EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22020A0609(02)

Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus inzake de versoepeling van de afgifte van visa

ST/12363/2019/INIT

OJ L 180, 9.6.2020, p. 3–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2020/752/oj

9.6.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 180/3


OVEREENKOMST

tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus inzake de versoepeling van de afgifte van visa

DE EUROPESE UNIE, hierna “de Unie” genoemd,

en

DE REPUBLIEK BELARUS, hierna “Belarus” genoemd,

hierna “de partijen” genoemd,

GELEID DOOR DE WENS om in het belang van een gestage ontwikkeling van economische, humanitaire, culturele, wetenschappelijke en andere banden, de contacten tussen mensen te vergemakkelijken door de afgifte van visa aan burgers van de Unie en van Belarus op basis van wederkerigheid te versoepelen,

IN HET BESEF dat visumversoepeling niet mag leiden tot irreguliere migratie, en bijzondere aandacht bestedend aan veiligheid en overname,

INDACHTIG de grondbeginselen voor de samenwerking tussen de partijen, evenals de verplichtingen en verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de op hen toepasselijke internationale instrumenten, zoals eerbiediging van de mensenrechten en de democratische beginselen,

REKENING HOUDEND MET het Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht en met het Protocol betreffende het Schengenacquis dat is opgenomen in het kader van de Europese Unie, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en bevestigend dat de bepalingen van deze overeenkomst niet op het Verenigd Koninkrijk en Ierland van toepassing zijn,

REKENING HOUDEND MET het Protocol betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en bevestigend dat de bepalingen van deze overeenkomst niet op het Koninkrijk Denemarken van toepassing zijn,

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1

Doel en toepassingsgebied

Deze overeenkomst heeft tot doel om op basis van wederkerigheid de afgifte van visa voor een voorgenomen verblijf van ten hoogste 90 dagen binnen een periode van 180 dagen aan burgers van de Unie en van Belarus te versoepelen.

Artikel 2

Algemene bepaling

1.   De bij deze overeenkomst geregelde soepeler afgifte van visa geldt voor burgers van de Unie en van Belarus slechts voor zover zij niet zijn vrijgesteld van de visumplicht op grond van de wet- en regelgeving van Belarus, de Unie of de lidstaten, deze overeenkomst of andere internationale overeenkomsten.

2.   Op kwesties die niet onder de bepalingen van deze overeenkomst vallen, zoals de weigering om een visum af te geven, de erkenning van reisdocumenten, het bewijs van voldoende bestaansmiddelen, inreisverboden en uitzettingsmaatregelen, is de nationale wetgeving van Belarus, de nationale wetgeving van de lidstaten of het Unierecht van toepassing.

Artikel 3

Definities

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder:

a)

“lidstaat”: een lidstaat van de Unie, met uitzondering van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk;

b)

“burger van de Unie”: een onderdaan van een lidstaat als bedoeld onder a);

c)

“burger van Belarus”: een onderdaan van de Republiek Belarus;

d)

“visum”: een door een lidstaat of Belarus afgegeven vergunning voor doorreis over of binnenkomst voor een voorgenomen verblijf van ten hoogste 90 dagen binnen een periode van 180 dagen op het grondgebied van de lidstaten of van Belarus;

e)

“legaal verblijvende persoon”:

voor Belarus: een burger van de Unie die op grond van de wetgeving van Belarus gerechtigd is of toestemming heeft om meer dan 90 dagen op het grondgebied van Belarus te verblijven,

voor de Unie: een burger van Belarus die op grond van het Unierecht of nationale wetgeving gerechtigd is of toestemming heeft om meer dan 90 dagen op het grondgebied van een lidstaat te verblijven;

f)

“laissez-passer van de EU”: een document dat door de Unie overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1417/2013 van de Raad (1) aan bepaalde personeelsleden van de instellingen van de Unie wordt afgegeven.

Artikel 4

Bewijsstukken betreffende het doel van de reis

1.   Voor de hieronder genoemde categorieën burgers van de Unie en van Belarus volstaan de volgende documenten als rechtvaardiging van het doel van de reis naar de andere partij:

a)

leden, waaronder permanente leden, van officiële delegaties die op officiële uitnodiging gericht aan een lidstaat, de Unie of Belarus deelnemen aan officiële bijeenkomsten, overlegrondes, onderhandelingen of uitwisselingsprogramma’s of aan evenementen die door intergouvernementele organisaties worden gehouden op het grondgebied van een van de lidstaten of van Belarus:

een brief van een bevoegde instantie van de lidstaat, de Unie of Belarus waarin wordt bevestigd dat de aanvrager lid respectievelijk permanent lid is van de delegatie die naar het grondgebied van de andere partij afreist om deel te nemen aan een hierboven bedoeld evenement, en een kopie van de officiële uitnodiging;

b)

voor naaste familieleden — echtgenoten, kinderen, ouders en personen die ouderlijk gezag uitoefenen, grootouders en kleinkinderen die op bezoek gaan bij burgers van de Unie die legaal in Belarus verblijven, of bij burgers van Belarus die legaal in een lidstaat verblijven, of bij burgers van de Unie die verblijven op het grondgebied van de lidstaat waarvan zij onderdaan zijn, of bij burgers van Belarus die verblijven op het grondgebied van Belarus:

een schriftelijke uitnodiging van de gastheer of -vrouw;

c)

voor zakenlieden en vertegenwoordigers van brancheorganisaties:

een schriftelijke uitnodiging van de ontvangende rechtspersoon of onderneming, organisatie, bureau of filiaal van een dergelijke rechtspersoon of onderneming, nationale of lokale autoriteiten van Belarus of een van de lidstaten, of organisatiecomités van een handels- en industrietentoonstelling, -conferentie of -symposium, gehouden op het grondgebied van Belarus of van een van de lidstaten, die met de instemming wordt gehouden van de bevoegde autoriteiten, overeenkomstig de nationale wetgeving;

d)

voor chauffeurs die internationaal goederen- en personenvervoer tussen Belarus en de lidstaten verzorgen met voertuigen die zijn geregistreerd in de lidstaten of in Belarus:

een schriftelijke uitnodiging van de nationale onderneming of vereniging (vakbond) van vervoerders van Belarus of van een nationale vereniging van vervoerders van een lidstaat die internationaal vervoer over de weg verzorgen, waarin het doel, het traject, de duur en de frequentie van de reizen staan vermeld;

e)

voor het personeel van wagons, koelwagons en locomotieven van internationale treinen die naar Belarus of de lidstaten reizen:

een schriftelijke uitnodiging van de bevoegde spoorwegorganisatie of -maatschappij van Belarus of van een van de lidstaten, waarin het doel, de duur en de frequentie van de reizen staan vermeld;

f)

voor journalisten en het technisch personeel dat hen beroepshalve vergezelt:

een certificaat of ander document van een beroepsorganisatie of van de werkgever van de aanvrager waaruit blijkt dat de betrokkene een gekwalificeerd journalist is en dat de reis is bedoeld om journalistiek werk te verrichten, of waaruit blijkt dat de betrokkene behoort tot het technisch personeel dat de journalist beroepshalve vergezelt;

g)

voor deelnemers aan wetenschappelijke, academische, culturele en artistieke activiteiten, inclusief universitaire en andere uitwisselingsprogramma’s:

een schriftelijke uitnodiging van de gastorganisatie om aan die activiteiten deel te nemen;

h)

voor scholieren, studenten, postdoctoraalstudenten en begeleidende docenten die reizen voor studie- of opleidingsdoeleinden, inclusief in het kader van uitwisselingsprogramma’s en andere schoolgerelateerde activiteiten:

een schriftelijke uitnodiging of een inschrijvingsbewijs van de universiteit, de academie, de instelling, het college of de school waar de betrokkene te gast is, een studentenkaart, of een inschrijvingsbewijs voor de te volgen cursussen;

i)

voor deelnemers aan internationale sportevenementen en personen die hen beroepshalve begeleiden:

een schriftelijke uitnodiging van de gastorganisatie — bevoegde instanties of nationale sportfederaties van de lidstaten of van Belarus, of het Nationaal Olympisch Comité van Belarus of van een van de lidstaten;

j)

voor deelnemers aan officiële uitwisselingsprogramma’s van zustersteden of andere gemeentelijke entiteiten:

een schriftelijke uitnodiging van het hoofd van het stadsbestuur/de burgemeester van deze gemeenten en steden;

k)

voor bezoekers van militaire of civiele begraafplaatsen:

een officieel document waaruit blijkt dat het graf bestaat en blijft voortbestaan en dat er sprake is van een familierelatie of een andere relatie tussen de aanvrager en de overledene;

l)

voor familieleden die een begrafenisplechtigheid bijwonen:

een officieel overlijdenscertificaat en een bevestiging dat er sprake is van een familierelatie of een andere relatie tussen de aanvrager en de overledene;

m)

voor personen die om medische redenen reizen en hun noodzakelijke begeleiders:

een officieel document van de medische instelling waaruit blijkt dat medische behandeling in deze instelling noodzakelijk is en dat de betrokkene onder begeleiding moet reizen, en bewijs van voldoende financiële middelen om de behandeling te betalen;

n)

voor beoefenaars van vrije beroepen die deelnemen aan de internationale tentoonstellingen, conferenties, symposia, studiebijeenkomsten of vergelijkbare evenementen die op het grondgebied van Belarus respectievelijk dat van de lidstaten worden gehouden:

een schriftelijke uitnodiging van de gastorganisatie waaruit blijkt dat de betrokkene deelneemt aan het evenement;

o)

voor vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties die reizen voor opleidingsdoeleinden of deelname aan studiebijeenkomsten of conferenties, bijvoorbeeld in het kader van uitwisselingsprogramma’s:

een schriftelijke uitnodiging van de gastorganisatie, een bevestiging dat de betrokkene de maatschappelijke organisatie vertegenwoordigt en het oprichtingsdocument van de organisatie uit het desbetreffende register, afgegeven door een nationale instantie overeenkomstig de nationale wetgeving;

p)

voor deelnemers aan officiële EU-programma’s voor grensoverschrijdende samenwerking tussen Belarus en de Unie:

een schriftelijke uitnodiging van de gastorganisatie.

2.   De in lid 1 van dit artikel bedoelde schriftelijke uitnodiging bevat de volgende gegevens:

a)

voor de uitgenodigde persoon: voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, staatsburgerschap, paspoortnummer, tijdstip en doel van de reis, aantal inreizen en waar nodig de naam van de kinderen die met de uitgenodigde persoon meereizen;

b)

voor degene die uitnodigt: voor- en achternaam en adres;

c)

voor de rechtspersoon, onderneming of organisatie die uitnodigt: volledige naam en adres en:

indien de uitnodiging afkomstig is van een organisatie of instantie: naam en positie van de persoon die de uitnodiging ondertekent;

indien de uitnodiging afkomstig is van een in een lidstaat of Belarus gevestigde rechtspersoon of onderneming of een bureau of filiaal daarvan: het in de betrokken lidstaat of Belarus wettelijk voorgeschreven registratienummer.

3.   Voor de in lid 1 genoemde categorieën personen worden alle soorten visa afgegeven volgens de vereenvoudigde procedure en zijn geen andere door de wetgeving van de partijen voorgeschreven vormen van motivering, uitnodiging of validering betreffende het doel van de reis nodig.

Artikel 5

Afgifte van meervoudige visa

1.   De diplomatieke en consulaire posten van de lidstaten en van Belarus geven meervoudige visa met een geldigheidsduur van vijf jaar af aan de volgende categorieën personen:

a)

leden van nationale en regionale regeringen en parlementen, constitutionele hoven en hoogste rechterlijke instanties in de uitoefening van hun functie, indien zij bij deze overeenkomst niet zijn vrijgesteld van de visumplicht;

b)

permanente leden van officiële delegaties die op officiële uitnodiging gericht aan de lidstaten, de Unie of Belarus regelmatig deelnemen aan bijeenkomsten, overlegrondes, onderhandelingen of uitwisselingsprogramma’s of aan evenementen die door intergouvernementele organisaties op het grondgebied van Belarus of een van de lidstaten worden gehouden;

c)

echtgenoten, kinderen onder de 21 jaar en kinderen ten laste, ouders en personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, grootouders en kleinkinderen die op bezoek gaan bij burgers van de Unie die legaal in Belarus verblijven, of bij burgers van Belarus die legaal in een lidstaat verblijven of bij burgers van de Unie die verblijven op het grondgebied van de lidstaat waarvan zij onderdaan zijn, of bij burgers van Belarus die verblijven op het grondgebied van Belarus;

d)

zakenlieden en vertegenwoordigers van bedrijfsorganisaties die regelmatig naar Belarus of de lidstaten reizen.

In afwijking van de eerste zin van dit lid wordt, indien de noodzaak of het voornemen om frequent of regelmatig te reizen duidelijk betrekking heeft op een kortere periode, de geldigheidsduur van het meervoudig visum beperkt tot die kortere periode, met name indien:

in het geval van de onder b) bedoelde personen, de duur van de status als permanent lid van een officiële delegatie minder dan vijf jaar bedraagt;

in het geval van de onder c) bedoelde personen, de geldigheidsduur van de vergunning voor legaal verblijf van burgers van Belarus die legaal in een van de lidstaten verblijven of van burgers van de Unie die legaal in Belarus verblijven, minder dan vijf jaar bedraagt;

in het geval van de onder d) bedoelde personen, de duur van de status als vertegenwoordiger van een brancheorganisatie of de arbeidsovereenkomst minder dan vijf jaar bedraagt.

2.   De diplomatieke en consulaire posten van de lidstaten geven meervoudige visa met een geldigheidsduur van één jaar aan de volgende categorieën personen, mits deze in het voorafgaande jaar ten minste één visum hebben verkregen waarvan zij gebruik hebben gemaakt overeenkomstig de wetgeving inzake inreis en verblijf in de bezochte staat:

a)

leden van officiële delegaties die op officiële uitnodiging gericht aan de lidstaat, de Unie of Belarus regelmatig deelnemen aan officiële bijeenkomsten, overlegrondes, onderhandelingen of uitwisselingsprogramma’s of aan evenementen die door intergouvernementele organisaties worden gehouden op het grondgebied van Belarus of een van de lidstaten;

b)

chauffeurs die internationaal goederen- en personenvervoer tussen Belarus en de lidstaten verzorgen met voertuigen die zijn geregistreerd in de lidstaten of in Belarus;

c)

personeel van wagons, koelwagons en locomotieven van internationale treinen die naar Belarus of de lidstaten reizen;

d)

deelnemers aan wetenschappelijke, academische, culturele en artistieke activiteiten, inclusief universitaire en andere uitwisselingsprogramma’s, die regelmatig naar Belarus of de lidstaten reizen;

e)

studenten en postdoctoraalstudenten die regelmatig reizen voor studie- of opleidingsdoeleinden, inclusief in het kader van uitwisselingsprogramma’s;

f)

deelnemers aan internationale sportevenementen en personen die hen beroepshalve begeleiden;

g)

deelnemers aan officiële uitwisselingsprogramma’s van zustersteden en andere gemeentelijke entiteiten;

h)

personen die om medische redenen regelmatig bezoeken moeten afleggen en hun noodzakelijke begeleiders;

i)

beoefenaars van vrije beroepen die deelnemen aan de internationale tentoonstellingen, conferenties, symposia, studiebijeenkomsten of vergelijkbare evenementen;

j)

vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties die regelmatig naar Belarus of de lidstaten reizen voor opleidingsdoeleinden of deelname aan studiebijeenkomsten of conferenties, inclusief in het kader van uitwisselingsprogramma’s;

k)

deelnemers aan officiële EU-programma’s voor grensoverschrijdende samenwerking tussen Belarus en de Unie;

l)

journalisten en het technisch personeel dat hen beroepshalve vergezelt.

In afwijking van de eerste zin van dit lid wordt, indien de noodzaak of het voornemen om frequent of regelmatig te reizen duidelijk betrekking heeft op een kortere periode, de geldigheidsduur van het meervoudig visum beperkt tot die kortere periode.

3.   De diplomatieke en consulaire posten van de lidstaten en van Belarus geven meervoudige visa met een geldigheidsduur van ten minste twee en ten hoogste vijf jaar af aan de in lid 2 bedoelde categorieën personen indien zij in de voorafgaande twee jaar overeenkomstig de wetgeving inzake inreis en verblijf in de bezochte staat gebruik hebben gemaakt van het meervoudig visum voor één jaar, tenzij de noodzaak of het voornemen om frequent of regelmatig te reizen duidelijk betrekking heeft op een kortere periode; in dat geval wordt de geldigheidsduur van het meervoudig visum beperkt tot die kortere periode.

Artikel 6

Vergoedingen voor het behandelen van een visumaanvraag

1.   Voor de behandeling van een visumaanvraag wordt 35 EUR in rekening gebracht. Het hierboven genoemde bedrag kan worden aangepast volgens de procedure van artikel 14, lid 4, van deze overeenkomst.

2.   De lidstaten en Belarus brengen een vergoeding van 70 EUR in rekening voor de behandeling van een visumaanvraag in gevallen waarin de aanvrager erom heeft verzocht dat een besluit over de aanvraag binnen twee dagen na indiening ervan wordt genomen, en het consulaat ermee heeft ingestemd om binnen twee dagen een besluit te nemen.

3.   Onverminderd het bepaalde in lid 4 wordt aan de volgende categorieën personen geen vergoeding in rekening gebracht voor de behandeling van een visumaanvraag:

a)

leden van nationale en regionale regeringen en parlementen, constitutionele hoven en hoogste rechterlijke instanties, indien zij niet uit hoofde van deze overeenkomst zijn vrijgesteld van de visumplicht;

b)

leden, waaronder permanente leden, van officiële delegaties die op officiële uitnodiging gericht aan een lidstaat, de Unie of Belarus deelnemen aan officiële bijeenkomsten, overlegrondes, onderhandelingen of uitwisselingsprogramma’s of aan evenementen die door intergouvernementele organisaties worden gehouden op het grondgebied van Belarus of een van de lidstaten;

c)

naaste familieleden — echtgenoten, kinderen, ouders en personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, grootouders en kleinkinderen van burgers van de Unie die legaal op het grondgebied van Belarus verblijven, of van burgers van Belarus die legaal op het grondgebied van een lidstaat verblijven, of van burgers van de Unie die verblijven op het grondgebied van de lidstaat waarvan zij onderdaan zijn, of van burgers van Belarus die verblijven op het grondgebied van Belarus;

d)

deelnemers aan wetenschappelijke, academische, culturele en artistieke activiteiten, inclusief universitaire en andere uitwisselingsprogramma’s;

e)

scholieren, studenten, postdoctoraalstudenten en begeleidende docenten die reizen voor studie- of opleidingsdoeleinden, inclusief in het kader van uitwisselingsprogramma’s en andere schoolgerelateerde activiteiten;

f)

deelnemers aan internationale sportevenementen en personen die hen beroepshalve begeleiden;

g)

deelnemers aan officiële uitwisselingsprogramma’s van zustersteden en andere gemeentelijke entiteiten;

h)

vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties die reizen voor opleidingsdoeleinden of deelname aan studiebijeenkomsten of conferenties, inclusief in het kader van uitwisselingsprogramma’s;

i)

deelnemers aan officiële EU-programma’s voor grensoverschrijdende samenwerking tussen Belarus en de Unie;

j)

personen met een handicap en degenen die hen begeleiden, indien nodig;

k)

personen die documenten hebben overgelegd waaruit blijkt dat hun reis om humanitaire redenen noodzakelijk is, bijvoorbeeld om een dringende medische behandeling te ondergaan, in welk geval de vrijstelling ook geldt voor degene die de betrokkene begeleidt, of om een begrafenis van een naast familielid bij te wonen of een ernstig ziek naast familielid te bezoeken;

l)

kinderen onder de 12 jaar.

4.   Indien een lidstaat of Belarus bij het afgeven van visa samenwerkt met een externe dienstverlener, mag deze dienstverlener een vergoeding voor de dienstverlening in rekening brengen. Deze dienstverleningsvergoeding moet in verhouding staan tot de kosten die de externe dienstverlener moet maken voor het uitvoeren van zijn taken en mogen ten hoogste 30 EUR bedragen. Waar mogelijk behouden de lidstaten en Belarus voor aanvragers de mogelijkheid rechtstreeks een aanvraag in te dienen bij hun consulaat.

Voor de Unie verricht de externe dienstverlener zijn werkzaamheden overeenkomstig de Visumcode en met eerbiediging van de Belarussische wetgeving.

Voor Belarus verricht de externe dienstverlener zijn werkzaamheden overeenkomstig de Belarussische wetgeving en met eerbiediging van de wetgeving van de EU-lidstaten.

Artikel 7

Duur van de behandeling van een visumaanvraag

1.   De diplomatieke en consulaire posten van de lidstaten en van Belarus nemen binnen tien kalenderdagen na ontvangst van de visumaanvraag en de benodigde bewijsstukken een beslissing over de visumaanvraag.

2.   De periode voor het nemen van een beslissing over een visumaanvraag kan in individuele gevallen worden verlengd tot dertig kalenderdagen, met name wanneer nader onderzoek van de aanvraag nodig is.

3.   De periode voor het nemen van een beslissing over een visumaanvraag kan in dringende gevallen worden beperkt tot twee werkdagen of minder.

Indien aanvragers een afspraak moeten maken voor het indienen van een aanvraag, bedraagt de wachttijd tot de afspraak in de regel ten hoogste twee weken, te rekenen van de datum waarop om de afspraak is verzocht. Onverminderd de vorige zin zorgen externe dienstverleners ervoor dat een visumaanvraag in de regel zonder onnodige vertraging kan worden ingediend.

In gemotiveerde dringende gevallen kan het consulaat aanvragers toestaan hun aanvraag zonder afspraak in te dienen of vindt de afspraak onmiddellijk plaats.

Artikel 8

Vertrek in geval van verloren of gestolen documenten

Burgers van de Unie of Belarus die hun reisdocumenten hebben verloren of van wie de reisdocumenten zijn gestolen tijdens hun verblijf op het grondgebied van Belarus respectievelijk van de lidstaten, kunnen dat grondgebied zonder visum of een andere vergunning verlaten met een geldig reisdocument waarmee de grens mag worden overschreden, en dat is afgegeven door een diplomatieke of consulaire post van de lidstaten respectievelijk Belarus.

Artikel 9

Verlenging van het visum in buitengewone omstandigheden

De geldigheidsduur van het visum van burgers van de Unie en van Belarus die door overmacht het grondgebied van Belarus respectievelijk de lidstaten niet kunnen verlaten binnen de in hun visum vermelde termijn, of ten aanzien van wie er humanitaire redenen bestaan die beletten dat zij het grondgebied van de lidstaten verlaten, wordt overeenkomstig de wetgeving van Belarus of de gastlidstaat kosteloos verlengd met de periode die nodig is tot hun terugkeer naar hun staat van verblijf.

Artikel 10

Diplomatieke paspoorten en laissez-passer van de EU

1.   Burgers van de Unie die houder zijn van een door een lidstaat afgegeven geldig biometrisch diplomatiek paspoort, alsmede houders van een geldig EU-laissez-passer, hebben geen visum nodig voor een inreis in, een uitreis uit of een doorreis over het grondgebied van Belarus.

2.   Burgers van Belarus die houder zijn van een door Belarus afgegeven geldig biometrisch diplomatiek paspoort, hebben geen visum nodig voor een inreis in, een uitreis uit of een doorreis over het grondgebied van de lidstaten.

3.   De in de leden 1 en 2 bedoelde personen mogen ten hoogste 90 dagen binnen een periode van 180 dagen op het grondgebied van Belarus respectievelijk de lidstaten verblijven.

Artikel 11

Territoriale geldigheid van visa

Onder voorbehoud van de regels en voorschriften betreffende de nationale veiligheid van Belarus en van de lidstaten en onder voorbehoud van de regelgeving van de Unie inzake visa met een beperkte territoriale geldigheid, hebben de burgers van de Unie en van Belarus het recht om onder dezelfde voorwaarden als de burgers van Belarus respectievelijk de Unie op het grondgebied van Belarus respectievelijk de lidstaten te reizen.

Artikel 12

Gemengd Comité voor het beheer van de overeenkomst

1.   De partijen richten een Gemengd Comité van deskundigen op (hierna “het comité” genoemd) dat bestaat uit vertegenwoordigers van de Unie en van Belarus.

2.   Het comité heeft met name de volgende taken:

a)

toezicht houden op de uitvoering van deze overeenkomst;

b)

voorstellen doen voor wijzigingen van of toevoegingen aan deze overeenkomst;

c)

geschillen beslechten die voortvloeien uit de interpretatie of de toepassing van de bepalingen van deze overeenkomst.

3.   Het comité komt zo vaak als nodig is op verzoek van een der partijen bijeen, maar ten minste eenmaal per jaar.

4.   Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 13

Verhouding van deze overeenkomst tot bilaterale overeenkomsten tussen de lidstaten en Belarus

Zodra deze overeenkomst in werking treedt, heeft zij voorrang op de bepalingen van bilaterale of multilaterale overeenkomsten of regelingen die zijn gesloten tussen afzonderlijke lidstaten en Belarus, voor zover de bepalingen van die overeenkomsten of regelingen gevolgen voor het toepassingsgebied van deze overeenkomst kunnen hebben of dit kunnen wijzigen.

Artikel 14

Slotbepalingen

1.   Deze overeenkomst wordt door de partijen volgens hun eigen procedures geratificeerd of goedgekeurd en treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum waarop de partijen elkaar ervan in kennis stellen dat de hierboven bedoelde procedures zijn voltooid.

2.   In afwijking van lid 1 van dit artikel treedt deze overeenkomst pas in werking op de datum van de inwerkingtreding van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven, indien dit later is dan de in lid 1 bedoelde datum.

3.   Deze overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd gesloten, tenzij zij wordt opgezegd in overeenstemming met lid 6 van dit artikel.

4.   Deze overeenkomst kan met wederzijdse schriftelijke instemming van de partijen worden gewijzigd. De wijzigingen treden in werking nadat de partijen elkaar in kennis hebben gesteld van de voltooiing van de daartoe vereiste interne procedures.

5.   Elke partij kan deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk schorsen. Het besluit tot schorsing wordt uiterlijk 48 uur vóór de inwerkingtreding ervan meegedeeld aan de andere partij. De partij die de toepassing van deze overeenkomst heeft geschorst, stelt de andere partij onverwijld in kennis van het feit dat de redenen voor die schorsing zijn vervallen zodra dit het geval is.

6.   Elke partij kan deze overeenkomst opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. Deze overeenkomst houdt negentig dagen na de datum van die kennisgeving op van toepassing te zijn.

Gedaan in twee exemplaren in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Kroatische, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische, de Zweedse en de Belarussische taal, alle teksten zijnde gelijkelijk authentiek.

Съставено в Брюксел на осми януари две хиляди и двадесета година.

Hecho en Bruselas, el ocho de enero de dos mil veinte.

V Bruselu dne osmého ledna dva tisíce dvacet.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende januar to tusind og tyve.

Geschehen zu Brüssel am achten Januar zweitausendzwanzig.

Kahe tuhande kahekümnenda aasta jaanuarikuu kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Ιανουαρίου δύο χιλιάδες είκοσι.

Done at Brussels on the eighth day of January in the year two thousand and twenty.

Fait à Bruxelles, le huit janvier deux mille vingt.

Sastavljeno u Bruxellesu osmog siječnja godine dvije tisuće dvadesete.

Fatto a Bruxelles, addì otto gennaio duemilaventi.

Briselē, divi tūkstoši divdesmitā gada astotajā janvārī.

Priimta du tūkstančiai dvidešimtų metų sausio aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszadik év január havának nyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmien jum ta’ Jannar fis-sena elfejn u għoxrin.

Gedaan te Brussel, acht januari tweeduizend twintig.

Sporządzono w Brukseli dnia ósmego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego.

Feito em Bruxelas, em oito de janeiro de dois mil e vinte.

Întocmit la Bruxelles la opt ianuarie două mii douăzeci.

V Bruseli ôsmeho januára dvetisícdvadsať.

V Bruslju, dne osmega januarja leta dva tisoč dvajset.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä tammikuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentä.

Som skedde i Bryssel den åttonde januari år tjugohundratjugo.

Заключана ў горадзе Бруселi восьмага студзеня дзве тысячы дваццатага года.

Image 1


(1)  Verordening (EU) nr. 1417/2013 van de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van de vorm van de door de Europese Unie afgegeven laissez-passer (PB L 353 van 28.12.2013, blz. 26).


PROTOCOL BIJ DE OVEREENKOMST BETREFFENDE DE LIDSTATEN DIE HET SCHENGENACQUIS NIET VOLLEDIG TOEPASSEN

De lidstaten die gebonden zijn door het Schengenacquis maar nog geen Schengenvisa afgeven omdat zij in afwachting zijn van het daarvoor benodigde besluit van de Raad, geven nationale visa af die alleen geldig zijn op hun eigen grondgebied.

Overeenkomstig Besluit nr. 565/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 (1), op grond waarvan Bulgarije, Cyprus, Kroatië en Roemenië sinds 16 juni 2014 kunnen overgaan tot eenzijdige erkenning van de eenvormige visa voor kort verblijf die geldig zijn voor twee of meer binnenkomsten alsmede visa voor verblijf van langere duur en verblijfsvergunningen die zijn afgegeven door de Schengenstaten, van visa met territoriaal beperkte geldigheid die zijn afgegeven door de Schengenlidstaten overeenkomstig de eerste zin van artikel 25, lid 3, van de Visumcode, en nationale visa en verblijfsvergunningen die zijn afgegeven door Bulgarije, Cyprus, Kroatië en Roemenië, als gelijkwaardig met hun nationale visa, niet alleen voor doorreis door, maar ook voor voorgenomen verblijf op hun grondgebied van ten hoogste 90 dagen binnen een periode van 180 dagen, zijn geharmoniseerde maatregelen genomen om de doorreis door en het korte verblijf van houders van Schengenvisa en -verblijfsvergunningen op het grondgebied van de lidstaten die het Schengenacquis nog niet volledig toepassen, te vereenvoudigen.


(1)  Besluit nr. 565/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot instelling van een vereenvoudigde regeling voor de controle van personen aan de buitengrenzen, gebaseerd op de eenzijdige erkenning door Bulgarije, Kroatië, Cyprus en Roemenië van bepaalde documenten als gelijkwaardig met hun nationale visa voor de doorreis over hun grondgebied of een voorgenomen verblijf op hun grondgebied van ten hoogste 90 dagen binnen een periode van 180 dagen en tot intrekking van de Beschikkingen nr. 895/2006/EG en nr. 582/2008/EG (PB L 157 van 27.5.2014, blz. 23).


GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

Betreffende denemarken

De partijen nemen er nota van dat deze overeenkomst niet van toepassing is op de procedures voor de afgifte van visa door de diplomatieke en consulaire diensten van Denemarken.

Daarom is het dienstig dat de autoriteiten van Denemarken en van Belarus onverwijld een bilaterale overeenkomst inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf sluiten die vergelijkbaar is met deze overeenkomst.


GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

Betreffende het verenigd koninkrijk en Ierland

De partijen nemen er nota van dat deze overeenkomst niet van toepassing is op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk en van Ierland.

Daarom is het dienstig dat de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Belarus bilaterale overeenkomsten sluiten inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf.


GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

Betreffende Ijsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein

De partijen nemen nota van de nauwe betrekkingen tussen de Unie en Zwitserland, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die met name voortvloeien uit de Overeenkomsten van 18 mei 1999 en 26 oktober 2004 inzake de wijze waarop die landen worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis.

Daarom is het dienstig dat de autoriteiten van Zwitserland, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Belarus onverwijld bilaterale overeenkomsten inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf sluiten die vergelijkbaar zijn met deze overeenkomst.


GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

Over de samenwerking op het gebied van reisdocumenten

De partijen komen overeen dat het bij artikel 12 van deze overeenkomst opgerichte Gemengd Comité bij het toezicht op de uitvoering van de overeenkomst nagaat welk effect het beveiligingsniveau van de respectieve reisdocumenten heeft op de werking van de overeenkomst. Daartoe komen de partijen overeen elkaar regelmatig op de hoogte te houden van de maatregelen om de wildgroei van reisdocumenten tegen te gaan, de technische aspecten van reisdocumentenbeveiliging te ontwikkelen en de afgifte van reisdocumenten verder te personaliseren.

De lidstaten, de Unie en Belarus geven elkaar onverwijld kennis van de invoering van de nieuwe reisdocumenten of de wijziging van de bestaande reisdocumenten en leggen de specimina van deze reisdocumenten en de beschrijving daarvan over.


GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

Betreffende de harmonisatie van informatie over procedures voor de afgifte van visa voor kort verblijf en over de documenten die moeten worden overgelegd bij het aanvragen van een visum voor kort verblijf

De partijen erkennen het belang van transparantie voor visumaanvragers en zijn van mening dat de volgende maatregelen moeten worden getroffen:

basisinformatie voor aanvragers opstellen over de procedures en voorwaarden voor het aanvragen van een visum voor kort verblijf en de geldigheid ervan;

voor de Unie, ruime bekendheid geven aan de door de Commissie bij Uitvoeringsbesluit C (2014) 2727 van 29 april 2014 aangenomen lijst van bewijsstukken die door visumaanvragers in Belarus moeten worden overgelegd.

De hierboven bedoelde informatie moet duidelijk worden getoond (via informatieborden van consulaten, op websites enz.).


GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

Betreffende het benodigde consulaire personeel voor een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst

De partijen erkennen het belang van een doeltreffende uitvoering van deze overeenkomst en benadrukken de noodzaak van het verstrekken van voldoende consulair personeel door de partijen.

Tegen deze achtergrond komen de partijen overeen dat het bij artikel 12 van deze overeenkomst opgerichte Gemengd Comité toezicht moet houden op de uitvoering door beide partijen van artikel 6, lid 4, en artikel 7 van deze overeenkomst waarin respectievelijk de mogelijkheid voor aanvragers om de aanvragen rechtstreeks bij het consulaat in te dienen, en de duur van de behandeling van visumaanvragen zijn neergelegd.


Top