EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014D0512-20161221

Consolidated text: Besluit 2014/512/GBVB van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/512/2016-12-21

02014D0512 — NL — 21.12.2016 — 007.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

BESLUIT 2014/512/GBVB VAN DE RAAD

van 31 juli 2014

betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

(PB L 229 van 31.7.2014, blz. 13)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

►M1

BESLUIT 2014/659/GBVB VAN DE RAAD van 8 september 2014

  L 271

54

12.9.2014

►M2

BESLUIT 2014/872/GBVB VAN DE RAAD van 4 december 2014

  L 349

58

5.12.2014

 M3

BESLUIT (GBVB) 2015/971 VAN DE RAAD van 22 juni 2015

  L 157

50

23.6.2015

►M4

BESLUIT (GBVB) 2015/1764 VAN DE RAAD van 1 oktober 2015

  L 257

42

2.10.2015

 M5

BESLUIT (GBVB) 2015/2431 VAN DE RAAD van 21 december 2015

  L 334

22

22.12.2015

 M6

BESLUIT (GBVB) 2016/1071 VAN DE RAAD van 1 juli 2016

  L 178

21

2.7.2016

►M7

BESLUIT (GBVB) 2016/2315 VAN DE RAAD van 19 december 2016

  L 345

65

20.12.2016
▼B

BESLUIT 2014/512/GBVB VAN DE RAAD

van 31 juli 2014

betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren▼M1

Artikel 1

1.  De directe of indirecte aankoop of verkoop van, het direct of indirect verlenen van investeringsdiensten of bijstand bij de uitgifte van, of enige andere handeling met betrekking tot obligaties, aandelen of soortgelijke financiële instrumenten met een looptijd van meer dan 90 dagen die tussen 1 augustus 2014 en 12 september 2014 zijn uitgegeven, of met een looptijd van meer dan 30 dagen die na 12 september 2014 zijn uitgegeven door:

a) belangrijke kredietinstellingen of instellingen voor financieringsontwikkeling die gevestigd zijn in Rusland en die voor meer dan 50 % staatseigendom zijn of die voor meer dan 50 % door de staat worden gecontroleerd met ingang van 1 augustus 2014, als vermeld in bijlage I;

b) elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam gevestigd buiten de Unie en voor meer dan 50 % eigendom van een in bijlage I vermelde entiteit; of

c) elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam handelend namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld in punt b) van dit lid of van een in bijlage I vermelde entiteit;

zijn verboden.

2.  De directe of indirecte aankoop of verkoop van, het direct of indirect verlenen van investerings¬diensten of bijstand bij de uitgifte van, of enige andere handeling met betrekking tot obligaties, aandelen of soortgelijke financiële instrumenten met een looptijd van meer dan 30 dagen die na 12 september 2014 uitgegeven zijn door:

a) in Rusland gevestigde entiteiten die hoofdzakelijk betrokken zijn bij en belangrijke activiteiten ontplooien op het gebied van het ontwerpen, produceren, verkopen of uitvoeren van militaire uitrusting of diensten als vermeld in bijlage II, met uitzondering van entiteiten die actief zijn in de ruimtevaart en op het gebied van kernenergie;

b) in Rusland gevestigde entiteiten die door de staat worden gecontroleerd of die voor meer dan 50 % staatseigendom zijn, met een geraamd totaalvermogen in 2013 van meer dan 1 biljoen Russische roebel en met geraamde inkomsten die voor ten minste 50 % voortkomen uit de verkoop of het vervoer van ruwe aardolie of aardolieproducten met ingang van 12 september 2014, als vermeld in bijlage III;

c) elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam gevestigd buiten de Unie en voor meer dan 50 % eigendom van een entiteit als bedoeld in de punten a) en b); of

d) elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam handelend namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld in punt c) of van een in bijlage II of III vermelde entiteit;

zijn verboden.

▼M2

3.  Het is verboden om na 12 september 2014 direct of indirect enige regeling te treffen met betrekking tot nieuwe leningen of kredieten met een looptijd van meer dan 30 dagen aan enige rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in lid 1 of 2, of om aan een dergelijke regeling deel te nemen, behalve voor leningen of kredieten met een specifiek en schriftelijk vastgelegde doelstelling om te voorzien in financiering voor toegestane directe of indirecte invoer of uitvoer van goederen en niet-financiële diensten tussen de Unie en Rusland en enige andere derde staat, of voor leningen met een specifiek en schriftelijk vastgelegde doelstelling om te zorgen voor noodfinanciering om te beantwoorden aan solvabiliteits- en liquiditeitscriteria voor in de Unie gevestigde rechtspersonen, waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % eigendom zijn van een entiteit als bedoeld in bijlage I.

▼M2

4.  De verbodsbepaling van lid 3 is niet van toepassing op opnemingen of uitbetalingen uit hoofde van een vóór 12 september 2014 gesloten contract, indien:

a) alle voorwaarden voor een dergelijke opneming of uitbetaling:

i) vóór 12 september 2014 zijn overeengekomen, en

ii) niet op of na die datum zijn gewijzigd, en

b) vóór 12 september 2014 een contractuele vervaldag was vastgesteld voor de volledige terugbetaling van alle beschikbaar gestelde tegoeden en voor de annulering van alle verbintenissen, rechten en verplichtingen uit hoofde van het contract.

De voorwaarden voor de opnemingen en uitbetalingen als bedoeld in dit lid omvatten bepalingen betreffende de duur van de aflossingstermijn voor elke opneming of terugbetaling, de toegepaste rentevoet of de methode voor de berekening van de rentevoet, en het maximale bedrag.

▼B

Artikel 2

1.  De directe of indirecte verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van wapens en daarmee verband houdend materieel van alle typen, daaronder begrepen wapens en munitie, militaire voertuigen en uitrusting, paramilitaire uitrusting, en reserveonderdelen daarvoor, aan Rusland door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten of met gebruikmaking van vaartuigen of luchtvaartuigen onder hun vlag, is verboden, ongeacht of deze al dan niet van het grondgebied van de lidstaten afkomstig zijn.

2.  Het is verboden:

a) direct of indirect aan natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in, of voor gebruik in Rusland, technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met militaire activiteiten en met de levering, de fabricage, het onderhoud of het gebruik van wapens en daarmee verband houdend materieel van alle typen, daaronder begrepen wapens en munitie, militaire voertuigen en uitrusting, paramilitaire uitrusting en reserveonderdelen daarvoor;

b) direct of indirect aan personen, entiteiten of lichamen in, of voor gebruik in Rusland, financiering of financiële bijstand te verstrekken in verband met militaire activiteiten, waaronder met name subsidies, leningen en uitvoerkredietverzekeringen of garanties, alsook verzekeringen en herverzekeringen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van wapens en daarmee verband houdend materieel, of voor de verlening van hiermee samenhangende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

3.  De invoer, de aankoop of het vervoer van wapens en daarmee verband houdend materieel van alle typen, daaronder begrepen wapens en munitie, militaire voertuigen en uitrusting, paramilitaire uitrusting en reserveonderdelen daarvoor, uit Rusland door onderdanen van de lidstaten of met gebruikmaking van vaartuigen of luchtvaartuigen onder hun vlag, is verboden.

▼M2

4.  De verbodsbepalingen van de leden 1, 2 en 3 laten de uitvoering van vóór 1 augustus 2014 gesloten contracten of aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering daarvan, alsmede de levering van reserveonderdelen en de verstrekking van diensten voor de instandhouding en veiligheid van binnen de Unie bestaande capaciteiten, onverlet.

▼M4

5.  De in de leden 1 en 3 vastgestelde verbodsbepalingen gelden niet voor:

a) de verkoop, de levering, de overdracht of de uitvoer en de invoer, de aanschaf of het vervoer van hydrazine (CAS 302-01-2) in concentraties van 70 procent of meer;

b) de invoer, de aanschaf of het vervoer van asymmetrisch dimethylhydrazine (CAS 57-14-7);

c) de verkoop, de levering, de overdracht of de uitvoer en de invoer, de aanschaf of het vervoer van monomethylhydrazine (CAS 60-34-4),

voor het gebruik in draagraketten die door Europese lanceerdienstverleners worden bediend, voor lanceringen van Europese ruimteprogramma's of voor het van brandstof voorzien van satellieten door Europese satellietbouwers.

De hoeveelheid uitgevoerde hydrazine wordt berekend overeenkomstig de lancering of lanceringen of de satellieten waarvoor die uitvoer plaatsvindt en bedraagt niet meer dan een totale hoeveelheid van 800 kg voor iedere individuele lancering of satelliet. De hoeveelheid uitgevoerde monomethylhydrazine wordt berekend overeenkomstig de lancering of lanceringen of de satellieten waarvoor die uitvoer plaatsvindt.

6.  De verbodsbepalingen in lid 2 zijn niet van toepassing op het verlenen van technische bijstand, tussenhandeldiensten en andere diensten, en op het verstrekken van financieringsmiddelen of het verlenen van financiële bijstand, in verband met de in lid 5, onder a), b) en c) bedoelde transacties.

7.  De in lid 5, onder a), b) en c), en in lid 6 bedoelde transacties zijn onderworpen aan een door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten vooraf te verlenen vergunning. De lidstaten informeren de Raad terdege over alle gevallen waarin zij een vergunning verlenen. De informatie omvat de details van de overgemaakte bedragen en van het eindgebruik..

▼B

Artikel 3

1.  De directe of indirecte verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, als genoemd in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik ( 1 ) voor militair gebruik in Rusland of voor enige militaire eindgebruiker in Rusland door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten of met gebruikmaking van vaartuigen of luchtvaartuigen onder hun vlag, is verboden, ongeacht of deze al dan niet van het grondgebied van de lidstaten afkomstig zijn.

2.  Het is verboden:

a) direct of indirect aan personen, entiteiten of lichamen in, of voor gebruik in Rusland, technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met de in lid 1 genoemde goederen en technologie en met de levering, de fabricage, het onderhoud en het gebruik van deze goederen en technologie;

b) direct of indirect aan personen, entiteiten of lichamen in, of voor gebruik in Rusland, financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 genoemde goederen en technologie, daaronder begrepen subsidies, leningen en uitvoerkredietverzekeringen, te verstrekken voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van deze goederen en technologie, of voor de levering van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

▼M2

3.  De verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 laten de uitvoering van vóór 1 augustus 2014 gesloten contracten of aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering daarvan, onverlet.

▼M1

Artikel 3a

1.  De directe of indirecte verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik zoals opgenomen in bijlage I van Verordening (EG) nr. 428/2009 aan enige persoon, enige entiteit of enig lichaam in Rusland welke voorkomt in bijlage IV bij dit besluit door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten of met gebruikmaking van vaartuigen of luchtvaartuigen onder hun vlag, is verboden, ongeacht of deze al dan niet van het grondgebied van de lidstaten afkomstig zijn.

2.  Het is verboden:

a) direct of indirect aan enige persoon, enige entiteit of enig lichaam in Rusland die voorkomt in bijlage IV, technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met de in lid 1 genoemde goederen en technologie en met de levering, de fabricage, het onderhoud en het gebruik van deze goederen en technologie;

b) direct of indirect aan enige persoon, enige entiteit of enig lichaam in Rusland die voorkomt in bijlage IV, financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 genoemde goederen en technologie, daaronder begrepen subsidies, leningen en exportkredietverzekeringen, te verstrekken voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van deze goederen en technologie, of voor de levering van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

▼M2

3.  De verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 laten de uitvoering van vóór 12 september 2014 gesloten contracten of aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering daarvan, alsmede de verstrekking van bijstand voor de instandhouding en veiligheid van binnen de Unie bestaande capaciteiten, onverlet.

▼M1

4.  De verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de uitvoer, verkoop, levering of overdracht van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik voor de luchtvaart en voor de ruimtevaart, of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik en voor een niet-militaire eindgebruiker, alsmede voor het onderhoud en de veiligheid van de bestaande civiele nucleaire capaciteit binnen de EU, voor niet-militair gebruik en voor een niet-militaire eindgebruiker.

▼M2

Artikel 4

1.  De directe of indirecte verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van bepaalde apparatuur die kan worden gebruikt voor de onderstaande categorieën exploratie- en productieprojecten in Rusland, ook in zijn exclusieve economische zone en continentaal plat, door onderdanen van de lidstaten, of vanaf het grondgebied van de lidstaten, of met gebruikmaking van vaartuigen of luchtvaartuigen onder de rechtsbevoegdheid van de lidstaten, is onderworpen aan een voorafgaande vergunning verleend door de bevoegde autoriteit van de uitvoerende lidstaat:

a) de exploratie en productie van aardolie in water van meer dan 150 meter diep;

b) de exploratie en productie van aardolie in het offshoregebied ten noorden van de noordpoolcirkel;

c) projecten waarmee potentieel, door middel van hydrofracturering, aardolie gewonnen kan worden uit stoffen die zich bevinden in schalieformaties; het is niet van toepassing op exploratie en productie door schalieformaties heen met het oog op het vinden van of winnen van aardolie uit zich niet in schalie bevindende reservoirs.

De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit lid moeten vallen.

2.  De verstrekking van:

a) technische bijstand of andere diensten die verband houden met de onder lid 1 genoemde apparatuur;

b) financiering of financiële steun voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van de in lid 1 genoemde apparatuur of voor de verstrekking van daarmee verband houdende technische bijstand of opleiding;

is eveneens onderworpen aan een voorafgaande vergunning van de bevoegde autoriteit van de uitvoerende lidstaat.

3.  De bevoegde autoriteiten van de lidstaten verlenen geen vergunning voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van apparatuur of de verstrekking van diensten, als bedoeld in de leden 1 en 2, indien zij vaststellen dat de betreffende verkoop, levering, overbrenging of uitvoer of de betreffende verstrekking van de diensten bestemd is voor één van de in lid 1 bedoelde exploratie- en productiecategorieën.

4.  Lid 3 laat de uitvoering van vóór 1 augustus 2014 gesloten contracten of aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering daarvan, onverlet.

5.  Een vergunning kan verleend worden als de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van de goederen of het verstrekken van diensten, als bedoeld in de leden 1 en 2, noodzakelijk is voor de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben. In naar behoren gerechtvaardigde spoedgevallen kan de verkoop, levering, overdracht of uitvoer of het verstrekken van diensten, als bedoeld in de leden 1 en 2, plaatsvinden zonder voorafgaande vergunning, op voorwaarde dat de uitvoerder de bevoegde overheid daarvan kennis geeft ten laatste vijf werkdagen nadat de verkoop, levering, overdracht of uitvoer of het verstrekken van diensten heeft plaatsgevonden, en daarbij nadere inlichtingen verstrekt over de rechtvaardiging van de verkoop, levering, overdracht of uitvoer of het verstrekken van diensten zonder voorafgaande vergunning.

▼M1

Artikel 4a

▼M2

1.  De directe of indirecte levering van geassocieerde diensten die noodzakelijk zijn voor de onderstaande categorieën exploratie- en productieprojecten in Rusland, ook in zijn exclusieve economische zone en continentaal plat, door onderdanen van de lidstaten, of vanaf het grondgebied van de lidstaten, of met gebruikmaking van vaartuigen of luchtvaartuigen onder de rechtsbevoegdheid van de lidstaten, is verboden:

a) de exploratie en productie van aardolie in water van meer dan 150 meter diep;

b) de exploratie en productie van aardolie in het offshoregebied ten noorden van de noordpoolcirkel;

c) projecten waarmee potentieel, door middel van hydrofracturering, aardolie gewonnen kan worden uit stoffen die zich bevinden in schalieformaties; het is niet van toepassing op exploratie en productie door schalieformaties heen met het oog op het vinden van of winnen van aardolie uit zich niet in schalie bevindende reservoirs.

▼M1

2.  De verbodsbepaling van lid 1 laat de uitvoering van vóór 12 september 2014 gesloten contracten of kaderovereenkomsten of van aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering daarvan, onverlet.

3.  De verbodsbepaling van lid 1 is niet van toepassing wanneer de betrokken diensten noodzakelijk zijn voor de dringende preventie of beperking van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben.

▼B

Artikel 5

Teneinde het effect van de in dit besluit genoemde maatregelen zo groot mogelijk te maken, moedigt de Unie derde landen aan tot het nemen van soortgelijke beperkende maatregelen als die welke in dit besluit worden genoemd.

Artikel 6

Acties van natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen geven geen aanleiding tot aansprakelijkheid van deze betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen, indien zij niet wisten en geen gegronde reden hadden om te vermoeden dat hun acties een inbreuk zouden vormen op de maatregelen in dit besluit.

Artikel 7

1.  Vorderingen in verband met contracten of andere transacties aan de uitvoering waarvan, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, afbreuk is gedaan door de maatregelen die uit hoofde van onderhavig besluit zijn ingesteld, met inbegrip van vorderingen tot schadeloosstelling of soortgelijke vorderingen, zoals een vordering tot schuldvergelijking of een garantievordering, met name een vordering tot verlenging of uitbetaling van een obligatie, garantie of contragarantie, met name een financiële garantie of contragarantie, ongeacht de vorm hiervan, worden niet toegewezen indien deze vorderingen worden ingesteld door:

▼M1

a) entiteiten als bedoeld onder b) of c) van artikel 1, lid 1, en onder c) en d) van artikel 1, lid 2, of welke zijn vermeld in bijlage I, II, III of IV;

▼B

b) elke andere Russische persoon, Russische entiteit of Russisch lichaam; of

c) een persoon, entiteit of lichaam, handelend voor rekening of ten behoeve van een van de in punt a) of punt b), van dit lid bedoelde personen, entiteiten of lichamen.

2.  In elke procedure waartoe een vordering aanleiding geeft, moet het bewijs dat de vordering niet op grond van lid 1 hoort te worden afgewezen, door de eiser worden geleverd.

3.  Dit artikel geldt onverminderd het recht van de personen, entiteiten en lichamen die in lid 1 worden genoemd, op toetsing door de rechter van de rechtmatigheid van de niet-nakoming van de contractuele verplichtingen in overeenstemming met dit besluit.

▼M1

Artikel 8

Het is verboden om bewust of opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of gevolg hebben dat de in de artikelen 1 tot en met 4 a bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild, met inbegrip van het handelen als plaatsvervanger voor de in artikel 1 bedoelde entiteiten.

▼B

Artikel 9

▼M7

1.  Dit besluit is van toepassing tot en met 31 juli 2017.

▼M4

Artikel 2, lid 6, is van toepassing met ingang van 9 oktober 2015.

▼B

2.  Dit besluit wordt voortdurend geëvalueerd. Indien de Raad van oordeel is dat de doelstellingen ervan niet zijn verwezenlijkt, wordt het, in voorkomend geval, herzien of gewijzigd.

3.  De beperkende maatregelen van dit besluit worden uiterlijk op 31 oktober 2014 geëvalueerd, waarbij met name rekening wordt gehouden met de gevolgen ervan en met de door derde staten vastgestelde maatregelen.

Artikel 10

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
▼M1

BIJLAGE I

▼B

LIJST VAN INSTELLINGEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1, ONDER a)

1. SBERBANK

2. VTB BANK

3. GAZPROMBANK

4. VNESHECONOMBANK (VEB)

5. ROSSELKHOZBANK

▼M1
BIJLAGE II

LIJST VAN RECHTSPERSONEN, ENTITEITEN EN LICHAMEN ALS BEDOELD IN Artikel 1, LID 2, ONDER a)

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD
BIJLAGE III

LIJST VAN RECHTSPERSONEN, ENTITEITEN EN LICHAMEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1, LID 2, ONDER b)

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT
BIJLAGE IV

LIJST VAN RECHTSPERSONEN, ENTITEITEN EN LICHAMEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 3a

JSC Sirius (opto-elektronica voor civiele en militaire doeleinden)

OJSC Stankoinstrument (machinebouw voor civiele en militaire doeleinden)

OAO JSC Chemcomposite (materiaal voor civiele en militaire doeleinden)

JSC Kalashnikov (kleine wapens)

JSC Tula Arms Plant (wapensystemen)

NPK Technologii Maschinostrojenija (munitie)

OAO Wysokototschnye Kompleksi (luchtdoelgeschut en pantsersystemen)

OAO Almaz Antey (staatsbedrijf, wapens, munitie, onderzoek)

OAO NPO Bazalt (staatsbedrijf, productie van machines voor de vervaardiging van wapens en munitie)( 1 ) PB L 134 van 29.5.2009, blz. 1.

Top