EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:005:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 5, 09 januari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 5
47e jaargang
9 januari 2004
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Besluit nr. 20/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 december 2003 tot vaststelling van een algemeen kader voor de financiering van communautaire acties ter ondersteuning van het consumentenbeleid in de periode 2004-2007 (1) 1
*Verordening (EG) nr. 21/2004 van de Raad van 17 december 2003 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor schapen en geiten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1782/2003 en de Richtlijnen 92/102/EEG en 64/432/EEG 8
Verordening (EG) nr. 22/2004 van de Commissie van 8 januari 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 18
Verordening (EG) nr. 23/2004 van de Commissie van 8 januari 2004 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 20
Verordening (EG) nr. 24/2004 van de Commissie van 8 januari 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 22
Verordening (EG) nr. 25/2004 van de Commissie van 8 januari 2004 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer naar bepaalde derde landen van witte suiker voor de achttiende deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1290/2003 24
*Verordening (EG) nr. 26/2004 van de Commissie van 30 december 2003 betreffende het communautaire gegevensbestand over de vissersvloot 25
*Verordening (EG) nr. 27/2004 van de Commissie van 5 januari 2004 houdende overgangsbepalingen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad met betrekking tot de financiering door het EOGFL, afdeling Garantie, van de maatregelen voor plattelandsontwikkeling in Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije 36
*Verordening (EG) nr. 28/2004 van de Commissie van 5 januari 2004 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake de communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC), wat de gedetailleerde inhoud van het tussentijds en het eindverslag over de kwaliteit betreft 42
*Verordening (EG) nr. 29/2004 van de Commissie van 8 januari 2004 tot vaststelling van de kenmerken van de speciale module 2005 over de combinatie van werk en gezin ingevolge Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad 57
Verordening (EG) nr. 30/2004 van de Commissie van 8 januari 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten 61
Verordening (EG) nr. 31/2004 van de Commissie van 8 januari 2004 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit 64
Verordening (EG) nr. 32/2004 van de Commissie van 8 januari 2004 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen 65
Verordening (EG) nr. 33/2004 van de Commissie van 8 januari 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst en schorsing van de afgifte van de uitvoercertificaten 69
Verordening (EG) nr. 34/2004 van de Commissie van 8 januari 2004 betreffende de offertes voor de uitvoer van haver, die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1814/2003 72
Verordening (EG) nr. 35/2004 van de Commissie van 8 januari 2004 betreffende de offertes voor de invoer van maïs die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2315/2003 73

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2004/14/EC
*Beschikking van de Raad van 22 december 2003 houdende wijziging van de derde alinea (Bij de behandeling te hanteren basiscriteria) van deel V van de Gemeenschappelijke Visuminstructies 74
2004/15/EC
*Beschikking van de Raad van 22 december 2003 houdende wijziging van deel II, punt 1.2, van de Gemeenschappelijke Visuminstructies en vaststelling van een nieuwe bijlage bij die instructies 76
2004/16/EC
*Besluit van de Raad van 22 december 2003 houdende toekenning van een lagere rubriceringsgraad aan bijlage 5 van de Gemeenschappelijke Visuminstructies en de overeenkomstige bijlage 14b van het Gemeenschappelijk Handboek, en houdende derubricering van de bijlagen 9 en 10 van de Gemeenschappelijke Visuminstructies en de overeenkomstige bijlagen 6b en 6c van het Gemeenschappelijk Handboek 78
2004/17/EC
*Beschikking van de Raad van 22 december 2003 tot wijziging van deel V, punt 1.4, van de Gemeenschappelijke Visuminstructies en deel I, punt 4.1.2, van het Gemeenschappelijk Handboek, namelijk de opneming onder de voor te leggen bewijsstukken van het bewijs van een reisverzekering tot dekking van ziektekosten ingeval een eenvormig inreisvisum wordt afgegeven 79
Commissie
2004/18/EC
*Beschikking van de Commissie van 23 december 2003 tot wijziging van Beschikking 2003/749/EG inzake een eerste financiële bijdrage van de Gemeenschap in de subsidiabele kosten van de uitroeiing van aviaire influenza in België in 2003 (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 5010) (1) 81
2004/19/EC
*Beschikking van de Commissie van 23 december 2003 tot wijziging van Beschikking 2003/812/EG tot vaststelling van de lijsten van derde landen waaruit de lidstaten de invoer van bepaalde producten voor menselijke consumptie als bedoeld in Richtlijn 92/118/EEG van de Raad toestaan (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 5046) (1) 84
2004/20/EC
*Besluit van de Commissie van 23 december 2003 tot oprichting van een uitvoerend agentschap, genaamd het "Uitvoerend Agentschap voor intelligente energie", voor het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van energie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad 85
2004/21/EC
*Besluit van de Commissie van 29 december 2003 tot vaststelling van de indicatieve toewijzingen aan Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie, voor de maatregelen voor plattelandsontwikkeling voor de periode van 2004 tot en met 2006 87
2004/22/EC
*Beschikking van de Commissie van 29 december 2003 tot wijziging van Beschikking 94/83/EG inzake financiële bijstand van de Gemeenschap met het oog op de verbetering van het stelsel voor veterinaire controle aan de buitengrenzen van de Gemeenschap in Duitsland (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 5201) 89
2004/23/EC
*Besluit van de Commissie van 29 december 2003 tot opening van een onderzoek op grond van artikel 27, lid 2 van Verordening (EG) nr. 2501/2001 van de Raad naar schending van de vrijheid van vereniging in Belarus 90
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top