EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016DC0181

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 8e FINANCIEEL VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over het EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING (ELFPO) BEGROTINGSJAAR 2014

COM/2016/0181 final

Brussel, 6.4.2016

COM(2016) 181 final

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

8e FINANCIEEL VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
over het EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING
(ELFPO)
BEGROTINGSJAAR 2014

{SWD(2016) 111 final}


Inhoud

1.Begrotingsprocedure

1.1.Ontwerpbegroting (OB) 2014

1.2.Vaststelling van de begroting 2014

1.3.Vaststelling van de gewijzigde begrotingen

2.Beheer van de kredieten

2.1.Beheer van de vastleggingskredieten

2.1.1.Elfpo-plattelandsontwikkelingsprogramma's

2.1.2.Technische bijstand

2.2.Beheer van de betalingskredieten

2.2.1.Elfpo-plattelandsontwikkelingsprogramma's

2.2.2.Technische bijstand

3.Uitvoering van de Elfpo-begroting 2014

3.1.Inleiding

3.2.Besteding van de vastleggingskredieten

3.2.1.Elfpo-plattelandsontwikkelingsprogramma's

3.2.2.Technische bijstand

3.3.Besteding van de betalingskredieten

3.3.1.Elfpo-plattelandsontwikkelingsprogramma's

3.3.2.Technische bijstand

3.4.Gedeclareerde uitgaven per as en per maatregel – programmeringsperiode 2007-2013

3.5.Uitvoering van de Elfpo-programma's - programmeringsperiode 2007-2013

1.    Begrotingsprocedure

1.1.    Ontwerpbegroting (OB) 2014

De ontwerpbegroting (OB) 2014 is op 28 juni 2013 door de Commissie vastgesteld en aan de begrotingsautoriteit voorgelegd.

De OB voor het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (Elfpo) overeenkomstig rubriek 2 van het financieel kader 2007-2013 bevatte in totaal 10 340 miljoen EUR aan betalingskredieten. Er zijn voor 2014 geen vastleggingskredieten meer gevraagd omdat de oude programmeringsperiode in 2013 afliep. Voor de nieuwe programmeringsperiode 2014-2020 bevatte de OB 2014 13 987 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en 1 312 miljoen EUR aan betalingskredieten.

Tabel 1

Begrotingsonderdeel

Vastleggingskredieten
(in EUR)

Betalingskredieten
(in EUR)

2007-2013

05.040501 (Programma's voor plattelandsontwikkeling)

-

10 333 305 000

05.040502 (Operationele technische bijstand)

-

6 433 956

2014-2020

05.046001 (Programma's voor plattelandsontwikkeling)

13 970 049 059

1 303 887 960

05.046002 (Operationele technische bijstand)

17 222 000

7 748 500

Op 2 september 2013 heeft de Raad zijn standpunt over de OB 2014 vastgesteld. De betalingskredieten voor de Elfpo-programma's waren daarin ten opzichte van de OB van de Commissie met 4,6 miljoen EUR verlaagd voor de oude programmeringsperiode en met 50 miljoen EUR voor de nieuwe programmeringsperiode, terwijl niet was getornd aan de vastleggingskredieten. Op 23 oktober 2013 heeft het Europees Parlement zijn standpunt vastgesteld, waarin het terugkeerde naar het oorspronkelijke voorstel van de Commissie. De bemiddelingsprocedure heeft geresulteerd in een akkoord tussen de twee instellingen. Op 12 november 2013 zijn de Raad en het Europees Parlement het eens geworden over een compromispakket.

1.2.    Vaststelling van de begroting 2014

Op 20 november 2013 is de OB door het Parlement goedgekeurd. De goedgekeurde Elfpo-begroting van hoofdstuk 05 04 bevatte voor de programmeringsperiode 2007-2013 betalingskredieten ten bedrage van 10 336 miljoen EUR en voor de periode 2014-2020 vastleggingskredieten en betalingskredieten ten bedrage van respectievelijk 13 987 miljoen EUR en 1 275 miljoen EUR.

Tabel 2

Begrotingsonderdeel

Vastleggingskredieten
(in EUR)

Betalingskredieten
(in EUR)

05.040501 (Programma's voor plattelandsontwikkeling 2007-2013)

-

10 329 896 149

05.040502 (Technische bijstand 2007-2013)

-

6 433 956

05.046001 (Programma's voor plattelandsontwikkeling 2014-2020)

13 970 049 059

1 267 275 423

05.046002 (Technische bijstand 2014-2020)

17 222 000

7 748 500

1.3.    Vaststelling van de gewijzigde begrotingen

Gewijzigde begroting nr. 2 is op 17 december 2014 vastgesteld. Daarbij zijn de betalingskredieten voor de plattelandsontwikkelingsprogramma's 2014-2020 met 20 miljoen EUR verlaagd.

2.    Beheer van de kredieten

2.1.    Beheer van de vastleggingskredieten

2.1.1.    Elfpo-plattelandsontwikkelingsprogramma's

De begroting 2014 bevatte geen vastleggingskredieten voor de Elfpo-programma's 2007-2013, maar wel vastleggingskredieten voor het Elfpo 2014-2020 ten bedrage van in totaal 13 970 miljoen EUR.

Tabel 3

Beheer van de vastleggingskredieten in 2014 – Elfpo

Begrotingsonderdeel

05.040501

(in EUR)

Begrotingsonderdeel

05.046001

(in EUR)

Kredieten aan het begin van 2014

-

13 970 049 059

Overdracht uit 2013

-

0

Kredieten beschikbaar in 2014

-

13 970 049 059

Kredieten gebruikt in 2014

-

3 294 627 697

2.1.2.    Technische bijstand

In artikel 51, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1305/2013 is bepaald dat het Elfpo tot 0,25 % van zijn jaarlijkse toewijzing kan gebruiken om op initiatief van de Commissie de acties op het gebied van technische bijstand te financieren die nodig zijn voor de uitvoering van het plattelandsontwikkelingsbeleid, en met name de kosten voor de oprichting en de werking van het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling en van het netwerk van het Europees Partnerschap voor Innovatie (EIP). In de begroting van 2014 was daarvoor in eerste instantie 17,2 miljoen EUR beschikbaar. Daarvan is 0,7 miljoen EUR overgebracht naar andere begrotingsrubrieken. Eind 2014 was daarvan in totaal 11,9 miljoen EUR vastgelegd.

2.2.    Beheer van de betalingskredieten

2.2.1.    Elfpo-plattelandsontwikkelingsprogramma's

Voor de programma's 2007-2013 bevatte de goedgekeurde begroting 2014 betalingskredieten ten bedrage van 10 330 miljoen EUR. Daarnaast was 149,9 miljoen EUR aan bestemmingsontvangsten beschikbaar die van 2013 waren overgedragen dan wel in de loop van het jaar waren geïnd. In de loop van het jaar bleek uit de monitoring van de uitvoering van de begroting en uit de analyse van de ramingen van de lidstaten dat een extra bedrag van 536,4 miljoen EUR aan betalingskredieten nodig was. Dit bedrag is gefinancierd met overschrijvingen uit de begrotingsonderdelen voor de programma's en technische bijstand voor 2014-2020.

Het totale bedrag dat in 2014 voor Elfpo-programma's van 2007-2013 aan de lidstaten is betaald, kwam uit op 10 947 miljoen EUR. Een bedrag van 69 miljoen EUR aan bestemmingsontvangsten is automatisch overgedragen naar 2015.

Voor de programma's 2014-2020 bevatte de goedgekeurde begroting betalingskredieten ten bedrage van 1 267 miljoen EUR. Van dit bedrag is in 2014 door de late vaststelling van nieuwe plattelandsontwikkelingsprogramma's slechts 225 miljoen EUR besteed. De rest is deels beschikbaar gesteld voor oude programma's (532 miljoen EUR) en deels opgenomen in de overschrijving aan het eind van het jaar (490 miljoen EUR) of in gewijzigde begroting nr. 2/2014 (20 miljoen EUR).

Tabel 4

Beheer van de betalingskredieten in 2014

(in EUR)

Elfpo 2007-2013

Begrotingsonderdeel 05.040501

Kredieten aan het begin van 2014

10 329 896 149

Bestemmingsontvangsten overgedragen uit 2013

80 494 135

Bestemmingsontvangsten geïnd in 2014

69 413 811

Overschrijvingen uit de onderdelen voor POP's en TB 2014-2020

536 390 000

Kredieten beschikbaar in 2014

11 016 194 095

Kredieten gebruikt in 2014

10 947 350 314

Elfpo 2014-2020

Begrotingsonderdeel 05.046001

Kredieten aan het begin van 2014

1 267 275 423

Overschrijving naar programma's 2007-2013

- 532 190 000

Gewijzigde begroting nr. 2/2014

- 20 000 000

Overschrijving eind van het jaar

- 490 090 023

Kredieten beschikbaar in 2014

224 995 400

Kredieten gebruikt in 2014

224 989 886

2.2.2.    Technische bijstand

De totale betalingskredieten in de begroting 2014 bedroegen 14,2 miljoen EUR. Van dit bedrag had 6,4 miljoen EUR betrekking op de nog te dekken financieringsbehoeften van 2007-2013 (de nog af te wikkelen verplichtingen van begrotingsonderdeel 05.040502), terwijl 7,7 miljoen EUR bedoeld was voor technische bijstand in de nieuwe periode (onderdeel 05.046002). Aan het eind van het jaar kwamen de totale betalingen uit op 8,4 miljoen EUR, terwijl 4,2 miljoen EUR is overgebracht naar en gebruikt voor de versterking van de programma's van 2007-2013.

3.    Uitvoering van de Elfpo-begroting 2014

3.1.    Inleiding

De laatste vastleggingen van de programmeringsperiode 2007-2013 zijn gedaan in begrotingsjaar 2013. Wat de betalingen betreft, bleef het bestedingstempo bij plattelandsontwikkelingsprogramma's in 2014 hoog, ook al werden de uitgavendeclaraties bij een aantal programma's niet volledig vergoed vanwege de toepassing van de 95 %-plafonnering. De uitgaven over 2014 bedroegen 83,5 % van de uitgaven over 2012, het jaar met de hoogste uitgaven in die programmeringsperiode.

3.2.    Besteding van de vastleggingskredieten

3.2.1.    Elfpo-plattelandsontwikkelingsprogramma's

In 2014 waren alleen vastleggingskredieten beschikbaar voor de Elfpo-programma's 2014-2020. De goedgekeurde begroting 2014 bevatte 13 970 miljoen EUR aan kredieten, maar door de late goedkeuring van de programma's kon niet het volledige bedrag worden vastgelegd. Daardoor was het voor de niet goedgekeurde programma's nodig om de toewijzingen te herprogrammeren dan wel, als aan de eisen van Verordening (EU) nr. 966/2012 was voldaan, de corresponderende kredieten over te dragen naar 2015.

Tabel 5 geeft een overzicht van de bedragen die zijn toegewezen bij Verordening (EU) nr. 1305/2013 van 17 december 2013 als gewijzigd bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/791 van de Commissie van 27 april 2015 (d.w.z inclusief de herprogrammering) voor de nieuwe Elfpo-programma's en de bedragen die per lidstaat in 2014 zijn vastgelegd.

Tabel 5

Verordening (EU) nr. 1305/2013 versus de eind 2014 vastgelegde bedragen

Begrotingsonderdeel 05.046001

 

(in EUR)

LS

Verordening (EU) nr. 1305/2013:

EU-middelen 2014

Voor vastlegging in 2014 overgedragen bedragen

In begrotingsjaar 2014 vastgelegde bedragen

 

(a)

(b)

(c=a+b)

AT

557 806 503

-

557 806 503

BE

40 855 562

-

-

BG

-

-

-

CY

-

-

-

CZ

-

-

-

DE

664 601 903

-

234 970 693

DK

90 287 658

-

90 287 658

EE

103 626 144

-

-

ES

-

-

-

FI

335 440 884

-

332 522 548

FR

4 353 019

-

-

GR

-

-

-

HR

-

-

-

HU

-

-

-

IE

-

-

-

IT

-

-

-

LT

230 392 975

-

-

LU

-

-

-

LV

138 327 376

-

-

MT

-

-

-

NL

87 118 078

-

-

PL

1 569 517 638

-

1 569 517 638

PT

577 031 070

-

509 522 657

RO

-

-

-

SE

-

-

-

SI

118 678 072

-

-

SK

   271 154 575

-

-

UK

475 531 544

-

-

Totaal

5 264 723 001

-

3 294 627 697

3.2.2.    Technische bijstand

Tabel 6 vermeldt de vastleggingskredieten voor technische bijstand die in 2014 zijn gebruikt. Het grootste deel ervan heeft betrekking op het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling.

Tabel 6

Technische bijstand – besteding van de vastleggingskredieten

Begrotingsonderdeel 05.046002

(in EUR)

Omschrijving

Vastgelegd bedrag

Contactpunt van het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO)

4 000 000

Deskundigengroepen/Coördinatiecomité/seminars (ENPO)

1 087 693

EIP (website en netwerkfaciliteit)

2 569 923

Informatietechnologie

1 927 013

Bescherming van symbolen

290 443

Evenementen

1 000 000

Europees evaluatienetwerk (helpdesk en deskundigencomités)

993 950

Totaal

11 869 022

3.3.    Besteding van de betalingskredieten

3.3.1.    Elfpo-plattelandsontwikkelingsprogramma's

Voor de programmeringsperiode 2007-2013 zijn alle betalingskredieten van de goedgekeurde begroting 2014 besteed (10 330 miljoen EUR). Extra betalingen van 81 miljoen EUR en 536,4 miljoen EUR zijn gedaan met respectievelijk kredieten uit de bestemmingsontvangsten en met overschrijvingen uit de onderdelen voor technische bijstand (05.040502 en 05.046002) en uit het onderdeel voor de nieuwe programma's (05.046001). Eind 2014 was in totaal 10 947 miljoen EUR betaald voor de Elfpo-programma's 2007-2013. Een bedrag van 68,8 miljoen EUR aan bestemmingsontvangsten is overgedragen naar 2015.

Voor de programmeringsperiode 2014-2020 is alleen de voorfinanciering betaald. Daarmee was een bedrag van 225 miljoen EUR gemoeid.

In tabel 7 zijn de betalingen van 2014 uitgesplitst naar declaratieperiode.

Tabel 7

Betalingen van 2014 voor Elfpo-plattelandsontwikkelingsprogramma's (in miljoen EUR)

2007-2013

2014-2020

Onderdeel 05.040501

Onderdeel 05.046001

Vergoeding betalingsaanvragen K3 2013

2,61

-

Vergoeding betalingsaanvragen K4 2013

4 927,28

-

Vergoeding betalingsaanvragen K1 2014

2 101,38

-

Vergoeding betalingsaanvragen K2 2014

1 711,84

-

Vergoeding betalingsaanvragen K3 2014

2 204,24

-

Voorfinanciering 2014-2020

-

224,99

Totaal 2014

10 947,35

224,99

Voor de programma's van 2007-2013 is het maandelijks verbruik van de betalingskredieten gedurende het jaar (januari tot en met december 2014) weergegeven in de grafiek hieronder. Het bestedingspatroon hangt samen met het tijdschema voor de toezending van de vier betalingsdeclaraties (31 januari, 30 april, 31 juli en 10 november voor de betalingsaanvragen over respectievelijk K4 2013, K1 2014, K2 2014 en K3 2014) zoals bepaald in artikel 22, lid 2, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 908/2014 van de Commissie.

Bij de programma's van 2014-2020 zijn alle voorschotten (225 miljoen EUR) in december 2014 betaald.

In de grafiek is het maandelijks verbruik van de betalingskredieten weergegeven. Het betalingspatroon is beïnvloed door een schaarste aan liquide middelen waardoor in het eerste deel van 2014 (januari tot en met juni) en aan het einde van het jaar bij de uitbetaling van een aantal vergoedingen vertraging is ontstaan.

Grafiek 1

Onderstaande tabel 8a bevat een overzicht van de bedragen die de Commissie in begrotingsjaar 2014 heeft betaald voor de programma's van 2007-2013, uitgesplitst naar lidstaat en declaratieperiode. Bij het totale betaalde bedrag van 10 947 miljoen EUR gaat het uitsluitend om tussentijdse betalingen.

Tabel 8a

Verrichte betalingen in de periode 1.1.2014 - 31.12.2014

 

Begrotingsonderdeel 05.040501

 

(in EUR)

LS

K3 2013

K4 2013

K1 2014

K2 2014

K3 2014

Totaal

AT

0

244 873 999

0

0

0

244 873 999

BE

0

2 689 192

3 244 454

9 266 757

1 427 705

16 628 109

BG

0

284 557 645

24 550 102

27 675 831

56 967 049

393 750 627

CY

0

13 267 957

1 055 853

4 586 052

3 988 489

22 898 351

CZ

0

41 674 370

187 320 552

54 253 139

0

283 248 060

DE

0

477 758 847

119 748 265

96 522 148

223 278 056

917 307 316

DK

0

22 147 611

19 064 163

20 158 227

21 937 263

83 307 265

EE

0

19 809 432

42 326 220

0

0

62 135 652

EL

0

297 262 410

28 283 661

54 263 779

169 354 762

549 164 613

ES

0

495 902 738

147 877 593

103 782 522

216 625 787

964 188 641

FI

0

56 934 909

0

0

0

56 934 909

FR

0

351 132 742

165 867 656

139 255 349

141 896 984

798 152 731

HU

0

171 302 480

121 740 056

110 912 819

146 395 713

550 351 068

IE

0

0

0

0

0

0

IT

51 734

634 840 721

128 549 026

211 279 181

229 312 537

1 204 033 199

LT

0

22 936 917

119 899 042

49 775 609

39 769 642

232 381 211

LU

0

1 287 916

0

0

0

1 287 916

LV

0

51 845 146

6 941 296

0

0

58 786 443

MT

0

4 949 774

527 688

2 451 135

3 482 391

11 410 988

NL

0

24 827 909

19 292 515

44 919 341

21 976 313

111 016 078

PL

0

626 415 545

392 425 430

335 987 350

345 944 778

1 700 773 103

PT

913 213

210 553 953

154 826 061

139 415 532

177 413 253

683 122 011

RO

0

345 989 125

172 531 090

107 792 851

196 529 406

822 842 472

SE

0

178 628 972

34 930 716

7 714 548

0

221 274 236

SI

0

54 749 783

17 568 160

33 916 658

11 856 850

118 091 451

SK

0

79 574 145

25 024 890

25 142 009

18 604 336

148 345 380

UK

1 646 288

211 369 622

167 784 553

132 767 523

177 476 500

691 044 486

Totaal

2 611 235

4 927 283 862

2 101 379 040

1 711 838 362

2 204 237 814

10 947 350 314

Voor de in 2014 goedgekeurde programma's 2014-2020 is 224,99 miljoen EUR aan voorschotten betaald. Tabel 8b geeft een uitsplitsing naar lidstaat.

Tabel 8b

Voorfinanciering 2014-2020 betaald in de periode 1.1.2014 - 31.12.2014

(in EUR)

Begrotingsonderdeel 05.046001

LS

Bedrag

AT

39 375 519,97

BE

-

BG

-

CY

-

CZ

-

DE

15 994 705,09

DK

6 294 006,90

EE

-

ES

-

FI

23 596 993,38

FR

-

GR

-

HR

-

HU

-

IE

-

IT

-

LT

-

LU

-

LV

-

MT

-

NL

-

PL

85 982 808,14

PT

53 745 852,35

RO

-

SE

-

SI

-

SK

-

UK

-

Totaal

224 989 885,83

In tabel 9 worden per lidstaat de betalingen in 2014 voor Elfpo 2007-2013 vergeleken met die van 2013. De totale betalingen zijn gedaald met 15,5 % (10,95 miljard EUR tegen 12,95 miljard EUR).

Tabel 9

Betalingen aan de lidstaten – vergelijking 2014 ten opzichte van 2013

 

 

 

LS

2013

2014

Verschil 2014 t.o.v. 2013

Tussent. bet.

Voorfinanciering

Totaal

Tussent. bet.

Voorfinanciering

Totaal

(in EUR)

(in %)

AT

526 926 131

-

526 926 131

244 873 999

-

244 873 999

-282 052 131

-53,53%

BE

52 721 009

-

52 721 009

16 628 109

-

16 628 109

-36 092 900

-68,46%

BG

396 641 691

-

396 641 691

393 750 627

-

393 750 627

-2 891 064

-0,73%

CY

23 033 218

-

23 033 218

22 898 351

-

22 898 351

-134 866

-0,59%

CZ

373 075 923

-

373 075 923

283 248 060

-

283 248 060

-89 827 863

-24,08%

DE

1 267 359 343

-

1 267 359 343

917 307 316

-

917 307 316

-350 052 027

-27,62%

DK

62 519 910

-

62 519 910

83 307 265

-

83 307 265

20 787 355

33,25%

EE

127 044 772

-

127 044 772

62 135 652

-

62 135 652

-64 909 120

-51,09%

EL

225 793 111

-

225 793 111

549 164 613

-

549 164 613

323 371 502

143,22%

ES

1 038 317 781

-

1 038 317 781

964 188 641

-

964 188 641

-74 129 140

-7,14%

FI

340 230 873

-

340 230 873

56 934 909

-

56 934 909

-283 295 964

-83,27%

FR

998 803 101

-

998 803 101

798 152 731

-

798 152 731

-200 650 370

-20,09%

HU

491 234 841

-

491 234 841

550 351 068

-

550 351 068

59 116 226

12,03%

IE

256 972 589

-

256 972 589

0

-

0

-256 972 589

-100,00%

IT

1 275 133 647

-

1 275 133 647

1 204 033 199

-

1 204 033 199

-71 100 448

-5,58%

LT

252 927 822

-

252 927 822

232 381 211

-

232 381 211

-20 546 611

-8,12%

LU

10 094 904

-

10 094 904

1 287 916

-

1 287 916

-8 806 989

-87,24%

LV

184 032 828

-

184 032 828

58 786 443

-

58 786 443

-125 246 385

-68,06%

MT

9 682 192

-

9 682 192

11 410 988

-

11 410 988

1 728 796

17,86%

NL

99 485 140

-

99 485 140

111 016 078

-

111 016 078

11 530 938

11,59%

PL

1 820 972 541

-

1 820 972 541

1 700 773 103

-

1 700 773 103

-120 199 438

-6,60%

PT

656 450 463

-

656 450 463

683 122 011

-

683 122 011

26 671 547

4,06%

RO

1 191 637 130

-

1 191 637 130

822 842 472

-

822 842 472

-368 794 658

-30,95%

SE

182 871 555

-

182 871 555

221 274 236

-

221 274 236

38 402 681

21,00%

SI

126 635 115

-

126 635 115

118 091 451

-

118 091 451

-8 543 663

-6,75%

SK

197 308 952

-

197 308 952

148 345 380

-

148 345 380

-48 963 572

-24,82%

UK

763 498 948

-

763 498 948

691 044 486

-

691 044 486

-72 454 462

-9,49%

Totaal

12 951 405 528

0

12 951 405 528

10 947 350 314

0

10 947 350 314

-2 004 055 214

-15,47 %

3.3.2.    Technische bijstand

De begroting 2014 bevatte betalingskredieten ten bedrage van 6,4 miljoen EUR voor de programma's van 2007-2013 en 7,7 miljoen EUR voor de programma's van 2014-2020. Een deel van deze kredieten is overgeschreven om de nodige betalingen te kunnen verrichten voor de Elfpo-plattelandsontwikkelingsprogramma's 2007-2013: 0,8 miljoen EUR uit de oude programmeringsperiode en 3,4 miljoen EUR uit de nieuwe programmeringsperiode.

In tabel 10 zijn de betalingen gegroepeerd per hoofdactiviteit. Het grootste deel ervan heeft betrekking op het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling.

Tabel 10

Technische bijstand – besteding van de betalingskredieten

Omschrijving

Betaald bedrag

Begrotingsonderdeel 05.040502

(in EUR)

Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (contactpunten, deskundigengroepen, coördinatiecomité, seminars etc.)

2 333 316

Europees evaluatienetwerk (deskundigencomités, bijeenkomsten etc.)

21 426

Europees Partnerschap voor innovatie (EIP) 

988 626

Informatietechnologie

1 424 401

Bescherming van EU-symbolen

308 241

Totaal 05.040502

5 076 010

Begrotingsonderdeel 05.046002

(in EUR)

Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (contactpunten, deskundigengroepen, coördinatiecomité, seminars etc.)

1 076 857

Europees evaluatienetwerk (deskundigencomités, bijeenkomsten etc.)

64 594

Europees Partnerschap voor innovatie (EIP)

1 099 903

Informatietechnologie

694 133

Evenementen

400 000

Totaal 05.046002

3 335 487

Totaal technische bijstand

8 411 497

3.4.    Gedeclareerde uitgaven per as en per maatregel – programmeringsperiode 2007-2013 

Tabel 11 geeft een overzicht van de betalingsdeclaraties van de lidstaten per as/maatregel voor plattelandsontwikkeling in 2014 (K4 2013 tot en met K3 2014) voor de programma's van 2007-2013, de cumulatieve gedeclareerde uitgaven van 2007 tot en met 2013 (K4 2006 tot en met K3 2014) en de financieringsplannen van de Elfpo-programma's (2007-2013: EU27).

In 2014 is opnieuw het meeste geld voor Elfpo 2007-2013 naar as 2 gevloeid (43,7 %), gevolgd door as 1 met 32,1 %, as 3 met 13,5 % en as 4 met 8,9 %. Ook al worden de verschillen bij drie assen kleiner, toch wijkt deze verdeling van de uitgaven nog af van die van de financieringsplannen voor de programmeringsperiode 2007-2013 (32,6 %, 46,0 %, 13,2 % en 6,2 % voor respectievelijk as 1 tot en met as 4).

Bij de maatregelen van as 2 gaat het voornamelijk om jaarlijkse betalingen (bijvoorbeeld voor agromilieumaatregelen), terwijl as 1, as 3 en in mindere mate as 4 vooral uit meerjarige maatregelen bestaan, waarvoor langere goedkeurings- en uitvoeringstrajecten gelden (bijv. investeringsprojecten).Tabel 11

Gedeclareerde uitgaven Elfpo over 2014 (K4 2013 t/m K3 2014) en totale cumulatieve uitgaven (K4 2006 t/m K3 2014)

vergeleken met de financieringsplannen

 

Gedeclareerde uitgaven 2014 (K4 2013 t/m K3 2014)

Cumulatieve gedeclareerde uitgaven (K4 2006 t/m K3 2014)

Financieringsplannen 2007-2013

Elfpo as/maatregel

(mln. EUR)

(%)

(mln. EUR)

(%)

(mln. EUR)

(%)

111 Acties op het gebied van beroepsopleiding ...

136,4

1,1 %

655,0

0,8 %

928,5

1,0 %

112 Vestiging van jonge landbouwers

286,2

2,4 %

2 382,4

3,1 %

2 949,3

3,1 %

113 Vervroegde uittreding

335,0

2,8 %

2 386,9

3,1 %

2 459,1

2,6 %

114 Gebruik van adviesdiensten

21,9

0,2 %

111,2

0,1 %

167,2

0,2 %

115 Oprichting van diensten ter ondersteuning …

4,0

0,0 %

28,8

0,0 %

46,9

0,0 %

121 Modernisering van landbouwbedrijven

1 386,2

11,5 %

9 589,6

12,3 %

11 888,4

12,4 %

122 Verbetering van de economische waarde ...

44,2

0,4 %

255,4

0,3 %

356,4

0,4 %

123 Verhoging van de toegevoegde waarde van …

519,8

4,3 %

3 510,8

4,5 %

5 307,3

5,5 %

124 Samenwerking voor de ontwikkeling van ...

45,3

0,4 %

158,6

0,2 %

284,5

0,3 %

125 Infrastructuur voor de ontwikkeling ...

779,5

6,4 %

3 117,9

4,0 %

4 677,4

4,9 %

126 Herstel van agrarisch productiepotentieel

128,5

1,1 %

477,1

0,6 %

686,8

0,7 %

131 Voldoen aan op comm. regelgeving gebaseerde ...

2,2

0,0 %

61,8

0,1 %

67,0

0,1 %

132 Deelname door landbouwers aan ...

14,3

0,1 %

79,6

0,1 %

113,6

0,1 %

133 Activiteiten o.g.v. voorlichting en ...

23,2

0,2 %

89,9

0,1 %

144,9

0,2 %

141 Semizelfvoorzieningsbedrijven

84,1

0,7 %

693,8

0,9 %

802,1

0,8 %

142 Producentengroeperingen

34,5

0,3%

187,5

0,2%

246,5

0,3%

143 Rechtstreekse betaling (BG + RO)

1,8

0,0%

8,9

0,0%

15,8

0,0%

144 Bedrijven die worden geherstructureerd

32,7

0,3%

179,6

0,2%

191,0

0,2%

As 1

3 879,8

32,1%

23 974,8

30,8%

31 332,7

32,6%

211 Betalingen voor natuurlijke handicaps ...

613,2

5,1%

6 878,8

8,8%

6 810,9

7,1%

212 Betalingen aan landbouwers in andere ...

774,1

6,4%

7 131,2

9,1%

7 718,4

8,0%

213 Natura 2000-betalingen en ...

44,4

0,4%

210,3

0,3%

274,9

0,3%

214 Agromilieubetalingen

2 937,2

24,3%

21 536,3

27,6%

23 522,9

24,5%

215 Dierenwelzijnsbetalingen

242,9

2,0%

641,8

0,8%

891,5

0,9%

216 Niet-productieve investeringen

131,2

1,1%

459,9

0,6%

584,2

0,6%

221 Eerste bebossing van landbouwgrond

184,8

1,5%

1 410,4

1,8%

1 630,2

1,7%

222 Eerste totstandbrenging van ...

0,3

0,0%

0,9

0,0%

8,9

0,0%

223 Eerste bebossing van andere ...

22,4

0,2%

138,4

0,2%

204,1

0,2%

224 Natura 2000-betalingen

16,7

0,1%

49,8

0,1%

72,1

0,1%

225 Bosmilieubetalingen

13,1

0,1%

54,0

0,1%

106,7

0,1%

226 Herstel van bosbouwpotentieel en ...

183,1

1,5%

1 145,3

1,5%

1 637,2

1,7%

227 Niet-productieve investeringen

124,0

1,0%

504,4

0,6%

733,7

0,8%

As 2

5 287,31

43,7%

40 161,61

51,5%

44 195,65

46,0%

311 Diversificatie naar niet-agrarische activiteiten

152,9

1,3%

866,9

1,1%

1 220,5

1,3%

312 Oprichting en ontwikkeling van ...

212,6

1,8%

1 094,0

1,4%

1 729,0

1,8%

313 Bevordering van toeristische activiteiten

140,6

1,2%

623,4

0,8%

1 191,8

1,2%

321 Basisvoorzieningen plattelandseconomie en ...

523,9

4,3%

2 487,1

3,2%

3 757,9

3,9%

322 Dorpsvernieuwing en –ontwikkeling

403,2

3,3%

2 702,3

3,5%

3 337,4

3,5%

323 Instandhouding en opwaardering landelijke ...

180,6

1,5%

862,8

1,1%

1 218,8

1,3%

331 Opleiding en informatie

13,3

0,1%

71,9

0,1%

102,1

0,1%

341 Verwerving van vakkundigheid, …

10,0

0,1%

83,6

0,1%

105,2

0,1%

As 3

1 637,21

13,5%

8 792,0

11,3%

12 662,7

13,2%

411 Uitvoering van pl. ontwikkelingsstrategieën ...

105,9

0,9%

251,3

0,3%

520,5

0,5%

412 Uitvoering van pl. ontwikkelingsstrategieën ...

13,6

0,1%

34,9

0,0%

80,0

0,1%

413 Uitvoering van pl. ontwikkelingsstrategieën ...

778,7

6,4%

2 486,4

3,2%

4 139,3

4,3%

421 Uitvoering van samenwerkingsprojecten

26,8

0,2%

73,8

0,1%

214,6

0,2%

431 Beheer plaatselijke groep, verwerving ...

154,4

1,3%

700,2

0,9%

964,7

1,0%

As 4

1 079,4

8,9%

3 546,5

4,5%

5 919,1

6,2%

511 Technische bijstand

220,2

1,8%

1 053,7

1,4%

1 525,1

1,6%

611 Rechtstreekse betalingen BG RO

-0,4

0,0%

436,6

0,6%

437,8

0,5%

Eindtotaal

12 103,5

100,0%

77 965,3

100,0%

96 073,2

100,0%

De lidstaten declareren hun uitgaven op kwartaalbasis. De declaraties over het vierde kwartaal van jaar n worden echter in januari n+1 ingediend. Derhalve hebben de overeenkomstige vergoedingen van de Commissie aan de lidstaten in jaar n betrekking op het vierde kwartaal van jaar n-1 tot en met het derde kwartaal van jaar n.

3.5.    Uitvoering van de Elfpo-programma's - programmeringsperiode 2007-2013

Grafiek 2 geeft een overzicht van het financiële uitvoeringspercentage van de plattelandsontwikkelingsprogramma's 2007-2013 per lidstaat. Daarbij worden de betalingen vanaf het begin van de programmeringsperiode tot en met 2014, inclusief het vierde kwartaal van 2014 (met vergoeding van de kosten in het begrotingsjaar 2015), afgezet tegen de vastleggingen over 2007-2013 op basis van het financieringsplan. Aangezien 2013 het laatste jaar was waarin vastleggingen zijn gedaan, is de uitvoeringsgraad gelijk aan de absorptiegraad (vanaf het begin van de programmeringsperiode verrichte betalingen vergeleken met de totale toewijzing 2007-2013). Het gemiddelde financiële uitvoeringspercentage voor alle Elfpo-programma's bedraagt 91 %.

Grafiek 2 laat zien dat de meeste lidstaten meer dan 90 % van de vastleggingen voor 2007-2013 hebben geabsorbeerd.

Tot eind 2014 heeft de toepassing van de n+2-regel geresulteerd in betrekkelijk geringe annuleringen bij de plattelandsontwikkelingsprogramma's. Bij deze annuleringen gaat het om een totaalbedrag van 171,7 miljoen EUR over de jaren 2008 tot en met 2011. Annuleringen over 2012 vinden in 2015 plaats.

Top