EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0692-20140731

Consolidated text: Verordening (EU) n r. 692/2014 van de Raad van 23 juni 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de illegale inlijving van de Krim en Sebastopol

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/692/2014-07-31

2014R0692 — NL — 31.07.2014 — 001.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING (EU) Nr. 692/2014 VAN DE RAAD

van 23 juni 2014

betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de illegale inlijving van de Krim en Sebastopol

(PB L 183, 24.6.2014, p.9)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  No

page

date

►M1

VERORDENING (EU) Nr. 825/2014 VAN DE RAAD van 30 juli 2014

  L 226

2

30.7.2014


Gerectificeerd bij:

►C1

Rectificatie, PB L 197, 4.7.2014, blz. 87  (692/2014)
▼B

▼M1

VERORDENING (EU) NR. 692/2014 VAN DE RAAD

van 23 juni 2014

betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de illegale inlijving van de Krim en Sebastopol

▼BDE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit 2014/386/GBVB van de Raad ( 1 ) betreffende beperkingen op goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol, als antwoord op de illegale inlijving van de Krim en Sebastopol,

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Tijdens zijn bijeenkomst van 20 en 21 maart 2014 heeft de Europese Raad de inlijving van de Autonome Republiek van de Krim („de Krim”) en de stad Sebastopol („Sebastopol”) bij de Russische Federatie krachtig veroordeeld en heeft hij benadrukt deze niet te zullen erkennen. De Europese Raad heeft de Commissie verzocht de juridische gevolgen van die inlijving te evalueren en economische, handels- en financiële beperkingen ten aanzien van de Krim voor te stellen, die snel kunnen worden uitgevoerd.

(2)

In haar resolutie van 27 maart 2014 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties haar engagement bevestigd voor de soevereiniteit, de politieke onafhankelijkheid, de eenheid en territoriale integriteit van Oekraïne binnen zijn internationaal erkende grenzen; daarbij heeft zij de ongeldigheid van het op 16 maart in de Krim gehouden referendum onderstreept, en alle staten opgeroepen geen enkele wijziging in de status van de Krim en Sebastopol te erkennen.

(3)

Op 23 juni 2014 heeft de Raad Besluit 2014/386/GBVB betreffende beperkingen op goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol vastgesteld, en betreffende het rechtstreeks of onrechtstreeks verstrekken van financiering of verlenen van financiële bijstand, alsmede verzekeringen en herverzekeringen, in verband met de invoer van die goederen, als antwoord op de illegale inlijving van de Krim en Sebastopol. Om de gevolgen van dergelijke beperkende maatregelen voor marktdeelnemers zoveel mogelijk te beperken, moeten uitzonderingen en overgangsperioden worden voorzien met betrekking tot de handel in goederen en bijbehorende diensten waarvoor transacties op grond van een handelscontract of aanvullende contracten nodig zijn; daarvoor moet een aanmeldingsprocedure gelden.

(4)

Deze maatregelen vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en derhalve is, om ervoor te zorgen dat zij in alle lidstaten op eenvormige wijze worden toegepast, regelgeving op het niveau van de Unie noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging van deze maatregelen.

(5)

Om ervoor te zorgen dat de in dit besluit vastgestelde maatregelen hun doel bereiken, dient het in werking te treden op de dag na die van de bekendmaking ervan,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening, wordt verstaan onder:

a) „vordering”: elke voor of na 25 juni 2014 ingediende vordering, ook wanneer deze de vorm van een rechtsvordering heeft, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een contract of transactie, en in het bijzonder:

i) een vordering tot nakoming van elke verplichting die voortvloeit uit of verband houdt met een contract of transactie;

ii) een vordering tot verlenging of uitbetaling van financiële garanties of contragaranties, ongeacht de vorm;

iii) een vordering tot schadeloosstelling in verband met een contract of een transactie;

iv) een reconventionele vordering;

v) een vordering, ook via een exequatur, waarmee wordt beoogd erkenning of uitvoering van een rechterlijke of arbitrale uitspraak of van een gelijkwaardige beslissing te verkrijgen, ongeacht de plaats van uitspraak;

b) „contract of transactie”: elke verrichting, ongeacht de vorm en het recht dat erop van toepassing is, die een of meer contracten of soortgelijke verplichtingen tussen al dan niet dezelfde partijen omvat; in dit verband worden onder „contract” tevens begrepen alle — ook de uit juridisch oogpunt op zichzelf staande — met name financiële garanties of contragaranties en kredieten, alsmede alle uit een dergelijke transactie voortkomende of daarmee verband houdende bepalingen;

c) „goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol”: goederen die geheel en al verkregen zijn in de Krim en in Sebastopol of die daar hun laatste ingrijpende be- of verwerking hebben ondergaan, overeenkomstig, mutatis mutandis, de artikelen 23 en 24 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek ( 2 );

d) „grondgebied van de Unie”: het grondgebied van de lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, onder de in het Verdrag bepaalde voorwaarden, met inbegrip van hun luchtruim;

e) „bevoegde autoriteiten”: de bevoegde autoriteiten van de lidstaten als aangegeven op de websites die zijn opgesomd in de bijlage;

▼M1

f) „tussenhandeldiensten”:

i) het onderhandelen over of regelen van transacties met het oog op de verwerving, verkoop of levering van goederen en technologie, of van financiële en technische diensten, ook van een derde land aan een ander derde land; of

ii) het verkopen of aankopen van goederen en technologie, of van financiële en technische diensten, ook als zij zich in derde landen bevinden, met het oog op de overbrenging ervan naar een ander derde land;

g) „technische bijstand”: elke technische steun in verband met reparaties, ontwikkeling, vervaardiging, assemblage, beproeving, onderhoud of enige andere technische dienst; technische bijstand kan de vorm aannemen van bijvoorbeeld instructies, advies, opleiding, overdracht van praktische kennis of vaardigheden of adviesdiensten, met inbegrip van mondelinge vormen van bijstand.

▼B

Artikel 2

Er geldt een verbod op:

a) de invoer in de Europese Unie van goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol;

b) het rechtstreeks of onrechtstreeks verstrekken van financiering of verlenen van financiële bijstand, alsmede verzekeringen en herverzekeringen in verband met de invoer van de onder a) bedoelde goederen.

▼M1

Artikel 2 bis

1.  Er geldt een verbod op:

a) het toekennen van financiële leningen of kredieten in verband met de totstandbrenging, verwerving of ontwikkeling van infrastructuur in de sectoren vervoer, telecommunicatie of energie in de Krim of Sebastopol;

b) het verwerven of uitbreiden van een deelneming, met inbegrip van de volledige verwerving van dergelijke ondernemingen en de verwerving van aandelen en effecten die een deelnemingsrecht vertegenwoordigen in ondernemingen die gevestigd zijn in de Krim of Sebastopol en actief zijn in de totstandbrenging, verwerving of ontwikkeling van infrastructuur in de sectoren vervoer, telecommunicatie of energie in de Krim of Sebastopol;

c) het oprichten van een joint venture in verband met de totstandbrenging, verwerving of ontwikkeling van infrastructuur in de sectoren vervoer, telecommunicatie of energie in de Krim of Sebastopol.

2.  Er geldt een verbod op:

a) het toekennen van financiële leningen of kredieten in het bijzonder in verband met de exploitatie van olie, gas of minerale rijkdommen in de Krim of Sebastopol;

b) het verwerven of uitbreiden van een deelneming, met inbegrip van de volledige verwerving van dergelijke ondernemingen en de verwerving van aandelen en effecten die een deelnemingsrecht vertegenwoordigen in ondernemingen die gevestigd zijn in de Krim of Sebastopol en actief zijn in de exploitatie van olie, gas of minerale rijkdommen in de Krim of Sebastopol;

c) het oprichten van een joint venture in verband met de exploitatie van olie, gas of minerale rijkdommen in de Krim of Sebastopol.

3.  Voor de toepassing van dit artikel en artikel 2 ter wordt verstaan onder:

a) „minerale rijkdommen”: de minerale rijkdommen opgenomen in bijlage II;

b) „exploitatie”: exploratie, prospectie, winning, raffinage en beheer van olie, gas en minerale rijkdommen en het leveren van daarmee verband houdende diensten op het gebied van de geologie; dit begrip heeft geen betrekking op het onderhoud om de veiligheid van bestaande infrastructuur te waarborgen;

c) „raffinage”: het verwerken, behandelen of marktklaar maken met het oog op de verkoop.

Artikel 2 ter

Het is verboden direct of indirect technische bijstand, tussenhandeldiensten te verstrekken in verband met de investeringsactiviteiten bedoeld in artikel 2 bis.

Artikel 2 quater

1.  Het is verboden de in bijlage III vermelde essentiële uitrusting en technologie direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen of uit te voeren aan natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in de Krim of Sebastopol of voor gebruik in de Krim of Sebastopol.

2.  Bijlage III bevat de lijst van essentiële uitrusting en technologie voor de totstandbrenging, verwerving of ontwikkeling van infrastructuur in de volgende sectoren:

a) vervoer;

b) telecommunicatie;

c) energie;

d) exploitatie van olie, gas en minerale rijkdommen in de Krim en Sebastopol.

3.  Er geldt een verbod op:

a) het direct of indirect verlenen van technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met de essentiële uitrusting en technologie genoemd in bijlage III, en in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van goederen genoemd in bijlage III aan natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in de Krim of Sebastopol of voor gebruik in de Krim of Sebastopol; en op

b) het direct of indirect verstrekken van financiering of financiële steun in verband met de in bijlage III vermelde essentiële uitrusting en technologie aan natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in de Krim of Sebastopol of voor gebruik in de Krim of Sebastopol.

4.  Het is verboden om bewust of opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat in de leden 1 en 3 bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild.

5.  De in de leden 1 en 3 vastgestelde verbodsbepalingen gelden niet voor de uitvoering, tot 28 oktober 2014, van transacties op grond van handelscontracten die zijn gesloten vóór 30 juli 2014 betreffende de in bijlage III vermelde essentiële uitrusting en technologie, of op grond van aanvullende contracten die voor de uitvoering van die contracten noodzakelijk zijn, mits de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, de entiteit of het lichaam die of dat het contract wil uitvoeren, de activiteit of transactie ten minste tien werkdagen van tevoren hebben aangemeld bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin zij gevestigd zijn.

Artikel 2 quinquies

De artikelen 2 bis en 2 ter zijn niet van toepassing op de verlening van een financiële lening of een krediet, het uitbreiden van een deelneming of het oprichten van een joint venture indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a) de transactie wordt vereist door een overeenkomst of een contract afgesloten vóór 30 juli 2014; en

b) de overeenkomst of het contract is ten minste tien werkdagen vooraf bij de bevoegde autoriteit gemeld.

▼B

Artikel 3

De in artikel 2 genoemde verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op:

a) de uitvoering, tot en met 26 september 2014, van handelscontracten die zijn gesloten vóór 25 juni 2014, of van aanvullende contracten die voor de uitvoering van die contracten noodzakelijk zijn, mits de natuurlijke personen of rechtspersonen, de entiteit of het lichaam die of dat het contract wil uitvoeren, de activiteit of transactie ten minste tien werkdagen van tevoren heeft aangemeld bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin ze gevestigd zijn;

▼C1

b) goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol die bij de Oekraïense instanties zijn ingediend ter inspectie, waarvan de naleving van de voorwaarden voor het verlenen van het recht op preferentiële oorsprong zijn gecontroleerd en waarvoor een certificaat van oorsprong is afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) nr. 374/2014 van het Europees Parlement en de Raad ( 3 ) of overeenkomstig de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne.

▼B

Artikel 4

Het is verboden om bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de verbodsbepalingen in artikel 2 worden omzeild.

Artikel 5

Handelingen van natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen geven geen aanleiding tot enigerlei aansprakelijkheid van de betrokkenen, indien zij niet wisten en geen gegronde reden hadden om te vermoeden dat hun handelingen een inbreuk zouden vormen op de bij deze verordening ingestelde maatregelen.

Artikel 6

1.  Vorderingen in verband met contracten of transacties aan de uitvoering waarvan, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, afbreuk is gedaan door de maatregelen die uit hoofde van onderhavige verordening zijn ingesteld, met inbegrip van vorderingen tot schadeloosstelling of soortgelijke vorderingen, zoals een vordering tot schuldvergelijking of een garantievordering, in het bijzonder een vordering tot verlenging of uitbetaling van een obligatie, garantie of contragarantie, met name een financiële garantie of contragarantie, ongeacht de vorm hiervan, worden niet toegewezen indien deze vorderingen worden ingesteld door:

a) in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad opgenomen natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

b) natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelen voor rekening of ten behoeve van een van de onder a) bedoelde personen, entiteiten of lichamen;

c) natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens een arbitraal, rechterlijk of administratief besluit de verbodsbepalingen in deze verordening hebben overtreden;

d) natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, indien de vordering betrekking heeft op goederen waarvan de invoer is verboden krachtens artikel 2.

2.  In de procedure waartoe een vordering aanleiding geeft, wordt het bewijs dat de vordering niet op grond van lid 1 hoort te worden afgewezen, door de eisende natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of het eisende lichaam geleverd.

3.  Dit artikel geldt onverminderd het recht van de in lid 1 bedoelde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen op toetsing door de rechter van de rechtmatigheid van de niet-nakoming van contractuele verplichtingen in overeenstemming met onderhavige verordening.

Artikel 7

1.  De Commissie en de lidstaten stellen elkaar in kennis van de maatregelen die uit hoofde van deze verordening worden genomen en verstrekken elkaar alle relevante informatie waarover zij beschikken in verband met deze verordening, met name informatie met betrekking tot schendingen en handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechtbanken.

2.  De lidstaten stellen elkaar en de Commissie onverwijld in kennis van alle andere relevante informatie waarover zij beschikken die van invloed kan zijn op de doeltreffende tenuitvoerlegging van deze verordening.

Artikel 8

1.  De lidstaten stellen de regels vast betreffende de sancties die van toepassing zijn op inbreuken op de bepalingen van deze verordening en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de regels ten uitvoer worden gelegd. De aldus vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

2.  De lidstaten stellen de Commissie onverwijld na de inwerkingtreding van de verordening in kennis van de in lid 1 bedoelde regels, en stellen haar in kennis van alle latere wijzigingen.

Artikel 9

1.  De lidstaten wijzen de in deze verordening bedoelde bevoegde autoriteiten aan en identificeren hen op de in de bijlage vermelde websites. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van elke wijziging van het adres van de in de bijlage genoemde websites.

2.  De lidstaten delen de Commissie na de inwerkingtreding van deze verordening onverwijld mee wie hun bevoegde autoriteiten zijn en hoe deze kunnen worden bereikt, en delen haar alle latere wijzigingen mee.

3.  Waar deze verordening een meldingsplicht vaststelt, of een verplichting de Commissie te informeren of op een andere wijze met haar te communiceren, wordt daartoe gebruikgemaakt van het adres en de andere contactgegevens die zijn vermeld in de bijlage.

Artikel 10

Deze verordening is van toepassing:

a) op het grondgebied van de Unie, met inbegrip van haar luchtruim;

b) aan boord van vlieg- en vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;

c) op alle zich op of buiten het grondgebied van de Unie bevindende personen die onderdaan van een lidstaat zijn;

d) op alle volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen, binnen of buiten het grondgebied van de Unie;

e) op alle rechtspersonen, entiteiten of lichamen ten aanzien van alle geheel of gedeeltelijk binnen de Unie verrichte zakelijke transacties.

Artikel 11

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
▼M1

BIJLAGE I

▼B

Websites voor informatie over de bevoegde autoriteiten en adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie

BELGIË

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJE

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TSJECHIË

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DENEMARKEN

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

DUITSLAND

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IERLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRIEKENLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANJE

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANKRIJK

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

KROATIË

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIË

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITOUWEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGARIJE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLAND

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

OOSTENRIJK

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROEMENIË

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIË

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOWAKIJE

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ZWEDEN

http://www.ud.se/sanktioner

VERENIGD KONINKRIJK

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie:

Europese Commissie

Dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid (FPI)

EEAS 02/309

1049 Brussel

BELGIË

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M1
BIJLAGE II

Minerale rijkdommen als bedoeld in artikel 2 bis:GN-code

Productomschrijving

2501 00 10

Zeewater; moederloog

2501 00 31

Zout, bestemd om chemisch te worden verwerkt (het scheiden van natrium en chloor) voor de vervaardiging van andere producten

2501 00 51

Zout, gedenatureerd, dan wel bestemd voor ander industrieel gebruik (raffineren daaronder begrepen), met uitzondering van het chemisch verwerken of het conserveren of het bereiden van producten voor menselijke of dierlijke consumptie

2501 00 99

Zout en zuiver natirumchloride, ook indien opgelost in water of met toegevoegde zelfstandigheden om het klonteren tegen te gaan of om de strooibaarheid te bevorderen (met uitzondering van keuken- en tafelzout, zout bestemd om chemisch te worden verwerkt (het scheiden van natrium en chloor), gedenatureerd zout en zout bestemd voor ander industrieel gebruik)

2502 00 00

IJzerkies, ongeroost

2503 00

Zwavel van alle soorten, andere dan gesublimeerde, geprecipiteerde en colloïdale zwavel

2504

Natuurlijk grafiet

2505

Natuurlijk zand van alle soorten, ook indien gekleurd, ander dan metaalhoudend zand bedoeld bij hoofdstuk 26

2506

Kwarts (ander dan natuurlijk zand); kwartsiet, ook indien enkel kantrecht behouwen, dan wel in blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze

2507 00

Kaolien en andere kaolienhoudende klei, ook indien gebrand

2508

Andere klei (andere dan geëxpandeerde klei bedoeld bij post 6806), andalusiet, kyaniet, sillimaniet, ook indien gebrand; mulliet; chamotte- en dinasaarde

2509 00 00

Krijt

2510

Natuurlijk calciumfosfaat, natuurlijk aluminiumcalciumfosfaat en gefosfateerd krijt

2511

Natuurlijk bariumsulfaat (zwaarspaat, bariet); natuurlijk bariumcarbonaat (witheriet), ook indien gebrand, ander dan bariumoxide bedoeld bij post 2816

2512 00 00

Diatomeeënaarde (bijvoorbeeld kiezelgoer, bergmeel, diatomiet) en andere dergelijke kiezelaarden met een schijnbare dichtheid van 1 of minder, ook indien gebrand

2513

Puimsteen; amaril; natuurlijk korund, natuurlijk granaat en andere natuurlijke schuur-, slijp- en polijstmiddelen, ook indien zij een warmtebehandeling hebben ondergaan

2514 00 00

Leisteen, ook indien enkel kantrecht behouwen, dan wel in blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze

2515

Marmer, travertijn, ecaussine en andere kalksteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf, met een schijnbare dichtheid van 2,5 of meer, en albast, ook indien enkel kantrecht behouwen dan wel in blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze

2516

Graniet, porfier, basalt, zandsteen en andere natuursteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf, ook indien enkel kantrecht behouwen dan wel in blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze

2517

Keistenen, grind, steenslag, van de soort gewoonlijk gebruikt voor de vervaardiging van beton, voor het verharden van wegen, als ballastbed voor spoorwegen of als andere ballast, rolstenen en vuurstenen, ook indien zij een warmtebehandeling hebben ondergaan; macadam van hoogovenslakken, van metaalslakken of van dergelijke industriële afvallen, ook indien dit de in het eerste gedeelte van de post genoemde stoffen bevat; teermacadam; korrels, scherven, splinters en poeder van de steensoorten bedoeld bij de posten 2515 en 2516, ook indien zij een warmtebehandeling hebben ondergaan

2518

Dolomiet, ook indien gesinterd of gebrand, daaronder begrepen dolomiet, enkel kantrecht behouwen dan wel in blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze; stamp- en strijkmassa van dolomiet

2519 00 00

Natuurlijk magnesiumcarbonaat (magnesiet); gesmolten magnesia; doodgebrande magnesia (gesinterd), ook indien geringe hoeveelheden andere oxiden bevattend die vóór het sinteren toegevoegd zijn; ander magnesiumoxide, ook indien zuiver

2520

Gips; anhydriet; gebrand gips, ook indien gekleurd of met toevoeging van kleine hoeveelheden bindingsversnellers of -vertragers

2521 00 00

Kalksteen voor hoogoventoeslag; kalksteen voor de vervaardiging van kalk of van cement

2522

Ongebluste kalk, gebluste kalk en hydraulische kalk, andere dan calciumoxide en calciumhydroxide bedoeld bij post 2825

2523

Hydraulisch cement (cementklinker daaronder begrepen), ook indien gekleurd

2524

Asbest

2525

Mica, micasplittings daaronder begrepen; afval van mica

2526

Natuurlijk speksteen, ook indien enkel kantrecht behouwen, dan wel in blokken of in platen van vierkante of van rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze; talk

2528 00 00

Natuurlijke boraten en concentraten daarvan, ook indien gebrand, doch met uitzondering van boraten verkregen uit natuurlijke pekel (brijn); natuurlijk boorzuur met een gehalte aan H3BO3 van niet meer dan 85 gewichtspercenten, berekend op de droge stof

2529

Veldspaat; leuciet; nefelien en nefelien-syeniet; vloeispaat

2530

Minerale stoffen, elders genoemd noch elders onder begrepen

2601

IJzererts en concentraten daarvan, geroost ijzerkies (pyrietas) daaronder begrepen

2602 00 00

Mangaanerts en concentraten daarvan, ijzerhoudend mangaanerts en concentraten daarvan met een mangaangehalte van 20 of meer gewichtspercenten, berekend op de droge stof, daaronder begrepen

2603 00 00

Kopererts en concentraten daarvan

2604 00 00

Nikkelerts en concentraten daarvan

2605 00 00

Kobalterts en concentraten daarvan

2606 00 00

Aluminiumerts en concentraten daarvan

2607 00 00

Looderts en concentraten daarvan

2608 00 00

Zinkerts en concentraten daarvan

2609 00 00

Tinerts en concentraten daarvan

2610 00 00

Chroomerts en concentraten daarvan

2611 00 00

Wolfraamerts en concentraten daarvan

2612

Uranium- of thoriumertsen en concentraten daarvan

2613

Molybdeenerts en concentraten daarvan

2614 00 00

Titaanerts en concentraten daarvan

2615

Niobium-, tantaal-, vanadium- of zirkoniumertsen en concentraten daarvan

2616

Ertsen van edele metalen en concentraten daarvan

2617

Andere ertsen en concentraten daarvan

2618 00 00

Gegranuleerde hoogovenslakken (slakkenzand) verkregen bij de vervaardiging van ijzer en staal

2619 00

Slakken (andere dan gegranuleerde hoogovenslakken), walsschilfers en ander bij de vervaardiging van ijzer en staal verkregen afval

2620

Slakken, assen en residuen (andere dan die verkregen bij de vervaardiging van ijzer en staal), die metaal, arseen of verbindingen daarvan bevatten

2621

Andere slakken en andere assen, as van zeewier daaronder begrepen; assen en residuen afkomstig van de verbranding van stedelijk afval

2701

Steenkool; briketten, eierkolen en dergelijke van steenkool vervaardigde vaste brandstoffen

2702

Bruinkool, ook indien geperst, andere dan git

2703 00 00

Turf, turfstrooisel daaronder begrepen, ook indien geperst

2704 00

Cokes en halfcokes, van steenkool, van bruinkool of van turf, ook indien geperst; retortenkool

2705 00 00

Steenkoolgas, watergas, generatorgas en dergelijke gassen, andere dan aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen

2706 00 00

Teer uit steenkool, uit bruinkool of uit turf en andere minerale teersoorten, ook indien gedehydreerd of gedeeltelijk gedistilleerd („topped”), zogenaamde mengteer daaronder begrepen

2707

Olie en andere producten, verkregen bij het distilleren van hogetemperatuur-steenkoolteer; soortgelijke producten waarin het gewicht van de aromatische bestanddelen dat van de niet-aromatische overtreft

2708

Pek en pekcokes, van steenkoolteer of van andere minerale teer

2709 00

Ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen

2710

Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen andere dan ruwe; preparaten bevattende als basisbestanddeel 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen, elders genoemd noch elders onder begrepen; afvalolie

2711

Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen

2712

Vaseline; paraffine, microkristallijne was uit aardolie, „slack wax”, ozokeriet, montaanwas, turfwas, andere minerale was en dergelijke door synthese of op andere wijze verkregen producten, ook indien gekleurd

2713

Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze mineralen

2714

Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze leisteen en bitumineus zand; asfaltiet en asfaltsteen

2715 00 00

Bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt, van natuurlijk bitumen, van petroleumbitumen, van minerale teer of van minerale teerpek (bijvoorbeeld bitumineuze mastiek, vloeibitumen of koudasfalt („cut-back”))

2716 00 00

Elektrische energie

2801

Fluor, chloor, broom en jood (jodium)

2802 00 00

Gesublimeerde of geprecipiteerde zwavel; colloïdale zwavel

2803 00 00

Koolstof („carbonblack” en andere vormen van koolstof, elders genoemd noch elders onder begrepen)

2804

Waterstof, edelgassen en andere niet-metalen

2805

Alkali- en aardalkalimetalen; zeldzame aardmetalen, scandium en yttrium, ook indien onderling vermengd of onderling gelegeerd; kwik (kwikzilver)

2806

Waterstofchloride (zoutzuur); chlorozwavelzuur

2807 00 00

Zwavelzuur; oleum (rokend zwavelzuur)

2808 00 00

Salpeterzuur; nitreerzuren

2809

Difosforpentaoxide (fosforzuuranhydride); fosforzuur; polyfosforzuren, al dan niet chemisch welbepaald

2810 00

Booroxiden; boorzuren

2811

Andere anorganische zuren en andere anorganische zuurstofverbindingen van niet-metalen

2812

Halogeniden en halogenideoxiden van niet-metalen

2813

Zwavelverbindingen van niet-metalen; fosfortrisulfide in handelskwaliteit

2814

Ammoniak, watervrij of in waterige oplossing (ammonia)

2815

Natriumhydroxide (bijtende soda); kaliumhydroxide (bijtende potas); natriumperoxide en kaliumperoxide

2816

Magnesiumhydroxide en magnesiumperoxide; strontiumoxide, strontiumhydroxide en strontiumperoxide; bariumoxide, bariumhydroxide en bariumperoxide

2817 00 00

Zinkoxide; zinkperoxide

2818

Kunstmatig korund, al dan niet chemisch welbepaald; aluminiumoxide; aluminiumhydroxide

2819

Chroomoxiden en chroomhydroxiden

2820

Mangaanoxiden

2821

IJzeroxiden en ijzerhydroxiden; verfaarden die 70 of meer gewichtspercenten ijzerverbindingen, berekend als Fe2O3, bevatten

2822 00 00

Kobaltoxiden en kobalthydroxiden; kobaltoxiden in handelskwaliteit

2823 00 00

Titaanoxiden

2824

Loodoxiden; loodmenie (bijvoorbeeld rode menie, kristalmenie, oranje menie)

2825

Hydrazine en hydroxylamine, alsmede anorganische zouten daarvan; andere anorganische basen; andere oxiden, hydroxiden en peroxiden van metalen

2826

Fluoriden; fluorosilicaten, fluoroaluminaten en andere complexe fluorzouten

2827

Chloriden, chlorideoxiden en chloridehydroxiden; bromiden en bromideoxiden; jodiden en jodideoxiden

2828

Hypochlorieten; calciumhypochloriet in handelskwaliteit; chlorieten; hypobromieten

2829

Chloraten en perchloraten; bromaten en perbromaten; jodaten en perjodaten

2830

Sulfiden; polysulfiden, al dan niet chemisch welbepaald

2831

Dithionieten en sulfoxylaten

2832

Sulfieten; thiosulfaten

2833

Sulfaten; aluinen; peroxosulfaten (persulfaten)

2834

Nitrieten; nitraten

2835

Fosfinaten (hypofosfieten), fosfonaten (fosfieten) en fosfaten; polyfosfaten, al dan niet chemisch welbepaald

2836

Carbonaten; peroxocarbonaten (percarbonaten); ammoniumcarbamaathoudend ammoniumcarbonaat in handelskwaliteit

2837

Cyaniden, cyanideoxiden en complexe cyaniden

2839

Silicaten; alkalimetaalsilicaten in handelskwaliteit

2840

Boraten; peroxoboraten (perboraten)

2841

Zouten van oxometaalzuren of van peroxometaalzuren

2842

Andere anorganische zouten en peroxozouten (aluminosilicaten, al dan niet chemisch welbepaald, daaronder begrepen), met uitzondering van aziden

2843

Edele metalen in colloïdale toestand; anorganische of organische verbindingen van edele metalen, al dan niet chemisch welbepaald; amalgamen van edele metalen

2844

Radioactieve chemische elementen en radioactieve isotopen (splijtbare of vruchtbare chemische elementen en isotopen daaronder begrepen), alsmede verbindingen daarvan; mengsels en afvallen die deze producten bevatten

2845

Isotopen, andere dan die bedoeld bij post 2844; anorganische en organische verbindingen daarvan, al dan niet chemisch welbepaald

2846

Anorganische en organische verbindingen van zeldzame aardmetalen, van yttrium of van scandium, dan wel van mengsels van die metalen

2847 00 00

Waterstofperoxide, ook indien in vaste toestand gebracht met ureum

2848 00 00

Fosfiden, al dan niet chemisch welbepaald, andere dan ijzerfosfiden (fosforijzer)

2849

Carbiden, al dan niet chemisch welbepaald

2850 00

Hydriden, nitriden, aziden, siliciden en boriden, al dan niet chemisch welbepaald, andere dan verbindingen die tevens carbiden bedoeld bij post 2849 zijn

2852

Anorganische of organische kwikverbindingen, al dan niet chemisch welbepaald, met uitzondering van amalgamen

2853 00

Andere anorganische verbindingen (gedistilleerd water, conductometrisch zuiver water en dergelijk zuiver water daaronder begrepen); vloeibare lucht (ook indien daaraan edelgassen zijn onttrokken); samengeperste lucht; amalgamen, andere dan die van edele metalen

2901

Acyclische koolwaterstoffen

2902

Cyclische koolwaterstoffen

2903

Halogeenderivaten van koolwaterstoffen

2904

Sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van koolwaterstoffen, ook indien gehalogeneerd

2905

Acyclische alcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

2906

Cyclische alcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

2907

Fenolen; fenolalcoholen

2908

Halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van fenolen of van fenolalcoholen

2909

Ethers, etheralcoholen, etherfenolen, etherfenolalcoholen, alcoholperoxiden, etherperoxiden, ketonperoxiden (al dan niet chemisch welbepaald), alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

2910

Epoxiden, epoxyalcoholen, epoxyfenolen en epoxyethers, met een drieringsysteem, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

2911 00 00

Acetalen en hemiacetalen, ook indien met andere zuurstofhoudende groepen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

2912

Aldehyden, ook indien met andere zuurstofhoudende groepen; cyclische polymeren van aldehyden; paraformaldehyde

2913 00 00

Halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van de producten bedoeld bij post 2912

2914

Ketonen en chinonen, ook indien met andere zuurstofhoudende groepen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

2915

Verzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

2916

Onverzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren en eenwaardige cyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

2917

Meerwaardige carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

2918

Carbonzuren met andere zuurstofhoudende groepen, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

2919

Fosforzure esters en zouten daarvan, lactofosfaten daaronder begrepen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

2920

Esters van andere anorganische zuren van niet-metalen (andere dan esters van waterstofhalogeniden), alsmede zouten daarvan; halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van deze producten

2921

Aminoverbindingen

2922

Aminoverbindingen met zuurstofhoudende groepen

2923

Quaternaire ammoniumzouten en -hydroxiden; lecithinen en andere fosfoaminolipiden, al dan niet chemisch welbepaald

2924

Amidoverbindingen van carbonzuren of van koolzuur

2925

Imidoverbindingen van carbonzuren, sacharine en zouten daarvan daaronder begrepen; iminoverbindingen

2926

Nitrillen (cyaanverbindingen)

2927 00 00

Diazo-, azo- en azoxyverbindingen

2928 00

Organische derivaten van hydrazine of van hydroxylamine

2929

Andere verbindingen met stikstofhoudende groepen

2930

Organische zwavelverbindingen

2931

Andere organische verbindingen van niet-metalen of van metalen

2932

Heterocyclische verbindingen met uitsluitend een of meer zuurstofatomen als heteroatoom

2933

Heterocyclische verbindingen met uitsluitend een of meer stikstofatomen als heteroatoom

2934

Nucleïnezuren en zouten daarvan, al dan niet chemisch welbepaald; andere heterocyclische verbindingen

2935 00

Sulfonamidoverbindingen

7106

Zilver (verguld zilver en geplatineerd zilver daaronder begrepen), onbewerkt, halfbewerkt of in poedervorm

7107 00 00

Onedele metalen geplateerd met zilver, onbewerkt of halfbewerkt

7108

Goud (geplatineerd goud daaronder begrepen), onbewerkt, halfbewerkt of in poedervorm

7109 00 00

Onedele metalen en zilver, geplateerd met goud, onbewerkt of halfbewerkt

7110

Platina, onbewerkt, halfbewerkt of in poedervorm

7111 00 00

Onedele metalen, zilver en goud, geplateerd met platina, onbewerkt of halfbewerkt

7112

Resten en afval, van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen; andere resten en afval, bevattende edele metalen of verbindingen van edele metalen, van de soort hoofdzakelijk gebruikt voor het terugwinnen van edele metalen

7201

Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen

7202

Ferrolegeringen

7203

Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen

7204

Resten en afval, van gietijzer, van ijzer of van staal (schroot); afvalingots van ijzer of van staal

7205

Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal

7206

IJzer (ander dan bedoeld bij post 7203) en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen

7401 00 00

Kopersteen of ruwsteen; cementkoper (neergeslagen koper)

7402 00 00

Niet-geraffineerd koper; anoden van koper voor het elektrolytisch raffineren

7403

Geraffineerd koper en koperlegeringen, ruw

7404 00

Resten en afval, van koper

7405 00 00

Toeslaglegeringen van koper

7406

Poeder en schilfers, van koper

7501

Nikkelmatte, nikkeloxidesinters en andere tussenproducten van de nikkelmetallurgie

7502

Ruw nikkel

7503 00

Resten en afval, van nikkel

7504 00 00

Poeder en schilfers, van nikkel

7601

Ruw aluminium

7602 00

Resten en afval, van aluminium

7603

Poeder en schilfers, van aluminium

7801

Ruw lood

7802 00 00

Resten en afval, van lood

ex78 04

Poeder en schilfers, van lood

7901

Ruw zink

7902 00 00

Resten en afval, van zink

7903

Zinkstof; poeder en schilfers, van zink

8001

Ruw tin

8002 00 00

Resten en afval, van tin

ex81 01

Wolfraam, resten en afval daaronder begrepen (met uitzondering van halffabricaten en eindproducten)

ex81 02

Molybdeen, resten en afval daaronder begrepen (met uitzondering van halffabricaten en eindproducten)

ex81 03

Tantaal, resten en afval daaronder begrepen (met uitzondering van halffabricaten en eindproducten)

ex81 04

Magnesium, resten en afval daaronder begrepen (met uitzondering van halffabricaten en eindproducten)

ex81 05

Kobaltmatte, resten en afval daaronder begrepen (met uitzondering van halffabricaten en eindproducten)

ex81 06 00

Bismut, resten en afval daaronder begrepen (met uitzondering van halffabricaten en eindproducten)

ex81 07

Cadmium, resten en afval daaronder begrepen (met uitzondering van halffabricaten en eindproducten)

ex81 08

Titaan, resten en afval daaronder begrepen (met uitzondering van halffabricaten en eindproducten)

ex81 09

Zirkonium, resten en afval daaronder begrepen (met uitzondering van halffabricaten en eindproducten)

ex81 10

Antimoon, resten en afval daaronder begrepen (met uitzondering van halffabricaten en eindproducten)

ex81 11 00

Mangaan, resten en afval daaronder begrepen (met uitzondering van halffabricaten en eindproducten)

ex81 12

Beryllium, chroom, germanium, vanadium, gallium, hafnium (celtium), indium, niobium (columbium), rhenium en thallium, resten en afval daaronder begrepen (met uitzondering van halffabricaten en eindproducten)

ex81 13 00

Cermets, resten en afval daaronder begrepen (met uitzondering van halffabricaten en eindproducten)
BIJLAGE III

Essentiële uitrusting en technologie voor de totstandbrenging, verwerving of ontwikkeling van infrastructuur in de Krim en Sebastopol als bedoeld in artikel 2 quater:GN-code

Productomschrijving

7304 11 00

BUIZEN EN PIJPEN, VAN DE SOORT GEBRUIKT VOOR OLIE- OF GASLEIDINGEN, NAADLOOS, VAN ROESTVRIJ STAAL

7304 19 10

BUIZEN EN PIJPEN, VAN DE SOORT GEBRUIKT VOOR OLIE- OF GASLEIDINGEN, NAADLOOS, VAN IJZER OF VAN STAAL, MET EEN UITWENDIGE DIAMETER VAN <= 168,3 MM (M.U.V. PRODUCTEN VAN ROESTVRIJ STAAL OF VAN GIETIJZER)

7304 19 30

BUIZEN EN PIJPEN, VAN DE SOORT GEBRUIKT VOOR OLIE- OF GASLEIDINGEN, NAADLOOS, VAN IJZER OF VAN STAAL, MET EEN UITWENDIGE DIAMETER VAN > 168,3 MM MAAR <= 406,4 MM (M.U.V. PRODUCTEN VAN ROESTVRIJ STAAL OF VAN GIETIJZER)

7304 19 90

BUIZEN EN PIJPEN, VAN DE SOORT GEBRUIKT VOOR OLIE- OF GASLEIDINGEN, NAADLOOS, VAN IJZER OF VAN STAAL, MET EEN UITWENDIGE DIAMETER VAN > 406,4 MM (M.U.V. PRODUCTEN VAN ROESTVRIJ STAAL OF VAN GIETIJZER)

7304 22 00

BOORPIJPEN (DRILL PIPES), NAADLOOS, VAN ROESTVRIJ STAAL, VAN DE SOORT GEBRUIKT BIJ DE OLIE- OF GASWINNING

7304 23 00

BOORPIJPEN (DRILL PIPES), NAADLOOS, VAN DE SOORT GEBRUIKT BIJ DE OLIE- OF GASWINNING, VAN IJZER OF VAN STAAL (M.U.V. PRODUCTEN VAN ROESTVRIJ STAAL OF VAN GIETIJZER)

7304 24 00

BEKLEDINGSBUIZEN (CASINGS) EN EXPLOITATIEBUIZEN (TUBINGS), NAADLOOS, VAN DE SOORT GEBRUIKT BIJ DE OLIE- OF GASWINNING, VAN ROESTVRIJ STAAL

7304 29 10

BEKLEDINGSBUIZEN (CASINGS) EN EXPLOITATIEBUIZEN (TUBINGS) VAN DE SOORT GEBRUIKT BIJ DE OLIE- OF GASWINNING, NAADLOOS, VAN IJZER OF VAN STAAL, MET EEN UITWENDIGE DIAMETER VAN <= 168,3 MM (M.U.V. PRODUCTEN VAN GIETIJZER)

7304 29 30

BEKLEDINGSBUIZEN (CASINGS) EN EXPLOITATIEBUIZEN (TUBINGS) VAN DE SOORT GEBRUIKT BIJ DE OLIE- OF GASWINNING, NAADLOOS, VAN IJZER OF VAN STAAL, MET EEN UITWENDIGE DIAMETER VAN > 168,3 MM, MAAR <= 406,4 MM (M.U.V. PRODUCTEN VAN GIETIJZER)

7304 29 90

BEKLEDINGSBUIZEN (CASINGS) EN EXPLOITATIEBUIZEN (TUBINGS) VAN DE SOORT GEBRUIKT BIJ DE OLIE- OF GASWINNING, NAADLOOS, VAN IJZER OF VAN STAAL, MET EEN UITWENDIGE DIAMETER VAN > 406,4 MM (M.U.V. PRODUCTEN VAN GIETIJZER)

7305 11 00

BUIZEN EN PIJPEN, VAN DE SOORT GEBRUIKT VOOR OLIE- OF GASLEIDINGEN, MET EEN ROND PROFIEL EN MET EEN UITWENDIGE DIAMETER VAN > 406,4 MM, VAN IJZER OF VAN STAAL, OVERLANGS GELAST, DOOR BOOGLASSEN ONDER POEDERDEK

7305 12 00

BUIZEN EN PIJPEN, VAN DE SOORT GEBRUIKT VOOR OLIE- OF GASLEIDINGEN, MET EEN ROND PROFIEL EN MET EEN UITWENDIGE DIAMETER VAN > 406,4 MM, VAN IJZER OF VAN STAAL, OVERLANGS GELAST, DOOR BOOGLASSEN (M.U.V. PRODUCTEN OVERLANGS GELAST, DOOR BOOGLASSEN ONDER POEDERDEK)

7305 19 00

BUIZEN EN PIJPEN, VAN DE SOORT GEBRUIKT VOOR OLIE- OF GASLEIDINGEN, MET EEN ROND PROFIEL EN MET EEN UITWENDIGE DIAMETER VAN > 406,4 MM, VAN GEWALSTE PLATTE PRODUCTEN VAN IJZER OF VAN STAAL (M.U.V. PRODUCTEN OVERLANGS GELAST, DOOR BOOGLASSEN)

7305 20 00

BEKLEDINGSBUIZEN (CASINGS) VAN DE SOORT GEBRUIKT BIJ DE OLIE- OF GASWINNING, MET EEN ROND PROFIEL EN MET EEN UITWENDIGE DIAMETER VAN > 406,4 MM, VAN GEWALSTE PLATTE PRODUCTEN VAN IJZER OF VAN STAAL

7306 11

BUIZEN EN PIJPEN, VAN DE SOORT GEBRUIKT VOOR OLIE- OF GASLEIDINGEN, GELAST, VAN GEWALSTE PLATTE PRODUCTEN VAN ROESTVRIJ STAAL, MET EEN UITWENDIGE DIAMETER VAN <= 406,4 MM

7306 19

BUIZEN EN PIJPEN, VAN DE SOORT GEBRUIKT VOOR OLIE- OF GASLEIDINGEN, GELAST, VAN GEWALSTE PLATTE PRODUCTEN VAN IJZER OF VAN STAAL, MET EEN UITWENDIGE DIAMETER VAN <= 406,4 MM (M.U.V. PRODUCTEN VAN ROESTVRIJ STAAL OF VAN GIETIJZER)

7306 21

BEKLEDINGSBUIZEN (CASINGS) EN EXPLOITATIEBUIZEN (TUBINGS) VAN DE SOORT GEBRUIKT BIJ DE OLIE- OF GASWINNING, GELAST, VAN GEWALSTE PLATTE PRODUCTEN VAN ROESTVRIJ STAAL MET EEN UITWENDIGE DIAMETER VAN <= 406,4 MM

7306 29

BEKLEDINGSBUIZEN (CASINGS) EN EXPLOITATIEBUIZEN (TUBINGS) VAN DE SOORT GEBRUIKT BIJ DE OLIE- OF GASWINNING, GELAST, VAN GEWALSTE PLATTE PRODUCTEN VAN IJZER OF VAN STAAL, MET EEN UITWENDIGE DIAMETER VAN <= 406,4 MM (M.U.V. PRODUCTEN VAN ROESTVRIJ STAAL OF VAN GIETIJZER)

ex73 11 00

BERGINGSMIDDELEN VAN IJZER OF VAN STAAL, VOOR GECOMPRIMEERD OF VLOEIBAAR GEMAAKT GAS (M.U.V. BERGINGSMIDDELEN SPECIAAL INGERICHT OF UITGERUST VOOR EEN OF VERVOERSWIJZEN)

8207 13 00

GROND- EN GESTEENTEBOREN, VERWISSELBAAR, WAARVAN HET WERKZAAM DEEL BESTAAT UIT GESINTERDE METAALCARBIDEN OF CERMETS

8207 19 10

GROND- EN GESTEENTEBOREN, VERWISSELBAAR, WAARVAN HET WERKZAAM DEEL BESTAAT UIT DIAMANT MET INBEGRIP VAN GEAGGLOMEREERD DIAMANT

8413 50

OSCILLERENDE VERDRINGERPOMPEN, VOOR VLOEISTOFFEN, MECHANISCH AANGEDREVEN (M.U.V. DIE BEDOELD BIJ ONDERVERDELING 8413 11 EN 8413 19, BRANDSTOF-, OLIE- EN KOELVLOEISTOFPOMPEN VOOR EXPLOSIEMOTOREN OF VOOR VERBRANDINGSMOTOREN EN BETONPOMPEN)

8413 60

ROTERENDE VERDRINGERPOMPEN, VOOR VLOEISTOFFEN, MECHANISCH AANGEDREVEN, (M.U.V. DIE BEDOELD BIJ ONDERVERDELING 8413 11 EN 8413 19, EN BRANDSTOF-, OLIE- EN KOELVLOEISTOFPOMPEN VOOR EXPLOSIEMOTOREN OF VOOR VERBRANDINGSMOTOREN)

8413 82 00

ELEVATOREN VOOR VLOEISTOFFEN (M.U.V. POMPEN)

8413 92 00

DELEN VAN ELEVATOREN VOOR VLOEISTOFFEN, N.E.G.

8430 49 00

MACHINES EN TOESTELLEN VOOR HET BOREN VAN OF IN GROND OF HET DELVEN VAN MINERALEN OF ERTSEN, ZONDER EIGEN BEWEEGKRACHT EN NIET HYDRAULISCH (M.U.V. MACHINES VOOR HET BOREN VAN TUNNELS EN HANDGEREEDSCHAP)

8431 39 00

DELEN VAN MACHINES OF TOESTELLEN BEDOELD BIJ POST 8428, N.E.G.

8431 43 00

DELEN VAN MACHINES VOOR HET BOREN BEDOELD BIJ ONDERVERDELING 8430 41 OF 8430 49, N.E.G.

8431 49

DELEN VAN MACHINES OF TOESTELLEN ALS BEDOELD BIJ POST 8426, 8429 EN 8430, N.E.G.

8479 89 97

MACHINES EN MECHANISCHE TOESTELLEN, N.E.G.

8705 20 00

VERRIJDBARE BOORTORENS

8905 20 00

BOOR- EN WERKEILANDEN, DIE AL DAN NIET OP DE ZEEBODEM GEPLAATST KUNNEN WORDEN

8905 90 10

LICHTSCHEPEN, POMPBOTEN, BAGGERMOLENS EN ZANDZUIGERS, DRIJVENDE KRANEN EN ANDERE SCHEPEN ONTWERPEN EN GEBOUWD VOOR HET GEBRUIK OF DE VAART IN VOLLE ZEE, WAARBIJ HET VAREN SLECHTS VAN BIJKOMSTIGE BETEKENIS IS VERGELEKEN MET DE HOOFDFUNCTIE (M.U.V. BAGGERMOLENS EN ZANDZUIGERS, BOOR- EN WERKEILANDEN, DIE AL DAN NIET OP DE ZEEBODEM GEPLAATST KUNNEN WORDEN; VISSERSVAARTUIGEN EN OORLOGSSCHEPEN)”.( 1 ) Besluit 2014/386/GBVB van de Raad van 23 juni 2014 betreffende beperkingen van goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol, als antwoord op de illegale inlijving van de Krim en Sebastopol (zie bladzijde 70 van dit Publicatieblad).

( 2 ) PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.

( 3 ) PB L 118 van 22.4.2014, blz. 1.

Top