Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2309

Verordening (EG) nr. 2309/2003 van de Commissie van 29 december 2003 tot wijziging van de bijlagen III B, IV en VI bij Verordening (EG) nr. 517/94 van de Raad wat betreft textielcontingenten voor 2004

OJ L 342, 30.12.2003, p. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203

No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2015; opgeheven door 32015R0936

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2309/oj

32003R2309

Verordening (EG) nr. 2309/2003 van de Commissie van 29 december 2003 tot wijziging van de bijlagen III B, IV en VI bij Verordening (EG) nr. 517/94 van de Raad wat betreft textielcontingenten voor 2004

Publicatieblad Nr. L 342 van 30/12/2003 blz. 0021 - 0023


Verordening (EG) nr. 2309/2003 van de Commissie

van 29 december 2003

tot wijziging van de bijlagen III B, IV en VI bij Verordening (EG) nr. 517/94 van de Raad wat betreft textielcontingenten voor 2004

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 517/94 van de Raad van 7 maart 1994 betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die niet vallen onder bilaterale overeenkomsten, protocollen of andere regelingen, noch onder een andere, bijzondere, communautaire regeling(1), inzonderheid op artikel 5, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Verordening (EG) nr. 517/94 stelt de jaarlijkse kwantitatieve maxima vast voor bepaalde textielproducten van oorsprong uit Servië en Montenegro en Noord-Korea.

(2) Met ingang van 1 mei 2004 zal de Europese Unie tien nieuwe lidstaten tellen. Artikel 6, lid 7, van de Toetredingsakte bepaalt dat de nieuwe lidstaten de gemeenschappelijke handelspolitiek op textielgebied toepassen en dat de kwantitatieve maxima die door de Gemeenschap worden toegepast op de invoer van textiel- en kledingproducten worden aangepast om rekening te houden met de toetreding van de nieuwe lidstaten tot de Gemeenschap. De kwantitatieve maxima die van toepassing zijn op de invoer van bepaalde textielproducten uit derde landen in de uitgebreide Gemeenschap moet dan ook worden aangepast zodat ze ook van toepassing zijn op de invoer in de tien nieuwe lidstaten. Dit vereist wijziging van bepaalde bijlagen bij Verordening (EG) nr. 517/94.

(3) Het is dienstig voor de wijziging van de hoeveelheden een methodologie te gebruiken die rekening houdt met de traditionele invoer in de nieuwe lidstaten bij de aanpassing van de nieuwe contingentniveaus. Een formule, bestaande uit het gemiddelde van de invoer van oorsprong uit derde landen in de tien nieuwe lidstaten over de laatste drie jaar, aangepast pro rata temporis, geeft een adequaat beeld van de historische handelsstromen. De jaren 2000 tot 2002 zijn gekozen als de meest significante, aangezien zij de meest recente beschikbare informatie over de invoer in de tien nieuwe lidstaten van textiel en kleding vertegenwoordigen.

(4) De bijlagen III B, IV en VI bij Verordening (EG) nr. 517/94 moeten dan ook worden aangepast zodat de toepasselijke contingentniveaus voor het jaar 2004 erin zijn opgenomen. De gedetailleerde regels voor de toewijzing van contingenten zijn die welke zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. 2308/2003 van de Commissie van 29 december 2003 tot vaststelling van bijzondere regels voor het beheer en de verdeling van bepaalde krachtens Verordening (EG) nr. 517/94 van de Raad voor 2004 ingestelde kwantitatieve contingenten voor textielproducten.

(5) Verordening (EG) nr. 517/94 moet dan ook dienovereenkomstig worden aangepast(2),

(6) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Textielcomité dat is ingesteld bij artikel 25 van Verordening (EG) nr. 517/94,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen III B, IV en VI bij Verordening (EG) nr. 517/94 worden gewijzigd zoals bepaald in de bijlage bij deze Verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 december 2003.

Voor de Commissie

Pascal Lamy

Lid van de Commissie

(1) PB L 67 van 10.3.1994, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1484/2003 van de Commissie (PB L 212 van 22.8.2003, blz. 46).

(2) Zie bladzijde 13 van dit Publicatieblad.

BIJLAGE

De bijlagen III B, IV en VI bij Verordening (EG) nr. 517/94 worden als volgt gewijzigd:

1. Bijlage III B wordt vervangen door:

"Bijlage III B

Jaarlijkse kwantitatieve maxima van de Gemeenschap, zoals bedoeld in artikel 2, lid 1, vierde streepje

Servië en Montenegro((Met inbegrip van Kosovo zoals gedefinieerd in Resolutie 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 10 juni 1999.))

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"

2. Bijlage IV wordt vervangen door:

"Bijlage IV

Jaarlijkse kwantitatieve beperkingen van de Gemeenschap, zoals bedoeld in artikel 3, lid 1, vierde streepje

Noord-Korea

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"

3. Bijlage VI wordt vervangen door:

"Bijlage VI

PASSIEVE VEREDELING

Jaarlijkse kwantitatieve beperkingen van de Gemeenschap, zoals bedoeld in artikel 4

Servië en Montenegro((Met inbegrip van Kosovo zoals gedefinieerd in Resolutie 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 10 juni 1999))

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"

Top