Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0797

2011/797/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 30 november 2011 tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Unie in de uitgaven voor de spoedmaatregelen ter bestrijding van de ziekte van Newcastle in Spanje in 2009 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 8717)

OJ L 320, 3.12.2011, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/797/oj

3.12.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 320/43


UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 30 november 2011

tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Unie in de uitgaven voor de spoedmaatregelen ter bestrijding van de ziekte van Newcastle in Spanje in 2009

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 8717)

(Slechts de tekst in de Spaanse taal is authentiek)

(2011/797/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Beschikking 2009/470/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (1), en met name artikel 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 75 van het Financieel Reglement en artikel 90, lid 1, van de uitvoeringsvoorschriften moet de vastlegging van een uitgave uit de begroting van de Unie worden voorafgegaan door een financieringsbesluit waarin de essentiële elementen worden uiteengezet van de actie die een uitgave meebrengt, en dat is vastgesteld door de instelling of door de autoriteiten waaraan zij bevoegdheden heeft gedelegeerd.

(2)

Beschikking 2009/470/EG stelt de procedures vast voor de financiële bijdrage van de Unie in de kosten van specifieke veterinaire maatregelen, waaronder urgente maatregelen. Om de ziekte van Newcastle zo spoedig mogelijk te helpen uitroeien, moet de Unie financieel bijdragen in de door de lidstaten gedane subsidiabele uitgaven. Artikel 3, lid 6, eerste streepje, van die beschikking behelst voorschriften inzake het op de door de lidstaten gemaakte kosten toe te passen percentage.

(3)

Bij artikel 3 van Verordening (EG) nr. 349/2005 van de Commissie van 28 februari 2005 tot vaststelling van voorschriften inzake de communautaire financiering van de in Beschikking 90/424/EEG van de Raad bedoelde urgente maatregelen en maatregelen ter bestrijding van bepaalde dierziekten (2) worden voorschriften vastgesteld inzake voor een financiële bijdrage van de Unie in aanmerking komende uitgaven.

(4)

Bij Uitvoeringsbesluit 2011/208/EU van de Commissie van 1 april 2011 betreffende een financiële bijdrage van de Unie in de kosten van urgente maatregelen ter bestrijding van de ziekte van Newcastle in Spanje in 2009 (3) is door de Unie onder meer een financiële bijdrage toegekend in de kosten van urgente maatregelen ter bestrijding van de ziekte van Newcastle in Spanje in 2009. Op 31 mei 2011 heeft Spanje een officieel verzoek om vergoeding ingediend overeenkomstig artikel 7, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 349/2005.

(5)

De financiële bijdrage van de Unie wordt alleen uitbetaald als de geplande activiteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd en de autoriteiten alle noodzakelijke informatie binnen de vastgestelde termijnen hebben verstrekt.

(6)

Spanje heeft de Commissie en de andere lidstaten overeenkomstig artikel 3, lid 4, van Beschikking 2009/470/EG onverwijld in kennis gesteld van de maatregelen die krachtens de wetgeving van de Unie inzake kennisgeving en uitroeiing zijn toegepast en van de resultaten daarvan. Het verzoek om vergoeding was overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 349/2005 vergezeld van een financieel verslag, bewijsstukken, een epidemiologisch rapport over elk bedrijf waar dieren zijn gedood of vernietigd en de resultaten van de desbetreffende onderzoeken.

(7)

De opmerkingen van de Commissie, de wijze van berekening van de subsidiabele kosten en de slotconclusies zijn op 20 oktober 2011 aan Spanje meegedeeld. Spanje heeft hier per e-mail van 20 oktober 2011 mee ingestemd.

(8)

Bijgevolg kan nu het totale bedrag worden vastgesteld van de financiële steun van de Unie in de in aanmerking komende uitgaven voor de uitroeiing van de ziekte van Newcastle in Spanje in 2009.

(9)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De financiële bijdrage van de Unie in de uitgaven in verband met de uitroeiing van de ziekte van Newcastle in Spanje in 2009 wordt vastgesteld op 103 219,22 EUR.

Artikel 2

Dit besluit, dat een financieringsbesluit vormt in de zin van artikel 75 van het Financieel Reglement, is gericht tot het Koninkrijk Spanje.

Gedaan te Brussel, 30 november 2011.

Voor de Commissie

John DALLI

Lid van de Commissie


(1)  PB L 155 van 18.6.2009, blz. 30.

(2)  PB L 55 van 1.3.2005, blz. 12.

(3)  PB L 87 van 2.4.2011, blz. 29.


Top