EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R0250-20200616

Consolidated text: Uitvoeringsverordening (EU) 2019/250 van de Commissie van 12 februari 2019 inzake de modellen voor EG-verklaringen en certificaten voor interoperabiliteitsonderdelen en -subsystemen, het model voor de verklaring van conformiteit met een vergund voertuigtype en de EG-keuringsprocedures voor subsystemen overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 201/2011 van de Commissie (Voor de EER relevante tekst)Voor de EER relevante tekst

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/250/2020-06-16

02019R0250 — NL — 16.06.2020 — 001.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/250 VAN DE COMMISSIE

van 12 februari 2019

inzake de modellen voor EG-verklaringen en certificaten voor interoperabiliteitsonderdelen en -subsystemen, het model voor de verklaring van conformiteit met een vergund voertuigtype en de EG-keuringsprocedures voor subsystemen overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 201/2011 van de Commissie

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 042 van 13.2.2019, blz. 9)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

►M1

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/779 VAN DE COMMISSIE van 12 juni 2020

  L 188

6

15.6.2020
▼B

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/250 VAN DE COMMISSIE

van 12 februari 2019

inzake de modellen voor EG-verklaringen en certificaten voor interoperabiliteitsonderdelen en -subsystemen, het model voor de verklaring van conformiteit met een vergund voertuigtype en de EG-keuringsprocedures voor subsystemen overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 201/2011 van de Commissie

(Voor de EER relevante tekst)Artikel 1

Onderwerp

Bij deze verordening worden vastgesteld:

a) 

het model voor de EG-verklaring van conformiteit of geschiktheid voor gebruik van een interoperabiliteitsonderdeel, als bedoeld in artikel 9, lid 2, van Richtlijn (EU) 2016/797;

b) 

de bijzonderheden van de EG-keuringsprocedures voor subsystemen en het model voor de EG-keuringsverklaring, als bedoeld in artikel 15, lid 9, van Richtlijn (EU) 2016/797;

c) 

het model voor de tussentijdse keuringsverklaring van een subsysteem, als bedoeld in artikel 15, lid 9, van Richtlijn (EU) 2016/797;

d) 

het model voor de certificaten van conformiteit of geschiktheid voor gebruik van een interoperabiliteitsonderdeel, als bedoeld in artikel 9, lid 2, en het model voor het keuringscertificaat van een subsysteem, als bedoeld in artikel 15, lid 9, van Richtlijn (EU) 2016/797;

e) 

het model voor de verklaring van conformiteit met een vergund voertuigtype, als bedoeld in artikel 24, lid 4, van Richtlijn (EU) 2016/797.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a)

„EG-verklaring van conformiteit” : de verklaring waarin de fabrikant van een interoperabiliteitsonderdeel of zijn gemachtigde vertegenwoordiger op eigen verantwoordelijkheid verklaart dat het interoperabiliteitsonderdeel, dat aan de relevante keuringsprocedures is onderworpen, voldoet aan de toepasselijke EU-wetgeving;

b)

„EG-verklaring van geschiktheid voor gebruik” : de verklaring, ter aanvulling van de EG-verklaring van conformiteit, waarin de fabrikant of zijn gemachtigde vertegenwoordiger op eigen verantwoordelijkheid verklaart dat het interoperabiliteitsonderdeel, dat aan de relevante keuringsprocedures is onderworpen, voldoet aan de eisen inzake geschiktheid voor gebruik die gespecificeerd zijn in de relevante TSI;

c)

„EG-keuringsverklaring” : de verklaring voor een subsysteem die is opgesteld door de aanvrager en waarin hij op eigen verantwoordelijkheid verklaart dat het betrokken subsysteem, dat aan de relevante keuringsprocedures is onderworpen, voldoet aan de eisen van de relevante EU-wetgeving en alle relevante nationale voorschriften;

d)

„subsysteem dat zonder EG-keuringsverklaring in gebruik is genomen” : een vast of mobiel subsysteem dat in dienst is genomen vóór de EG-keuringsprocedure overeenkomstig Richtlijnen 96/48/EG van de Raad ( 1 ), Richtlijn 2001/16/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 2 ) of Richtlijn 2008/57/EG van toepassing was, en dus zonder EG –keuringsverklaring;

e)

„tussentijdse keuringsverklaring” : het document dat is opgesteld door de aangemelde instantie die door de aanvrager is geselecteerd, in het geval van TSI-eisen, of door een aangewezen instantie, in het geval van eisen die voortvloeien uit nationale voorschriften, en waarin de resultaten van een fase van de keuringsprocedure zijn geregistreerd;

f)

„EG-certificaat van conformiteit” : het door de aangemelde instantie afgegeven certificaat waaruit blijkt dat het interoperabiliteitsonderdeel, afzonderlijk beschouwd, conform is met de bindende technische specificaties van de Unie;

g)

„EG-certificaat van geschiktheid voor gebruik” : het door de aangemelde instantie afgegeven certificaat waaruit blijkt dat het interoperabiliteitsonderdeel geschikt is voor gebruik binnen de spoorwegsector;

h)

„keuringscertificaat” : het door de aangemelde instantie of de aangewezen instantie afgegeven certificaat waaruit blijkt dat een subsysteem van de ontwerpfase tot de aanvaardingsfase conform is met de relevante TSI's of de relevante nationale regels, alvorens het in de handel wordt gebracht of in dienst wordt genomen, en dat betrekking heeft op de keuring van de interfaces van het betrokken subsysteem met het systeem waarin het wordt geïntegreerd;

i)

„EG-keuringscertificaat” : het door de aangemelde instantie afgegeven certificaat waaruit enkel blijkt dat een subsysteem conform is met de relevante TSI's;

j)

„verklaring van conformiteit met een vergund voertuigtype” : de door de aanvrager opgestelde verklaring waarin hij op eigen verantwoordelijkheid verklaart dat het voertuig in kwestie, dat aan de relevante keuringsprocedures is onderworpen, conform is met een vergund voertuigtype en voldoet aan de voorschriften van de relevante EU-wetgeving en de relevante nationale voorschriften;

k)

„ERADIS ID” : de overeenkomstig bijlage VII samengestelde alfanumerieke code voor de identificatie van een EG-verklaring van conformiteit of geschiktheid voor gebruik van een interoperabiliteitsonderdeel of een EG-keuringsverklaring van een subsysteem.

Artikel 3

EG-verklaring van conformiteit of EG-verklaring van geschiktheid voor gebruik

1.  De fabrikant of zijn gemachtigde vertegenwoordiger stelt een EG-verklaring van conformiteit op voor een interoperabiliteitsonderdeel of een EG-verklaring van geschiktheid voor gebruik van een interoperabiliteitsonderdeel, overeenkomstig het model in bijlage I.

2.  Een EG-verklaring van conformiteit of EG-verklaring van geschiktheid voor gebruik wordt opgesteld in een van de officiële talen van de Unie; de begeleidende documenten worden in dezelfde taal opgesteld.

Artikel 4

Documenten bij de EG-verklaring van conformiteit of EG-verklaring van geschiktheid voor gebruik

Een EG-verklaring van conformiteit of geschiktheid voor gebruik voor interoperabiliteitsonderdelen gaat vergezeld van de volgende documenten:

a) 

het EG-certificaat van conformiteit en, voor zover van toepassing, het EG-certificaat van geschiktheid voor gebruik;

b) 

de technische documenten overeenkomstig Besluit 2010/713/EU van de Commissie ( 3 ).

Artikel 5

EG-keuringsverklaring

1.  Een EG-keuringsverklaring is gebaseerd op de informatie die voortvloeit uit de in artikel 15 en bijlage IV van Richtlijn (EU) 2016/797 uiteengezette keuringsprocedures voor subsystemen. Een EG-keuringsverklaring omvat de keuring overeenkomstig de EU-wetgeving en, voor zover van toepassing, de nationale voorschriften.

2.  De aanvrager stelt de EG-keuringsverklaring op overeenkomstig het model in bijlage II, en overeenkomstig het model in bijlage III wanneer het gaat om een subsysteem dat oorspronkelijk in dienst is genomen zonder EG-keuringsverklaring.

3.  Een EG-keuringsverklaring wordt opgesteld in een van de officiële talen van de Unie; de begeleidende documenten worden in dezelfde taal opgesteld.

Artikel 6

Keuringsprocedure in geval van een wijziging van een subsysteem

1.  In geval van een wijziging van een subsysteem analyseert de aanvrager de wijziging en beoordeelt hij het effect ervan op de EG-keuringsverklaring.

2.  Als die wijziging een impact heeft op de geldigheid van een element van de relevante EG-keuringsverklaring, werkt de aanvrager de EG-keuringsverklaring bij of stelt hij een nieuwe EG-keuringsverklaring op. Als op grond van de criteria in de artikelen 18, lid 6, en 21, lid 12, van Richtlijn (EU) 2016/797 een nieuwe vergunning vereist is, wordt een nieuwe EG-keuringsverklaring opgesteld.

3.  Als een wijziging gevolgen heeft voor een fundamentele parameter, beoordeelt de aanvrager of een EG-keuringsprocedure vereist is en past hij desgevallend voor het gewijzigde subsysteem de procedure van artikel 15 van Richtlijn (EU) 2016/797 en bijlage IV bij die richtlijn toe.

Artikel 7

Keuringsprocedure in geval van een wijziging van een subsysteem dat zonder EG-keuringsverklaring in gebruik is genomen

1.  In geval van een wijziging van een subsysteem dat zonder EG-keuringsverklaring in gebruik is genomen, analyseert de aanvrager de wijziging en beoordeelt hij de impact daarvan op het bestaande ontwerp en de onderhoudsdocumentatie.

2.  Wanneer een wijziging van een subsysteem gevolgen heeft voor een fundamentele parameter, beoordeelt de aanvrager of een EG-keuringsprocedure vereist is en past hij desgevallend de keuringsprocedure van artikel 15 van Richtlijn (EU) 2016/797 toe.

3.  De conformiteitsbeoordelingsinstantie beoordeelt alleen de gewijzigde delen van het subsysteem en de interfaces met de ongewijzigde delen.

4.  De aanvrager stelt voor het volledige subsysteem een EG-keuringsverklaring op, door op zijn verantwoordelijkheid te verklaren dat:

a) 

het gewijzigde deel en de interfaces met de ongewijzigde delen van het subsysteem onderworpen zijn aan de relevante keuringsprocedures en voldoen aan de relevante wetgeving van de Unie en de relevante nationale voorschriften;

b) 

het ongewijzigde deel binnen het spoorwegsysteem in gebruik is genomen en zijn oorspronkelijke exploitatietoestand heeft behouden vanaf de datum waarop het binnen het spoorwegsysteem in gebruik is genomen tot de datum waarop de EG-keuringverklaring is opgesteld.

Artikel 8

Tussentijdse keuringsverklaring

1.  Een tussentijdse keuringsverklaring wordt gebaseerd op dezelfde relevante modules voor conformiteitsbeoordeling als die welke gebruikt worden voor de afgifte van een keuringscertificaat voor een subsysteem.

2.  De aangemelde instantie of de aangewezen instantie stelt de tussentijdse keuringsverklaring op overeenkomstig het model in bijlage IV.

3.  De tussentijdse keuringsverklaring wordt opgesteld in een van de officiële talen van de Unie; de begeleidende documenten worden in dezelfde taal opgesteld.

Artikel 9

Certificaten van conformiteit of geschiktheid voor gebruik en keuringscertificaten

Keuringscertificaten van subsystemen, EG-keuringscertificaten en EG-certificaten van conformiteit of geschiktheid voor gebruik van interoperabiliteitsonderdelen worden opgesteld overeenkomstig het model in bijlage V.

Artikel 10

Verklaring van conformiteit met een vergund voertuigtype

1.  Een aanvrager stelt de verklaring van conformiteit met een vergund voertuigtype op, overeenkomstig het model in bijlage VI.

2.  Een verklaring van conformiteit met een vergund voertuigtype wordt opgesteld in een van de officiële talen van de Unie; de begeleidende documenten worden in dezelfde taal opgesteld.

Artikel 11

Intrekking

Verordening (EU) nr. 201/2011 wordt ingetrokken met ingang van 16 juni 2019.

▼M1

De bijlage bij Verordening (EU) nr. 201/2011 blijft tot en met 15 juni 2020 van toepassing op de verklaring van overeenstemming met het type als bedoeld in artikel 26, lid 4, van Richtlijn 2008/57/EG in de lidstaten die een kennisgeving hebben ingediend bij het Bureau en de Commissie overeenkomstig artikel 57, lid 2, van Richtlijn (EU) 2016/797, maar die bij het Bureau en de Commissie geen kennisgeving hebben ingediend overeenkomstig artikel 57, lid 2 bis, van Richtlijn (EU) 2016/797.

In de lidstaten die het Bureau en de Commissie overeenkomstig artikel 57, lid 2 bis, van Richtlijn (EU) 2016/797 in kennis hebben gesteld, blijft de bijlage bij Verordening (EU) nr. 201/2011 tot en met 30 oktober 2020 van toepassing op de in artikel 26, lid 4, van Richtlijn 2008/57/EG bedoelde verklaring van overeenstemming met het type.

▼B

Artikel 12

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 16 juni 2019 voor de lidstaten die het Bureau niet in kennis hebben gesteld overeenkomstig artikel 57, lid 2, van Richtlijn (EU) 2016/797.

Artikel 11 is met ingang van 16 juni 2019 van toepassing voor de lidstaten die het Bureau in kennis hebben gesteld van hun voornemen om de periode voor de omzetting van Richtlijn (EU) 2016/797 overeenkomstig artikel 57, lid 2, van die richtlijn te verlengen.

▼M1

Deze verordening is van toepassing met ingang van 16 juni 2020 in de lidstaten die overeenkomstig artikel 57, lid 2, van Richtlijn (EU) 2016/797 een kennisgeving hebben ingediend bij het Bureau en de Commissie maar die bij het Bureau en de Commissie geen kennisgeving hebben ingediend overeenkomstig artikel 57, lid 2 bis, van Richtlijn (EU) 2016/797.

Zij is met ingang van 31 oktober 2020 in alle lidstaten van toepassing.

▼B

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE I

MODEL VOOR DE EG-VERKLARING VAN CONFORMITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR GEBRUIK VAN INTEROPERABILITEITSONDERDELEN

EG-verklaring van conformiteit en geschiktheid voor gebruik van de interoperabiliteitsonderdelen

Identificatienummer van de „EG”-verklaring [ERADIS ID] ( 4 )

Wij, fabrikant of gemachtigde vertegenwoordiger

[Naam van de onderneming]

[Volledig postadres]

verklaren op onze eigen verantwoordelijkheid dat het volgende interoperabiliteitsonderdeel ( 5 ):

[Naam/korte beschrijving van het interoperabiliteitsonderdeel, unieke identificatie van het interoperabiliteitsonderdeel]

waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoet aan de toepasselijke wetgeving van de Unie:

[Titel(s) van de richtlijn(en); titel(s) van de TSI('s); titel(s) van Europese specificaties]

beoordeeld is door de volgende aangemelde instantie:

[Naam van de onderneming]

[Registratienummer]

[Volledig adres]

Overeenkomstig onderstaande goedkeuringen en/of certificaten:

[goedkeuring(en), datum van afgifte][Nummer(s) certificaat, datum(s) van afgifte]

De volgende gebruiksvoorwaarden en andere beperkingen zijn van toepassing ( 6 ):

[Lijst of verwijzing naar de lijst van gebruiksvoorwaarden en andere beperkingen]

De volgende procedures zijn gevolgd voor de conformiteitsverklaring:

[De door de fabrikant gekozen modules voor de beoordeling van het interoperabiliteitsonderdeel]

Lijst van bijlagen

[Titels van de bijlagen (technische documentatie of technisch dossier bij de „EG”-verklaring van conformiteit of geschiktheid voor gebruik)] ( 7 )

Gedaan op:

[Datum DD/MM/JJJJ]

Handtekening van de fabrikant/gemachtigde vertegenwoordiger

[Voornaam, naam]
BIJLAGE II

MODEL VOOR DE „EG”-KEURINGSVERKLARING VAN EEN SUBSYSTEEM

„EG”-keuringsverklaring van een subsysteem

Identificatienummer van de „EG”-verklaring [ERADIS ID] ( 8 )

Wij, de aanvrager

[Naam van de onderneming]

[Volledig postadres]

verklaren op onze eigen verantwoordelijkheid dat het volgende subsysteem ( 9 ):

[Naam/korte beschrijving van het subsysteem, unieke identificatie van het subsysteem]

Waarop deze verklaring betrekking heeft, onderworpen is aan de relevante keuringsprocedures en voldoet aan de relevante EU-wetgeving en de relevante nationale voorschriften;

[Verwijzing naar: de richtlijn(en); TSI('s); relevante nationale voorschriften]

beoordeeld is door de volgende conformiteitsbeoordelingsinstanties:Aangemelde instantie:

Naam van de onderneming

Registratienummer

Volledig adres

Aangewezen instantie:

Naam van de onderneming

Identificatienummer

Volledig adres

Beoordelingsinstantie [risicobeoordeling]:

Naam van de onderneming

Identificatienummer

Volledig adres

Overeenkomstig onderstaande certificaten en/of verslagen:

[Certificaatnummer(s), nummer(s) van verslagen, datum(s) van afgifte]

De volgende gebruiksvoorwaarden en andere beperkingen zijn van toepassing ( 10 ):

[Lijst of verwijzing naar de lijst van gebruiksvoorwaarden en andere beperkingen]

De volgende procedures zijn gevolgd voor de conformiteitsverklaring:

[De door de aanvrager gekozen modules voor de keuring van het subsysteem]

Identificatie van het technisch dossier bij deze verklaring

[Verwijzing naar het technisch dossier bij de „EG”-keuringsverklaring van een subsysteem overeenkomstig artikel 15, lid 4, van Richtlijn (EU) 2016/797]

Verwijzing naar een eerdere „EG”-keuringsverklaring (voor zover van toepassing)

[Ja/Neen]

Gedaan op:

[datum DD/MM/JJJJ]

Handtekening van de aanvrager

Voornaam, naam
BIJLAGE III

MODEL VOOR DE „EG”-KEURINGSVERKLARING VOOR EEN SUBSYSTEEM DAT OORSPRONKELIJK ZONDER „EG”-VERKLARING IN DIENST IS GENOMEN

„EG”-keuringsverklaring van een subsysteem

Identificatienummer van de „EG”-verklaring [ERADIS ID] ( 11 )

Wij, de aanvrager

[Naam van de onderneming]

[Volledig postadres]

Verklaren op onze eigen verantwoordelijkheid dat voor het subsysteem waarop deze verklaring betrekking heeft ( 12 ):

[Naam/korte beschrijving van het subsysteem, unieke identificatie van het subsysteem]

Het gewijzigde deel van het subsysteem:

[Naam/korte beschrijving van de delen van het subsysteem]

onderworpen is aan de relevante keuringsprocedures en voldoet aan de relevante EU-wetgeving en de relevante nationale voorschriften;

[Verwijzing naar: de richtlijn(en); TSI('s); relevante nationale voorschriften]

beoordeeld is door de volgende conformiteitsbeoordelingsinstanties:Aangemelde instantie:

Naam van de onderneming

Registratienummer

Volledig adres

Aangewezen instantie:

Naam van de onderneming

Identificatienummer

Volledig adres

Beoordelingsinstantie [risicobeoordeling]:

Naam van de onderneming

Identificatienummer

Volledig adres

Overeenkomstig onderstaande certificaten en/of verslagen:

[Certificaatnummer(s), nummer(s) van verslagen, datum(s) van afgifte]

Het ongewijzigde deel van het subsysteem waarop deze verklaring betrekking heeft, is binnen het spoorwegsysteem in gebruik genomen en in zijn nominale werkingstoestand gehouden vanaf de datum waarop het in gebruik is genomen tot de datum waarop de EG-keuringverklaring is opgesteld.

De volgende gebruiksvoorwaarden en andere beperkingen zijn van toepassing ( 13 ):

[Lijst of verwijzing naar de lijst van gebruiksvoorwaarden en andere beperkingen]

De volgende procedures zijn gevolgd voor de conformiteitsverklaring:

[De door de aanvrager gekozen modules voor de keuring van het subsysteem]

Identificatie van het technisch dossier bij deze verklaring

[Verwijzing naar het technisch dossier bij de „EG”-keuringsverklaring van een subsysteem overeenkomstig artikel 15, lid 4, van Richtlijn (EU) 2016/797]

Verwijzing naar een eerdere „EG”-keuringsverklaring (voor zover van toepassing)

[Ja/Neen]

Gedaan op:

[datum DD/MM/JJJJ]

Handtekening van de aanvrager

Voornaam, naam
BIJLAGE IV

MODEL VOOR DE TUSSENTIJDSE KEURINGSVERKLARING

Tussentijdse keuringsverklaring

Nummer [uniek identificatienummer van de tussentijdse keuringsverklaring, waardoor het document traceerbaar is] ( 14 )

Voorwerp van de evaluatie ( 15 ):

[Unieke identificatie van het subsysteem of van deel van het subsysteem: identificatie van het volledige subsysteem of deel van het subsysteem, en fasen van de keuring overeenkomstig bijlage IV — punt 2.2.3 van Richtlijn (EU) 2016/797]

Aanvrager, in voorkomend geval ook fabrikant en productielocaties:

[Namen, adressen]

Beoordelingseisen:

[Verwijzing naar: de richtlijn (en), de TSI('s), de niet-toepasselijkheid van TSI('s), de relevante nationale voorschriften, Europese specificaties, andere aanvaardbare wijzen van naleving]

Toegepaste module(s):

[de door de aanvrager gekozen modules voor de beoordeling van het subsysteem of deel van het subsysteem, en de fasen van de keuring]

Resultaat van de beoordeling/audit:

[Met inbegrip van een verwijzing naar het beoordelings-/auditverslag]

De volgende voorwaarden en gebruiksbeperkingen zijn van toepassing ( 16 ):

[Lijst of verwijzing naar de lijst van voorwaarden en gebruiksbeperkingen]

Bijlage bij de tussentijdse keuringsverklaring ( 17 ) (in voorkomend geval)

[Ja/Neen]

Documenten die bij de tussentijdse keuringsvermeldingverklaring worden gevoegd:

[Verwijzing naar begeleidende documenten; lijst of bestand van document die gebruikt zijn voor de evaluatie]

Geldigheid:

[Geldigheidstermijn en -voorwaarden van de tussentijdse keuringsverklaring]

Gedaan op:

[datum DD/MM/JJJJ]Aangemelde instantie

Handtekening

Voornaam, naam

[OF]

Aangewezen instantie

Handtekening

Voornaam, naam

Naam van de onderneming

Naam van de onderneming

Registratienummer

Identificatienummer

Volledig postadres

Volledig postadres

Blz. 1[/nn]

Bijlage bij de tussentijdse keuringsverklaring [indien van toepassing]

Nummer [uniek identificatienummer van de tussentijdse keuringsvermelding]

Voorwerp van de evaluatie:

[Unieke identificatie van het subsysteem of deel van het subsysteem: identificatie van het volledige subsysteem of deel van het subsysteem, en fasen van de keuring overeenkomstig bijlage IV — punt 2.2.3 van Richtlijn (EU) 2016/797]

Gedaan op:

[datum DD/MM/JJJJ]Aangemelde instantie

Handtekening

Voornaam, naam

[OF]

Aangewezen instantie

Handtekening

Voornaam, naam

Naam van de onderneming

Naam van de onderneming

Registratienummer

Identificatienummer

Volledig postadres

Volledig postadres

Blz. n/nn
BIJLAGE V

MODEL VOOR HET CERTIFICAAT

[EG-] ( 18 )Certificaat van [conformiteit/geschiktheid voor gebruik/keuring]

Nummer [uniek identificatienummer van het certificaat] ( 19 )

Voorwerp van de evaluatie ( 20 ):

[Unieke identificatie van het interoperabiliteitsonderdeel of het subsysteem]

Aanvrager, in voorkomend geval ook fabrikant en productielocaties:

[Namen, adressen]

Beoordelingseisen:

[Verwijzing naar: de richtlijn(en), de TSI('s), de relevante nationale voorschriften, Europese specificaties, andere aanvaardbare wijzen van naleving]

Toegepaste module(s):

[De door de aanvrager gekozen modules voor de keuring van het interoperabiliteitsonderdeel of het subsysteem]

Resultaat van de beoordeling/audit:

[Met inbegrip van een verwijzing naar het beoordelings-/auditverslag]

De volgende voorwaarden en gebruiksbeperkingen zijn van toepassing ( 21 ):

[Lijst of verwijzing naar de lijst van voorwaarden en gebruiksbeperkingen]

Bijlage ( 22 ) (indien van toepassing):

[Ja/Neen]

Documenten bij dit [EG-] (23) certificaat:

[verwijzing naar begeleidende documenten; lijst of bestand van documenten die gebruikt zijn voor de evaluatie]

Geldigheid:

[Geldigheidstermijn en -voorwaarden van het certificaat]

Gedaan op:

[datum DD/MM/JJJJ]Aangemelde instantie

Handtekening

Voornaam, naam

[OF]

Aangewezen instantie

Handtekening

Voornaam, naam

Naam van de onderneming

Naam van de onderneming

Registratienummer

Identificatienummer

Volledig postadres

Volledig postadres

blz. 1[/nn]

Bijlage bij het [EG-] ( 23 )certificaat [indien van toepassing  ( 24 )]

Nummer [uniek identificatienummer van het certificaat]

Voorwerp van de evaluatie:

[Unieke identificatie van het interoperabiliteitsonderdeel of het subsysteem]

Gedaan op:

[datum DD/MM/JJJJ]Aangemelde instantie

Handtekening

Voornaam, naam

[OF]

Aangewezen instantie

Handtekening

Voornaam, naam

Naam van de onderneming

Naam van de onderneming

Registratienummer

Identificatienummer

Volledig postadres

Volledig postadres

blz. n/nn
BIJLAGE VI

MODEL VAN DE VERKLARING VAN CONFORMITEIT MET EEN VERGUND VOERTUIGTYPE

Verklaring van conformiteit met een vergund voertuigtype

Wij,

de aanvrager

[Naam van de onderneming] ( 25 )

[Volledig adres]

Verklaren op onze eigen verantwoordelijkheid dat het voertuig [Europees voertuignummer/gereserveerd voertuignummer/overeengekomen identificatiewijze] ( 26 ) waarop deze verklaring betrekking heeft:

— 
conform is met een vergund voertuigtype [ERATV-identificatie van het type/de versie/de variant van het voertuig]
— 
voldoet aan de relevante EU-wetgeving van de Unie en de relevante nationale voorschriften, zoals vermeld in de bijlagen bij deze verklaring.
— 
alle voor de opstelling van deze verklaring noodzakelijke keuringsprocedures heeft doorlopen.

Lijst van bijlagen ( 27 )

[Titels van de bijlagen]

Ondertekend voor en namens [naam van de aanvrager]

Gedaan te [plaats], [datum DD/MM/JJJJ]

[naam, functie] [handtekening]
BIJLAGE VII

STRUCTUUR EN INHOUD VAN HET IDENTIFICATIENUMMER VAN DE EG-VERKLARING

Aan elke EG-verklaring van conformiteit of geschiktheid voor gebruik van interoperabiliteitsonderdelen en elke EG-keuringsverklaring van subsystemen wordt een alfanumerieke code toegekend, bestaande uit 2 letters en 24 cijfers, met de volgende structuur:CC

RRRRRRRRRRRRRR

YYYY

NNNNNN

Landcode

(2 letters)

Nationaal registratienummer van de aanvrager

(14 cijfers)

Jaar

(4 cijfers)

Teller

(6 cijfers)

 

 

 

 

Veld 1

Veld 2

Veld 3

Veld 4

VELD 1 — Landcode (2 letters)

De landcode wordt toegekend op basis van ISO-norm 3166

VELD 2 — Nationaal registratienummer van de aanvrager (14-cijfers)

Het nationaal registratienummer van de aanvrager is het wettelijk inschrijvings-/identificatienummer dat is toegekend door de belastingdienst of het handelsregister of een andere instantie die ondernemingen in de lidstaat registreert.

Indien dat nummer minder dan veertien cijfers telt, blijven de eerste cijfers -00, zoals bij een teller.

VELD 3 — Jaar (4 cijfers)

Dit veld geeft aan in welk jaar het document is afgegeven.

VELD 4 — Teller (6 cijfers)

De teller is een oplopend getal dat bij elke afgifte van een verklaring met één eenheid wordt verhoogd.

Elk jaar start de teller vanaf 0.

De teller is gekoppeld aan de instantie die het document afgeeft.( 1 ) Richtlijn 96/48/EG van de Raad van 23 juli 1996 betreffende de interoperabiliteit van het trans-Europees hogesnelheidsspoorwegsysteem (PB L 235 van 17.9.1996, blz. 6).

( 2 ) Richtlijn 2001/16/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2001 betreffende de interoperabiliteit van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem (PB L 110 van 20.4.2001, blz. 1).

( 3 ) Besluit 2010/713/EU van de Commissie van 9 november 2010 inzake de modules voor de procedures voor de beoordeling van de conformiteit, de geschiktheid voor gebruik en de EG-keuring die moeten worden toegepast in het kader van de op grond van Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad vastgestelde technische specificaties inzake interoperabiliteit (PB L 319 van 4.12.2010, blz. 1).

( 4 ) De informatie tussen vierkante haken [] wordt verstrekt om de gebruiker te helpen het model correct en volledig in te vullen.

( 5 ) De beschrijving van het interoperabiliteitsonderdeel moet een unieke identificatie en traceerbaarheid mogelijk maken.

( 6 ) Wanneer naar een lijst van gebruiksvoorwaarden en andere beperkingen wordt verwezen, moet de vergunningverlenende instantie toegang hebben tot die lijst.

( 7 ) Technische documentatie overeenkomstig Besluit 2010/713/EU.

( 8 ) De informatie tussen vierkante haken [] wordt verstrekt om de gebruiker te helpen het model correct en volledig in te vullen.

( 9 ) De beschrijving van het subsysteem moet een unieke identificatie en traceerbaarheid mogelijk maken.

( 10 ) Wanneer naar een lijst van gebruiksvoorwaarden en andere beperkingen wordt verwezen, moet de vergunningverlenende instantie toegang hebben tot die lijst.

( 11 ) De informatie tussen vierkante haken [] wordt verstrekt om de gebruiker te helpen het model correct en volledig in te vullen.

( 12 ) De beschrijving van het subsysteem moet een unieke identificatie en traceerbaarheid mogelijk maken.

( 13 ) Wanneer naar een lijst van gebruiksvoorwaarden en andere beperkingen wordt verwezen, moet de vergunningverlenende instantie toegang hebben tot die lijst.

( 14 ) De informatie tussen vierkante haken [] wordt verstrekt om de gebruiker te helpen bij het invullen van het model.

( 15 ) De beschrijving van het subsysteem of deel van het subsysteem moet een unieke identificatie en traceerbaarheid mogelijk maken.

( 16 ) Wanneer naar een lijst van gebruiksvoorwaarden en andere beperkingen wordt verwezen, moet de vergunningverlenende instantie toegang hebben tot die lijst.

( 17 ) Het wordt aanbevolen om de tussentijdse keuringsverklaring af te geven als een document van één bladzijde; als de relevante informatie voor de tussentijdse keuringsverklaring niet op één bladzijde past, biedt de bijlage voldoende ruimte voor alle andere relevante informatie.

( 18 ) „EG” is alleen van toepassing op certificaten van aangemelde instanties, met inbegrip van certificaten die betrekking hebben op zowel taken van aangemelde instanties als van aangewezen instanties, wanneer het om dezelfde entiteit gaat. „EG” moet worden weggelaten op certificaten die zijn afgegeven door een aangewezen instantie.

( 19 ) De informatie tussen vierkante haken [] wordt alleen verstrekt om de gebruiker te helpen het model correct en volledig in te vullen.

( 20 ) De beschrijving van het interoperabiliteitsonderdeel of subsysteem moet een unieke identificatie en traceerbaarheid mogelijk maken.

( 21 ) Wanneer naar een lijst van gebruiksvoorwaarden en andere beperkingen wordt verwezen, moet de vergunningverlenende instantie toegang hebben tot die lijst.

( 22 ) Het wordt aanbevolen om certificaten af te geven als een document van één bladzijde; als de relevante informatie voor het certificaat niet op één bladzijde past, biedt de bijlage voldoende ruimte voor alle andere relevante informatie.

( 23 ) „EG” is alleen van toepassing op certificaten van aangemelde instanties, met inbegrip van certificaten die betrekking hebben op zowel taken van aangemelde instanties als van aangewezen instanties, wanneer het om dezelfde entiteit gaat. „EG” moet worden weggelaten op certificaten die zijn afgegeven door een aangewezen instantie.

( 24 ) Het wordt aanbevolen om de certificaten af te geven als een document van één bladzijde; als de relevante informatie voor het certificaat niet op één bladzijde past, biedt de bijlage voldoende ruimte voor alle andere relevante informatie.

( 25 ) De informatie tussen vierkante haken [] wordt verstrekt om de gebruiker te helpen het model correct en volledig in te vullen.

( 26 ) Een bestaand voertuig wordt geïdentificeerd aan de hand van het op het moment van de opstelling van deze verklaring bestaand Europees voertuignummer (EVN).

Een nieuw voertuig wordt, indien op het moment waarop deze verklaring wordt opgesteld aan het voertuig nog geen gereserveerd voertuignummer is toegekend overeenkomstig Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1614 van de Commissie (PB L 268 van 26.10.2018, blz. 53), geïdentificeerd aan de hand van een ander door de aanvrager en de vergunningverlenende instantie overeen te komen identificatiesysteem.

Overeenkomstig bijlage II, deel 3.2.1, punt 3, bij dat besluit wordt het gereserveerd voertuignummer op het moment van de registratie het EVN.

( 27 ) In de bijlagen worden afschriften van de EG-keuringsverklaringen van subsystemen opgenomen.

Top