikel 126, die wordt verduidelijkt in Verordening (EG) nr. 1467/97 van de Raad van 7 juli 1997 over de bespoediging en verduidelijking van de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten (1) (die deel uitmaakt van het stabiliteits- en groeipact), voorziet in een besluit betreffende het bestaan van een buitensporig tekort. Verordening (EG) nr. 1467/97 bevat bepalingen voor de uitvoering van artikel 104 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, dat thans artikel 126 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is geworden. Het aan het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie gehechte Protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten bevat nadere bepalingen betreffende de toepassing van de BTP. Verordening (EG) nr. 479/2009 van de Raad (2) bevat gedetailleerde regels en definities voor de toepassing van de bepalingen van genoemd protocol.

(4)

De hervorming van het stabiliteits- en groeipact in 2005 was bedoeld om de doeltreffendheid en de economische onderbouwing van het pact te versterken en tevens de houdbaarheid van de openbare financiën op lange termijn te waarborgen. Deze hervorming moest ervoor zorgen dat bij alle stappen in de BTP met name de economische en budgettaire achtergrond ten volle in aanmerking werd genomen. Op deze wijze verschaft het stabiliteits- en groeipact een kader dat, met inachtneming van de economische situatie, het overheidsstreven naar een spoedige terugkeer naar solide begrotingssituaties ondersteunt.

(5)

Krachtens artikel 104, lid 5, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap dat thans artikel 126, lid 5, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is geworden, moest de Commissie advies uitbrengen aan de Raad indien zij van oordeel was dat er in een lidstaat een buitensporig tekort bestond of kon ontstaan. Rekening houdend met haar verslag op grond van artikel 104, lid 3, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap dat thans artikel 126, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is geworden, en gezien het advies van het Economisch en Financieel Comité overeenkomstig artikel 104, lid 4, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap dat thans artikel 126, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is geworden, is de Commissie tot de conclusie gekomen dat er in Portugal een buitensporig tekort bestond. De Commissie heeft derhalve op 11 november 2009 een dergelijk advies over Portugal aan de Raad uitgebracht (3).

(6)

In artikel 126, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie wordt bepaald dat de Raad rekening moet houden met de opmerkingen die de betrokken lidstaat eventueel wenst te maken, alvorens, na een algehele evaluatie te hebben gemaakt, te besluiten of er al dan niet een buitensporig tekort bestaat. In het geval van Portugal leidt deze algehele evaluatie tot de in dit besluit vervatte conclusie.

(7)

Volgens gegevens die de Portugese autoriteiten in oktober 2009 hebben meegedeeld, wordt voor 2009 in Portugal een overheidstekort van 5,9 % van het bbp gepland, een percentage dat hoger ligt dan en niet in de buurt ligt van de referentiewaarde van 3 % van het bbp. De voorziene overschrijding van de referentiewaarde kan worden aangemerkt als uitzonderlijk in de zin van het Verdrag en het stabiliteits- en groeipact. Zij vloeit in het bijzonder onder meer voort uit een ernstige economische neergang in 2009 in de zin van het Verdrag en het stabiliteits- en groeipact. Volgens de najaarsprognoses 2009 van de diensten van de Commissie zou het jaarlijkse bbp in 2009 met 2,9 % krimpen en in 2010 met 0,3 % groeien. De geplande overschrijding van de referentiewaarde kan bovendien niet als tijdelijk worden beschouwd, aangezien het nominale overheidstekort volgens de najaarsprognoses 2009 van de diensten van de Commissie — rekening gehouden met de reeds dit jaar genomen maatregelen — in 2010 tot 8 % van het bbp zal oplopen. Hoewel de meeste met de crisis verband houdende maatregelen met een buitengewoon karakter in 2009 niet zijn gehandhaafd, wordt als gevolg van de aanhoudende recessie, de werking van automatische stabilisatoren en een aanzienlijke toename van de rentebetalingen niet verwacht dat de begrotingssituatie in 2010 en 2011 zal verbeteren. Er is niet voldaan aan het tekortcriterium van het Verdrag.

(8)

Volgens in oktober 2009 door de Portugese autoriteiten meegedeelde gegevens bedraagt het gepland niveau van de bruto overheidsschuld (die sedert 2005 hoger ligt dan de referentiewaarde van 60 % van het bbp) in 2009 74,5 % van het bbp. In de najaarsprognoses 2009 van de diensten van de Commissie wordt voorspeld dat de schuldquote van de overheid in de prognoseperiode aanzienlijk zal stijgen van 66,3 % in 2008 tot 91,1 % in 2011. Er kan niet worden gesteld dat de schuldquote in voldoende mate afneemt en de referentiewaarde in een bevredigend tempo benadert in de zin van het Verdrag en het stabiliteits- en groeipact. Er is niet voldaan aan het schuldcriterium van het Verdrag.

(9)

Overeenkomstig artikel 2, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1467/97 kunnen „relevante factoren” alleen in aanmerking worden genomen bij de stappen die leiden naar het besluit van de Raad overeenkomstig artikel 126, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie over het al dan niet bestaan van een buitensporig tekort indien volledig is voldaan aan de tweeledige voorwaarde dat het tekort dicht bij de referentiewaarde blijft en dat de overschrijding door het tekort van de referentiewaarde van tijdelijke aard is. In het geval van Portugal is niet aan deze tweeledige voorwaarde voldaan. Derhalve wordt in de stappen die tot deze beschikking leiden, geen rekening gehouden met relevante factoren,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Uit een algehele evaluatie volgt dat er in Portugal een buitensporig tekort bestaat.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de Portugese Republiek.

Gedaan te Brussel, 19 januari 2010.

Voor de Raad

De voorzitster

E. SALGADO


(1)  PB L 209 van 2.8.1997, blz. 6.

(2)  PB L 145 van 10.6.2009, blz. 1.

(3)  Alle BTP-documenten voor Portugal zijn te vinden op de volgende website: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2


Top