EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Overheidsopdrachten

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2014/24/EU betreffende overheidsopdrachten

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

Met deze richtlijn worden de aankoopprocedures voor overheidsafnemers vastgesteld.

KERNPUNTEN

In de wetgeving is vastgelegd dat wanneer nationale autoriteiten gebruikmaken van overheidsopdrachten om uit te nodigen tot inschrijving op de levering van werken, leveringen of diensten, zij alle inschrijvers gelijk moeten behandelen en niet tussen hen mogen discrimineren. Ze moeten ook transparant zijn in hun technieken.

Drempelbedragen

De regels die van toepassing zijn op overheidsopdrachten moeten nageleefd worden wanneer de betrokken bedragen hoger zijn dan de volgende drempels:

  • 5 382 000 EUR voor overheidsopdrachten voor werken (vanaf 1 januari 2022);
  • 140 000 EUR voor overheidsopdrachten voor leveringen en diensten gegund door aanbestedende diensten die centrale overheidsinstanties zijn (vanaf 1 januari 2022);
  • 215 000 EUR voor overheidsopdrachten voor leveringen en diensten gegund door niet-centrale aanbestedende diensten (vanaf 1 januari 2022);
  • 750 000 EUR voor overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten.

De Europese Commissie herziet deze drempelbedragen elke twee jaar in overeenstemming met de internationale verplichtingen van de EU.

Criteria

De opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige inschrijving die geïdentificeerd wordt op basis van de laagste prijs of de beste prijs-kwaliteitverhouding. Het kwaliteitscriterium kan betrekking hebben op de algemene kosteneffectiviteit, de technische kwaliteit, de milieu- en sociale aspecten, de handels- en leveringsvoorwaarden enz.

Innovatie en mkb

In de wetgeving wordt een nieuwe procedure ingevoerd om de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten of werken te bevorderen. Om de deelname van het mkb te bevorderen sporen de nieuwe regels de aanbestedende diensten aan om grote opdrachten in percelen te verdelen.

Vrijwaringsbepalingen

EU-lidstaten moeten ervoor zorgen dat aannemers en hun onderaannemers voldoen aan alle toepasselijke EU- en nationale milieu-, sociale en arbeidswetgeving, collectieve overeenkomsten en de relevante internationale verplichtingen.

De wetgeving verschaft regels voor de behandeling van abnormaal lage inschrijvingen, onder meer om te voorkomen dat werknemersrechten worden misbruikt.

Uitzonderingen

Niets in de richtlijn vereist dat EU-overheidsinstanties diensten uitbesteden die zij zelf willen leveren. Ook is de richtlijn niet van invloed op de socialezekerheidswetgeving van de lidstaten.

Opdrachten met betrekking tot de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten zijn uitgesloten van de richtlijn. In plaats daarvan zijn deze geregeld door Richtlijn 2014/25/EU (zie samenvatting).

Bovendien kunnen bepaalde sectoren, waaronder elektronische communicatie en onderzoek en ontwikkeling onder bepaalde voorwaarden uitgesloten worden.

VANAF WANNEER ZIJN DE REGELS VAN TOEPASSING?

De richtlijn moest op 18 april 2016 in nationale wetgeving zijn omgezet.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 65-242)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2014/24/EU werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 243-374)

Zie de geconsolideerde versie.

Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 1-64)

Zie de geconsolideerde versie.

Richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging van Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG (PB L 216 van 20.08.2009, blz. 76-136)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 14.01.2022

Top