EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0408

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/408 van de Commissie van 11 maart 2015 inzake uitvoering van artikel 80, lid 7, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot vaststelling van een lijst van stoffen die in aanmerking komen om te worden vervangen Voor de EER relevante tekst

OJ L 67, 12.3.2015, p. 18–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/03/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/408/oj

12.3.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 67/18


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/408 VAN DE COMMISSIE

van 11 maart 2015

inzake uitvoering van artikel 80, lid 7, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot vaststelling van een lijst van stoffen die in aanmerking komen om te worden vervangen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 78, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Werkzame stoffen moeten worden aangeduid als stoffen die in aanmerking komen om te worden vervangen indien zij voldoen aan een of meer criteria van punt 4 van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1107/2009.

(2)

Krachtens artikel 80, lid 7, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 moet de Commissie een lijst opstellen van de in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (2) opgenomen stoffen die voldoen aan de criteria van punt 4 van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1107/2009, hierna „lijst van stoffen die in aanmerking komen om te worden vervangen” genoemd.

(3)

Om een coherent beleid van de Unie te waarborgen betreffende werkzame stoffen die eigenschappen hebben waardoor zij moeten worden aangeduid als stoffen die in aanmerking komen om te worden vervangen en om een gelijke behandeling toe te passen op dergelijke stoffen, moet de Commissie krachtens de overgangsbepalingen van artikel 80, lid 1, in die lijst ook werkzame stoffen opnemen die op grond van Verordening (EG) nr. 1107/2009 zijn goedgekeurd.

(4)

Aan de hand van de informatie in het evaluatieverslag, in de conclusies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (3), of in het ontwerpbeoordelingsverslag en de daarbij behorende addenda en collegiale toetsingsrapporten, of aan de hand van de indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad (4) was het mogelijk te bepalen welke stoffen voldoen aan de criteria van punt 4 van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1107/2009. Deze documenten bieden, in voorkomend geval, informatie betreffende de van toepassing zijnde aanvaardbare dagelijkse inname (Acceptable Daily Intake — ADI), de acute referentiedosis (Acute Reference Dose — ARfD) of het aanvaardbare niveau van blootstelling (Acceptable Operator Exposure Level — AOEL); informatie betreffende de persistente, bioaccumulerende en toxische (persistent, bio-accumulative and toxic — PBT) eigenschappen van de stoffen; informatie betreffende de in punt 4, derde streepje, van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1107/2009 bedoelde kritische effecten, het aandeel niet-werkzame isomeren, de indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 als kankerverwekkend, categorie 1A of 1B, en als giftig voor de voortplanting, categorie 1A of 1B, en de hormoonontregelende eigenschappen. Op basis van die informatie is bepaald dat de in de bijlage bij deze verordening vastgestelde stoffen voldoen aan een of meer van de criteria van punt 4 van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1107/2009. De informatie is geconsolideerd en kan worden teruggevonden via het op de website van de Commissie (5) beschikbare instrument voor het vaststellen van de lijst van stoffen die in aanmerking komen om te worden vervangen.

(5)

De aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) voor de werkzame stoffen 1-methylcyclopropeen, amitrol, diclofop, dimethoaat, ethoprofos, fenamifos, fipronil, fluometuron, haloxyfop-P, metam, oxamyl, sulcotrione en triazoxide is aanzienlijk lager dan die van de meerderheid van de goedgekeurde werkzame stoffen binnen hun respectievelijke groepen stoffen/gebruikscategorieën. De acute referentiedosis (ARfD) voor de werkzame stoffen dimoxystrobin, fenamifos, methomyl en oxamyl is aanzienlijk lager dan die van de meerderheid van de goedgekeurde werkzame stoffen binnen hun respectievelijke groepen stoffen/gebruikscategorieën. Het aanvaardbare niveau van blootstelling (AOEL) voor de werkzame stoffen amitrol, bromadiolon, difenacum, dimethoaat, diquat, ethoprofos, fenamifos, fluquinconazool, metam, sulcotrione, triazoxide en warfarine is aanzienlijk lager dan die van de meerderheid van de goedgekeurde werkzame stoffen binnen hun respectievelijke groepen stoffen/gebruikscategorieën. Het is daarom passend om deze werkzame stoffen op te nemen in de lijst van stoffen die in aanmerking komen om te worden vervangen.

(6)

De werkzame stoffen lufenuron, oxyfluorfen en quinoxyfen voldoen aan de criteria om als persistente en bioaccumulerende stoffen te worden beschouwd. De werkzame stoffen amitrol, bifenthrin, bromuconazool, chloortoluron (niet-gespecificeerde stereochemie), koperverbindingen (de varianten koperhydroxide, koperoxychloride, koperoxide, Bordeauxse pap en tribasisch kopersulfaat), cyproconazool, cyprodinil, difenoconazool, diflufenican, dimoxystrobin, diquat, epoxiconazool, fenbutatinoxide, fludioxonil, flufenacet, fluopicolide, fluquinconazool, haloxyfop-P, imazamox, imazosulfuron, isoproturon, isopyrazam, lenacil, lufenuron, metconazool, metribuzin, metsulfuron-methyl, myclobutanil, nicosulfuron, oxadiazon, oxyfluorfen, paclobutrazool, pirimicarb, prochloraz, propiconazool, propoxycarbazon, prosulfuron, quinoxyfen, tebuconazool, tebufenpyrad, tepraloxydim, triallaat, triasulfuron en ziram voldoen aan de criteria om als persistente en toxische stoffen te worden beschouwd. De werkzame stoffen aclonifen, difenacum, esfenvaleraat, etofenprox, etoxazool, famoxadone, lambda-cyhalothrin, lufenuron, oxyfluorfen, pendimethalin en quinoxyfen voldoen aan de criteria om als bioaccumulerende en toxische stoffen te worden beschouwd. Het is daarom passend om deze werkzame stoffen op te nemen in de lijst van stoffen die in aanmerking komen om te worden vervangen.

(7)

De werkzame stoffen mecoprop en metalaxyl bevatten een aanzienlijk aandeel niet-werkzame isomeren. Het is daarom passend om deze werkzame stoffen op te nemen in de lijst van stoffen die in aanmerking komen om te worden vervangen.

(8)

De werkzame stoffen carbendazim, epoxiconazool, flumioxazine, glufosinaat, linuron, oxadiargyl, quizalofop-P (variant quizalofop-P-tefuryl) en warfarine zijn ingedeeld of moeten worden ingedeeld, overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1272/2008, als giftig voor de voortplanting, categorie 1A of 1B. Het is daarom passend om deze werkzame stoffen op te nemen in de lijst van stoffen die in aanmerking komen om te worden vervangen.

(9)

Aangezien nog geen in punt 3.6.5, eerste alinea, van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1107/2009 bedoelde maatregelen betreffende specifieke wetenschappelijke criteria voor de vaststelling van hormoonverstorende eigenschappen zijn vastgesteld, moet overeenkomstig de derde alinea van dat punt worden vastgesteld of een stof wordt beschouwd dergelijke eigenschappen te hebben. Overeenkomstig die bepaling worden de werkzame stoffen chloortoluron (niet-gespecificeerde stereochemie), dimoxystrobin, epoxiconazool, molinaat, profoxydim, tepraloxydim en thiacloprid geacht hormoonontregelende eigenschappen te hebben die schadelijk kunnen zijn voor de mens. Het is daarom passend om deze werkzame stoffen op te nemen in de lijst van stoffen die in aanmerking komen om te worden vervangen.

(10)

De lidstaten en belanghebbende partijen moeten een redelijke termijn krijgen om zich aan te passen aan de bepalingen van deze verordening.

(11)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Stoffen die in aanmerking komen om te worden vervangen

De in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG opgenomen werkzame stoffen die voldoen aan de criteria van punt 4 van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1107/2009 zijn in de lijst in de bijlage bij deze verordening vastgesteld.

De eerste alinea is krachtens de overgangsmaatregelen van artikel 80, lid 1, ook van toepassing op werkzame stoffen die zijn goedgekeurd op grond van Verordening (EG) nr. 1107/2009.

Artikel 2

Overgangsmaatregelen

Artikel 1 en de bijlage zijn niet van toepassing op aanvragen tot toelating van gewasbeschermingsmiddelen die vóór 1 augustus 2015 zijn ingediend.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 maart 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1.

(2)  Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1).

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/publications/efsajournal.htm

(4)  Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1).

(5)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/index_en.htm


BIJLAGE

 

1-methylcyclopropeen

 

aclonifen

 

amitrol

 

bifenthrin

 

bromadiolon

 

bromuconazool

 

carbendazim

 

chloortoluron (niet-gespecificeerde stereochemie)

 

koperverbindingen (de varianten koperhydroxide, koperoxychloride, koperoxide, Bordeauxse pap en tribasisch kopersulfaat)

 

cyproconazool

 

cyprodinil

 

diclofop

 

difenacum

 

difenoconazool

 

diflufenican

 

dimethoaat

 

dimoxystrobin

 

diquat

 

epoxiconazool

 

esfenvaleraat

 

ethoprofos

 

etofenprox

 

etoxazool

 

famoxadone

 

fenamifos

 

fenbutatinoxide

 

fipronil

 

fludioxonil

 

flufenacet

 

flumioxazine

 

fluometuron

 

fluopicolide

 

fluquinconazool

 

glufosinaat

 

haloxyfop-P

 

imazamox

 

imazosulfuron

 

isoproturon

 

isopyrazam

 

lambda-cyhalothrin

 

lenacil

 

linuron

 

lufenuron

 

mecoprop

 

metalaxyl

 

metam

 

metconazool

 

methomyl

 

metribuzin

 

metsulfuron-methyl

 

molinaat

 

myclobutanil

 

nicosulfuron

 

oxadiargyl

 

oxadiazon

 

oxamyl

 

oxyfluorfen

 

paclobutrazool

 

pendimethalin

 

pirimicarb

 

prochloraz

 

profoxydim

 

propiconazool

 

propoxycarbazon

 

prosulfuron

 

quinoxyfen

 

quizalofop-P (variant quizalofop-P-tefuryl)

 

sulcotrione

 

tebuconazool

 

tebufenpyrad

 

tepraloxydim

 

thiacloprid

 

triallaat

 

triasulfuron

 

triazoxide

 

warfarine

 

ziram


Top