EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0806

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/806 van de Commissie van 10 maart 2021 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad teneinde koolstofdioxide, door middel van verbranding verkregen uit propaan, butaan of een mengsel van beide stoffen, als werkzame stof in bijlage I bij die verordening op te nemen (Voor de EER relevante tekst)

C/2021/1516

PB L 180 van 21.5.2021, p. 78–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/806/oj

21.5.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 180/78


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2021/806 VAN DE COMMISSIE

van 10 maart 2021

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad teneinde koolstofdioxide, door middel van verbranding verkregen uit propaan, butaan of een mengsel van beide stoffen, als werkzame stof in bijlage I bij die verordening op te nemen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (1), en met name artikel 28, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1062/2014 van de Commissie (2) is een lijst vastgesteld van bestaande werkzame stoffen die moeten worden beoordeeld met het oog op de mogelijke goedkeuring ervan voor gebruik in biociden. Koolstofdioxide, door middel van verbranding verkregen uit propaan, butaan of een mengsel van beide stoffen is in die lijst opgenomen.

(2)

Koolstofdioxide, door middel van verbranding verkregen uit propaan, butaan of een mengsel van beide stoffen is beoordeeld voor gebruik in biociden van productsoort 19 (afweermiddelen en lokstoffen), zoals beschreven in bijlage V bij Verordening (EU) nr. 528/2012.

(3)

Frankrijk is als lidstaat-rapporteur aangewezen en de beoordelende bevoegde autoriteit van Frankrijk heeft het beoordelingsverslag en haar conclusies op 18 september 2019 bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (“het agentschap”) ingediend.

(4)

Overeenkomstig artikel 7, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1062/2014 heeft het Comité voor biociden op 16 juni 2020 het advies van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (3) aangenomen, rekening houdend met de conclusies van de beoordelende bevoegde autoriteit.

(5)

Volgens dat advies kan van biociden van productsoort 19 waarin koolstofdioxide, door middel van verbranding verkregen uit propaan, butaan of een mengsel van beide stoffen is gebruikt, worden verwacht dat zij aan de eisen van artikel 19, lid 1, onder b), van Verordening (EU) nr. 528/2012 voldoen. Het advies van het agentschap luidde verder dat deze werkzame stof niet zorgwekkend is en in aanmerking komt voor opneming in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 528/2012.

(6)

Rekening houdend met het advies van het agentschap is het daarom passend om koolstofdioxide, door middel van verbranding verkregen uit propaan, butaan of een mengsel van beide stoffen, in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 528/2012 op te nemen. Aangezien koolstofdioxide, door middel van verbranding verkregen uit propaan, butaan of een mengsel van beide stoffen is beoordeeld op basis van een dossier van de werkzame stof dat voldoet aan de eisen van artikel 11, lid 1, van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad (4), moet koolstofdioxide, door middel van verbranding verkregen uit propaan, butaan of een mengsel van beide stoffen worden opgenomen in categorie 6 van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 528/2012, “Stoffen waarvoor een lidstaat overeenkomstig artikel 7, lid 3, van deze verordening een dossier inzake een werkzame stof heeft gevalideerd of waarvoor een lidstaat een dergelijk dossier overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Richtlijn 98/8/EG heeft aanvaard”.

(7)

Artikel 89, lid 3, van Verordening (EU) nr. 528/2012 bevat overgangsmaatregelen voor het geval dat een bestaande werkzame stof die is opgenomen in het werkprogramma voor het systematische onderzoek van bestaande werkzame stoffen overeenkomstig die verordening wordt goedgekeurd. Wat koolstofdioxide, door middel van verbranding verkregen uit propaan, butaan of een mengsel van beide stoffen, van productsoort 19 betreft, moet de datum van goedkeuring voor de toepassing van artikel 89, lid 3, van die verordening worden vastgesteld op 1 juli 2022, zodat er voldoende tijd is om aanvragen voor toelating overeenkomstig artikel 89, lid 3, tweede alinea, van die verordening in te dienen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 528/2012 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Voor de toepassing van artikel 89, lid 3, van Verordening (EU) nr. 528/2012 is 1 juli 2022 de datum van goedkeuring van koolstofdioxide, door middel van verbranding verkregen uit propaan, butaan of een mengsel van beide stoffen, van productsoort 19.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 maart 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1.

(2)  Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1062/2014 van de Commissie van 4 augustus 2014 over het in Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde werkprogramma voor het systematische onderzoek van alle bestaande werkzame stoffen van biociden (PB L 294 van 10.10.2014, blz. 1).

(3)  Comité voor biociden: Advies over de aanvraag voor de goedkeuring van de werkzame stof koolstofdioxide, door middel van verbranding verkregen uit propaan, butaan of een mengsel van beide stoffen, productsoort 19, ECHA/BPC/249/2020, aangenomen op 16 juni 2020.

(4)  Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden (PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1).


BIJLAGE

In bijlage I bij Verordening (EU) nr. 528/2012 wordt in categorie 6 van de lijst van werkzame stoffen zoals bedoeld in artikel 25, punt a), de volgende vermelding toegevoegd:

EG-nummer

Naam/Groep

Beperking

Opmerking

“204-696-9

Koolstofdioxide, door middel van verbranding verkregen uit propaan, butaan of een mengsel van beide stoffen  (*1)

 

CAS-nr. 124-38-9


(*1)  Voor de toepassing van artikel 89, lid 3, is 1 juli 2022 de datum van goedkeuring van koolstofdioxide, door middel van verbranding verkregen uit propaan, butaan of een mengsel van beide stoffen, van productsoort 19.”.


Top