EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015PC0496

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende Europese statistieken over de prijzen van aardgas en elektriciteit en houdende intrekking van Richtlijn 2008/92/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een communautaire procedure inzake de doorzichtigheid van de prijzen van gas en elektriciteit voor industriële eindverbruikers

COM/2015/0496 final - 2015/0239 (COD)

Brussel, 18.11.2015

COM(2015) 496 final

2015/0239(COD)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende Europese statistieken over de prijzen van aardgas en elektriciteit en houdende intrekking van Richtlijn 2008/92/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een communautaire procedure inzake de doorzichtigheid van de prijzen van gas en elektriciteit voor industriële eindverbruikers

(Voor de EER relevante tekst)


TOELICHTING

1.CONTEXT VAN HET VOORSTEL

Motivering en doel van het voorstel

De Commissie (Eurostat) verzamelt gegevens over de prijzen van gas en elektriciteit voor industriële eindverbruikers (niet-huishoudelijke eindafnemers). De prijzen voor industriële eindverbruikers zijn sinds 1990 bij wetgeving geregeld, momenteel op grond van Richtlijn 2008/92/EG, waarmee Richtlijn 90/377/EEG is ingetrokken. Nationale autoriteiten verzamelen gegevens voor huishoudelijke afnemers op basis van een vrijwillige overeenkomst. De nationale autoriteiten hebben de Commissie meegedeeld dat meerdere gegevensverstrekkers (aardgas- en elektriciteitsondernemingen) om financiële en personele redenen momenteel heroverwegen of ze door zullen gaan met het verzamelen van deze gegevens.

Tijdens de Europese Raad over energie en belastingen van 22 mei 2013 verklaarden de staatshoofden en regeringsleiders dat het energiebeleid van de EU erop gericht moet zijn huishoudens en bedrijven tegen betaalbare en concurrerende prijzen en op veilige en duurzame wijze van energie te voorzien. Daarom werd de Commissie verzocht een analyse te maken van de "opbouw en prijsbepalende factoren van energieprijzen en kosten in de lidstaten". Deze analyse moest zich concentreren op de invloed van de energieprijzen op huishoudens, kleine en middelgrote bedrijven en energie-intensieve industrieën, en meer in het algemeen het concurrentievermogen onderzoeken van de EU in relatie tot haar mondiale economische tegenhangers.

Nadat de Commissie had vastgesteld dat voor deze analyse aanvullende gedetailleerde prijsgegevens nodig waren, heeft zij op basis van een vrijwillige regeling de vereiste informatie uit alle 28 EU-lidstaten verkregen. In januari 2014 is aan de Raad een verslag voorgelegd met onder meer een gedetailleerde analyse van de verschillende componenten die de aardgas- en elektriciteitsprijzen bepalen.

In 2014 is door beleidsmakers herhaaldelijk verzocht om meer gedetailleerde officiële statistieken op het gebied van de aardgas- en elektriciteitsprijzen. De Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (Raad TTE) erkende tijdens zijn bijeenkomst van 13 juni 2014 dat hoge en stijgende energieprijzen en kosten een negatieve uitwerking hebben op de wereldwijde concurrentiepositie van Europa en op de levensstandaard van de individuele afnemers. Daarom pleitte de Raad TTE voor een "vervolgonderzoek naar de energieprijzen en kosten en naar de afnemers", dat tegen 2016 door de Commissie zou moeten worden uitgevoerd.

De Europese Commissie heeft op 25 februari 2015 het pakket Energie-Unie goedgekeurd. Een van de maatregelen uit het pakket Energie-Unie, opgenomen in het hoofdstuk over de interne energiemarkt, behelst een analyse van energieprijzen en kosten, die in 2016 en vervolgens om de twee jaar moet worden uitgevoerd.

In overeenstemming met de doelstellingen van het pakket Energie-Unie, en met name de behoefte aan meer transparantie over de kosten en prijzen van energie zoals bedoeld in actiepunt 8 van het pakket, is een aanvullende lijst deelcomponenten opgesteld met betrekking tot belastingen en heffingen en met betrekking tot de netwerkprijzen van aardgas en elektriciteit.

Verenigbaarheid met bestaande bepalingen op het beleidsterrein

Tijdens de Europese Raad van juni 2014 werd nogmaals de noodzaak benadrukt om de interne markt te versterken, de concurrentie en de transparantie op de gasmarkt te vergroten en de integratie van de Europese energiemarkt te voltooien. De Raad pleitte ook voor verder onderzoek naar marktintegratie met betrekking tot energie-efficiëntie en energiezekerheid.

Verenigbaarheid met andere beleidsterreinen van de Unie

Het pakket Energie-Unie is op 25 februari 2015 door de Commissie goedgekeurd. In dit kader zal de Commissie vanaf 2016 gegevens verstrekken over energieprijzen en kosten (met inbegrip van belastingen en subsidies). Dankzij deze uitsplitsing van energieprijzen en kosten zal de Commissie de situatie op de energiemarkt in het oog kunnen houden.

2.RECHTSGRONDSLAG, SUBSIDIARITEIT EN EVENREDIGHEID

Rechtsgrondslag

Artikel 338, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Subsidiariteit (bij niet-exclusieve bevoegdheid)

De Commissie (Eurostat) verzamelt nationale gegevens over de prijzen van aardgas en elektriciteit en gebruikt daarbij een methode die vergelijkingen tussen de lidstaten mogelijk maakt. Deze gegevens moeten op EU-niveau worden verzameld om de betrouwbaarheid van de gegevens te kunnen waarborgen, vergelijkingen tussen alle lidstaten van de EU mogelijk te maken en de gegevens voor de EU en voor de eurozone te kunnen aggregeren. De gegevens worden op nationaal niveau verzameld door de desbetreffende nationale autoriteiten en vervolgens door Eurostat verspreid.

Evenredigheid

De voorgestelde rechtshandeling heeft betrekking op de verzameling van gegevens over de prijzen van aardgas en elektriciteit voor de huishoudelijke en niet-huishoudelijke sector. De prijsgegevens voor de industriële sector werden in het verleden verzameld uit hoofde van Richtlijn 2008/92/EG, terwijl de gegevens voor de huishoudelijke sector werden verzameld op basis van vrijwillige overeenkomsten. Door de groeiende complexiteit van de energiemarkt wordt het steeds moeilijker betrouwbare en actuele gegevens te verkrijgen over de aardgas- en elektriciteitsprijzen zonder dat er een juridisch bindende verplichting bestaat tot het verstrekken van dergelijke gegevens, met name voor de huishoudelijke sector. In vergelijking met de situatie onder Richtlijn 2008/92/EG houden de voorgestelde wijziging in dat gegevens die momenteel op vrijwillige basis worden verzameld, ook onder de voorgestelde rechtshandeling zullen vallen. Dit gaat niet verder dan wat nodig is om de gestelde doelen te bereiken.

Keuze van het instrument

Het gebruik van een verordening van het Europees Parlement en de Raad als rechtsinstrument zal zorgen voor een snelle, soepele en geharmoniseerde uitvoering in de hele EU.

3.EVALUATIE, RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDEN EN EFFECTBEOORDELING

Evaluatie van bestaande wetgeving en controle van de resultaatgerichtheid ervan

De bestaande toepasselijke wetgeving (Richtlijn 2008/92/EG) heeft alleen betrekking op de verzameling van gegevens over de aardgas- en elektriciteitsprijzen voor de industriële sector. De hiervoor gebruikte methode is in 2007 ingevoerd en is doeltreffend gebleken.

Raadpleging van belanghebbenden

In januari 2015 zijn de leden van de werkgroep energiestatistieken (ESWG, Energy Statistics Working Group) schriftelijk door Eurostat geraadpleegd. Hun opmerkingen en aanbevelingen zijn in aanmerking genomen. De schriftelijke raadpleging van de ESWG heeft geleid tot een vermindering van het aantal deelcomponenten van belastingen en heffingen (van elf tot zes deelcomponenten) en een aanzienlijke beperking van de te rapporteren gegevens over de netwerkprijzen voor elektriciteit en aardgas. In mei en juni 2015 werden de leden van de groep van directeuren van sectorale en milieustatistieken en rekeningen (DIMESA, Directors of Sectoral and Environmental Statistics and Accounts) schriftelijk geraadpleegd, met als resultaat een verlenging van de termijnen voor het aanvragen van een afwijking bij de rapportering van componenten en/of deelcomponenten van prijsgegevens. Ook werd een drempelwaarde vastgesteld voor de prijzen voor aardgas in de huishoudelijke sector, zodat landen met een lage huishoudelijke consumptie van aardgas kunnen worden vrijgesteld. Het gewijzigde ontwerp is op 11 juni 2015 tijdens een bijeenkomst van de DIMESA-groep en op 24 juni 2015 tijdens een bijeenkomst van de ESWG gepresenteerd.

Bijeenbrengen en gebruik van expertise

Eurogas en Eurelectric, twee verenigingen die actief zijn in de sectoren gas en elektriciteit, zijn door Eurostat geraadpleegd over de haalbaarheid van het verzamelen van de gegevens. Hun aanbevelingen over de beschikbaarheid van informatie over deelcomponenten van de netwerkprijzen van elektriciteit en aardgas zijn in aanmerking genomen.

Resultaatgerichtheid en vereenvoudiging

De administratieve last voor de rapporterende instanties en de Commissie zal niet significant stijgen, omdat de meeste van de betrokken gegevens reeds vrijwillig worden gerapporteerd. De lijst met te verzamelen gegevens is weliswaar uitgebreid met een aantal deelcomponenten van belastingen en netwerkprijzen, maar daar staat tegenover dat de rapportagefrequentie van jaarlijks naar driejaarlijks is teruggebracht. De totale administratieve last zal dus naar verwachting ongewijzigd blijven.

Effectbeoordeling

Voor dit voorstel is geen effectbeoordeling uitgevoerd, omdat het geen aanzienlijke wijziging van de activiteiten van de rapporterende instanties of de Commissie met zich mee zal brengen. De gedetailleerde motivering van het besluit om geen milieueffectbeoordeling uit te voeren, is te vinden in de routekaart van de Commissie, die op de website van de Commissie (http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2014_estat_001_roadmap_electricityprices.pdf) is gepubliceerd.

Grondrechten

Niet van toepassing.

4.GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

Het voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting van de Unie. Er zijn geen extra kosten, omdat de activiteiten niet significant zullen toenemen.

5.OVERIGE ELEMENTEN

Uitvoeringsplanning en regelingen betreffende controle, evaluatie en rapportage

Geen.

Toelichtende stukken (bij richtlijnen)

Niet van toepassing.

Artikelsgewijze toelichting

Betrouwbare, actuele en volledige statistische gegevens over de prijzen van aardgas en elektriciteit zijn een belangrijke informatiebron voor de Europese beleidsmakers. Voor de huishoudelijke sector wordt het verzamelen van gegevens over de prijzen van gas en elektriciteit echter uitgevoerd op basis van een vrijwillige overeenkomst, zodat afzonderlijke gegevensverstrekkers (elektriciteits- of gasbedrijven) zouden kunnen besluiten hier niet mee door te gaan. Omdat de gegevensverzameling onder een juridisch kader zal vallen, is voortzetting van de rapportage gewaarborgd.

Om de belangrijkste prijsbepalende factoren voor de prijzen van elektriciteit en aardgas te analyseren, is het niet voldoende uitsluitend te kijken naar de uiteindelijke gas- en elektriciteitsprijzen en naar netwerktarieven, belastingen en productprijzen. Om de prijsbepalende factoren te kunnen identificeren, is een aantal variabelen (deelcomponenten) aan de te verzamelen gegevens toegevoegd, zodat gedetailleerdere analyses kunnen worden toegepast op gegevens die op basis van geharmoniseerde methoden zijn verzameld.

Europese Economische Ruimte

De voorgestelde handeling betreft een onderwerp dat onder de EER-overeenkomst valt en moet daarom worden uitgebreid tot de Europese Economische Ruimte.

2015/0239 (COD)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende Europese statistieken over de prijzen van aardgas en elektriciteit en houdende intrekking van Richtlijn 2008/92/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een communautaire procedure inzake de doorzichtigheid van de prijzen van gas en elektriciteit voor industriële eindverbruikers

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 338, lid 1,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure, 1

Overwegende hetgeen volgt:

(1)Concurrentievermogen, duurzaamheid en energiezekerheid zijn de overkoepelende doelstellingen van een robuuste energie-unie met een toekomstgericht beleid inzake klimaatverandering.

(2)Hoogwaardige, vergelijkbare, actuele, betrouwbare en geharmoniseerde gegevens over de eindgebruikersprijzen van aardgas en elektriciteit zijn nodig om beleid voor de energie-unie op te stellen en toezicht te houden op de energiemarkten van de lidstaten.

(3)Deze verordening is bedoeld om te voorzien in Europese statistieken ter ondersteuning van het energiebeleid, met name met het oog op de totstandbrenging van een volledig geïntegreerde interne energiemarkt voor afnemers. Om de marktintegratie te verbeteren, is meer transparantie nodig over de kosten en prijzen van energie en ook over de mate van overheidssteun.

(4)Tot nu toe verschafte Richtlijn 2008/92/EG van het Europees Parlement en de Raad 2 een gemeenschappelijk kader voor de productie, indiening en verspreiding van vergelijkbare statistieken over de detailhandelsprijzen van aardgas en elektriciteit voor industriële afnemers in de Unie.

(5)Het verzamelen van gegevens over de detailhandelsprijzen van aardgas en elektriciteit aan eindafnemers in de huishoudelijke sector werd tot dusver uitgevoerd op basis van vrijwillige overeenkomsten.

(6)Door de groeiende complexiteit van de energiemarkt wordt het steeds moeilijker betrouwbare en actuele gegevens te verkrijgen over de aardgas- en elektriciteitsprijzen zonder dat er een juridisch bindende verplichting bestaat tot het verstrekken van dergelijke gegevens, met name voor de huishoudelijke sector.

(7)Om te garanderen dat zowel voor de huishoudelijke als niet-huishoudelijke sector gegevens van hoge kwaliteit beschikbaar zijn, moet het verzamelen van beide soorten gegevens onderworpen worden aan een rechtshandeling.

(8)De gegevens over transmissiesystemen zijn in de meeste landen beschikbaar bij de regelgevende instanties op het gebied van energie. Bij de distributiekosten is echter een veel groter aantal gegevensverzamelaars betrokken en de rapportering van gegevens wordt in sommige lidstaten als een grotere uitdaging beschouwd. Gezien het belang van de distributiekosten en de noodzaak tot transparantie op dit gebied, moet het verzamelen van deze gegevens op basis van een adequate methode worden geharmoniseerd.

(9)Het systeem van verbruikscategorieën dat door de Commissie (Eurostat) al in haar publicaties over prijzen wordt gebruikt, is geschikt om de transparantie van de markt en de ruime verspreiding van niet-vertrouwelijke prijsinformatie te waarborgen en de berekening van Europese aggregaten mogelijk te maken.

(10)Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad 3 bepaalt dat statistische gegevens moeten worden verzameld in overeenstemming met de beginselen van onpartijdigheid, transparantie, betrouwbaarheid, objectiviteit, professionele onafhankelijkheid en kosteneffectiviteit, terwijl tegelijkertijd de statistische geheimhouding wordt gewaarborgd.

(11)De informatie over de prijzen voor eindafnemers van aardgas en elektriciteit moet vergelijkingen met de prijzen van andere energiebronnen mogelijk maken.

(12)Het verstrekken van informatie over het verzamelen van de gegevens en de kwaliteit ervan moet vallen onder de standaardverslagprocedure.

(13)Gedetailleerde gegevens over de onderverdeling in verbruikscategorieën en hun respectieve marktaandelen zijn een wezenlijk onderdeel van prijsstatistieken op het gebied van aardgas en elektriciteit.

(14)Een prijsanalyse kan alleen worden uitgevoerd als de lidstaten officiële statistieken van hoge kwaliteit over de verschillende componenten en deelcomponenten van aardgas- en elektriciteitsprijzen beschikbaar stellen. Dankzij een herziene methodiek om de aardgas- en elektriciteitsprijzen voor eindafnemers op gedetailleerde wijze in de verschillende componenten en deelcomponenten op te splitsen, zullen de gevolgen van verschillende factoren op de uiteindelijke prijzen kunnen worden geanalyseerd.

(15)De gegevens over de prijzen en verkoopvoorwaarden voor eindafnemers die aan de Commissie (Eurostat) worden gerapporteerd en de onderverdeling van eindafnemers in categorieën op basis van verbruik bieden de Commissie naar verwachting voldoende informatie om beslissingen te kunnen nemen over passende maatregelen of voorstellen met betrekking tot het energiebeleid.

(16)Een goed begrip van de belastingen en heffingen in elke lidstaat is essentieel om transparante prijzen te kunnen waarborgen. Er wordt erkend dat het belangrijk is de gegevens over netwerkkosten, heffingen, belastingen, rechten en vergoedingen verder op te splitsen.

(17)Lidstaten waar het verbruik van aardgas laag is in verhouding tot het totale energieverbruik van huishoudens, moeten worden vrijgesteld van de verplichting tot het verstrekken van informatie over de aardgasprijzen voor huishoudelijke eindgebruikers.

(18)Om de betrouwbaarheid van de gegevens te verbeteren, moet de Commissie (Eurostat) in samenwerking met de lidstaten de methodiek voor de zorgvuldige verzameling en verwerking van de gegevens, in overeenstemming met de governancestructuur voor de statistiek, beoordelen en zo nodig verbeteren. Daarom moeten regelmatig kwaliteitsverslagen worden opgesteld en beoordelingen van de kwaliteit van de prijsgegevens worden uitgevoerd.

(19)Na ontvangst van een met redenen omkleed verzoek van een lidstaat kan de Commissie lidstaten een afwijking toestaan met betrekking tot specifieke verplichtingen waarbij de toepassing van deze verordening aanzienlijke aanpassingen van het nationale statistische systeem van een lidstaat met zich mee zou brengen en naar verwachting tot een aanzienlijke extra belasting voor de respondenten zou leiden.

(20)Om de hoge kwaliteit van de door de lidstaten verstrekte gegevens te kunnen behouden, moet de bevoegdheid om handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie aan de Commissie worden overgedragen met het oog op de aanpassing van de drempelwaarden die van toepassing kunnen zijn op de aardgasmarkt. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau. De Commissie moet bij de voorbereiding en opstelling van de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen dat de desbetreffende documenten tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig worden toegezonden aan het Europees Parlement en aan de Raad.

(21)De Commissie moet ervoor zorgen dat gedelegeerde handelingen niet leiden tot aanzienlijke extra administratieve lasten voor lidstaten of respondenten.

(22)Om uniforme voorwaarden voor de uitvoering van de verordening te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend met betrekking tot de vorm en wijze van indiening van de gegevens, de aan de kwaliteitsverslagen gestelde eisen, de structuur en vergelijkbaarheid ervan en de toekenning van afwijkingen. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren.

(23)Richtlijn 2008/92/EG wordt ingetrokken.

(24)Het Comité voor het Europees statistisch systeem is geraadpleegd,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voorwerp

Deze verordening stelt een gemeenschappelijk kader vast voor de ontwikkeling, productie en verspreiding van vergelijkbare Europese statistieken over de aardgas- en elektriciteitsprijzen voor huishoudelijke afnemers en niet-huishoudelijke eindafnemers in de EU.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening gelden de volgende definities:

1)"huishouden", "eindgebruik van energie" ("finaal energieverbruik") en "zelfopwekkers" hebben dezelfde betekenis als die bedoeld in bijlage A bij Verordening (EG) nr. 1099/2008 van het Europees Parlement en de Raad 4 ;

2)"afnemer", "eindafnemer", "huishoudelijke afnemer", "niet-huishoudelijke afnemer", "transmissie", "distributie" en "levering" hebben met betrekking tot elektriciteit dezelfde betekenis als die bedoeld in Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad 5 wanneer zij worden gebruikt met betrekking tot elektriciteit;

3)"afnemer", "eindafnemer", "huishoudelijke afnemer", "niet-huishoudelijke afnemer", "transmissie", "distributie" en "levering" hebben met betrekking tot aardgas dezelfde betekenis als die bedoeld in Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad 6 wanneer zij worden gebruikt met betrekking tot aardgas;

4)"netwerkcomponent": de combinatie van de kosten van de distributie- en transmissienetwerken, zoals aangegeven in punt 6 van bijlage I en punt 5 van bijlage II.

Artikel 3

Gegevensbronnen

Met inachtneming van het principe van administratieve vereenvoudiging en het beperken van de last voor respondenten, verzamelen de lidstaten gegevens over de verbruiksvolumes en de prijzen van aardgas en elektriciteit en hun deelcomponenten van de netwerkkosten en de belastingen, rechten, heffingen en kosten, zoals bedoeld in de bijlagen I en II, en stellen op basis van de volgende bronnen een kwaliteitsverslag op:

a)specifieke statistische enquêtes met betrekking tot de detailhandelsprijzen van aardgas en elektriciteit, gericht aan producenten of handelaren, exploitanten van transmissie- en distributiesystemen, importeurs of exporteurs van energieproducten en leveringsbedrijven;

b)andere statistische enquêtes onder huishoudelijke afnemers en niet-huishoudelijke eindafnemers;

c)administratieve bronnen, bijvoorbeeld van nationale regelgevende instanties met betrekking tot de aardgas- en elektriciteitsmarkt;

d)andere bronnen die gebruikmaken van adequate statistische schattingsmethoden.

Artikel 4

Dekking

1)De lidstaten zien erop toe dat het systeem voor het verzamelen en bundelen van de gegevens representatief is.

2)Lidstaten waarvan het aardgasverbruik door huishoudelijke afnemers onder een drempelwaarde van 1 % van het totale energieverbruik in de huishoudelijke sector ligt, zijn niet verplicht informatie over de aardgastarieven voor huishoudelijke afnemers bij de Commissie (Eurostat) in te dienen. De Commissie (Eurostat) beoordeelt regelmatig, ten minste om de drie jaar, welke lidstaten op grond van het aardgasverbruik in de huishoudelijke sector van hun land in aanmerking komen om te worden vrijgesteld van de verplichting om deze gegevens in te dienen.

3)De Commissie is bevoegd om in overeenstemming met artikel 10, rekening houdend met economische en technische ontwikkelingen, gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de aanpassing van de drempelwaarde.

Artikel 5

Indiening van gegevens

1)De lidstaten dienen bij de Commissie (Eurostat) de gegevens in die omschreven worden in bijlage I en II.

2)Door middel van uitvoeringshandelingen stelt de Commissie het formaat en de modaliteiten vast voor de indiening van de gegevens zoals uiteengezet in de bijlagen. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 11, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Artikel 6

Referentieperiode en rapporteringsfrequentie

1)De lidstaten verzamelen alle in de bijlagen van deze verordening gespecificeerde gegevens met ingang van het kalenderjaar dat volgt op de vaststelling van deze verordening, en dienen de statistische gegevens uiterlijk drie maanden na het einde van de referentieperiode bij de Commissie (Eurostat) in.

2)De rapporteringsfrequentie is:

a)jaarlijks (januari tot en met december) voor de gegevens beschreven in de punten 6 a) en 7 van bijlage I en de punten 5 a) en 6 van bijlage II;

b)tweemaal per jaar (januari tot en met juni en juli tot en met december) voor de gegevens beschreven in punt 6 b) van bijlage I en punt 5 b) van bijlage II.

Artikel 7

Kwaliteitsbeoordeling en verslagen

1)De lidstaten waarborgen de kwaliteit van de gegevens volgens de kwaliteitscriteria zoals bedoeld in artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 223/2009.

2)De lidstaten stellen de Commissie (Eurostat) onverwijld in kennis van elke methodologische of andersoortige verandering die een aanzienlijke weerslag kan hebben op de prijsstatistieken voor aardgas en elektriciteit, in ieder geval niet later dan één maand nadat die wijziging heeft plaatsgevonden.

3)De lidstaten dienen bij de Commissie (Eurostat) elke drie jaar een verslag in over de kwaliteit van de gegevens, waaruit blijkt hoe deze gegevens zijn berekend. Dit verslag bevat informatie over de dekking van de gegevens en de wijze waarop ze zijn verzameld, over de criteria, methoden en gegevensbronnen die bij de berekeningen zijn gebruikt en over eventuele wijzigingen in bronnen en methoden.

4)De Commissie (Eurostat) beoordeelt de kwaliteit van de ingediende gegevens en de informatie in de kwaliteitsverslagen, stelt een beknopt verslag over de kwaliteitsbeoordeling op en verspreidt dit.

5)Als de Commissie (Eurostat) vaststelt dat de verstrekte gegevens statistisch significante anomalieën of incoherenties bevatten, kan zij de nationale autoriteiten verzoeken de gegevens op geëigende wijze op te splitsen en aan te geven op welke berekenings- en evaluatiemethoden de gegevens gebaseerd zijn, zodat zij de gegevens kan beoordelen en, indien nodig, de betrokken lidstaat kan verzoeken de gegevens of informatie die niet juist wordt geacht, te corrigeren en opnieuw in te dienen.

6)De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen de aan de kwaliteitsverslagen gestelde eisen vast evenals de structuur en vergelijkbaarheid ervan, zoals bedoeld in lid 3. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 11, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Artikel 8

Verspreiding

De Commissie (Eurostat) verspreidt de statistieken over de aardgas- en elektriciteitsprijzen uiterlijk vijf maanden na het einde van de referentieperiode.

Artikel 9

Afwijkingen

1)Door middel van uitvoeringshandelingen kunnen afwijkingen worden toegestaan met betrekking tot specifieke verplichtingen waarbij de toepassing van deze verordening aanzienlijke aanpassingen van het nationale statistische systeem van een lidstaat met zich mee zou brengen en naar verwachting tot een aanzienlijke extra belasting voor de respondenten zou leiden. Die uitvoeringshandelingen worden uiterlijk op [xx-xx-xxxx] vastgesteld overeenkomstig de in artikel 11, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

2)Voor de toepassing van lid 1 dient de betrokken lidstaat uiterlijk negen maanden na de inwerkingtreding van deze verordening bij de Commissie een met redenen omkleed verzoek in.

3)De afwijkingen gelden voor een zo kort mogelijke termijn, in elk geval niet langer dan drie jaar.

4)Lidstaten waaraan overeenkomstig lid 1 een afwijking is toegestaan, blijven gedurende de afwijkingsperiode de relevante bepalingen van Richtlijn 2008/92/EG toepassen.

Artikel 10

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

1)De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

2)De in artikel 4, lid 3, bedoelde bevoegdheidsdelegatie wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [xx-xx-xxxx].

3)Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 4, lid 3, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

4)Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

5)Een overeenkomstig artikel 4, lid 3, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement of de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

Artikel 11

Comitéprocedure

1)De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor het Europees statistisch systeem, dat is ingesteld bij Verordening (EG) nr. 223/2009. Dat comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011 7 .

2)Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.

Artikel 12

Intrekking van Richtlijn 2008/92/EG

1)Richtlijn 2008/92/EG wordt ingetrokken.

2)Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzingen naar deze verordening.

Artikel 13

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement    Voor de Raad

De voorzitter    De voorzitter

(1) Advies van het Europees Parlement van … (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en Besluit van de Raad van …
(2) Richtlijn 2008/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende een communautaire procedure inzake de doorzichtigheid van de prijzen van gas en elektriciteit voor industriële eindverbruikers (PB L 298 van 7.11.2008, blz. 9).
(3) Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 betreffende de Europese statistiek en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1101/2008 betreffende de toezending van onder de statistische geheimhoudingsplicht vallende gegevens aan het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen, Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad betreffende de communautaire statistiek en Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad tot oprichting van een Comité statistisch programma van de Europese Gemeenschappen (PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164).
(4) Verordening (EG) nr. 1099/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende energiestatistieken (PB L 304 van 14.11.2008, blz. 6-11).
(5) Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG (PB L 211 van 14.8.2009, blz. 55).
(6) Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG (PB L 211 van 14.8.2009, blz. 94).
(7) Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).
Top

Brussel, 18.11.2015

COM(2015) 496 final

BIJLAGEN

bij het
voorstel voor een
VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
betreffende Europese statistieken over de prijzen van aardgas en elektriciteit en houdende intrekking van Richtlijn 2008/92/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een communautaire procedure inzake de doorzichtigheid van de prijzen van gas en elektriciteit voor industriële eindverbruikers


BIJLAGEN

BIJLAGE I — PRIJZEN VAN AARDGAS

In deze bijlage worden de methoden beschreven voor de verzameling en bundeling van statistische gegevens over de aardgasprijzen voor huishoudelijke afnemers en niet-huishoudelijke eindafnemers.

1. Prijzen

De te rapporteren prijzen zijn de prijzen voor huishoudelijke en niet-huishoudelijke eindafnemers die voor eigen gebruik aardgas kopen dat via het gasnet wordt verspreid.

2. Aardgas

Onder aardgas vallen aardgas en andere gasvormige brandstoffen die in het transmissie- en distributienetwerk met aardgas worden gemengd, zoals biogas. Andere gasvormige brandstoffen die via specifieke netwerken worden verspreid zonder met aardgas te worden vermengd (bijvoorbeeld fabrieksgas, cokesovengas, hoogovengas en biogas) moeten worden uitgesloten.

3. Rapportage-eenheden

In de gegevens moeten alle huishoudelijke en niet-huishoudelijke eindafnemers van aardgas vertegenwoordigd zijn, met uitzondering van de afnemers die gas alleen gebruiken:

voor de opwekking van elektriciteit in elektriciteitscentrales of warmtekrachtkoppelingsinstallaties; of

voor niet-energetisch gebruik (bijvoorbeeld voor gebruik in de chemische industrie).

4. Meeteenheden

De te rapporteren prijzen zijn de nationale gemiddelde prijzen die berekend worden aan huishoudelijke afnemers en niet-huishoudelijke eindafnemers.

De prijzen worden uitgedrukt per gigajoule (GJ) en in de nationale munteenheid. De eenheid voor verbruikte energie moet gebaseerd zijn op de bovenste verbrandingswaarde (GCV, Gross Calorific Value).

De prijzen worden gewogen naar het marktaandeel van de aardgasleveranciers in elke verbruikscategorie. Als geen gewogen gemiddelde prijzen kunnen worden berekend, mogen de rekenkundig gemiddelde prijzen worden verstrekt. In beide gevallen moeten de gegevens betrekking hebben op een representatief deel van de nationale markt.

5. Verbruikscategorieën

De te rapporteren prijzen moeten gebaseerd zijn op een systeem van gestandaardiseerde jaarlijkse verbruikscategorieën voor aardgas.

a) Voor huishoudelijke afnemers worden de volgende categorieën toegepast:

Verbruikscategorie

Jaarlijks aardgasverbruik (GJ)

Minimum

Maximum

Categorie D1

< 20

Categorie D2

≥ 20

< 200

Categorie D3

≥ 200

b)    Voor niet-huishoudelijke eindafnemers worden de volgende categorieën toegepast:

Verbruikscategorie

Jaarlijks aardgasverbruik (GJ)

Minimum

Maximum

Categorie I1

< 1 000

Categorie I2

≥ 1 000

< 10 000

Categorie I3

≥ 10 000

< 100 000

Categorie I4

≥ 100 000

< 1 000 000

Categorie I5

≥ 1 000 000

< 4 000 000

Categorie I6

≥ 4 000 000

6. Detailniveau    

In de prijzen moeten alle kosten verrekend zijn: netwerktarieven plus verbruikte energie, verminderd met eventuele kortingen of premies, plus eventuele andere heffingen (bijv. meterhuur, vaste lasten). De kosten van eerste aansluiting worden echter niet meegerekend.

De gedetailleerde gegevens moeten worden verstrekt zoals hieronder aangegeven.

a)    Vereist detailniveau voor componenten en deelcomponenten

De verstrekte prijzen moeten in drie hoofdcomponenten en in afzonderlijke deelcomponenten worden opgesplitst.

De aardgasprijs voor eindafnemers per verbruikscategorie is gelijk aan de som van de drie hoofdcomponenten: de component energie en levering, de netwerkcomponent (transmissie en distributie) en de component bestaande uit belastingen, rechten, heffingen en kosten.

Component &

Deelcomponent

Beschrijving

energie en levering

Deze component omvat de door de leverancier betaalde grondstoffenprijs voor aardgas of de prijs van aardgas op het punt van binnenkomst in het transmissiesysteem, inclusief, voor zover van toepassing, de opslagkosten en de kosten in verband met de verkoop van aardgas aan eindafnemers.

netwerk

De netwerkprijs omvat de volgende kosten: transmissie- en distributietarieven, transmissie- en distributieverliezen, netwerkkosten, aftersaleskosten, servicekosten en meterhuur en meetkosten.

Deelcomponent

De netwerkcomponent wordt als volgt onderverdeeld in transmissiekosten en kosten van het distributienetwerk:

1. Het gemiddelde relatieve aandeel in de transmissiekosten (uitgedrukt als percentage van de totale netwerkkosten en uitgaande van de in punt 5 vastgelegde verbruikscategorieën).

2. Het gemiddelde relatieve aandeel in de distributiekosten (uitgedrukt als percentage van de totale netwerkkosten en uitgaande van de in punt 5 vastgelegde verbruikscategorieën).

belastingen, rechten, heffingen en kosten 

Deze component is de som van alle hieronder genoemde deelcomponenten (belastingen, rechten, heffingen en kosten).

Deelcomponenten

De volgende deelcomponenten moeten voor elke verbruikscategorie (zie punt 5) als afzonderlijk item worden gerapporteerd.

1. Belasting over de toegevoegde waarde zoals bedoeld in Richtlijn 2006/112/EG van de Raad 1 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde.

2. Belastingen, rechten, heffingen of kosten in verband met de bevordering van hernieuwbare energiebronnen, efficiënt energiegebruik en energieopwekking via warmtekrachtkoppeling.

3. Belastingen, rechten, heffingen of kosten in verband met strategische voorraden, capaciteitsbetalingen en energiezekerheid; belastingen op gasdistributie; gestrande kosten en heffingen op de financiering van regelgevende instanties of marktbeheerders.

4. Belastingen, rechten, heffingen of kosten in verband met de luchtkwaliteit en het milieu; belastingen op de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen.

5. Alle andere belastingen, rechten, heffingen of kosten die niet in een van de vier bovenstaande categorieën vallen: steun voor stadsverwarming; lokale of regionale fiscale heffingen; eilandcompensatie; concessievergoedingen in verband met licenties en vergoedingen voor het aanleggen van netwerken of andere voorzieningen op gronden of publieke of private eigendommen.

b)    Detailniveau op basis van belastingheffing

De informatie over de prijzen moet in de volgende drie niveaus worden opgesplitst:

Niveau

Beschrijving

prijzen exclusief alle belastingen, rechten, heffingen en kosten

Dit prijsniveau omvat alleen de component energie en levering en de netwerkcomponent.

prijzen exclusief btw en andere terugvorderbare belastingen

Dit prijsniveau omvat de component energie en levering, de netwerkcomponent en alle belastingen, rechten, heffingen en kosten die als niet-terugvorderbaar worden beschouwd voor niet-huishoudelijke eindafnemers. Voor huishoudelijke afnemers omvat dit prijsniveau de energiecomponent, de netwerkcomponent en belastingen, rechten, heffingen en kosten, maar niet de btw.

prijzen inclusief alle belastingen

Dit prijsniveau omvat de component energie en levering, de netwerkcomponent en alle terugvorderbare en niet-terugvorderbare belastingen, rechten, heffingen en kosten.

7. Verbruiksvolume

De lidstaten moeten informatie verstrekken over het relatieve aandeel van aardgas in elke verbruikscategorie op basis van het totale volume waarop de prijzen betrekking hebben.

De jaarlijkse verbruikscijfers per verbruikscategorie moeten één keer per jaar worden doorgegeven, namelijk wanneer de prijsgegevens voor het tweede semester worden gerapporteerd.

De gegevens mogen niet ouder zijn dan twee jaar.BIJLAGE II — ELEKTRICITEITSPRIJZEN

In deze bijlage worden de methoden beschreven voor de verzameling en bundeling van statistische gegevens over de elektriciteitsprijzen voor huishoudelijke afnemers en niet-huishoudelijke eindafnemers.

1. Prijzen

De te rapporteren prijzen zijn de prijzen voor huishoudelijke en niet-huishoudelijke eindafnemers die elektriciteit kopen voor eigen gebruik.

2. Rapportage-eenheden

In de gegevens moeten alle huishoudelijke afnemers en niet-huishoudelijke eindafnemers van elektriciteit vertegenwoordigd zijn, met uitzondering van de elektriciteit die door zelfopwekkers wordt opgewekt en verbruikt.

3. Meeteenheid

De te rapporteren prijzen zijn de nationale gemiddelde prijzen die berekend worden aan huishoudelijke afnemers en niet-huishoudelijke eindafnemers.    
   
De prijzen worden uitgedrukt per kilowattuur (kWh) en in de nationale munteenheid.

De prijzen worden gewogen naar het marktaandeel van de elektriciteitsleveranciers in elke verbruikscategorie. Als geen gewogen gemiddelde prijzen kunnen worden berekend, mogen de rekenkundig gemiddelde prijzen worden verstrekt. In beide gevallen moeten de gegevens betrekking hebben op een representatief deel van de nationale markt.

4. Verbruikscategorieën

De te rapporteren prijzen moeten gebaseerd zijn op een systeem van gestandaardiseerde jaarlijkse verbruikscategorieën voor elektriciteit.

a)    Voor huishoudelijke afnemers worden de volgende categorieën toegepast:

Verbruikscategorie

Jaarlijks elektriciteitsverbruik (kWh)

Minimum

Maximum

Categorie DA

< 1 000

Categorie DB

≥ 1 000

< 2 500

Categorie DC

≥ 2 500

< 5 000

Categorie DD

≥ 5 000

< 15 000

Categorie DE

≥ 15 000

b)    Voor niet-huishoudelijke eindafnemers worden de volgende categorieën toegepast:

Verbruikscategorie

Jaarlijks elektriciteitsverbruik (MWh)

Minimum

Maximum

Categorie IA

< 20

Categorie IB

≥ 20

< 500

Categorie IC

≥ 500

< 2 000

Categorie ID

≥ 2 000

< 20 000

Categorie IE

≥ 20 000

< 70 000

Categorie IF

≥ 70 000

< 150 000

Categorie IG

≥ 150 000

5. Detailniveau    

In de prijzen moeten alle kosten verrekend zijn: netwerktarieven plus verbruikte energie, verminderd met eventuele kortingen of premies, plus andere heffingen (bijv. meterhuur, vaste lasten). De kosten van eerste aansluiting worden echter niet meegerekend.

De gedetailleerde gegevens moeten worden verstrekt zoals hieronder aangegeven.

a)    Vereist detailniveau voor componenten en deelcomponenten

De verstrekte prijzen moeten in drie hoofdcomponenten en in afzonderlijke deelcomponenten worden opgesplitst.

De elektriciteitsprijs voor eindafnemers per verbruikscategorie is gelijk aan de som van de drie hoofdcomponenten: de component energie en levering, de netwerkcomponent (transmissie en distributie) en de component bestaande uit belastingen, rechten, heffingen en kosten.

Component &

Deelcomponent

Beschrijving

energie en levering

Deze component omvat de volgende kosten: de kosten van opwekking, aggregatie en balancering van energie, de kosten van geleverde energie, klantenservice, aftersales en andere leveringskosten.

netwerk

De netwerkprijs omvat de volgende kosten: transmissie- en distributietarieven, transmissie- en distributieverliezen, netwerkkosten, aftersaleskosten, servicekosten en meterhuur en meetkosten.

Deelcomponent

De netwerkcomponent wordt als volgt onderverdeeld in transmissiekosten en kosten van het distributienetwerk:

1. Het gemiddelde relatieve aandeel in de transmissiekosten (uitgedrukt als percentage van de totale netwerkkosten en uitgaande van de in punt 4 vastgelegde verbruikscategorieën).

2. Het gemiddelde relatieve aandeel in de distributiekosten (uitgedrukt als percentage van de totale netwerkkosten en uitgaande van de in punt 4 vastgelegde verbruikscategorieën).

belastingen, rechten, heffingen en kosten 

Deze component is de som van alle hieronder genoemde belastingen, rechten, heffingen en kosten.

Deelcomponent

De volgende deelcomponenten moeten voor elke verbruikscategorie (zie punt 4) als afzonderlijk item worden gerapporteerd.

1. Belasting over de toegevoegde waarde zoals omschreven in Richtlijn 2006/112/EG van de Raad betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde.

2. Belastingen, rechten, heffingen of kosten in verband met de bevordering van hernieuwbare energiebronnen, efficiënt energiegebruik en energieopwekking via warmtekrachtkoppeling.

3. Belastingen, rechten, heffingen en kosten die verband houden met capaciteitsbetalingen, energiezekerheid en de toereikendheid van de energieopwekking; belastingen op de herstructurering van de kolenindustrie; belastingen op elektriciteitsdistributie. Gestrande kosten en heffingen op de financiering van regelgevende instanties of marktbeheerders.

4. Belastingen, rechten, heffingen of kosten in verband met de luchtkwaliteit, milieudoelstellingen en de uitstoot van CO2 of andere broeikasgassen.

5. Belastingen, rechten, heffingen en kosten in verband met de nucleaire sector, waaronder de ontmanteling van nucleaire installaties, inspecties van nucleaire installaties en vergoedingen voor nucleaire installaties.

6. Alle andere belastingen, rechten, heffingen of kosten die niet in een van de vijf bovenstaande categorieën vallen: steun voor stadsverwarming; lokale of regionale fiscale heffingen; eilandcompensatie; concessievergoedingen in verband met licenties en vergoedingen voor het aanleggen van netwerken of andere voorzieningen op gronden of publieke of private eigendommen.

b)    Detailniveau op basis van belastingheffing

De informatie over de prijzen moet in de volgende drie niveaus worden opgesplitst:

Niveau

Beschrijving

prijzen exclusief alle belastingen, rechten, heffingen en kosten

Dit prijsniveau omvat alleen de component energie en levering en de netwerkcomponent.

prijzen exclusief btw en andere terugvorderbare belastingen

Dit prijsniveau omvat de component energie en levering, de netwerkcomponent en alle belastingen, rechten, heffingen en kosten die als niet-terugvorderbaar worden beschouwd voor niet-huishoudelijke eindafnemers. Voor huishoudelijke afnemers omvat dit prijsniveau ook de energiecomponent, de netwerkcomponent en de belastingen, rechten, heffingen en kosten, maar niet de btw.

prijzen inclusief alle belastingen

Dit prijsniveau omvat de component energie en levering, de netwerkcomponent en alle terugvorderbare en niet-terugvorderbare belastingen, rechten, heffingen en kosten.

6. Verbruiksvolume

De lidstaten moeten informatie verstrekken over het relatieve aandeel van elektriciteit in elke verbruikscategorie op basis van het totale volume waarop de prijzen betrekking hebben.

De jaarlijkse verbruikscijfers per verbruikscategorie moeten één keer per jaar worden doorgegeven, namelijk wanneer de prijsgegevens voor het tweede semester worden gerapporteerd.

De gegevens mogen niet ouder zijn dan twee jaar.

(1) Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB L 347 van 11.12.2006, blz. 1)
Top