EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007R1418-20140718

Consolidated text: Verordening (EG) nr. 1418/2007 van de Commissie van 29 november 2007 betreffende de uitvoer, met het oog op terugwinning, van bepaalde in bijlage III of III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad genoemde afvalstoffen naar bepaalde landen waarop het OESO-besluit betreffende het toezicht op de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen niet van toepassing is (Voor de EER relevante tekst)Voor de EER relevante tekst

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1418/2014-07-18

02007R1418 — NL — 18.07.2014 — 008.004


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

VERORDENING (EG) Nr. 1418/2007 VAN DE COMMISSIE

van 29 november 2007

betreffende de uitvoer, met het oog op terugwinning, van bepaalde in bijlage III of III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad genoemde afvalstoffen naar bepaalde landen waarop het OESO-besluit betreffende het toezicht op de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen niet van toepassing is

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 316 van 4.12.2007, blz. 6)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

►M1

VERORDENING (EG) Nr. 740/2008 VAN DE COMMISSIE van 29 juli 2008

  L 201

36

30.7.2008

►M2

VERORDENING (EG) Nr. 967/2009 VAN DE COMMISSIE van 15 oktober 2009

  L 271

12

16.10.2009

►M3

VERORDENING (EU) Nr. 837/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 september 2010

  L 250

1

24.9.2010

►M4

VERORDENING (EU) Nr. 661/2011 VAN DE COMMISSIE van 8 juli 2011

  L 181

22

9.7.2011

►M5

VERORDENING (EU) Nr. 674/2012 VAN DE COMMISSIE van 23 juli 2012

  L 196

12

24.7.2012

 M6

VERORDENING (EU) Nr. 57/2013 VAN DE COMMISSIE van 23 januari 2013

  L 21

17

24.1.2013

►M7

VERORDENING (EU) Nr. 519/2013 VAN DE COMMISSIE van 21 februari 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M8

VERORDENING (EU) Nr. 733/2014 VAN DE COMMISSIE van 24 juni 2014

  L 197

10

4.7.2014
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 1418/2007 VAN DE COMMISSIE

van 29 november 2007

betreffende de uitvoer, met het oog op terugwinning, van bepaalde in bijlage III of III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad genoemde afvalstoffen naar bepaalde landen waarop het OESO-besluit betreffende het toezicht op de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen niet van toepassing is

(Voor de EER relevante tekst)Artikel 1

De uitvoer voor terugwinning van in bijlage III of III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 opgenomen afval, die niet is verboden krachtens artikel 36 van die verordening, naar bepaalde landen waarop Besluit C(2001) 107 def. van de OESO-Raad inzake de herziening van Besluit C(1992) 39 def. betreffende het toezicht op de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen bestemd voor handelingen ter nuttige toepassing niet van toepassing is, vindt plaats volgens de in de bijlage vastgestelde procedures.

▼M2

Artikel 1 bis

De antwoorden die op een schriftelijk verzoek van de Commissie overeenkomstig artikel 37, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1013/2006 zijn ontvangen, zijn in de bijlage opgenomen.

Wanneer in de bijlage wordt aangegeven dat een land bepaalde overbrengingen van afvalstoffen niet zal verbieden, noch daarop de procedure van voorafgaande schriftelijke kennisgeving en toestemming zoals beschreven in artikel 35 van die verordening zal toepassen, is artikel 18 van die verordening op dergelijke overbrengingen van overeenkomstige toepassing.

▼B

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 801/2007 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de veertiende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van de datum van inwerkingtreding.

Verordening (EG) nr. 801/2007 blijft echter gedurende 60 dagen na die datum van toepassing op in kolom c) van de bijlage bij die verordening opgenomen afval dat is opgenomen in kolom b) of in de kolommen b) en d) van de bijlage bij deze verordening.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE

De letters a), b), c) en d) boven de kolommen in deze bijlage betekenen:

a)

verbod;

b)

voorafgaande schriftelijke kennisgeving en toestemming, als beschreven in artikel 35 van Verordening (EG) nr. 1013/2006;

c)

geen controle in het land van bestemming;

▼M1

d)

er zullen in het land van bestemming volgens het toepasselijke nationale recht andere controleprocedures worden gevolgd.

▼B

Wanneer twee codes door een streepje worden gescheiden, betekent dit dat de rubriek de twee codes en alle tussenliggende codes omvat.

Wanneer twee codes door een puntkomma worden gescheiden, betekent dit dat de rubriek de twee codes in kwestie omvat.

▼M8

Waar met betrekking tot dezelfde vermelding zowel kolom b als kolom d is aangegeven, betekent dit dat controleprocedures in het land van bestemming van toepassing zijn in aanvulling op die van artikel 35 van Verordening (EG) nr. 1013/2006.

▼M5

Wanneer een bepaald soort afval of mengsel van afvalstoffen niet is vermeld voor een bepaald land, betekent dit dat dit land niet voldoende duidelijk heeft bevestigd dat deze afvalstoffen of dit mengsel van afvalstoffen met het oog op terugwinning naar dat land kunnen worden uitgevoerd, en welke controleprocedure, in voorkomend geval, in dat land wordt gevolgd. Overeenkomstig artikel 37, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1013/2006 is in dergelijke gevallen de procedure van voorafgaande schriftelijke kennisgeving en toestemming zoals beschreven in artikel 35 van die verordening, van toepassing.Albanië

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

uit B1010:

— edelmetalen (goud, zilver, de platinagroep, met uitzondering van kwik)

— wolfraamschroot;

— molybdeenschroot;

— tantaalschroot;

— kobaltschroot;

— titaanschroot;

— zirkoniumschroot;

— germaniumschroot;

— vanadiumschroot;

— schroot van hafnium, indium, niobium, renium en gallium;

— thoriumschroot;

— schroot van zeldzame aardmetalen;

— chroomschroot

uit B1010:

— ijzer- en staalschroot;

— koperschroot;

— nikkelschroot;

— aluminiumschroot;

— zinkschroot;

— tinschroot;

— magnesiumschroot;

— bismuthschroot;

— mangaanschroot

 

uit B1010:

— ijzer- en staalschroot;

— koperschroot;

— nikkelschroot;

— aluminiumschroot;

— zinkschroot;

— tinschroot;

— magnesiumschroot;

— bismuthschroot;

— mangaanschroot

B1020 – B2010

 

 

 

 

B2020 – B2030

 

B2020 – B2030

uit B2040:

— gedeeltelijk gezuiverd calciumsulfaat afkomstig van rookgasontzwaveling

— oude gipsplaten afkomstig van het slopen van gebouwen

— slak afkomstig van de koperproductie, chemisch gestabiliseerd, met een hoog ijzergehalte (meer dan 20 %) en behandeld volgens industriële specificaties (bv. DIN 4301 en DIN 8201) hoofdzakelijk voor de bouw en abrasieve toepassingen

— zwavel in vaste vorm

— natrium-, kalium- of calciumchloride

— gebroken beton

— lithiumtantaal en lithiumniobium die glasscherven bevatten

uit B2040:

— kalk afkomstig van de productie van calciumcyanamide (met een pH kleiner dan 9)

— carborundum (siliciumcarbide)

 

uit B2040:

— kalk afkomstig van de productie van calciumcyanamide (met een pH kleiner dan 9)

— carborundum (siliciumcarbide)

B2060 – B2130

 

 

 

B3010

alle andere afvalstoffen

B3010

— etheen

— styreen

— polypropeen

 

B3010

— etheen

— styreen

— polypropeen

uit B3020:

— overige, met inbegrip van:

— 

1.  gelamineerd karton;

2.  ongesorteerd afval

uit B3020:

de volgende materialen, mits deze niet vermengd zijn met gevaarlijke afvalstoffen:

resten en afval van:

— ongebleekt papier en karton of gegolfd papier en golfkarton

— overig papier en karton, hoofdzakelijk gemaakt van gebleekt chemisch pulp, niet in de massa gekleurd

— papier en karton, hoofdzakelijk gemaakt van mechanische pulp (bv. kranten, tijdschriften en soortgelijk drukwerk)

 

uit B3020:

de volgende materialen, mits deze niet vermengd zijn met gevaarlijke afvalstoffen:

resten en afval van:

— ongebleekt papier en karton of gegolfd papier en golfkarton

— overig papier en karton, hoofdzakelijk gemaakt van gebleekt chemisch pulp, niet in de massa gekleurd

— papier en karton, hoofdzakelijk gemaakt van mechanische pulp (bv. kranten, tijdschriften en soortgelijk drukwerk)

 

B3030 – B3035

 

B3030 – B3035

B3040

 

 

 

 

B3050

 

B3050

B3060 – B3065

 

 

 

uit B3070:

— stroafval

— gedeactiveerde myceliumschimmel afkomstig uit de penicillineproductie die als diervoeder wordt gebruikt

uit B3070:

— afval van menselijk haar

 

uit B3070:

— afval van menselijk haar

B3080 – B4030

 

 

 

 

GB040 –GC010

 

GB040 –GC010

GC020

 

 

 

 

GC030

 

GC030

GC050

 

 

 

 

GE020 – GG030

 

GE020 – GG030

GG040

 

 

 

 

GH013

 

GH013

GC030 – GN030

 

 

 

Mengsels van afvalstoffen

Alle mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 

▼M8Algerije

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

 

 

 

B1010-B1020

B1030

 

 

 

 

 

 

B1031

B1040

 

 

 

 

 

 

B1050

B1070 — B1220

 

 

 

 

 

 

B1230-B1240

B1250- B2020

 

 

 

uit B2030:

— vezelmateriaal op keramiekbasis dat niet elders wordt genoemd of is opgenomen

 

 

uit B2030:

— keramisch snijmateriaal en schroot (metaal-keramisch composietmateriaal)

B2040 — B2130

 

 

 

uit B3010:

— plastic schroot van niet-gehalogeneerde polymeren en co-polymeren, met inbegrip van de volgende stoffen, maar daartoe niet beperkt:

— 

— ethyleen

— styreen

— polypropyleen

— polyethyleentereftalaat

— acrylnitril

— butadieen

— polyacetalen

— polyamiden

— polybutyleentereftalaat

— polycarbonaten

— polyethers

— polyfenyleensulfiden

— acrylpolymeren

— alkanen C10-C13 (weekmaker)

— polysiloxanen

— polymethylmethacrylaat

— uitgehard harsafval of condensatieproducten

— het volgende afval van gefluoreerde polymeren:

— 

— perfluorethyleen/propyleen (FEP)

— perfluoralkoxyalkaan

— tetrafluorethyleen/perfluor-vinylether (PFA)

— tetrafluorethyleen/perfluor-methylvinylether (MFA)

— polyvinylfluoride (PVF)

— polyvinylideenfluoride (PVDF)

 

 

uit B3010:

— plastic schroot van polyurethaan (dat geen cfk's bevat)

B3020

 

 

 

 

 

 

B3030 — B3035

B3040 — B3065

 

 

 

B3080

 

 

 

B3100 — B4030

 

 

 

GB040 — GC050

 

 

 

 

 

 

GF010

GG030

 

 

 

 

 

 

GG040

GH013 — GN010

 

 

 

GN030

 

 

 

Mengsels van afvalstoffen

Alle mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 Andorra

a

b

c

d

 

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

▼M8Anguilla

a

b

c

d

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 

▼M8Argentinië

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

 

 

 

B1010

B1020

 

 

 

 

 

 

B1030 — B1050

B1060

 

 

 

 

 

 

B1070 — B1090

uit B1100:

— hardzink

— zinkhoudende slak:

— 

— zinkhoudende drijvende slak afkomstig van het galvaniseren (> 90 % Zn)

— zinkhoudend slakbezinksel afkomstig van het galvaniseren (> 92 % Zn)

— zinkhoudende slak afkomstig van het gietproces (> 85 % Zn)

— zinkhoudende slak afkomstig van thermisch verzinken (batch) (> 92 % Zn)

— zinkschuim

 

 

uit B1100:

— aluminiumschuim, met uitzondering van zoutslak

— oude vuurvaste bekleding, met inbegrip van gietpannen, afkomstig uit kopersmelterijen

— slak afkomstig van de behandeling van edele metalen voor verdere zuivering

— tantaalhoudende tinslak met minder dan 0,5 % tin

 

 

 

B1115 — B1130

B1140

 

 

 

 

 

 

B1150 — B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250 — B2110

B2120 — B2130

 

 

 

uit B3010:

— uitgehard harsafval of condensatieproducten

— het volgende afval van gefluoreerde polymeren:

— 

— perfluorethyleen/propyleen (FEP)

— perfluoralkoxyalkaan

— tetrafluorethyleen/perfluor-vinylether (PFA)

— tetrafluorethyleen/perfluor-methylvinylether (MFA)

— polyvinylfluoride (PVF)

— polyvinylideenfluoride (PVDF)

 

 

uit B3010:

— plastic schroot van niet-gehalogeneerde polymeren en co-polymeren

uit B3020:

— ongesorteerd afval

 

 

uit B3020:

— alle andere afvalstoffen

 

 

 

B3030 — B3120

B3130 — B4030

 

 

 

 

 

 

GB040 — GC010

GC020

 

 

 

 

 

 

GC030 — GF010

GG030 — GH013

 

 

 

 

 

 

GN010 — GN030

Mengsels van afvalstoffen

 

 

 

Mengsel van B1010 en B1050

 

 

 

Mengsel van B1010 en B1070

 

 

 

Mengsel van B3040 en B3080

 

 

 

Mengsel B1010

 

 

 

Mengsel B2010

 

 

 

Mengsel B2030

 

 

 

Mengsel B3010 plastic schroot van niet-gehalogeneerde polymeren en co-polymeren

Mengsel B3010 uitgehard harsafval of condensatieproducten

 

 

 

Mengsel B3010 perfluoralkoxyalkaan

 

 

 

uit mengsel B3020:

— ongesorteerd afval

 

 

uit mengsel B3020:

— alle andere mengsels van afvalstoffen

 

 

 

Mengsel B3030

 

 

 

Mengsel B3040

 

 

 

Mengsel B3050

▼M8Armenië

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

a

b

c

d

 

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

Mengsels van afvalstoffen

Mengsel B3040

 

 

 

 

Alle andere mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

▼M8Azerbeidzjan

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

 

uit B1010:

— alle andere afvalstoffen

 

uit B1010:

— tinschroot

— schroot van zeldzame aardmetalen

 

B1020 — B1120

 

 

 

 

 

B1130

 

B1140 — B1250

 

 

 

uit B2010:

— leiresten, al dan niet in grove stukken of slechts gezaagd of op andere wijze kleiner gemaakt

— afval van mica

— leuciet, nefelien en nefeliensyeniet

— vloeispaat

 

uit B2010:

— natuurlijk grafiet

— veldspaat

— kiezelaarde in vaste vorm, met uitzondering van die afkomstig uit gieterijen

 

 

 

B2020 — B2030

 

uit B2040:

— gedeeltelijk gezuiverd calciumsulfaat afkomstig van rookgasontzwaveling

— slak afkomstig van de koperproductie, chemisch gestabiliseerd, met een hoog ijzergehalte (meer dan 20 %) en behandeld volgens industriële specificaties (bv. DIN 4301 en DIN 8201) hoofdzakelijk voor de bouw en abrasieve toepassingen

— zwavel in vaste vorm

— natrium-, kalium- of calciumchloride

— lithiumtantaal en lithiumniobium die glasscherven bevatten

 

uit B2040:

— oude gipsplaten afkomstig van het slopen van gebouwen

— kalk afkomstig van de productie van calciumcyaanamide (met een pH kleiner dan 9)

— carborundum (siliciumcarbide)

— gebroken beton

 

B2060 — B2070

 

 

 

 

 

B2080

 

B2090 — B2100

 

 

 

 

 

B2110

 

B2120

 

 

 

 

 

B2130

 

B3010

 

 

 

 

 

B3020 — B3035

 

B3040

 

 

 

 

 

B3050

 

uit B3060:

— wijndroesem

 

uit B3060:

— alle andere afvalstoffen

 

 

 

B3065 — B3120

 

B3130 — B4030

 

 

 

GB040 — GC050

 

 

 

 

 

GE020 — GG040

 

GH013

 

 

 

 

 

GN010 — GN030

▼M8Bahrein

a

b

c

d

 

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

▼M8Bangladesh

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

uit B1010:

— alle andere afvalstoffen

 

 

uit B1010:

— ijzer- en staalschroot

— aluminiumschroot

B1020 — B1115

 

 

 

uit B1120:

— alle andere afvalstoffen

 

 

uit B1120:

— afgewerkte katalysatoren, met uitzondering van als katalysator gebruikte vloeistoffen die chroom bevatten

B1130 — B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030 — B3010

 

 

 

uit B3020:

— alle andere afvalstoffen

 

 

uit B3020:

— resten en afval van ongebleekt papier of karton of gegolfd papier of golfkarton

uit B3030:

— alle andere afvalstoffen

 

 

uit B3030:

— oude kleding en andere afgedankte textielwaren

B3035 — B4030

 

 

 

GB040 — GN030

 

 

 

Mengsels van afvalstoffen

Mengsel van B1010 en B1050

 

 

 

Mengsel van B1010 en B1070

 

 

 

Mengsel van B3040 en B3080

 

 

 

Mengsel B1010

 

 

 

Mengsel B2010

 

 

 

Mengsel B2030

 

 

 

 

 

 

Mengsel B3010 plastic schroot van niet-gehalogeneerde polymeren en co-polymeren

Mengsel B3010 uitgehard harsafval of condensatieproducten

 

 

 

Mengsel B3010 perfluoralkoxyalkaan

 

 

 

uit mengsel B3020:

— alle andere mengsels van afvalstoffen

 

 

uit mengsel B3020:

— mengsels met inbegrip van papier en karton

Mengsel B3030

 

 

 

Mengsel B3040

 

 

 

Mengsel B3050

 

 

 Belarus

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

 

 

B1010 — B1160

 

 

B1170 — B1210

 

 

 

 

B1220

 

 

B1230 — B1240

 

 

 

 

B1250 -B3035

 

uit B3040:

— afval en restanten van hard rubber (bv. eboniet)

uit B3040:

— alle andere afvalstoffen

 

 

 

 

B3050

 

 

uit B3060:

— wijndroesem

uit B3060:

— alle andere afvalstoffen

 

 

 

B3065 — B3070

 

 

B3080

 

 

 

 

B3090 — B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040 — GG030

 

 

GG040

 

 

 

 

GH013 — GN030

 

Mengsels van afvalstoffen

 

 

Mengsel van B1010 en B1050

 

 

 

Mengsel van B1010 en B1070

 

 

Mengsel van B3040 en B3080

 

 

 

 

Mengsel B1010

 

 

 

Mengsel B2010

 

 

 

Mengsel B2030

 

 

 

Mengsel B3010 plastic schroot van niet-gehalogeneerde polymeren en co-polymeren

 

 

 

Mengsel B3010 uitgehard harsafval of condensatieproducten

 

 

 

Mengsel B3010 perfluoralkoxyalkaan

 

 

 

Mengsel B3020

 

 

 

Mengsel B3030

 

 

Mengsel B3040

 

 

 

 

Mengsel B3050

 

▼BBenin

a)

b)

c)

d)

alle afvalstoffen, opgenomen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 

▼M8Benin

a

b

c

d

 

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

▼M8Bermuda

a

b

c

d

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 Bolivia

a

b

c

d

 

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

▼M4Bosnië en Herzegovina

a)

b)

c)

d)

 

 

 

uit B1010:

— ijzer- en staalschroot

— koperschroot

— aluminiumschroot

— zinkschroot

— tinschroot

 

 

 

uit B1020:

— loodschroot (met uitzondering van lood-accu’s)

 

 

 

B1050

 

 

 

B1090

 

 

 

B1100:

— tantaalhoudende tinslak met minder dan 0,5 % tin

 

 

 

uit B1120:

— overgangsmetalen, met uitzondering van oude katalysatoren (afgewerkte katalysa-toren, als katalysator gebruikte vloeistoffen of andere katalysatoren) op lijst A

— 

scandium

vanadium

mangaan

kobalt

koper

yttrium

niobium

hafnium

wolfraam

titaan

chroom

ijzer

nikkel

zink

zirkonium

molybdeen

tantaal

renium

 

 

 

B1130

 

 

 

B2020

 

 

 

B3010

 

 

 

B3020

 

 

 

B3050

 

 

 

B3065

 

 

 

B3140

 

 

 

GC 020

▼BBotswana

a)

b)

c)

d)

 

alle afvalstoffen, opgenomen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

▼M8Brazilië

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

 

 

uit B1010:

— edelmetalen (goud, zilver, de platinagroep, met uitzondering van kwik)

— ijzer- en staalschroot

— koperschroot

— aluminiumschroot

— tinschroot

— titaanschroot

uit B1010:

— nikkelschroot

— zinkschroot

— wolfraamschroot

— molybdeenschroot

— tantaalschroot

— magnesiumschroot

— kobaltschroot

— bismutschroot

— zirkoniumschroot

— mangaanschroot

— germaniumschroot

— vanadiumschroot

— schroot van hafnium, indium, niobium, renium en gallium

— thoriumschroot

— schroot van zeldzame aardmetalen

— chroomschroot

 

B1020

 

 

 

 

B1030

 

 

B1031 — B1040

 

B1031 — B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080 — B1090

 

B1080 — B1090

 

uit B1100:

— zinkhoudende slak:

— 

— zinkhoudende drijvende slak afkomstig van het galvaniseren (> 90 % Zn)

— zinkhoudend slakbezinksel afkomstig van het galvaniseren (> 92 % Zn)

— zinkhoudende slak afkomstig van het gietproces (> 85 % Zn)

— zinkhoudende slak afkomstig van thermisch verzinken (batch) (> 92 % Zn)

— zinkschuim

— oude vuurvaste bekleding, met inbegrip van gietpannen, afkomstig uit kopersmelterijen

— slak afkomstig van de behandeling van edele metalen voor verdere zuivering

— tantaalhoudende tinslak met minder dan 0,5 % tin

uit B1100:

— hardzink

— aluminiumschuim, met uitzondering van zoutslak

uit B1100:

— zinkhoudende slak:

— 

— zinkhoudende drijvende slak afkomstig van het galvaniseren (> 90 % Zn)

— zinkhoudend slakbezinksel afkomstig van het galvaniseren (> 92 % Zn)

— zinkhoudende slak afkomstig van het gietproces (> 85 % Zn)

— zinkhoudende slak afkomstig van thermisch verzinken (batch) (> 92 % Zn)

— zinkschuim

— oude vuurvaste bekleding, met inbegrip van gietpannen, afkomstig uit kopersmelterijen

— slak afkomstig van de behandeling van edele metalen voor verdere zuivering

— tantaalhoudende tinslak met minder dan 0,5 % tin

 

 

B1115

 

 

B1120

 

B1120

 

 

B1130

 

 

B1140

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160 — B1220

 

B1160 — B1220

 

 

B1230 — B2020

 

 

B2030

 

B2030

 

 

B2040 — B3050

 

B3060 — B3070

 

 

 

 

 

B3080 — B3130

 

B3140

 

 

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

 

GB040 — GC020

 

GC030 — GC050

 

GC030 — GC050

 

 

GE020 — GF010

 

 

GG030 — GG040

 

GG030 — GG040

 

 

GH013

 

GN010 — GN030

 

 

 

Mengsels van afvalstoffen

 

 

 

Mengsel van B1010 en B1050

 

 

 

Mengsel van B1010 en B1070

 

 

Mengsel van B3040 en B3080

 

 

 

 

Mengsel B1010

 

 

Mengsel B2010

 

 

 

Mengsel B2030

 

 

 

Mengsel B3010 plastic schroot van niet-gehalogeneerde polymeren en co-polymeren

 

 

 

Mengsel B3010 uitgehard harsafval of condensatieproducten

 

 

 

Mengsel B3010 perfluoralkoxyalkaan

 

 

 

Mengsel B3020

 

 

 

Mengsel B3030

 

 

 

Mengsel B3040

 

 

 

Mengsel B3050

 Burkina Faso

a

b

c

d

 

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

▼M5Burundi

a

b

c

d

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 

▼M8Cambodja

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

uit B1010:

— koperschroot

— nikkelschroot

— zinkschroot

— tinschroot

— kobaltschroot

— titaanschroot

— vanadiumschroot

— chroomschroot

uit B1010:

— edelmetalen (goud, zilver, de platinagroep, met uitzondering van kwik)

— ijzer- en staalschroot

— aluminiumschroot

— wolfraamschroot

— molybdeenschroot

— tantaalschroot

— magnesiumschroot

— bismutschroot

— zirkoniumschroot

— mangaanschroot

— germaniumschroot

— schroot van hafnium, indium, niobium, renium en gallium

— thoriumschroot

— schroot van zeldzame aardmetalen

 

uit B1010:

— edelmetalen (goud, zilver, de platinagroep, met uitzondering van kwik)

— ijzer- en staalschroot

— aluminiumschroot

— wolfraamschroot

— molybdeenschroot

— tantaalschroot

— magnesiumschroot

— bismutschroot

— zirkoniumschroot

— mangaanschroot

— germaniumschroot

— schroot van hafnium, indium, niobium, renium en gallium

— thoriumschroot

— schroot van zeldzame aardmetalen

uit B1020:

— antimoonschroot

— berylliumschroot

— seleniumschroot

— telluriumschroot

uit B1020:

— cadmiumschroot

— loodschroot (met uitzondering van loodaccu's)

 

uit B1020:

— cadmiumschroot

— loodschroot (met uitzondering van loodaccu's)

 

B1030 — B1080

 

B1030 — B1080

B1090

 

 

 

 

B1100 — B1140

 

B1100 — B1140

B1150

 

 

 

 

B1160 — B2100

 

B1160 — B2100

B2110 — B2130

 

 

 

 

B3010

 

B3010

B3020

 

 

 

 

B3030 — B3035

 

B3030 — B3035

B3040

 

 

 

 

B3050 — B3060

 

B3050 — B3060

B3065

 

 

 

 

B3070 — B4030

 

B3070 — B4030

 

GB040 — GF010

 

GB040 — GF010

GG030 — GG040

 

 

 

 

GH013 — GN030

 

GH013 — GN030

Mengsels van afvalstoffen

Mengsel van B1010 en B1050

 

 

 

Mengsel van B1010 en B1070

 

 

 

Mengsel van B3040 en B3080

 

 

 

Mengsel B1010

 

 

 

 

Mengsel B2010

 

Mengsel B2010

 

Mengsel B2030

 

Mengsel B2030

Mengsel B3010 plastic schroot van niet-gehalogeneerde polymeren en co-polymeren

 

 

 

Mengsel B3010 uitgehard harsafval of condensatieproducten

 

 

 

Mengsel B3010 perfluoralkoxyalkaan

 

 

 

Mengsel B3020

 

 

 

Mengsel B3030

 

 

 

Mengsel B3040

 

 

 

 

Mengsel B3050

 

Mengsel B3050

▼M8Chili

a

b

c

d

 

 

 

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

▼M5China

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

uit B1010:

— edele metalen (zilver met uitzondering van kwik);

— molybdeenschroot;

— kobaltschroot;

— mangaanschroot;

— indiumschroot;

— thoriumschroot;

— schroot van zeldzame aardmetalen;

— chroomschroot

 

 

uit B1010:

— edelmetalen (alleen goud en de platinagroep, met uitzondering van kwik);

— ijzer- en staalschroot;

— koperschroot;

— nikkelschroot;

— aluminiumschroot;

— zinkschroot;

— tinschroot;

— wolfraamschroot;

— tantaalschroot;

— magnesiumschroot;

— bismuthschroot;

— titaanschroot;

— zirkoniumschroot;

— germaniumschroot;

— vanadiumschroot;

— schroot van hafnium, niobium, renium en gallium

B1020 – B1040

 

 

 

 

 

 

B1050

B1060

 

 

 

 

 

 

B1070

B1080 – B1100

 

 

 

 

 

 

B1115

uit B1120:

— overgangsmetalen (met uitzondering van die welke > 10 % V2O5 bevatten), met uitzondering van oude katalysatoren (afgewerkte katalysatoren, als katalysator gebruikte vloeistoffen of andere katalysatoren) van lijst A;

— lanthaniden (zeldzame aardmetalen)

 

 

uit B1120:

overgangsmetalen (alleen indien zij > 10 % V2O5 bevatten), met uitzondering van oude katalysatoren (afgewerkte katalysatoren, als katalysator gebruikte vloeistoffen of andere katalysatoren) van lijst A

B1130 – B1200

 

 

 

 

 

 

B1210

B1220

 

 

 

 

 

 

B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250

B2010

met uitzondering van afval van mica

 

 

B2010

alleen afval van mica

B2020

 

 

 

uit B2030:

— keramisch snijmateriaal en schroot (met uitzondering van wolfraamcarbide afval)

— vezelmateriaal op keramiekbasis dat niet onder een ander punt is ingedeeld

 

 

uit B2030:

— keramisch snijmateriaal en schroot (alleen wolfraamcarbide afval)

B2040 – B2130

 

 

 

uit B3010:

— uitgehard harsafval of condensatieproducten (met uitzondering van fenolformaldehydharsen en polyamiden)

 

 

uit B3010:

— plastic schroot van niet-gehalogeneerde polymeren en co-polymeren (alle)

— uitgehard harsafval of condensatieproducten (alleen fenolformaldehydharsen en polyamiden)

— het volgende afval van gefluoreerde polymeren:

— 

— perfluoretheen/propeen (FEP)

— perfluoralkoxyalkaan

— tetrafluoretheen/ perfluorvinylether (PFA)

— tetrafluoretheen/ perfluormethylvinylether (MFA)

— polyvinylfluoride (PVF)

— polyvinylideenfluoride (PVDF)

 

 

 

B3020

uit B3030:

de volgende materialen, mits deze niet vermengd zijn met andere afvalstoffen en vervaardigd zijn overeenkomstig een specificatie:

— afval van zijde (cocons ongeschikt om te worden afgehaspeld, afval van garen en rafelingen daaronder begrepen)

— niet gekaard of gekamd

— andere

— vlasklodden en vlasafval

— lokken en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van hennep (Cannabis sativa L.)

— lokken en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van jute en andere bastvezels (met uitzondering van vlas, hennep en ramee)

— lokken en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van sisal en andere textielvezels van het geslacht Agave

— lokken, kammelingen en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van kokosnoten

— lokken, kammelingen en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van abaca (Manillahennep of Musa textilis Nee)

— lokken, kammelingen en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van ramee en andere plantaardige textielvezels, die niet elders zijn genoemd of opgenomen

— oude kleding en andere afgedankte textielwaren

— oude lappen, touwafval, kabeltouw, touw en kabels en versleten artikelen van touw, kabeltouw of kabel van textiel

— gesorteerd

— andere

 

 

uit B3030:

de volgende materialen, mits deze niet vermengd zijn met andere afvalstoffen en vervaardigd zijn overeenkomstig een specificatie:

— afval van wol, van fijn haar of van grof haar, afval van garen daaronder begrepen doch met uitzondering van rafelwol en van rafelingen van haar

— kammelingen van wol of fijn dierlijk haar

— ander afval van wol of van fijn haar

— afval van grof haar

— afval van katoen (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen)

— garen (met inbegrip van draden)

— rafelingen

— andere

— afval (met inbegrip van kammelingen, garen en rafelingen) van kunstvezels

— synthetische vezels

— kunstvezels

B3035

 

 

 

B3040

met uitzondering van niet-gevulcaniseerd rubber

 

 

B3040

alleen niet-gevulkaniseerd rubber

 

 

 

B3050

B3060 – B3070

 

 

 

B3080

met uitzondering van niet-gevulcaniseerd rubber

 

 

B3080

alleen niet-gevulkaniseerd rubber

B3090 – B4030

 

 

 

GB040

met uitzondering van koper afkomstige convertorslak met > 10 % koper

 

 

GB040

alleen van koper afkomstige convertorslak met > 10 % koper

 

 

 

GC010

GC020

met uitzondering van afvalkabel en -draad, schroot van elektromotoren

 

 

GC020

alleen afvalkabel en -draad, schroot van elektromotoren

 

 

 

GC030

GC050 – GG040

 

 

 

 

 

 

GH013

GN010 – GN030

 

 

 

Mengsels van afvalstoffen

Mengsel van B1010 en B1050

indien sommige van de ongevaarlijke afvalstoffen niet mogen worden ingevoerd

 

 

Mengsel van B1010 en B1050

indien elke desbetreffende ongevaarlijke afvalstof mag worden ingevoerd

Mengsel van B1010 en B1070

indien sommige van de ongevaarlijke afvalstoffen niet mogen worden ingevoerd

 

 

Mengsel van B1010 en B1070

indien elke desbetreffende ongevaarlijke afvalstof mag worden ingevoerd

Mengsel van B3040 en B3080

indien sommige van de ongevaarlijke afvalstoffen niet mogen worden ingevoerd

 

 

Mengsel van B3040 en B3080

indien elke desbetreffende ongevaarlijke afvalstof mag worden ingevoerd

Mengsel B1010

indien sommige van de ongevaarlijke afvalstoffen niet mogen worden ingevoerd

 

 

Mengsel B1010

indien elke desbetreffende ongevaarlijke afvalstof mag worden ingevoerd

Mengsel B2010

 

 

 

Mengsel B2030

 

 

 

Mengsel B3010 plastic schroot van niet-gehalogeneerde polymeren en co-polymeren

indien sommige van de ongevaarlijke afvalstoffen niet mogen worden ingevoerd

 

 

Mengsel B3010 plastic schroot van niet-gehalogeneerde polymeren en co-polymeren

indien elke desbetreffende ongevaarlijke afvalstof mag worden ingevoerd

Mix B3010 uitgehard harsafval of condensatieproducten

 

 

 

Gemengd B3010 perfluoralkoxyalkaan

indien sommige van de ongevaarlijke afvalstoffen niet mogen worden ingevoerd

 

 

Gemengd B3010 perfluoralkoxyalkaan

indien elke desbetreffende ongevaarlijke afvalstof mag worden ingevoerd

 

 

 

Mengsel B3020

Mengsel B3030

indien sommige van de ongevaarlijke afvalstoffen niet mogen worden ingevoerd

 

 

Mengsel B3030

indien elke desbetreffende ongevaarlijke afvalstof mag worden ingevoerd

Mengsel B3040

 

 

 

 

 

 

Mengsel B3050

▼M8Chinees Taipei

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

 

uit B1010:

— edelmetalen (goud, zilver, de platinagroep, met uitzondering van kwik)

— molybdeenschroot

— tantaalschroot

— kobaltschroot

— bismutschroot

— zirkoniumschroot

— mangaanschroot

— vanadiumschroot

— schroot van hafnium, indium, niobium, renium en gallium

— thoriumschroot

— schroot van zeldzame aardmetalen

— chroomschroot

 

uit B1010:

— ijzer- en staalschroot

— koperschroot

— nikkelschroot

— aluminiumschroot

— zinkschroot

— tinschroot

— wolfraamschroot

— magnesiumschroot

— titaanschroot

— germaniumschroot

uit B1020:

— cadmiumschroot

— loodschroot (met uitzondering van loodaccu's)

— seleniumschroot

uit B1020:

— antimoonschroot

— berylliumschroot

— telluriumschroot

 

 

 

B1030 — B1031

 

 

B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070 — B1090

 

 

 

uit B1100:

— aluminiumschuim, met uitzondering van zoutslak

— oude vuurvaste bekleding, met inbegrip van gietpannen, afkomstig uit kopersmelterijen

— slak afkomstig van de behandeling van edele metalen voor verdere zuivering

— tantaalhoudende tinslak met minder dan 0,5 % tin

 

uit B1100:

— hardzink

— zinkhoudende slak:

— 

— zinkhoudende drijvende slak afkomstig van het galvaniseren (> 90 % Zn)

— zinkhoudend slakbezinksel afkomstig van het galvaniseren (> 92 % Zn)

— zinkhoudende slak afkomstig van het gietproces (> 85 % Zn)

— zinkhoudende slak afkomstig van thermisch verzinken (batch) (> 92 % Zn)

— zinkschuim

 

B1115 — B1150

 

 

B1160

 

 

 

 

B1170 -B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010 — B2030

 

 

 

uit B2040:

— alle andere afvalstoffen

 

uit B2040:

— slak afkomstig van de koperproductie, chemisch gestabiliseerd, met een hoog ijzergehalte (meer dan 20 %) en behandeld volgens industriële specificaties (bv. DIN 4301 en DIN 8201) hoofdzakelijk voor de bouw en abrasieve toepassingen

 

B2060 — B2130

 

 

 

uit B3010:

— plastic schroot van polyurethaan (dat geen cfk's bevat)

— uitgehard harsafval of condensatieproducten

 

uit B3010:

— plastic schroot van niet-gehalogeneerde polymeren en copolymeren, met uitzondering van polyurethaan (dat geen cfk's bevat)

— het volgende afval van gefluoreerde polymeren:

— 

— perfluorethyleen/propyleen (FEP)

— perfluoralkoxyalkaan

— tetrafluorethyleen/perfluor-vinylether (PFA)

— tetrafluorethyleen/perfluor-methylvinylether (MFA)

— polyvinylfluoride (PVF)

— polyvinylideenfluoride (PVDF)

 

 

 

B3020

 

B3030 — B3035

 

 

 

 

 

B3040 — B3050

 

B3060 — B3070

 

 

 

 

 

B3080

B3090 — B3100

 

 

 

 

B3110 — B4030

 

 

GB040 — GC030

 

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GEO20

 

GF010 — GG040

 

 

 

 

 

GH013

GN010

 

 

 

 

GN020 — GN030

 

 

Mengsels van afvalstoffen

 

Mengsel van B1010 en B1050

 

 

 

Mengsel van B1010 en B1070

 

 

 

Mengsel van B3040 en B3080

 

 

 

Mengsel B1010

 

 

 

Mengsel B2010

 

 

 

Mengsel B2030

 

 

 

 

 

Mengsel B3010 plastic schroot van niet-gehalogeneerde polymeren en co-polymeren

 

Mengsel B3010 uitgehard harsafval of condensatieproducten

 

 

 

Mengsel B3010 perfluoralkoxyalkaan

 

 

 

 

 

Mengsel B3020

 

Mengsel B3030

 

 

 

 

 

Mengsel B3040

 

 

 

Mengsel B3050Colombia

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

 

 

B1010 — B1070

 

 

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

 

uit B1100:

— oude vuurvaste bekleding, met inbegrip van gietpannen, afkomstig uit kopersmelterijen

— tantaalhoudende tinslak met minder dan 0,5 % tin

uit B1100:

— hardzink

— zinkhoudende slak:

— 

— zinkhoudende drijvende slak afkomstig van het galvaniseren (> 90 % Zn)

— zinkhoudend slakbezinksel afkomstig van het galvaniseren (> 92 % Zn)

— zinkhoudende slak afkomstig van het gietproces (> 85 % Zn)

— zinkhoudende slak afkomstig van thermisch verzinken (batch) (> 92 % Zn)

— zinkschuim

— aluminiumschuim, met uitzondering van zoutslak

— slak afkomstig van de behandeling van edele metalen voor verdere zuivering

 

 

B1115 — B1150

 

 

 

 

B1160

 

 

B1170 — B1190

 

 

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

 

 

B1220

 

 

B1230 — B1250

 

 

 

uit B2010:

— alle andere afvalstoffen

uit B2010:

— afval van mica

 

 

B2020 — B2030

 

 

 

uit B2040:

— alle andere afvalstoffen

uit B2040:

— slak afkomstig van de koperproductie, chemisch gestabiliseerd, met een hoog ijzergehalte (meer dan 20 %) en behandeld volgens industriële specificaties (bv. DIN 4301 en DIN 8201) hoofdzakelijk voor de bouw en abrasieve toepassingen

 

 

B2060 — B3020

 

 

 

uit B3030:

— afval van zijde (cocons ongeschikt om te worden afgehaspeld, afval van garen en rafelingen daaronder begrepen):

— 

— niet gekaard of gekamd

— ander

— afval van wol of fijn of grof dierlijk haar, met inbegrip van garen, met uitzondering van rafelingen:

— 

— kammelingen van wol of fijn dierlijk haar

— ander afval van wol of fijn dierlijk haar

— afval van grof dierlijk haar

— katoenafval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen):

— 

— afval van garen (met inbegrip van draden)

— rafelingen

— ander

— vlasklodden en vlasafval

— lokken en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van jute en andere bastvezels (met uitzondering van vlas, hennep en ramee)

— afval (met inbegrip van kammelingen, garen en rafelingen) van kunstvezels:

— 

— van synthetische vezels

— van kunstmatige vezels

— oude kleding en andere afgedankte textielwaren

— oude lappen, touwafval, kabeltouw, touw en kabels en versleten artikelen van touw, kabeltouw of kabel van textiel:

— 

— gesorteerd

— overige

uit B3030:

— lokken en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van hennep (Cannabis sativa L.)

— lokken en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van sisal en andere textielvezels van het geslacht Agave

— lokken, kammelingen en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van kokosnoten

— lokken, kammelingen en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van abaca (Manillahennep of Musa textilis Nee)

— lokken, kammelingen en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van ramee en andere plantaardige textielvezels, die niet elders zijn genoemd of opgenomen

 

 

B3035 — B3040

 

 

 

uit B3050:

— kurkresten: gebroken, gegranuleerd of gemalen

uit B3050:

— zaagsel, resten en afval van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of dergelijke

 

 

uit B3060:

— wijndroesem

— overige afvalstoffen uit de levensmiddelenindustrie, met uitzondering van bijproducten die aan nationale en internationale voorschriften en normen voor de menselijke of dierlijke consumptie voldoen

uit B3060:

— alle andere afvalstoffen

 

 

 

B3065

 

 

uit B3070:

afval van menselijk haar

stroafval

uit B3070:

gedeactiveerde myceliumschimmel afkomstig van de penicillineproductie die als diervoeder wordt gebruikt

 

 

B3080

 

 

 

 

B3090 — B3100

 

 

B3110 — B3130

 

 

 

 

B3140 — B4010

 

 

B4020 — B4030

 

 

 

GB040 — GC010

 

 

 

 

GC020

 

 

GC030 — GF010

 

 

 

 

GG030 — GG040

 

 

GH013

 

 

 

 

GN010 — GN030

Mengsels van afvalstoffen

 

 

 

Mengsel van B1010 en B1070

 

 

Alle andere mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 Costa Rica

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

 

B1010 — B3050

 

B1010 — B3050

B3060 — B3070

 

 

 

 

B3080

 

B3080

B3090 — B3110

 

 

 

 

B3120 — B4030

 

B3120 — B4030

 

GB040 — GH013

 

GB040 — GH013

GN010 — GN030

 

 

 

Mengsels van afvalstoffen

 

Alle mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

Alle mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006Cuba

a)

b)

c)

d)

 

 

alle afvalstoffen, opgenomen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

▼M5Curaçao

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

 

B1010 – B3020

 

 

uit B3030:

— oude kleding en andere afgedankte textielwaren

— oude lappen, touwafval, kabeltouw, touw en kabels en versleten artikelen van touw, kabeltouw of kabel van textiel

uit B3030:

alle andere afvalstoffen

 

 

B3035

 

 

 

 

B3040 – B3065

 

 

B3070

 

 

 

 

B3080 – B4030

 

 

 

GB040 – GF010

 

 

GG030 – GG040

 

 

 

 

GH013

 

 

GN010 – GN030

 

 

 

Mengsels van afvalstoffen

 

Alle mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

▼M8Democratische Republiek Congo

a

b

c

d

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 

▼M8Dominicaanse Republiek

a

b

c

d

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 

▼M8De voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

a

b

c

d

 

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

▼M8Ecuador

a

b

c

d

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 

▼M8Egypte

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

 

B1010 — B1070

 

 

B1080 — B4030

 

 

 

GB040 — GN030

 

 

 

Mengsels van afvalstoffen

Alle mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 

▼M8El Salvador

a

b

c

d

 

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006Ethiopië

a

b

c

d

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 Frans-Polynesië

a

b

c

d

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 

▼M8Filipijnen

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

uit B1010:

— kobaltschroot

— chroomschroot

 

 

uit B1010:

— alle andere afvalstoffen

B1020 — B1030

 

 

 

 

B1031 — B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070 — B1080

 

 

B1090

 

 

 

 

B1100 — B1120

 

 

B1130 — B1140

 

 

 

 

B1150 — B1240

 

 

 

 

B1250

 

B2010

 

 

 

 

 

B2020 — B2030

 

uit B2040:

— alle andere afvalstoffen

uit B2040:

— slak afkomstig van de koperproductie, chemisch gestabiliseerd, met een hoog ijzergehalte (meer dan 20 %) en behandeld volgens industriële specificaties (bv. DIN 4301 en DIN 8201) hoofdzakelijk voor de bouw en abrasieve toepassingen

 

 

B2060 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3010

 

 

B3020

 

B3030

 

 

 

 

 

B3035

 

B3040

 

 

 

 

 

B3050

 

B3060 — B4030

 

 

 

 

GB040 — GC030

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020 — GF010

 

GG030

 

 

 

 

GG040

 

 

 

 

 

GH013

GN010 — GN030

 

 

 

Mengsels van afvalstoffen

uit mengsel van B1010 en B1050:

— mengsels met inbegrip van kobaltschroot

 

 

uit mengsel van B1010 en B1050:

— alle andere mengsels van afvalstoffen

uit mengsel van B1010 en B1070:

— mengsels met inbegrip van kobaltschroot

 

 

uit mengsel van B1010 en B1070:

— alle andere mengsels van afvalstoffen

Mengsel van B3040 en B3080

 

 

 

uit mengsel B1010:

— mengsels met inbegrip van kobaltschroot

 

 

uit mengsel B1010:

— alle andere mengsels van afvalstoffen

Mengsel B2010

 

 

 

Mengsel B2030

 

 

 

 

 

 

Mengsel B3010 plastic schroot van niet-gehalogeneerde polymeren en co-polymeren

 

 

 

Mengsel B3010 uitgehard harsafval of condensatieproducten

 

 

 

Mengsel B3010 perfluoralkoxyalkaan

 

 

Mengsel B3020

 

 

 

Mengsel B3030

 

Mengsel B3040

 

 

 

 

 

Mengsel B3050

 

▼M5Gabon

a

b

c

d

Mengsels van afvalstoffen

Alle mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 

▼M8Gambia

a

b

c

d

 

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

▼M5Georgië

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

 

 

 

B1010 – B1030

B1031 – B1040

 

 

 

 

 

 

B1050 – B1070

B1080 – B1190

 

 

 

 

 

 

B1200

B1210 – B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030 – B2130

 

 

 

 

 

 

B3010 – B3035

B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

B3060 – B4030

 

 

 

GB040 – GE020

 

 

 

 

 

 

GF010

GG030 – GG040

 

 

 

 

 

 

GH013 – GN010

GN020 – GN030

 

 

 

Mengsels van afvalstoffen

 

 

 

Mengsel van B1010 en B1050

 

 

 

Mengsel van B1010 en B1070

Mengsel van B3040 en B3080

 

 

 

 

 

 

Mengsel B1010

Mengsel B2010

 

 

 

Mengsel B2030

 

 

 

 

 

 

Mengsel B3010

plastic schroot van niet-gehalogeneerde polymeren en co-polymeren

 

 

 

Mengsel B3010

uitgehard harsafval of condensatieproducten

 

 

 

Mengsel B3010

perfluoralkoxyalkaan;

 

 

 

Mengsel B3020

 

 

 

Mengsel B3030

Mengsel B3040

 

 

 

 

 

 

Mengsel B3050

▼M8Ghana

a

b

c

d

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 

▼M8Guatemala

a

b

c

d

 

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

▼M8Guinee (Republiek Guinee)

a

b

c

d

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 

▼M8Guyana

a

b

c

d

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 Honduras

a

b

c

d

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 Hongkong (China)

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

 

 

 

B1010 — B1020

B1030 — B1031

 

 

 

 

 

 

B1040 — B1050

B1060 — B1090

 

 

 

uit B1100:

— oude vuurvaste bekleding, met inbegrip van gietpannen, afkomstig uit kopersmelterijen

 

 

uit B1100:

— hardzink

— zinkhoudende slak:

— 

— zinkhoudende drijvende slak afkomstig van het galvaniseren (> 90 % Zn)

— zinkhoudend slakbezinksel afkomstig van het galvaniseren (> 92 % Zn)

— zinkhoudende slak afkomstig van het gietproces (> 85 % Zn)

— zinkhoudende slak afkomstig van thermisch verzinken (batch) (> 92 % Zn)

— zinkschuim

— aluminiumschuim, met uitzondering van zoutslak

— slak afkomstig van de behandeling van edele metalen voor verdere zuivering

— tantaalhoudende tinslak met minder dan 0,5 % tin

 

 

 

B1115 — B1130

B1140 — B1190

 

 

 

 

 

 

B1200

B1210 — B1240

 

 

 

 

 

 

B1250 — B2060

B2070 — B2080

 

 

 

 

 

 

B2090

B2100 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3010 — B3030

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040 — B3060

B3065

 

 

 

 

 

 

B3070 — B3090

B3100 — B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010 — B4030

 

 

 

 

 

 

GB040 — GN030

Mengsels van afvalstoffen

Mengsel van B1010 en B1070

 

 

 

 

 

 

Alle andere mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

▼M3India

a)

b)

c)

d)

 

 

 

alle afvalstoffen, opgenomen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

▼BIndonesië

a)

b)

c)

d)

 

 

 

B1010; B1020

B1030-B1100

 

 

 

 

 

 

B1115

B1120-B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

uit B2030:

— vezelmateriaal op keramiekbasis dat niet onder een ander punt is ingedeeld

 

 

uit B2030:

— keramisch snijmateriaal en schroot (metaal-keramisch composietmateriaal)

uit B2040:

alle andere afvalstoffen

 

 

B2040:

— lithiumtantaal en lithiumniobium die glasscherven bevatten

B2060- ►M2  B2130 ◄

 

 

 

 

 

 

►M2  B3010 ◄

 

 

 

B3020

 

 

 

►M2  B3030 ◄

 

 

 

►M2  B3035 ◄

 

 

 

B3040-B3090

B3100- ►M2  B3120 ◄

 

 

 

 

 

 

►M2  B3130 ◄

 

 

 

B3140

B4010-B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

GC030

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

 

GE020

ex  70 01

ex 7019 39

 

 

 

GF010

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

 

 

 

►M2  
afvalstoffen van kunststof in vaste vorm
GH013 391530 polymeren van vinylchloride
ex 3904 10 —40  ◄

 

 

 

GN010

 

 

 

GN020

 

 

 

GN030

▼M1Iran (Islamitische Republiek Iran)

a)

b)

c)

d)

 

B1010-B1090

 

 

uit B1100:

— de volgende zinkhoudende slak:

— 

— zinkhoudende slak afkomstig van thermisch verzinken (batch) (> 92 % Zn)

— zinkschuim

— aluminiumschuim, met uitzondering van zoutslak

— oude vuurvaste bekleding, met inbegrip van gietpannen, afkomstig uit kopersmelterijen

— slak afkomstig van de behandeling van edele metalen voor verdere zuivering

— tantaalhoudende tinslak met minder dan 0,5 % tin

uit B1100:

— hardzink

— de volgende zinkhoudende slak:

— 

— zinkhoudende drijvende slak afkomstig van het galvaniseren (> 90 % Zn)

— zinkhoudend slakbezinksel afkomstig van het galvaniseren (> 92 % Zn)

— zinkhoudende slak afkomstig van het gietproces (> 85 % Zn)

 

 

B1115

 

 

 

 

B1120-B1150

 

 

B1160-B1210

 

 

 

 

B1220-B2010

 

 

B2020-B2130

 

 

 

 

B3010-B3020

 

 

B3030-B3040

 

 

 

uit B3050:

— kurkresten: gebroken, gegranuleerd of gemalen

uit B3050:

— zaagsel, resten en afval van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of dergelijke

 

 

B3060-B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090-B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010-B4030

 

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex  70 01

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10 -40

 

 

 

GN010

 

 

 

GN020

 

 

 

GN030

 

 

 

▼M8 —————

▼M8Ivoorkust

a

b

c

d

 

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

▼M1 —————

▼M5Kaapverdië

a

b

c

d

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 Kazachstan

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

 

B1010 – B1160

 

 

 

B1170 –B1240

 

B1170 –B1240

 

B1250 –B3035

 

 

 

uit B3040:

— afval en restanten van hard rubber (bv. eboniet)

 

uit B3040:

— andere rubber afvalstoffen (met uitzondering van afvalstoffen die elders zijn genoemd)

 

B3050

 

 

 

B3060

afvalstoffen afkomstig uit de levensmiddelenindustrie, mits deze niet infectieus zijn, met uitzondering van wijndroesem

 

B3060

alleen wijndroesem

 

B3065 – B3070

 

 

 

B3080

 

B3080

 

B3090 – B3130

 

 

 

B3140

 

B3140

 

B4010 – B4030

 

 

 

GB040 – GG030

 

 

 

GG040

 

GG040

 

GH013 – GN030

 

 

Mengsels van afvalstoffen

 

Mengsel van B1010 en B1050

 

 

 

Mengsel van B1010 en B1070

 

 

 

Mengsel van B3040 en B3080

 

Mengsel van B3040 en B3080

 

Mengsel B1010

 

 

 

Mengsel B2010

 

 

 

Mengsel B 2030

 

 

 

Mengsel B3010

plastic schroot van niet-gehalogeneerde polymeren en co-polymeren

 

 

 

Mengsel B3010

uitgehard harsafval of condensatieproducten

 

 

 

Mengsel B3010

perfluoralkoxyalkaan

 

 

 

Mengsel B3020

 

 

 

Mengsel B3030

 

 

Mengsel B3040

 

 

 

 

Mengsel B3050

 

 

▼M5Kenya

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III bij verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 

▼M8Kirgizië

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

uit B1010:

— thoriumschroot

 

 

uit B1010:

alle andere afvalstoffen

B1020 — B1115

 

 

 

uit B1120:

— alle lanthaniden (zeldzame aardmetalen)

 

 

uit B1120:

— alle overgangsmetalen, met uitzondering van oude katalysatoren (afgewerkte katalysatoren, als katalysator gebruikte vloeistoffen of andere katalysatoren) van lijst A

 

 

 

B1130

B1140

 

 

 

 

 

 

B1150

B1160 — B1240

 

 

 

 

 

 

B1250

B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

uit B2030:

— vezelmateriaal op keramiekbasis dat niet elders wordt genoemd of is opgenomen

 

 

uit B2030:

— keramisch snijmateriaal en schroot (metaal-keramisch composietmateriaal)

B2040 — B2130

 

 

 

uit B3010:

— uitgehard harsafval of condensatieproducten

— het volgende afval van gefluoreerde polymeren:

— 

— perfluorethyleen/propyleen (FEP)

— perfluoralkoxyalkaan

— tetrafluorethyleen/perfluor-vinylether (PFA)

— tetrafluorethyleen/perfluor-methylvinylether (MFA)

— polyvinylfluoride (PVF)

— polyvinylideenfluoride (PVDF)

 

 

uit B3010:

— plastic schroot van niet-gehalogeneerde polymeren en co-polymeren

 

 

 

B3020

uit B3030:

— vlasklodden en vlasafval

— lokken en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van hennep (Cannabis sativa L.)

 

 

uit B3030:

— alle andere afvalstoffen

B3035 — B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

uit B3060:

— alle andere afvalstoffen

 

 

uit B3060:

— gedroogd en gesteriliseerd plantaardig afval, residuen en bijproducten, al dan niet in de vorm van korrels, of een als diervoeder gebruikte soort, die niet elders wordt genoemd of is opgenomen

 

 

 

B3065

B3070 — B4030

 

 

 

GB040 — GN030

 

 

 

Mengsels van afvalstoffen

 

 

 

Alle mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006Koeweit

a

b

c

d

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 

▼M7 —————

▼BLibanon

a)

b)

c)

d)

uit B1010:

— chroomschroot

uit B1010:

alle andere afvalstoffen

 

B1010

B1020-B1090

 

 

B1020-B1090

uit B1100:

— zinkschuim

— aluminiumschuim, met uitzondering van zoutslak

uit B1100:

— hardzink

— zinkhoudende slak

— 

— zinkhoudende drijvende slak afkomstig van het galvaniseren (> 90 % Zn)

— zinkhoudend slakbezinksel afkomstig van het galvaniseren (> 92 % Zn)

— zinkhoudende slak afkomstig van het gietproces (> 85 % Zn)

— zinkhoudende slak afkomstig van thermisch verzinken (batch) (> 92 % Zn)

— oude vuurvaste bekleding, met inbegrip van gietpannen, afkomstig uit kopersmelterijen

— slak afkomstig van de behandeling van edele metalen voor verdere zuivering

— tantaalhoudende tinslak met minder dan 0,5 % tin

 

B1100

 

B1115

 

B1115

B1120-B1140

 

 

B1120-B1140

 

B1150-B2030

 

B1150-B2030

uit B2040:

alle andere afvalstoffen

uit B2040:

— slak afkomstig van de koperproductie, chemisch gestabiliseerd, met een hoog ijzergehalte (meer dan 20 %) en behandeld volgens industriële specificaties (bv. DIN 4301 en DIN 8201) hoofdzakelijk voor de bouw en abrasieve toepassingen

 

B2040

B2060-B2130

 

 

B2060-B2130

uit B3010:

— plastic schroot van de volgende niet-gehalogeneerde polymeren en co-polymeren:

— 

— polyvinylalcohol

— polyvinylbutyral

— polyvinylacetaat

— uitgehard harsafval of condensatieproducten

— het volgende afval van gefluoreerde polymeren (1):

— 

— perfluoretyleen/propyleen (FEP)

— perfluoralkoxyalkaan

— tetrafluorethyleen/perfluor-vinylether (PFA)

— tetrafluorethyleen/perfluor-methylvinylether (MFA)

— polyvinylfluoride (PVF)

— polyvinylideenfluoride (PVDF)

uit B3010:

— plastic schroot van de volgende niet-gehalogeneerde polymeren en co-polymeren:

— 

— ethyleen

— styreen

— polypropyleen

— polyethyleentereftalaat

— acrylnitril

— butadieen

— polyacetalen

— polyamiden

— polybutyleentereftalaat

— polycarbonaten

— polyethers

— polyfenyleensulfiden

— acrylpolymeren

— alkanen C10-C13 (weekmaker)

— polyurethaan (dat geen CFK's bevat)

— polysiloxanen

— polymethylmethacrylaat

 

B3010:

 

B3020-B3130

 

B3020-B3130

B3140

 

 

B3140

 

B4010-B4030

 

B4010-B4030

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GC010

 

GC010

 

GC020

 

GC020

GC030

 

 

GC030

GC050

 

 

GC050

 

GE020

ex  70 01

ex 7019 39

 

GE020

ex  70 01

ex 7019 39

 

GF010

 

GF010

 

GG030

 

GG030

 

GG040

 

GG040

 

GH013

3915 30

ex 3904 10 -40

 

GH013

3915 30

ex 3904 10 -40

 

GN010

 

GN010

 

GN020

 

GN020

 

GN030

 

GN030

(1)   

Zie voetnoot op bladzijde 64 van Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europese Parlement en de Raad (PB L 190 van 12.7.2006, blz. 1).

▼M8Liberia

a

b

c

d

 

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

▼M1 —————

▼M8Macau (China)

a

b

c

d

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 Madagaskar

a

b

c

d

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 Malawi

a

b

c

d

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 

▼M8Maldiven

a

b

c

d

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 

▼M8Maleisië

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

 

 

 

B1010 — B1070

 

B1080

 

 

 

 

 

B1090

 

uit B1100:

— zinkhoudende slak:

— 

— zinkhoudende drijvende slak afkomstig van het galvaniseren (> 90 % Zn)

— zinkhoudend slakbezinksel afkomstig van het galvaniseren (> 92 % Zn)

— zinkhoudende slak afkomstig van het gietproces (> 85 % Zn)

— zinkhoudende slak afkomstig van thermisch verzinken (batch) (> 92 % Zn)

— slak afkomstig van de behandeling van edele metalen voor verdere zuivering

— tantaalhoudende tinslak met minder dan 0,5 % tin

 

uit B1100:

— hardzink

— zinkhoudende slak:

— 

— zinkschuim

— aluminiumschuim, met uitzondering van zoutslak

— oude vuurvaste bekleding, met inbegrip van gietpannen, afkomstig uit kopersmelterijen

 

 

 

B1115

 

B1120 — B1190

 

 

 

 

 

B1200 — B2030

uit B2040:

— oude gipsplaten afkomstig van het slopen van gebouwen

— gebroken beton

uit B2040:

— slak afkomstig van de koperproductie, chemisch gestabiliseerd, met een hoog ijzergehalte (meer dan 20 %) en behandeld volgens industriële specificaties (bv. DIN 4301 en DIN 8201) hoofdzakelijk voor de bouw en abrasieve toepassingen

 

uit B2040:

— gedeeltelijk gezuiverd calciumsulfaat afkomstig van rookgasontzwaveling

— zwavel in vaste vorm

— kalk afkomstig van de productie van calciumcyaanamide (met een pH kleiner dan 9)

— natrium-, kalium- of calciumchloride

— carborundum (siliciumcarbide)

— lithiumtantaal en lithiumniobium die glasscherven bevatten

B2060 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3010 — B3020

uit B3030:

— lokken en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van hennep (Cannabis sativa L.)

uit B3030:

— afval van wol of fijn of grof dierlijk haar, met inbegrip van garen, met uitzondering van rafelingen:

— 

— kammelingen van wol of fijn dierlijk haar

— ander afval van wol of fijn dierlijk haar

— afval van grof dierlijk haar

 

uit B3030:

— alle andere afvalstoffen

 

 

 

B3035 — B3050

 

uit B3060:

— gedroogd en gesteriliseerd plantaardig afval, residuen en bijproducten, al dan niet in de vorm van korrels, of een als diervoeder gebruikte soort, die niet elders wordt genoemd of is opgenomen

— dégras: afvallen, afkomstig van de behandeling van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was

— afval van been en hoornpitten, onbewerkt, ontvet, enkelvoudig behandeld (maar niet op maat gezaagd), behandeld met zuur of ontlijmd

— overige afvalstoffen uit de levensmiddelenindustrie, met uitzondering van bijproducten die aan nationale en internationale voorschriften en normen voor de menselijke of dierlijke consumptie voldoen

 

uit B3060:

— wijndroesem

— visafval

— cacaodoppen, cacaoschillen, cacaovliezen en andere afvallen van cacao

 

B3065

 

 

uit B3070:

— gedeactiveerde myceliumschimmel afkomstig van de penicillineproductie die als diervoeder wordt gebruikt

 

 

uit B3070:

— afval van menselijk haar

— stroafval

 

 

 

B3080 — B3140

 

B4010 — B4020

 

 

B4030

 

 

 

GB040 — GG040

 

 

 

 

 

 

GH013

 

GN010 — GN030

 

 

Mengsels van afvalstoffen

 

 

 

Alle mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006Mali

a

b

c

d

 

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 Marokko

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

 

uit B1010:

— edelmetalen (goud, zilver, de platinagroep, met uitzondering van kwik)

 

uit B1010:

— alle andere afvalstoffen

 

uit B1020:

— seleniumschroot

— telluriumschroot

 

uit B1020:

— alle andere afvalstoffen

 

B1030 — B1240

 

 

 

B1250

 

B1250

 

 

B2010 — B2020

 

 

B2030

 

 

 

uit B2040:

— gedeeltelijk gezuiverd calciumsulfaat afkomstig van rookgasontzwaveling

— oude gipsplaten afkomstig van het slopen van gebouwen

— slak afkomstig van de koperproductie, chemisch gestabiliseerd, met een hoog ijzergehalte (meer dan 20 %) en behandeld volgens industriële specificaties (bv. DIN 4301 en DIN 8201) hoofdzakelijk voor de bouw en abrasieve toepassingen

— gebroken beton

— lithiumtantaal en lithiumniobium die glasscherven bevatten

uit B2040:

— zwavel in vaste vorm

— kalk afkomstig van de productie van calciumcyaanamide (met een pH kleiner dan 9)

— natrium-, kalium- of calciumchloride

— carborundum (siliciumcarbide)

 

 

B2060 — B2130

 

 

 

uit B3010:

— uitgehard harsafval of condensatieproducten

— het volgende afval van gefluoreerde polymeren:

— 

— perfluoralkoxyalkaan

— tetrafluorethyleen/perfluor-vinylether (PFA)

— tetrafluorethyleen/perfluor-methylvinylether (MFA)

— polyvinylfluoride (PVF)

— polyvinylideenfluoride (PVDF)

uit B3010:

— plastic schroot van niet-gehalogeneerde polymeren en co-polymeren

— het volgende afval van gefluoreerde polymeren:

— 

— perfluorethyleen/propyleen (FEP)

 

 

 

B3020

 

 

 

uit B3030:

— alle andere afvalstoffen

uit B3030:

— oude kleding en andere afgedankte textielwaren

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

 

 

B3050

 

 

B3060 — B3130

 

 

 

B3140

 

B3140

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040 — GN030

 

 

Mengsels van afvalstoffen

 

Alle mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 Mauritius (Republiek Mauritius)

a

b

c

d

 

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 Moldavië (Republiek Moldavië)

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

uit B1010:

— alle andere afvalstoffen

 

 

uit B1010:

— ijzer- en staalschroot

B1020 — B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030 — B3010

 

 

 

 

 

 

B3020

B3030 — B4030

 

 

 

GB040 — GN030

 

 

 

Mengsels van afvalstoffen

 

 

 

Mengsel B3020

Alle andere mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 Montenegro

a

b

c

d

 

 

 

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

▼M8Montserrat

a

b

c

d

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 Namibië

a

b

c

d

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 

▼M8Nepal

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

uit B1010:

— zinkschroot

— magnesiumschroot

— bismutschroot

— titaanschroot

— zirkoniumschroot

— mangaanschroot

— germaniumschroot

— vanadiumschroot

— schroot van hafnium, indium, niobium, renium en gallium

— thoriumschroot

— schroot van zeldzame aardmetalen

uit B1010:

— nikkelschroot

— wolfraamschroot

— molybdeenschroot

— tantaalschroot

— kobaltschroot

— chroomschroot

uit B1010:

— edelmetalen (goud, zilver, de platinagroep, met uitzondering van kwik)

— ijzer- en staalschroot

— aluminiumschroot

— tinschroot

uit B1010:

— koperschroot

B1020 — B1190

 

 

 

 

B1200

 

 

B1210 — B2040

 

 

 

 

B2060

 

 

B2070 — B3010

 

 

 

uit B3020:

oud papier en karton:

— overige, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

— 

1.  gelamineerd karton;

2.  ongesorteerd afval

uit B3020:

oud papier en karton:

— ongebleekt papier en karton of gegolfd papier en golfkarton

— overig papier en karton, hoofdzakelijk gemaakt van gebleekt chemisch pulp, dat niet in bulk is gekleurd

— papier en karton, hoofdzakelijk gemaakt van mechanische pulp (bv. kranten, tijdschriften en soortgelijk drukwerk)

 

 

B3030 — B4030

 

 

 

GB040 — GF010

 

 

 

 

GG030 — GG040

 

 

GH013 — GN030

 

 

 

Mengsels van afvalstoffen

 

Mengsel B3020

 

 

Alle andere mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 

▼M8 —————

▼M8Niger

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

B1010 — B1240

 

 

 

 

B1250

 

B1250

B2010 — B3010

 

 

 

 

B3020 — B3030

 

B3020 — B3030

B3035

 

 

 

uit B3040:

— andere rubber afvalstoffen (met uitzondering van afvalstoffen die elders zijn genoemd)

uit B3040:

— afval en restanten van hard rubber (bv. eboniet)

 

uit B3040:

— afval en restanten van hard rubber (bv. eboniet)

 

B3050

 

B3050

B3060 — B3130

 

 

 

 

B3140

 

B3140

B4010 — B4030

 

 

 

GB040 — GN030

 

 

 

Mengsels van afvalstoffen

 

Mengsel van B1010 en B1050

 

Mengsel van B1010 en B1050

 

Mengsel van B1010 en B1070

 

Mengsel van B1010 en B1070

Mengsel van B3040 en B3080

 

 

 

 

Mengsel B1010

 

Mengsel B1010

Mengsel B2010

 

 

 

 

Mengsel B2030

 

Mengsel B2030

Mengsel B3010 plastic schroot van niet-gehalogeneerde polymeren en co-polymeren

 

 

 

Mengsel B3010 uitgehard harsafval of condensatieproducten

 

 

 

 

Mengsel B3010 perfluoralkoxyalkaan

 

Mengsel B3010 perfluoralkoxyalkaan

 

Mengsel B3020

 

Mengsel B3020

 

Mengsel B3030

 

Mengsel B3030

 

Mengsel B3040

 

Mengsel B3040

 

Mengsel B3050

 

Mengsel B3050

▼M2Oekraïne

a)

b)

c)

d)

 

 

B1010 met uitzondering van:

chroomschroot

 

 

 

B1020-B1030

 

 

 

B1040-B1090

 

 

 

B1100 met uitzondering van:

slak afkomstig van de behandeling van koper voor verdere verwerking of zuivering die geen arseen, lood of cadmium in zodanige concentraties bevat dat de slak gevaarlijke eigenschappen als bedoeld in bijlage III vertoont

 

 

 

B1120-B1130

 

 

 

B1150-B1240

 

 

 

B2010-B2040

 

 

 

B2060-B2120

 

 

 

B3010 met uitzondering van:

— tetrafluorethyleen/perfluor-vinylether (PFA)

— tetrafluorethyleen/perfluor-methylvinylether (MFA)

 

 

 

B3020-B3030

 

 

 

B3040-B3060

 

 

 

B3070-B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

B4010-B4030

 

▼M8Oezbekistan

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

 

 

 

uit B1010:

— alle afvalstoffen met uitzondering van edelmetalen (goud, zilver, de platinagroep, met uitzondering van kwik)

 

 

 

B1020

 

 

 

B1031

 

 

 

B1050 — B1090

 

 

 

uit B1100:

— alle afvalstoffen met uitzondering van slak afkomstig van de behandeling van edele metalen voor verdere zuivering

 

 

 

B1115 — B1120

 

 

 

B1140

 

 

 

B1200 — B2030

 

 

 

uit B2040:

— alle afvalstoffen met uitzondering van gedeeltelijk gezuiverd calciumsulfaat afkomstig van rookgasontzwaveling

 

 

 

B2060 — B3060

 

 

 

B3070 — B3090

 

 

 

B3120 — B4030

 

 

 

GB040 — GC030

 

 

 

GE020

 

 

 

GG030 — GN030

Mengsels van afvalstoffen

 

 

 

Alle mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

▼BOman

a)

b)

c)

d)

uit B1010:

alle andere

uit B1010:

— ijzer- en staalschroot

 

 

alle andere afvalstoffen, opgenomen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 

▼M8Pakistan

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

 

 

B1010 — B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

 

 

B1115

 

 

B1120 — B2130

 

 

 

 

B3010

 

 

B3020 — B3035

 

 

 

 

B3040

 

 

B3050

 

uit B3060:

— wijndroesem

— dégras: afvallen, afkomstig van de behandeling van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was

— afval van been en hoornpitten, onbewerkt, ontvet, enkelvoudig behandeld (maar niet op maat gezaagd), behandeld met zuur of ontlijmd

— cacaodoppen, cacaoschillen, cacaovliezen en andere afvallen van cacao

 

uit B3060:

— gedroogd en gesteriliseerd plantaardig afval, residuen en bijproducten, al dan niet in de vorm van korrels, of een als diervoeder gebruikte soort, die niet elders wordt genoemd of is opgenomen

uit B3060:

— visafval

— overige afvalstoffen uit de levensmiddelenindustrie, met uitzondering van bijproducten die aan nationale en internationale voorschriften en normen voor de menselijke of dierlijke consumptie voldoen

B3065

 

 

 

 

 

B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090 — B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010 — B4020

 

B4030

 

 

 

 

 

GB040 — GC010

 

GC020 — GC030

 

 

 

 

 

GC050 — GG040

 

 

 

 

GH013

GN010

 

 

 

 

 

 

GN020 — GN030

Mengsels van afvalstoffen

 

 

Mengsel van B1010 en B1050

 

 

 

Mengsel van B1010 en B1070

 

 

Mengsel van B3040 en B3080

 

Mengsel van B3040 en B3080

 

 

Mengsel B1010

 

 

 

Mengsel B2010

 

 

 

Mengsel B2030

 

 

 

 

Mengsel B3010 plastic schroot van niet-gehalogeneerde polymeren en co-polymeren

 

 

 

Mengsel B3010 uitgehard harsafval of condensatieproducten

 

 

 

Mengsel B3010 perfluoralkoxyalkaan

 

 

Mengsel B3020

 

 

 

Mengsel B3030

 

 

 

 

Mengsel B3040

 

 

Mengsel B3050

 

▼M8Papoea-Nieuw-Guinea

a

b

c

d

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 

▼M8Paraguay

a

b

c

d

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 Peru

a

b

c

d

 

 

 

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

▼M5Qatar

a

b

c

d

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 

▼M8Rusland (Russische Federatie)

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

 

 

 

B1010 — B1031

 

 

 

B1050 — B1160

 

B1170 — B1200

 

 

 

B1220

 

 

 

 

 

B1230

 

B1240

 

 

 

 

 

B1250 — B3010

 

 

 

B3030 — B3035

B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

 

B3060

 

 

 

 

 

B3065 — B3110

B3140

 

 

 

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040 — GC050

GE020

 

 

 

 

GG030 — GG040

 

 

 

 

 

GH013 — GN030Rwanda

a

b

c

d

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 

▼M8Saint Lucia

a

b

c

d

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 Saint Vincent en de Grenadines

a

b

c

d

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 

▼M8Senegal

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

B1010 — B3020

 

 

 

uit B3030:

— alle andere afvalstoffen

uit B3030:

— oude kleding en andere afgedankte textielwaren

 

 

B3035 — B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040 — GN030

 

 

 

Mengsels van afvalstoffen

Alle mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 Servië

a

b

c

d

 

 

 

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006Seychellen

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

B1010 — B3040

 

 

 

uit B3050:

— zaagsel, resten en afval van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of dergelijke

 

 

uit B3050:

— kurkresten: gebroken, gegranuleerd of gemalen

uit B3060:

— alle andere afvalstoffen

 

 

uit B3060:

— gedroogd en gesteriliseerd plantaardig afval, residuen en bijproducten, al dan niet in de vorm van korrels, of een als diervoeder gebruikte soort, die niet elders wordt genoemd of is opgenomen

B3065 — B4030

 

 

 

GB040 — GE020

 

 

 

 

 

 

GF010

GG030 — GN030

 

 

 

Mengsels van afvalstoffen

Alle mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 Singapore

a

b

c

d

 

 

 

Alle afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III, en mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

▼BSri Lanka

a)

b)

c)

d)

 

alle afvalstoffen, opgenomen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

▼M8Tadzjikistan

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

 

B1010 — B1150

 

 

B1160 — B1200

 

 

 

 

B1210 — B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010 — B2030

 

 

uit B2040:

— gebroken beton

uit B2040:

— alle andere afvalstoffen

 

 

 

B2060 — B2110

 

 

B2120 — B2130

 

 

 

 

B3010 — B3020

 

 

uit B3030:

— afval van zijde (cocons ongeschikt om te worden afgehaspeld, afval van garen en rafelingen daaronder begrepen):

— 

— niet gekaard of gekamd

— ander

— afval van wol of fijn of grof dierlijk haar, met inbegrip van garen, met uitzondering van rafelingen:

— 

— kammelingen van wol of fijn dierlijk haar

— ander afval van wol of fijn dierlijk haar

— afval van grof dierlijk haar

— vlasklodden en vlasafval

— lokken en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van hennep (Cannabis sativa L.)

— lokken en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van jute en andere bastvezels (met uitzondering van vlas, hennep en ramee)

— lokken en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van sisal en andere textielvezels van het geslacht Agave

— lokken, kammelingen en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van kokosnoten

— lokken, kammelingen en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van abaca (Manillahennep of Musa textilis Nee)

— lokken, kammelingen en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van ramee en andere plantaardige textielvezels, die niet elders zijn genoemd of opgenomen

uit B3030:

— katoenafval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen):

— 

— afval van garen (met inbegrip van draden)

— rafelingen

— ander

— afval (met inbegrip van kammelingen, garen en rafelingen) van kunstvezels:

— 

— van synthetische vezels

— van kunstmatige vezels

— oude kleding en andere afgedankte textielwaren

— oude lappen, touwafval, kabeltouw, touw en kabels en versleten artikelen van touw, kabeltouw of kabel van textiel:

— 

— gesorteerd

— overige

 

 

 

B3035 — B3040

 

 

B3050

 

 

 

uit B3060:

— wijndroesem

— gedroogd en gesteriliseerd plantaardig afval, residuen en bijproducten, al dan niet in de vorm van korrels, of een als diervoeder gebruikte soort, die niet elders wordt genoemd of is opgenomen

— dégras: afvallen, afkomstig van de behandeling van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was

uit B3060:

— afval van been en hoornpitten, onbewerkt, ontvet, enkelvoudig behandeld (maar niet op maat gezaagd), behandeld met zuur of ontlijmd

— visafval

— cacaodoppen, cacaoschillen, cacaovliezen en andere afvallen van cacao

— overige afvalstoffen uit de levensmiddelenindustrie, met uitzondering van bijproducten die aan nationale en internationale voorschriften en normen voor de menselijke of dierlijke consumptie voldoen

 

 

 

B3065

 

 

B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090 — B3120

 

 

 

 

B3130 — B3140

 

 

B4010 — B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

 

GB040 — GC020

 

 

GC030

 

 

 

 

GC050 — GF010

 

 

GG030 — GG040

 

 

 

 

GH013

 

 

GN010 — GN030

 

 

 

Mengsels van afvalstoffen

 

Alle mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

▼M5Tanzania

a

b

c

d

Mengsels van afvalstoffen

Alle mengsels van afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 

▼M8Thailand

a

b

c

d

Vermeldingen betreffende enkelvoudige afvalstoffen

 

 

B1010 — B1100

 

 

B1115

 

 

 

 

B1120 -B1150

 

 

B1160

 

 

 

 

B1170 — B2040

 

 

B2060

 

 

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

 

 

B2090 — B2110

 

 

B2120 — B2130

 

 

 

B3010

 

B3010

 

 

B3020 — B3035

 

uit B3040:

— afval van banden

 

uit B3040:

— alle andere afvalstoffen

 

 

 

B3050 — B3070

 

uit B3080:

— afval van banden

 

uit B3080:

— alle andere afvalstoffen

 

 

 

B3090 — B3130

 

uit B3140:

— afval van banden

 

uit B3140:

— alle andere afvalstoffen

 

 

 

B4010 — B4020