EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1363

Verordening (EG) nr. 1363/2001 van de Commissie van 4 juli 2001 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1327/2001 tot vaststelling van de productierestitutie voor in de chemische industrie gebruikte witte suiker

OJ L 182, 5.7.2001, p. 52–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1363/oj

32001R1363

Verordening (EG) nr. 1363/2001 van de Commissie van 4 juli 2001 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1327/2001 tot vaststelling van de productierestitutie voor in de chemische industrie gebruikte witte suiker

Publicatieblad Nr. L 182 van 05/07/2001 blz. 0052 - 0052


Verordening (EG) nr. 1363/2001 van de Commissie

van 4 juli 2001

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1327/2001 tot vaststelling van de productierestitutie voor in de chemische industrie gebruikte witte suiker

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19 juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker(1), en met name op artikel 7, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1265/2001 van de Commissie van 27 juni 2001 houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad, wat de productierestitutie voor bepaalde in de chemische industrie gebruikte producten van de sector suiker betreft(2), zijn de restitutiedocumenten geldig vanaf de dag van ontvangst van de aanvraag tot en met de vijfde maand volgende op de maand waarin de aanvraag voor productierestitutie is ontvangen.

(2) Bij Verordening (EG) nr. 1327/2001 van de Commissie van 29 juni 2001 tot vaststelling van de productierestitutie voor in de chemische industrie gebruikte witte suiker(3) wordt de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1265/2001 bedoelde productierestitutie voor witte suiker vastgesteld op 33,936 EUR per 100 kg netto, waarbij bepaald is dat de restitutiedocumenten slechts tot en met 30 september 2001 geldig zijn om te voorkomen dat marktdeelnemers die tot die datum van de restituties gebruikmaken en marktdeelnemers die na die datum daarvan gebruikmaken, ongelijk behandeld worden.

(3) Om de marktdeelnemers de mogelijkheid te geven na 30 september 2001 contracten te sluiten met gebruikmaking van een in juli 2001 aangevraagd restitutiedocument, moet het bedrag van de productierestitutie worden vastgesteld voor in juli 2001 aangevraagde documenten wanneer het voor de restitutie in aanmerking komende basisproduct na 30 september 2001 wordt verwerkt. Daartoe dient artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1327/2001 inzake de begrenzing van de geldigheidsduur van de restitutiedocumenten te worden geschrapt.

(4) Bij Verordening (EG) nr. 1260/2001 wordt het vereveningsstelsel van de opslagkosten niet verlengd per 1 juli 2001. Daarmee moet dan ook rekening worden gehouden voor de vaststelling van de restituties die worden toegekend wanneer het basisproduct na 30 september 2001 wordt verwerkt.

(5) Om geen onderscheid te maken tussen enerzijds restitutiedocumenten die vóór de inwerkingtreding van deze verordening worden afgegeven en anderzijds restitutiedocumenten die na die datum worden aangevraagd, moet deze verordening worden toegepast voor de documenten die op of na de datum van inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 1327/2001 worden aangevraagd.

(6) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor suiker,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1327/2001 wordt als volgt gewijzigd:

1. aan artikel 1 wordt de volgende alinea toegevoegd: "Wanneer het basisproduct dat voor de in de eerste alinea vastgestelde productierestitutie in aanmerking komt, wordt verwerkt na 30 september 2001, wordt de genoemde productierestitutie verlaagd met 2 EUR per 100 kg netto.";

2. artikel 2 wordt geschrapt.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 5 juli 2001. Zij is van toepassing voor op of na 1 juli 2001 aangevraagde restitutiedocumenten.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 juli 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1.

(2) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 63.

(3) PB L 177 van 30.6.2001, blz. 68.

Top