EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016R0403-20220523

Consolidated text: Verordening (EU) 2016/403 van de Commissie van 18 maart 2016 tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de classificatie van ernstige inbreuken op de wetgeving van de Unie die tot verlies van de betrouwbaarheidsstatus van wegvervoerondernemers kunnen leiden, en tot wijziging van bijlage III bij Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst)Voor de EER relevante tekst

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/403/2022-05-23

02016R0403 — NL — 23.05.2022 — 001.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

VERORDENING (EU) 2016/403 VAN DE COMMISSIE

van 18 maart 2016

tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de classificatie van ernstige inbreuken op de wetgeving van de Unie die tot verlies van de betrouwbaarheidsstatus van wegvervoerondernemers kunnen leiden, en tot wijziging van bijlage III bij Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 074 van 19.3.2016, blz. 8)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

►M1

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/694 VAN DE COMMISSIE van 2 mei 2022

  L 129

22

3.5.2022
▼B

VERORDENING (EU) 2016/403 VAN DE COMMISSIE

van 18 maart 2016

tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de classificatie van ernstige inbreuken op de wetgeving van de Unie die tot verlies van de betrouwbaarheidsstatus van wegvervoerondernemers kunnen leiden, en tot wijziging van bijlage III bij Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)Artikel 1

1.  
In bijlage I bij deze verordening is voor het commerciële wegvervoer een gemeenschappelijke lijst vastgelegd van categorieën en soorten inbreuken, met inbegrip van de zwaarte daarvan, op de wetgeving van de Unie, die, naast de inbreuken die zijn vastgesteld in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1071/2009, kunnen leiden tot verlies van de betrouwbaarheidsstatus van wegvervoerondernemers.
2.  
Deze verordening voorziet in een maximale frequentie waarboven herhaalde ernstige inbreuken als ernstiger worden beschouwd, rekening houdend met het aantal bestuurders dat wordt ingezet voor de door de vervoersmanager geleide vervoersactiviteiten, als bepaald in bijlage II.
3.  
De lidstaten houden rekening met de informatie over ernstige inbreuken als bedoeld in de leden 1 en 2 wanneer zij de nationale administratieve procedure voor de beoordeling van de betrouwbaarheidsstatus toepassen.

Artikel 2

Bijlage III bij Richtlijn 2006/22/EG wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage III bij deze verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2017.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE I

▼M1

Categorisering van ernstige inbreuken

(als bedoeld in artikel 1)

De volgende tabellen bevatten categorieën en soorten ernstige inbreuken op de Unieregels voor het commerciële wegvervoer, ingedeeld in drie ernstcategorieën overeenkomstig het eventuele risico van overlijden of ernstige verwondingen en/of van verstoring van de concurrentie op de wegvervoersmarkt.

1.    Categorieën inbreuken op Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )(rij- en rusttijden)Nr.

RECHTSGRONDSLAG

SOORT INBREUK

ERNST (1)

MSI

VSI

SI

 

Bemanning

1.

Artikel 5, lid 1

Niet-naleving van de minimumleeftijd van bestuurders

 

 

X

Rijtijden

2.

Artikel 6, lid 1

Overschrijding van de dagelijkse rijtijd van 9 uur als verlenging tot 10 uur niet is toegestaan

10 u ≤ … < 11 u

 

 

X

3.

11 u ≤ …

 

X

 

4.

Overschrijding van de dagelijkse rijtijd van 9 uur met 50 % of meer

13 u 30 min ≤ …

X

 

 

5.

Overschrijding van de verlengde dagelijkse rijtijd van 10 uur, als verlenging is toegestaan

11 u ≤ … < 12 u

 

 

X

6.

12 u ≤ …

 

X

 

7.

Overschrijding van de dagelijkse rijtijd van 10 uur met 50 % of meer

15 u ≤ …

X

 

 

8.

Artikel 6, lid 2

Overschrijding van de wekelijkse rijtijd

60 u ≤ … < 65 u

 

 

X

9.

65 u ≤ … < 70 u

 

X

 

10.

Overschrijding van de wekelijkse rijtijd met 25 % of meer

70 u ≤ …

X

 

 

11.

Artikel 6, lid 3

Overschrijding van de totale maximumrijtijd gedurende 2 opeenvolgende weken

100 u ≤ … < 105 u

 

 

X

12.

105 u ≤ … < 112 u 30 min

 

X

 

13.

Overschrijding van de totale maximumrijtijd gedurende 2 opeenvolgende weken met 25 % of meer

112 u 30 min ≤ …

X

 

 

Onderbrekingen

14.

Artikel 7

Overschrijding van de aaneengesloten rijtijd van 4,5 uur alvorens een pauze te nemen

5 u ≤ … < 6 u

 

 

X

15.

6 u ≤ …

 

X

 

Rusttijden

16.

Artikel 8, lid 2

Onvoldoende dagelijkse rusttijd van minder dan 11 uur als een verkorting van de dagelijkse rusttijd niet is toegestaan

8 u 30 min ≤ … < 10 u

 

 

X

17.

… < 8 u 30 min

 

X

 

18.

Onvoldoende verkorte dagelijkse rusttijd van minder dan 9 uur als verkorting is toegestaan

7 u ≤ … < 8 u

 

 

X

19.

… < 7 u

 

X

 

20.

Onvoldoende opgesplitste dagelijkse rusttijd van minder dan 3 uur + 9 uur

3 u + [7 u ≤ … < 8 u]

 

 

X

21.

3 u + [… < 7 u]

 

X

 

22.

Artikel 8, lid 5

Onvoldoende dagelijkse rusttijd van minder dan 9 uur bij meervoudige bemanning

7 u ≤ … < 8 u

 

 

X

23.

… < 7 u

 

X

 

24.

Artikel 8, lid 6

Onvoldoende verkorte wekelijkse rusttijd van minder dan 24 uur

20 u ≤ … < 22 u

 

 

X

25.

… < 20 u

 

X

 

26.

Onvoldoende wekelijkse rusttijd van minder dan 45 uur als een verkorting van de wekelijkse rusttijd niet is toegestaan

36 u ≤ … < 42 u

 

 

X

27.

… < 36 u

 

X

 

28.

Artikel 8, lid 6

Overschrijden van 6 opeenvolgende perioden van 24 uur na afloop van de vorige wekelijkse rusttijd

3 u ≤ … < 12 u

 

 

X

29.

12 u ≤ …

 

X

 

30.

Artikel 8, lid 6 ter

Geen rusttijd ter compensatie van 2 opeenvolgende verkorte wekelijkse rusttijden

 

 

X

 

31.

Artikel 8, lid 8

Normale wekelijkse rusttijd of wekelijkse rusttijd van meer dan 45 uur die in een voertuig wordt genomen

 

 

X

 

32.

Artikel 8, lid 8

De werkgever dekt de kosten voor het verblijf buiten het voertuig niet

 

 

 

X

 

Afwijking van de 12 dagenregel

33.

Artikel 8, lid 6 bis

Overschrijden van 12 opeenvolgende perioden van 24 uur na afloop van de vorige normale wekelijkse rusttijd

3 u ≤ … < 12 u

 

 

X

34.

12 u ≤ …

 

X

 

35.

Artikel 8, lid 6 bis, punt b), ii)

Wekelijkse rusttijd genomen na 12 opeenvolgende perioden van 24 uur

65 u ≤ … ≤ 67 u

 

 

X

36.

… ≤ 65 h

 

X

 

37.

Artikel 8, lid 6 bis, punt d)

Rijtijd, tussen 22.00 en 6.00 uur, van meer dan 3 uur voor een onderbreking als het voertuig door slechts 1 persoon wordt bemand

3 u < … < 4,5 u

 

 

X

38.

4,5 u ≤ …

 

X

 

Organisatie van het werk

39.

Artikel 8, lid 8 bis

De vervoersonderneming zorgt er bij de planning van het werk niet voor dat de bestuurders kunnen terugkeren naar de exploitatievestiging van de werkgever of naar hun woonplaats

 

X

 

40.

Artikel 10, lid 1

Koppeling van het loon/de betaling aan de afgelegde afstand, de leveringssnelheid of de hoeveelheid vervoerde goederen

 

X

 

41.

Artikel 10, lid 2

Geen of gebrekkige organisatie van het werk van de bestuurder, geen of gebrekkige instructies die de bestuurder in staat stellen aan de wetgeving te voldoen

 

X

 

(1)   

MSI = ernstigste inbreuk / VSI = zeer ernstige inbreuk / SI = ernstige inbreuk.

2.    Categorieën inbreuken op Verordening (EU) nr. 165/2014 van het Europees Parlement en de Raad ( 2 )(tachograaf)Nr.

RECHTS-GRONDSLAG

SOORT INBREUK

ERNST

MSI

VSI

SI

Installatie van de tachograaf

1.

Artikel 3, lid 1, lid 4 en lid 4 bis, en artikel 22

Geen tachograaf met typegoedkeuring geïnstalleerd en in gebruik

X

 

 

Gebruik van tachografen, bestuurderskaarten en registratiebladen

2.

Artikel 23, lid 1

Gebruik van een tachograaf die niet door een erkende werkplaats is gecontroleerd

 

X

 

3.

Artikel 27

De bestuurder bezit en/of gebruikt meer dan één bestuurderskaart

 

X

 

4.

Rijden met een vervalste bestuurderskaart (geldt als rijden zonder bestuurderskaart)

X

 

 

5.

Rijden met de bestuurderskaart van een andere bestuurder (geldt als rijden zonder bestuurderskaart)

X

 

 

6.

Rijden met een bestuurderskaart die is verkregen op grond van foute verklaringen en/of vervalste documenten (geldt als rijden zonder bestuurderskaart)

X

 

 

7.

Artikel 32, lid 1

Tachograaf werkt niet correct (bv.: tachograaf niet correct geïnspecteerd, gekalibreerd en verzegeld)

 

X

 

8.

Artikel 32, lid 1, en artikel 33, lid 1

Tachograaf niet correct gebruikt (bv.: doelbewust, vrijwillig of verplicht misbruik, ontbreken van instructies over correct gebruik enz.)

 

X

 

9.

Artikel 32, lid 3

Aanwezigheid in het voertuig en/of gebruik van een frauduleus apparaat dat de geregistreerde gegevens van de tachograaf kan wijzigen

X

 

 

10.

Vervalsen, verbergen, schrappen of vernietigen van op de registratiebladen opgeslagen gegevens of van gegevens die zijn opgeslagen of gedownload van de tachograaf en/of bestuurderskaart

X

 

 

11.

Artikel 33, lid 2

De onderneming houdt de registratiebladen, print-outs en gedownloade gegevens niet bij

 

X

 

12.

Geregistreerde en opgeslagen gegevens niet beschikbaar gedurende minstens een jaar

 

X

 

13.

Artikel 34, lid 1

Incorrect gebruik van registratiebladen/bestuurderskaart

 

X

 

14.

Niet-toegestane intrekking van registratiebladen of bestuurderskaart, met gevolgen voor de registratie van relevante gegevens

 

X

 

15.

Artikel 34, lid 1 bis

Het registratieblad of de bestuurderskaart is gebruikt gedurende een langere periode dan die waarvoor het blad of de kaart bestemd is, en er zijn gegevens verloren gegaan

 

X

 

16.

Artikel 34, lid 2

Gebruik van vuile of beschadigde registratiebladen of bestuurderskaarten, met onleesbare gegevens

 

X

 

17.

Artikel 34, lid 3

Geen handmatige invoer als dat vereist is

 

X

 

18.

Artikel 34, lid 4

Gebruik van het verkeerde registratieblad, of de bestuurderskaart is niet in de correcte lezer ingebracht (meervoudige bemanning)

 

 

X

19.

Artikel 34, lid 5

Incorrect gebruik van de schakelorganen

 

X

 

Voorleggen van informatie

20.

Artikel 34, lid 5, punt b), v)

Incorrect gebruik of niet-gebruik van het teken voor “veerboot/trein”

 

 

X

21.

Artikel 34, lid 6

Vereiste informatie niet aangebracht op het registratieblad

 

X

 

22.

Artikel 34, lid 7

De bestuurder heeft de symbolen van de landen waarvan hij de grenzen tijdens zijn dagelijkse werktijd heeft overschreden, niet vermeld

 

 

X

23.

Artikel 34, lid 7

De bestuurder heeft de symbolen van de landen waar de werkperiode van de dag is begonnen en beëindigd, niet vermeld

 

 

X

24.

Artikel 36

Controle weigeren

 

X

 

25.

Artikel 36

De bestuurder kan de handmatig opgetekende gegevens en de afdrukken van de lopende dag en van de voorgaande 28 dagen niet overleggen (tot en met 30 december 2024);

de bestuurder kan de handmatig opgetekende gegevens en de afdrukken van de lopende dag en van de voorgaande 56 dagen niet overleggen (vanaf 31 december 2024)

 

X

 

26.

Artikel 36

Bestuurder bezit een bestuurderskaart maar kan die niet voorleggen

 

X

 

Storingen

27.

Artikel 37, lid 1, en artikel 22, lid 1

Tachograaf niet hersteld door een erkende installateur of werkplaats

 

X

 

28.

Artikel 37, lid 2

De bestuurder tekent niet alle vereiste gegevens op voor de tijden die niet meer worden geregistreerd omdat de tachograaf onbruikbaar of defect is

 

X

 

▼B

3.    Categorieën inbreuken op Richtlijn 2002/15/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 3 )(Regels inzake de arbeidstijd)Nr.

RECHTSGRONDSLAG

SOORT INBREUK

ERNST

MSI

VSI

SI

Maximale wekelijkse arbeidstijd

1.

Artikel 4

Overschrijding van de maximale wekelijkse arbeidstijd van 48 uur, als een mogelijke verlenging tot 60 uur al opgebruikt is

56 h ≤ … < 60 h

 

 

X

2.

60 h ≤ …

 

X

 

3.

Overschrijding van de maximale wekelijkse arbeidstijd van 60 uur als er geen afwijking op grond van artikel 8 is toegestaan

65 h ≤ … < 70 h

 

 

X

4.

70h ≤ …

 

X

 

Pauzes

5.

Artikel 5, lid 1

Onvoldoende verplichte pauzes genomen als de arbeidstijd 6 tot 9 uur bedraagt

10 < … ≤ 20 min

 

 

X

6.

… ≤ 10 min

 

X

 

7.

Onvoldoende verplichte pauzes genomen als de arbeidstijd meer dan 9 uur bedraagt

20 < … ≤ 30 min

 

 

X

8.

… ≤ 20 min

 

X

 

Nachtwerk

9.

Artikel 7, lid 1

Dagelijkse arbeidstijd per periode van 24 uur in geval van nachtwerk, als er geen afwijking op grond van artikel 8 is toegestaan

11 h ≤ … < 13 h

 

 

X

10.

13 h ≤ …

 

X

 

Opgeslagen gegevens

11.

Artikel 9

Werkgevers vervalsen de geregistreerde werktijden of weigeren de gegevens aan de inspecteur voor te leggen

 

X

 

12.

Werknemers/zelfstandige bestuurders vervalsen de geregistreerde gegevens of weigeren de gegevens aan de inspecteur voor te leggen

 

X

 

4.    Categorieën inbreuken op Richtlijn 96/53/EG van de Raad ( 4 )(Gewicht en afmetingen)Nr.

RECHTSGRONDSLAG

SOORT INBREUK

ERNST

MSI

VSI

SI

Gewicht

1.

Artikel 1

Toegestane maximumgewicht overschreden voor voertuigen van categorie N3

5 % ≤ … < 10 %

 

 

X

2.

10 % ≤ … < 20 %

 

X

 

3.

20 % ≤ …

X

 

 

4.

Toegestane maximumgewicht overschreden voor voertuigen van categorie N2

5 % ≤ … < 15 %

 

 

X

5.

15 % ≤ … < 25 %

 

X

 

6.

25 % ≤ …

X

 

 

Lengte

7.

Artikel 1

Toegestane maximumlengte overschreden

2 % < … < 20 %

 

 

X

8.

20 % ≤ …

 

X

 

Breedte

9.

Artikel 1

Toegestane maximumbreedte overschreden

2,65 ≤ … < 3,10 m

 

 

X

10.

3,10 m ≤ …

 

X

 

5.    Categorieën inbreuken op Richtlijn 2014/45/EH ( 5 )(Periodieke technische controle) en Richtlijn 2014/47/EH ( 6 )(technische controle langs de weg)Nr.

RECHTSGRONDSLAG

SOORT INBREUK

ERNST

MSI

VSI

SI

Technische controle

1.

Artikelen 8 en 10 van Richtlijn 2014/45/EU en artikel 7, lid 1, van Richtlijn 2014/47/EU

Rijden zonder geldig bewijs van technische controle, zoals vereist bij de EU-wetgeving

X

 

 

2.

Artikel 12, lid 2, van Richtlijn 2014/47/EU

Het voertuig wordt niet in een veilige en verkeersgeschikte toestand gehouden, met een zeer ernstig gebrek aan het remsysteem, het stangenstelsel van de stuurinrichting, de wielen/banden, de ophanging of het chassis of andere uitrusting tot gevolg, wat een zodanig onmiddellijk gevaar voor de verkeersveiligheid oplevert dat wordt besloten het voertuig uit het verkeer te nemen.

X

 

 

Bijlage II bij Richtlijn 2014/47/EH betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen bevat een gedetailleerde indeling in kleine, grote en gevaarlijke technische gebreken, volgens de ernst van de gebreken. Artikel 12, lid 2, van deze richtlijn bevat de volgende definities:

a) 

kleine gebreken die geen belangrijke gevolgen hebben voor de veiligheid van het voertuig of geen gevolgen voor het milieu, en andere kleine vormen van niet-naleving;

b) 

grote gebreken die de veiligheid van het voertuig in gevaar brengen, gevolgen hebben voor het milieu of andere weggebruikers in gevaar brengen, of andere belangrijke gevallen van niet-naleving;

c) 

gevaarlijke gebreken die een direct en onmiddellijk gevaar vormen voor de verkeersveiligheid of gevolgen hebben voor het milieu.

De ernst van de inbreuken op de bepalingen van de richtlijnen voor technische controle stemt overeen met de indeling van de gebreken in bijlage II van Richtlijn 2014/47/EU, namelijk: SI = grote gebreken, VSI = gevaarlijke gebreken, MSI = rijden met gebreken die een onmiddellijk gevaar vormen voor de verkeersveiligheid; kleine gebreken worden gelijkgeschakeld met kleine inbreuken.

▼M1

6.    Categorieën inbreuken op Richtlijn 92/6/EEG van de Raad ( 7 )(snelheidsbegrenzers)Nr.

RECHTS-GRONDSLAG

SOORT INBREUK

ERNST

MSI

VSI

SI

1.

Artikelen 2 en 3

Geen snelheidsbegrenzer geïnstalleerd

X

 

 

2.

Artikel 5

Snelheidsbegrenzer voldoet niet aan de geldende technische voorschriften

 

X

 

3.

Artikel 5

Snelheidsbegrenzer niet geïnstalleerd door een erkende werkplaats

 

 

X

4.

 

Aanwezigheid en/of gebruik van een frauduleus apparaat waarmee de gegevens van de snelheidsbegrenzer kunnen worden vervalst, of aanwezigheid en/of gebruik van een frauduleuze snelheidsbegrenzer

X

 

 

▼B

7.    Categorieën inbreuken op Richtlijn 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 8 )(Basiskwalificatie en nascholing van bestuurders)Nr.

RECHTSGRONDSLAG

SOORT INBREUK

ERNST

MSI

VSI

SI

Opleiding en vergunning

1.

Artikel 3

Het vervoeren van goederen of passagiers zonder verplichte basiskwalificatie en/of verplichte nascholing

 

X

 

2.

Artikel 10 en bijlage II

Bestuurder kan geen geldige kwalificatiekaart of geldig rijbewijs overleggen als vereist bij de nationale wetgeving (bv. verloren, vergeten, beschadigd, onleesbaar)

 

 

X

8.    Categorieën inbreuken op Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 9 )(Eisen inzake rijbewijzen)Nr.

RECHTSGRONDSLAG

SOORT INBREUK

ERNST

MSI

VSI

SI

1.

Artikelen 1 en 4 van Richtlijn 2006/126/EG

Vervoer van personen of goederen zonder in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs

X

 

 

2.

Artikel 1

Bijlage I

Gebruik van een rijbewijs dat beschadigd, onleesbaar of niet in overeenstemming is met het gemeenschappelijke model

 

 

X

9.    Categorieën inbreuken op Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 10 )(Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg)Nr.

RECHTSGRONDSLAG

SOORT INBREUK

ERNST

MSI

VSI

SI

1.

Bijlage I, deel I.1, bij Richtlijn 2008/68/EG

Vervoer van gevaarlijke goederen waarvoor een vervoerverbod geldt

X

 

 

2.

Vervoer van gevaarlijke goederen die niet vervoerd mogen worden of van dergelijke goederen in niet erkende middelen van omsluiting, zodat er gevaar dreigt voor mensenlevens of het milieu in een mate die leidt tot het besluit het voertuig uit het verkeer te nemen

X

 

 

3.

Vervoer van gevaarlijke goederen die die niet op het voertuig vermeld zijn als gevaarlijke goederen, zodat er gevaar dreigt voor mensenlevens of het milieu in een mate die leidt tot het besluit het voertuig uit het verkeer te nemen

X

 

 

4.

Lekkage van gevaarlijke stoffen

 

X

 

5.

Bulkvervoer in een container die qua constructie niet geschikt is

 

X

 

6.

Vervoer in een voertuig zonder adequaat keuringscertificaat

 

X

 

7.

Voertuig voldoet niet langer aan de keuringsnormen en levert direct gevaar op

 

X

 

8.

Niet-naleving van de voorschriften inzake beladen en vastzetten van de lading

 

X

 

9.

Niet-naleving van de voorschriften inzake het gezamenlijk laden van colli

 

X

 

10.

Niet-naleving van de voorschriften inzake de beperking van de hoeveelheden die in één vervoerseenheid mogen worden vervoerd, met inbegrip van de voorschriften inzake de maximaal toelaatbare vulling van tanks of colli

 

X

 

11.

Er ontbreekt informatie over de stof die wordt vervoerd waardoor de ernst van de inbreuk niet kan worden vastgesteld (bv. UN-nummer, correcte vervoersnaam, verpakkingsgroep)

 

X

 

12.

De bestuurder bezit geen geldig certificaat van een beroepsopleiding

 

X

 

13.

Gebruik van vuur of een onbeschermde lamp

 

X

 

14.

Inbreuk op het rookverbod

 

X

 

15.

Het voertuig staat niet onder afdoende toezicht of is niet juist geparkeerd

 

 

X

16.

De vervoerseenheid bestaat uit meer dan één aanhanger/oplegger

 

 

X

17.

Het voertuig voldoet niet langer aan de keuringsnormen maar levert geen direct gevaar op

 

 

X

18.

Het voertuig bevat geen operationele brandblusser, zoals vereist

 

 

X

19.

Het voertuig bevat niet de uitrusting die krachtens het ADR of de schriftelijke instructies vereist is

 

 

X

20.

Er worden colli met een beschadigde verpakking, IBC of grote verpakking of beschadigde ongereinigde lege verpakkingen vervoerd

 

 

X

21.

Vervoer van verpakte goederen in een container die qua constructie niet geschikt is

 

 

X

22.

De tanks/tankcontainers (ook als ze leeg en ongereinigd zijn) zijn niet correct gesloten

 

 

X

23.

Onjuiste etikettering, kenmerking of grote etiketten op het voertuig en/of omsluiting

 

 

X

24.

Er zijn geen schriftelijke instructies in overeenstemming met het ADR of de schriftelijke instructies hebben geen betrekking op de vervoerde goederen

 

 

X

Bijlage II bij Richtlijn 2004/112/EG van de Commissie ( 11 ) tot aanpassing van Richtlijn 95/50/EG van de Raad ( 12 ) betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, bevat een gedetailleerde indeling van inbreuken tegen de relevante bepalingen, volgens de ernst daarvan ingedeeld in drie risicocategorieën: risicocategorie I, risicocategorie II en risicocategorie III.

De ernst van de inbreuken op de bepalingen is in overeenstemming met de risicocategorieën van bijlage II bij Richtlijn 2004/112/EG, namelijk risicocategorie I = VSI (behalve de inbreuken die al zijn gedefinieerd als MSI in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1071/2009), risicocategorie II = SI. Risicocategorie III stemt overeen met een kleine inbreuk.

Deze tabel bevat alleen die inbreuken waarvoor een vervoerder volledig of gedeeltelijk aansprakelijk wordt gehouden. De mate waarin een vervoerder aansprakelijk is voor een inbreuk wordt beoordeeld overeenkomstig de nationale handhavingsprocedure van de lidstaat.

▼M1

10.    Categorieën inbreuken op Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad ( 13 )(toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg)Nr.

RECHTS-GRONDSLAG

SOORT INBREUK

ERNST

MSI

VSI

SI

Communautaire vergunning

1.

Artikel 3 en artikel 8, lid 1

Vervoer van goederen zonder in het bezit te zijn van een geldige communautaire vergunning (d.w.z.: er is geen vergunning of ze is vervalst, ingetrokken, verlopen enz.)

X

 

 

2.

Artikel 4

De vervoeronderneming of de bestuurder kan geen geldige communautaire vergunning of voor eensluidend gewaarmerkt exemplaar voorleggen aan de inspecteur (d.w.z.: de communautaire vergunning of het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift is verloren, vergeten, beschadigd enz.)

 

X

 

Bestuurdersattest

3.

Artikel 3 en artikel 8, lid 1

Goederenvervoer zonder in het bezit te zijn van een geldig bestuurdersattest (d.w.z. de bestuurder bezit geen attest of het attest is vervalst, ingetrokken, verlopen enz.)

 

X

 

4.

Artikel 5

De bestuurder of de vervoeronderneming kan geen geldig bestuurdersattest of een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan voorleggen aan de inspecteur (d.w.z. het bestuurdersattest of het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan is verloren, vergeten, beschadigd enz.)

 

 

X

Cabotage

5.

Artikel 8, lid 2

Een cabotagerit uitvoeren die niet in overeenstemming is met de geldende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaat van ontvangst

 

X

 

6.

Artikel 8, lid 2 bis

Cabotage uitvoeren in een lidstaat binnen 4 dagen na het einde van de laatste wettige cabotagerit in diezelfde lidstaat

 

X

 

7.

Artikel 8, leden 3 en 4

De vervoerder kan geen duidelijke bewijzen leveren van het voorafgaande internationale vervoer en/of van elke daaropvolgende cabotageactiviteit en/of van alle activiteiten die zijn verricht in het geval het voertuig zich in de periode van vier dagen vóór het internationale vervoer in de lidstaat van ontvangst bevond, en kan die bewijzen tijdens de duur van de wegcontrole niet overleggen

 

X

 

11.    Categorieën inbreuken op Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad ( 14 )(toegang tot de markt voor touringcar- en autobusdiensten)Nr.

RECHTS-GRONDSLAG

SOORT INBREUK

ERNST

MSI

VSI

SI

Communautaire vergunning

1.

Artikel 4

Vervoer van personen zonder in het bezit te zijn van een geldige communautaire vergunning (d.w.z.: er is geen vergunning of ze is vervalst, ingetrokken, verlopen enz.)

X

 

 

2.

Artikel 4, lid 3

De vervoerder of de bestuurder kan geen geldige communautaire vergunning of voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van de communautaire vergunning voorleggen aan de inspecteur (d.w.z. de vergunning of het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan is verloren, vergeten, beschadigd enz.)

 

X

 

Vergunning voor geregeld vervoer

3.

Artikelen 5 en 6

Geregeld vervoer zonder geldige vergunning (d.w.z.: er is geen vergunning of ze is vervalst, ingetrokken of verlopen, of wordt misbruikt enz.)

 

X

 

4.

Artikel 19

De bestuurder kan geen vergunning voorleggen aan de inspecteur (d.w.z. de vergunning is verloren, vergeten, beschadigd enz.)

 

 

X

5.

Artikelen 5 en 6

De stopplaatsen van geregelde diensten in een lidstaat stemmen niet overeen met de afgegeven vergunning

 

 

X

Reisblad voor ongeregeld vervoer en ander vervoer waarvoor geen vergunning is vereist

6.

Artikel 12

Rijden zonder het vereiste reisblad (d.w.z. er is geen reisblad, of het is vervalst of bevat niet de vereiste informatie enz.)

 

 

X

Regels die van toepassing zijn op cabotagevervoer

7.

Artikel 16

Een cabotagerit uitvoeren die niet in overeenstemming is met de geldende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaat van ontvangst

 

X

 

8.

Artikel 17

De controledocumenten voor cabotagevervoer bevinden zich niet aan boord van het voertuig of kunnen niet worden overgelegd op verzoek van de inspecteur (reisblad voor ongeregeld vervoer, of het contract dat is gesloten tussen de vervoerder en degene die het vervoer organiseert, of een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan in het geval van bijzondere vormen van geregeld vervoer)

 

X

 

▼B

12.    Categorieën inbreuken op Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad ( 15 )(Dierenvervoer)Nr.

RECHTSGRONDSLAG

SOORT INBREUK

ERNST

MSI

VSI

SI

1.

Bijlage I, hoofdstuk II

Tussenschotten zijn niet sterk genoeg om het gewicht van de dieren te weerstaan

 

X

 

2.

Bijlage I, hoofdstuk III

Gebruik van laadbruggen met gladde oppervlakken, zonder beschuttende zijkanten of die te steil zijn

 

 

X

3.

Gebruik van hefplatforms of verdiepingen zonder veiligheidshekken die voorkomen dat dieren er tijdens het laden en lossen af vallen of ontsnappen

 

 

X

4.

Artikel 7

Niet goedgekeurde vervoermiddelen voor lange transporten, of die niet zijn goedgekeurd voor het type van de vervoerde dieren

 

 

X

5.

Artikelen 4, 5 en 6

Vervoer zonder geldige vereiste documentatie, geldig journaal, geldige vervoerdersvergunning of certificaat van vakbekwaamheid

 

 

X

▼M1

13.    Inbreuken op Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad ( 16 )(Rome I) (recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst).Nr.

RECHTS-GRONDSLAG

SOORT INBREUK

ERNST

MSI

VSI

SI

1.

Rome I

Schending van het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst

 

X

 

14.    Categorieën inbreuken op Verordening (EU) 2020/1057 van het Europees Parlement en de Raad ( 17 )(detachering van bestuurders in het wegvervoer)Nr.

RECHTS-GRONDSLAG

SOORT INBREUK

ERNST

MSI

VSI

SI

1.

Artikel 1, lid 11, punt a)

De informatie in de detacheringsverklaring is onvolledig

 

 

X

2.

Artikel 1, lid 11, punt a)

De detacheringsverklaring wordt niet uiterlijk bij aanvang van de detachering ingediend bij de lidstaat waarin de bestuurder is gedetacheerd

 

X

 

3.

Artikel 1, lid 11, punt b)

De detacheringsverklaring voor bestuurders is vervalst

 

X

 

4.

Artikel 1, lid 11, punt b)

De bestuurder kan geen geldige detacheringsverklaring overleggen

 

X

 

5.

Artikel 1, lid 11, punt b)

Er wordt geen geldige detacheringsverklaring ter beschikking van de bestuurder gesteld

 

X

 

6.

Artikel 1, lid 11, punt c)

De gevraagde documenten worden niet binnen 8 weken na de datum van het verzoek bij de ontvangende lidstaat ingediend

 

X

 

7.

Artikel 1, lid 12

De ondernemer houdt de detacheringsverklaringen niet actueel in de openbare met het IMI verbonden interface

 

 

X

▼M1
BIJLAGE II

Frequentie van ernstige inbreuken

1. 

Wanneer de ernstige (SI) en zeer ernstige (VSI) inbreuken in bijlage I bij herhaling worden begaan, worden zij door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van vestiging als ernstiger beschouwd. Bij de berekening van de frequentie van herhaalde inbreuken houden de lidstaten rekening met de volgende factoren:

a) 

de ernst van de inbreuk (SI of VSI);

b) 

de periode (ten minste één lopend jaar vanaf de datum van een controle);

c) 

het aantal voertuigen dat wordt ingezet voor de door de vervoersmanager geleide vervoersactiviteiten (gemiddelde per jaar).

2. 

Rekening houdend met het mogelijke gevaar voor de verkeersveiligheid, wordt de maximale frequentie van ernstige inbreuken waarboven deze inbreuken als ernstiger worden beschouwd als volgt vastgesteld:

3 SI per voertuig per jaar = 1 VSI,
3 VSI per voertuig per jaar = de nationale procedure inzake betrouwbaarheidsstatus wordt ingeleid.
3. 

Het aantal inbreuken per voertuig per jaar is een gemiddelde berekend door het totale aantal inbreuken van dezelfde ernst (SI of VSI) te delen door het gemiddelde aantal gedurende het jaar ingezette voertuigen. De frequentieformule voorziet in een maximumdrempel voor de frequentie van ernstige inbreuken waarboven zij als ernstiger worden beschouwd. De lidstaten kunnen strengere drempelwaarden instellen volgens de nationale administratieve procedure voor de beoordeling van de betrouwbaarheidsstatus.

▼B
BIJLAGE III

Bijlage III bij Richtlijn 2006/22/EG wordt vervangen door:
„BIJLAGE III

1)    Categorieën inbreuken op Verordening (EG) nr. 561/2006Nr.

RECHTSGRONDSLAG

SOORT INBREUK

ERNST (1)

MSI

VSI

SI

MI

A

Bemanning

A1

Artikel 5, lid 1

Niet-naleving van de minimumleeftijd van bestuurders

 

 

X

 

B

Rijtijden

B1

Artikel 6, lid 1

Overschrijding van de dagelijkse rijtijd van 9 uur als verlenging tot 10 uur niet is toegestaan

9 h < … < 10 h

 

 

 

X

B2

10 h ≤ … < 11 h

 

 

X

 

B3

11 h ≤ …

 

X

 

 

B4

Overschrijding van de dagelijkse rijtijd van 9 uur met 50 % of meer, zonder pauze of zonder een rusttijd van ten minste 4,5 uur

13 h 30 ≤ …

zonder pauze/rusttijd

X

 

 

 

B5

Overschrijding van de verlengde dagelijkse rijtijd van 10 uur, als verlenging is toegestaan

10 h < … < 11 h

 

 

 

X

B6

11 h ≤ … < 12 h

 

 

X

 

B7

12 h ≤ …

 

X

 

 

B8

Overschrijding van de dagelijkse rijtijd van 10 uur met 50 % of meer, zonder pauze of zonder een rusttijd van ten minste 4,5 uur

15 h ≤ …

en zonder pauze/rusttijd

X

 

 

 

B9

Artikel 6, lid 2

Overschrijding van de wekelijkse rijtijd

56 h < … < 60 h

 

 

 

X

B10

60 h ≤ … < 65 h

 

 

X

 

B11

65 h ≤ … < 70 h

 

X

 

 

B12

Overschrijding van de wekelijkse rijtijd met 25 % of meer

70 h ≤ …

X

 

 

 

B13

Artikel 6, lid 3

Overschrijding van de totale maximumrijtijd gedurende twee opeenvolgende weken

90 h < … < 100 h

 

 

 

X

B14

100 h ≤ … < 105 h

 

 

X

 

B15

105 h ≤ … < 112 h 30

 

X

 

 

B16

Overschrijding van de totale maximumrijtijd gedurende twee opeenvolgende weken met 25 % of meer

112 h 30 ≤ …

X

 

 

 

C

Pauzes

C1

Artikel 7

Overschrijding van de aaneengesloten rijtijd van 4,5 uur alvorens een pauze te nemen

4 h 30 < … < 5 h

 

 

 

X

C2

5 h ≤ … < 6 h

 

 

X

 

C3

6 h ≤ …

 

X

 

 

D

Rusttijden

D1

Artikel 8, lid 2

Onvoldoende dagelijkse rusttijd van minder dan 11 uur als een verkorting van de dagelijkse rusttijd niet is toegestaan

10 h ≤ … < 11 h

 

 

 

X

D2

8 h 30 ≤ … < 10 h

 

 

X

 

D3

… < 8 h 30

 

X

 

 

D4

Onvoldoende verkorte dagelijkse rusttijd van minder dan 9 uur als verkorting is toegestaan

8 h ≤ … < 9 h

 

 

 

X

D5

7 h ≤ … < 8 h

 

 

X

 

D6

… < 7 h

 

X

 

 

D7

Onvoldoende opgesplitste dagelijkse rusttijd van minder dan 3 uur + 9 uur

3 h + [8 h ≤ … < 9 h ]

 

 

 

X

D8

3 h + [7 h ≤ … < 8 h]

 

 

X

 

D9

3 h + [… < 7 h ]

 

X

 

 

D10

Artikel 8, lid 5

Onvoldoende dagelijkse rusttijd van minder dan 9 uur bij meervoudige bemanning

8 h ≤ … < 9 h

 

 

 

X

D11

7 h ≤ … < 8 h

 

 

X

 

D12

… < 7 h

 

X

 

 

D13

Artikel 8, lid 6

Onvoldoende verkorte wekelijkse rusttijd van minder dan 24 uur

22 h ≤ … < 24 h

 

 

 

X

D14

20 h ≤ … < 22 h

 

 

X

 

D15

…< 20 h

 

X

 

 

D16

Onvoldoende wekelijkse rusttijd van minder dan 45 uur als een verkorting van de wekelijkse rusttijd niet is toegestaan

42 h ≤ … < 45 h

 

 

 

X

D17

36 h ≤ … < 42 h

 

 

X

 

D18

… < 36 h

 

X

 

 

D19

Artikel 8, lid 6

Overschrijden van 6 opeenvolgende perioden van 24 uur na afloop van de vorige wekelijkse rusttijd

… < 3 h

 

 

 

X

D20

3 h ≤ … < 12 h

 

 

X

 

D21

12 h ≤ …

 

X

 

 

E

Afwijking van de 12-dagenregel

E1

Artikel 8, lid 6 bis

Overschrijden van 12 opeenvolgende perioden van 24 uur na afloop van de vorige normale wekelijkse rusttijd

… < 3 h

 

 

 

X

E2

3 h ≤ … < 12 h

 

 

X

 

E3

12 h ≤ …

 

X

 

 

E4

Artikel 8, lid 6 bis, onder b), ii)

Wekelijkse rusttijd genomen na 12 opeenvolgende perioden van 24 uur

65 h < … ≤ 67 h

 

 

X

 

E5

… ≤ 65 h

 

X

 

 

E6

Artikel 8, lid 6 bis, onder d)

Rijtijd tussen 22.00 en 06.00 uur van meer dan drie uur voor een pauze wanneer het voertuig door slechts één persoon wordt bestuurd

3 h < … < 4,5 h

 

 

X

 

E7

4,5 h ≤ …

 

X

 

 

F

Organisatie van het werk

F1

Artikel 10, lid 1

Koppeling van het loon aan de afgelegde afstand of de hoeveelheid vervoerde goederen

 

X

 

 

F2

Artikel 10, lid 2

Geen of gebrekkige organisatie van het werk van de bestuurder, geen of gebrekkige instructies die de bestuurder in staat stellen aan de wetgeving te voldoen

 

X

 

 

(1)   

MSI = ernstigste inbreuk/VSI = heel ernstige inbreuk/SI = ernstige inbreuk/MI = kleine inbreuk.

2)    Categorieën inbreuken op Verordening (EU) nr. 165/2014 van het Europees Parlement en de Raad ( 18 )(Tachograaf)Nr.

RECHTSGRONDSLAG

SOORT INBREUK

ERNST

MSI

VSI

SI

MI

G

Installatie van de tachograaf

G1

Artikel 3, lid 1, en artikel 22, lid 2

Geen typegekeurde tachograaf geïnstalleerd en in gebruik (bv.: tachograaf niet geïnstalleerd door installateur, werkplaats of voertuigfabrikant die door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten is erkend, gebruik van een tachograaf zonder de nodige zegels of zegels niet vervangen door een erkende installateur, werkplaats of voertuigfabrikant, of gebruik van een tachograaf zonder installatieplaatje).

X

 

 

 

H

Gebruik van tachografen, bestuurderskaarten en registratiebladen

H1

Artikel 23, lid 1

Gebruik van een tachograaf die niet door een erkende werkplaats is gecontroleerd

 

X

 

 

H2

Artikel 27

De bestuurder bezit/gebruikt meer dan één bestuurderskaart

 

X

 

 

H3

Rijden met een vervalste bestuurderskaart (geldt als rijden zonder bestuurderskaart)

X

 

 

 

H4

Rijden met de bestuurderskaart van een andere bestuurder (geldt als rijden zonder bestuurderskaart)

X

 

 

 

H5

Rijden met een bestuurderskaart die is verkregen op grond van foute verklaringen en/of vervalste documenten (geldt als rijden zonder bestuurderskaart)

X

 

 

 

H6

Artikel 32, lid 1

Tachograaf werkt niet correct (bv. tachograaf niet goed gecontroleerd, gekalibreerd en verzegeld)

 

X

 

 

H7

Artikel 32, lid 1, en artikel 33, lid 1

Tachograaf verkeerd gebruikt (bv. doelbewust of verplicht misbruik, ontbreken van instructies over correct gebruik enz.)

 

X

 

 

H8

Artikel 32, lid 3

Gebruik van een frauduleus apparaat dat de geregistreerde gegevens van de tachograaf kan wijzigen

X

 

 

 

H9

Vervalsen, verbergen, schrappen of vernietigen van op de registratiebladen opgeslagen gegevens of van gegevens die zijn opgeslagen of gedownload van de tachograaf en/of bestuurderskaart

X

 

 

 

H10

Artikel 33, lid 2

De onderneming houdt de registratiebladen, print-outs en gedownloade gegevens niet bij

 

X

 

 

H11

Geregistreerde en opgeslagen gegevens niet beschikbaar gedurende minstens een jaar

 

X

 

 

H12

Artikel 34, lid 1

Incorrect gebruik van registratiebladen/bestuurderskaart

 

X

 

 

H13

Niet-toegestane intrekking van registratiebladen of bestuurderskaart, met gevolgen voor de registratie van relevante gegevens

 

X

 

 

H14

Het registratieblad of de bestuurderskaart is gebruikt gedurende een langere periode dan die waarvoor ze bestemd is, en er zijn gegevens verloren gegaan

 

X

 

 

H15

Artikel 34, lid 2

Gebruik van vuile of beschadigde registratiebladen of bestuurderskaarten, met onleesbare gegevens

 

X

 

 

H16

Artikel 34, lid 3

Geen manuele input wanneer dit vereist is

 

X

 

 

H17

Artikel 34, lid 4

Het registratieblad of de bestuurderskaart is niet in het correcte slot gebruikt (meervoudige bemanning)

 

 

X

 

H18

Artikel 34, lid 5

Incorrect gebruik van de schakelorganen

 

X

 

 

I

Voorleggen van informatie

I1

Artikel 36

Controle weigeren

 

X

 

 

I2

Artikel 36

Niet in staat gegevens te verstrekken voor de lopende dag en de 28 vorige dagen

 

X

 

 

I3

De bestuurder die een bestuurderskaart bezit, kan de registratiegegevens van de bestuurderskaart niet voorleggen

 

X

 

 

I4

Artikel 36

De bestuurders kan de registratiegegevens en print-outs die tijdens de lopende dag en de vorige 28 dagen zijn gemaakt niet voorleggen

 

X

 

 

I5

Artikel 36

De bestuurder beschikt over een bestuurderskaart, maar kan deze niet voorleggen

 

X

 

 

J

Storingen

J1

Artikel 37, lid 1, en artikel 22, lid 1

Tachograaf niet hersteld door een erkende installateur of werkplaats

 

X

 

 

J2

Artikel 37, lid 2

De bestuurder vermeldt niet alle vereiste informatie tijdens de tijdvakken die niet meer worden geregistreerd omdat de tachograaf onbruikbaar of defect is

 

X”

 

 ( 1 ) Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad (PB L 102 van 11.4.2006, blz. 1).

( 2 ) Verordening (EU) nr. 165/2014 van het Europees Parlement en van de Raad van 4 februari 2014 betreffende tachografen in het wegvervoer, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer (PB L 60 van 28.2.2014, blz. 1).

( 3 ) Richtlijn 2002/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen (PB L 80 van 23.3.2002, blz. 35).

( 4 ) Richtlijn 96/53/EG van de Raad van 25 juli 1996 houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten (PB L 235 van 17.9.1996, blz. 59). De richtlijn is gewijzigd bij Richtlijn (EU) 2015/719 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 115 van 6.5.2015, blz. 1), die door de lidstaten uiterlijk 7 mei 2017 moet worden omgezet.

( 5 ) Richtlijn 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van Richtlijn 2009/40/EG (PB L 127 van 29.4.2014, blz. 51).

( 6 ) Richtlijn 2014/47/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Unie aan het verkeer deelnemen en tot intrekking van Richtlijn 2000/30/EG (PB L 127 van 29.4.2014, blz. 134).

( 7 ) Richtlijn 92/6/EEG van de Raad van 10 februari 1992 betreffende de installatie en het gebruik, in de Gemeenschap, van snelheidsbegrenzers in bepaalde categorieën motorvoertuigen (PB L 57 van 2.3.1992, blz. 27).

( 8 ) Richtlijn 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2003 betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en Richtlijn 91/439/EEG van de Raad en tot intrekking van Richtlijn 76/914/EEG van de Raad (PB L 226 van 10.9.2003, blz. 4).

( 9 ) Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs (PB L 403 van 30.12.2006, blz. 18).

( 10 ) Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land (PB L 260 van 30.9.2008, blz. 13).

( 11 ) Richtlijn 2004/112/EG van de Commissie van 13 december 2004 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 95/50/EG van de Raad betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (PB L 367 van 14.12.2004, blz. 23).

( 12 ) Richtlijn 95/50/EG van de Raad van 6 oktober 1995 betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (PB L 249 van 17.10.1995, blz. 35).

( 13 ) Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (PB L 300 van 14.11.2009, blz. 72).

( 14 ) Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 (PB L 300 van 14.11.2009, blz. 88).

( 15 ) Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97 (PB L 3 van 5.1.2005, blz. 1).

( 16 ) Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (PB L 177 van 4.7.2008, blz. 6.)

( 17 ) Richtlijn (EU) 2020/1057 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020 tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU wat betreft de detachering van bestuurders in de wegvervoersector en tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en Verordening (EU) nr. 1024/2012 (PB L 249 van 31.7.2020, blz. 49).

( 18 ) Verordening (EU) nr. 165/2014 van het Europees Parlement en van de Raad van 4 februari 2014 betreffende tachografen in het wegvervoer, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer (PB L 60 van 28.2.2014, blz. 1).

Top