Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Overheidsopdrachten - Overzicht van duidelijke spelregels

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Overheidsopdrachten - Overzicht van duidelijke spelregels

De richtlijn geeft een overzicht inzake het gebruik van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten door bedrijven of personen en de vrijstellingen die toegepast kunnen worden.

SAMENVATTING

In de wetgeving is vastgelegd dat wanneer nationale autoriteiten gebruikmaken van overheidsopdrachten om uit te nodigen tot inschrijving op de levering van werken, leveringen of diensten, zij alle inschrijvers gelijk moeten behandelen en niet tussen hen mogen discrimineren. Ze moeten ook transparant zijn in hun technieken.

Drempels

De regels die van toepassing zijn op overheidsopdrachten moeten nageleefd worden wanneer de betrokken bedragen hoger zijn dan de volgende drempelbedragen:

  • 5 225 000 EUR voor overheidsopdrachten voor werken (van 1.1.2016);
  • 135 000 EUR voor overheidsopdrachten voor leveringen en diensten gegund door aanbestedende diensten die centrale overheidsinstanties zijn (van 1.1.2016);
  • 209 000 EUR voor overheidsopdrachten voor leveringen en diensten gegund door niet-centrale aanbestedende diensten (van 1.1.2016);
  • 750 000 EUR voor overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten.

De European Commissie beoordeelt deze drempelbedragen om de twee jaar om vast te stellen of deze gewijzigd moeten worden in overeenstemming met de internationale verplichtingen van de Europese Unie (EU).

Criteria

De opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige inschrijving die geïdentificeerd wordt, met name op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding. Dit criterium houdt rekening met factoren als algehele kosteneffectiviteit, kwalitatieve, milieu- en sociale aspecten, en handels- en leveringsvoorwaarden.

Innovatie en mkb

In de wetgeving wordt een nieuwe procedure ingevoerd om de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten of werken te bevorderen. Om de deelname van het mkb te bevorderen sporen de nieuwe regels de aanbestedende diensten aan om grote opdrachten in percelen te verdelen.

Waarborgen

EU-landen moeten ervoor zorgen dat marktdeelnemers en hun onderaannemers voldoen aan alle toepasselijke Europese en nationale milieu-, sociale en arbeidsvereisten, collectieve overeenkomsten en de relevante internationale verplichtingen.

De wetgeving verscherpt de bepalingen die betrekking hebben op abnormaal lage inschrijvingen, in het bijzonder om te voorkomen dat werknemersrechten worden misbruikt.

Uitsluitingen

Niets in de richtlijn vereist dat EU-overheidsinstanties diensten uitbesteden die zij zelf willen leveren. Ook is de richtlijn niet van invloed op de socialezekerheidswetgeving van de lidstaten.

De sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten zijn uitgesloten van de richtlijn. In plaats daarvan zijn deze geregeld door Richtlijn 2014/25/EU.

Bovendien kunnen bepaalde sectoren, waaronder elektronische communicatie, onderzoek en ontwikkeling, defensie en veiligheid onder bepaalde voorwaarden uitgesloten worden.

BESLUIT

Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94, van 28.3.2014, blz. 65–242)

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG (BP L 94, van 28.3.2014, blz. 243–374)

Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten (PB L 94, 28.3.2014, blz. 1–64)

Laatste bijwerking 30.09.2015

Top