EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0257

2006/257/EG: Besluit van de Commissie van 9 februari 2006 tot wijziging van Besluit 96/335/EG tot vaststelling van een inventaris en een gemeenschappelijke nomenclatuur van in cosmetische producten verwerkte ingrediënten (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 97, 5.4.2006, p. 1–528 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 052 P. 3 - 530
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 052 P. 3 - 530
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 008 P. 3 - 530

No longer in force, Date of end of validity: 07/05/2020; stilzwijgende opheffing door 32019D0701

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/257/oj

5.4.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 97/1


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 9 februari 2006

tot wijziging van Besluit 96/335/EG tot vaststelling van een inventaris en een gemeenschappelijke nomenclatuur van in cosmetische producten verwerkte ingrediënten

(Voor de EER relevante tekst)

(2006/257/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 76/768/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten (1), en met name op artikel 5 bis, lid 3, en artikel 7, lid 2,

Na raadpleging van het Wetenschappelijk Comité voor cosmetische producten en voor consumenten bestemde niet-voedingsproducten,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Volgens informatie van de betrokken industrie moeten de inventaris en de gemeenschappelijke nomenclatuur van in cosmetische producten verwerkte ingrediënten in de bijlage bij Besluit 96/335/EG van de Commissie (2) worden bijgewerkt.

(2)

Deel I van de bijlage bij Besluit 96/335/EG moet worden bijgewerkt met het oog op de wetenschappelijke nauwkeurigheid en validiteit van enkele bestaande vermeldingen en een aantal nieuwe vermeldingen en om verbeteringen aan te brengen in een aantal botanische vermeldingen en in de indeling en de definities van de functies.

(3)

Gebleken is dat de nomenclatuurconventies in de bijlage bij Besluit 96/335/EG grondig moeten worden herzien om ze duidelijker te maken en aan te passen aan de wijzigingen in de Internationale nomenclatuur van cosmetische ingrediënten (INCI).

(4)

De lijst met afkortingen in de bijlage bij Besluit 96/335/EG moet worden aangepast aangezien er nieuwe ingrediënten in de inventaris worden opgenomen.

(5)

Besluit 96/335/EG moet dus dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor cosmetische producten,

BESLUIT:

Enig artikel

De bijlage bij Besluit 96/335/EG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Gedaan te Brussel, 9 februari 2006.

Voor de Commissie

Günter VERHEUGEN

Vice-voorzitter


(1)  PB L 262 van 27.9.1976, blz. 169. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2005/80/EG van de Commissie (PB L 303 van 22.11.2005, blz. 32).

(2)  PB L 132 van 1.6.1996, blz. 1.


BIJLAGE

De bijlage bij Besluit 96/335/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

Deel I wordt vervangen door:

„DEEL I

ANDERE INGREDIËNTEN DAN PARFUMERENDE EN AROMATISCHE GRONDSTOFFEN

Inleiding

Deze lijst is met name opgesteld aan de hand van de gegevens die zijn verstrekt door de Europese cosmetica-industrie, vertegenwoordigd door de European Cosmetic Toiletry and Perfumery Association (COLIPA).

De lijst bevat alle in artikel 5 bis van de richtlijn cosmetische producten genoemde gegevens betreffende de identiteit van de cosmetische ingrediënten, de gebruikelijke functie of functies ervan en de eraan gestelde beperkingen. De ingrediënten zijn vermeld in alfabetische volgorde van de INCI-namen, die tezamen de gemeenschappelijke nomenclatuur voor etikettering in de hele EU vormen.

De ingangen bestaan uit de volgende velden:

1.

INCI-naam

Dit is de gemeenschappelijke nomenclatuur die voor het aanduiden van de ingrediënten op de verpakking van cosmetische producten moet worden toegepast. De conventies voor deze nomenclatuur zijn bijgevoegd.

De afkorting INCI staat voor „International Nomenclature Cosmetic Ingredient”. Het betreft hier een nieuwe terminologie die door Colipa is ontwikkeld gezien de noodzaak van een werkelijk internationale benadering. In artikel 5 bis van de richtlijn cosmetische producten is weliswaar sprake van CTFA-benamingen, maar INCI is de correcte aanduiding van deze nomenclatuur. Een INCI-naam kan verscheidene chemische stoffen omvatten.

Voor cosmetische kleurstoffen moet het „Colour Index” (CI)-nummer of de in bijlage IV gegeven naam voor de etikettering van de ingrediënten worden gebruikt, zoals is bepaald in artikel 6, lid 1, onder g), van de richtlijn cosmetische producten. Het CI-nummer is voor deze ingrediënten dus de INCI-naam.

2.

INN-naam

Deze afkorting staat voor de International Non-proprietary Name (internationale soortnaam) die door de Wereldgezondheidsorganisatie is aanbevolen. Waar van toepassing is deze benaming vermeld.

3.

Ph. Eur.-benaming

Met deze afkorting wordt de benaming van de Europese Farmacopee aangegeven. Waar van toepassing is deze benaming vermeld.

4.

CAS-nummer

Hierbij staat het codenummer vermeld dat is toegekend door Chemical Abstracts Service. Het CAS-nummer is een over de hele wereld bekende aanduiding waarmee chemische stoffen geïdentificeerd kunnen worden. Waar beschikbaar is dit nummer vermeld.

5.

Einecs/Elincs-nummer

Dit is het nummer dat aan de stof is toegekend in de European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Einecs) voor bestaande stoffen of de European List of Notified Chemical Substances (Elincs) voor nieuwe stoffen. Waar van toepassing is dit nummer vermeld.

6.

Chemische/IUPAC-naam

Dit omvat de chemische benaming en de IUPAC-naam (International Union of Pure and Applied Chemistry). Hieronder vallen Einecs-namen, die gebaseerd zijn op de IUPAC-nomenclatuur, en CAS-namen, waarmee het ingrediënt eenduidig kan worden geïdentificeerd. Om onnodige herhalingen te voorkomen zijn beide namen in één rubriek gecombineerd.

7.

Restrictie

Dit veld wordt gebruikt voor ingrediënten die in de bijlagen bij de richtlijn cosmetische producten worden genoemd, in afgekorte vorm (bv. „III/1,16” betekent bijlage III, eerste deel, rangnummer 16). De lijst omvat alle vermeldingen in de bijlagen tot en met Richtlijn 2000/11/EG van de Commissie tot aanpassing van de bijlagen bij de richtlijn cosmetische producten aan de vooruitgang van de techniek. De stoffen die bij de Richtlijnen 2002/34/EG, 2004/93/EG, 2005/42/EG en 2005/80/EG zijn verboden, zijn echter geschrapt.

Dit veld zal van tijd tot tijd moeten worden bijgewerkt wanneer die bijlagen aan de technische vooruitgang worden aangepast.

8.

Functie

Dit veld is bedoeld voor de gebruikelijke functie of functies van het ingrediënt in cosmetische producten; een ingrediënt kan meer dan één functie hebben.

De aangegeven functies zijn als volgt gedefinieerd:

 

ABSORBEREND

Neemt in water en/of olie opgeloste stoffen of fijn verdeelde stoffen op.

 

ADSTRINGEREND

Trekt de huid samen.

 

ANTICORROSIE

Voorkomt corrosie van de verpakking.

 

ANTIKLONTER

Voorkomt samenklonteren van poedervormige cosmetica tot klonten of harde massa door vaste deeltjes vrij te laten stromen.

 

ANTIMICROBIEEL

Helpt de groei van micro-organismen op de huid onder controle te houden.

 

ANTIOXIDANT

Remt door zuurstof bevorderde reacties en voorkomt zo oxidatie en ranzigheid.

 

ANTIROOS

Ter bestrijding van roos.

 

ANTISCHUIM

Onderdrukt schuimvorming bij de productie of verkleint het schuimvormend vermogen van het eindproduct.

 

ANTISTATISCH

Vermindert statische elektriciteit door de elektrische lading op een oppervlak te neutraliseren.

 

ANTITRANSPIRANT

Vermindert transpiratie.

 

BINDMIDDEL

Vergroot de samenhang van cosmetica.

 

BLEEKMIDDEL

Maakt het haar of de huid lichter van kleur.

 

BUFFER

Stabiliseert de pH van cosmetica.

 

BULKMIDDEL

Vermindert de bulkdichtheid van cosmetica.

 

CHELAATVORMER

Reageert en vormt complexen met metaalionen die de stabiliteit en/of het uiterlijk van cosmetica zouden kunnen beïnvloeden.

 

CONSERVEERMIDDEL

Voorkomt primair de ontwikkeling van micro-organismen in cosmetica. Alle opgenomen conserveermiddelen staan op de positieve lijst van conserveermiddelen (bijlage VI bij de richtlijn cosmetische producten).

 

COSMETISCHE KLEURSTOF

Kleurt cosmetische producten en/of de huid en/of de aanhangsels daarvan. Alle opgenomen kleurstoffen staan op de positieve lijst van kleurstoffen (bijlage IV bij de richtlijn cosmetische producten).

 

DENATURANT

Maakt cosmetica ongeschikt voor menselijke consumptie. Meestal toegevoegd aan cosmetica die ethylalcohol bevatten.

 

DEODORANT

Vermindert of maskeert onaangename lichaamsgeuren.

 

DRIJFGAS

Wekt druk op in een spuitbus, waardoor de inhoud wordt uitgedreven zodra het ventiel wordt geopend. Sommige vloeibaar gemaakte drijfgassen kunnen als oplosmiddel fungeren.

 

EMULGATOR

Bevordert de vorming van stabiele mengsels van niet-mengbare vloeistoffen door de grensvlakspanning te veranderen.

 

EMULSIESTABILISATOR

Ondersteunt de emulsie en verbetert de stabiliteit en houdbaarheid van de emulsie.

 

FILMVORMER

Vormt bij toepassing een ononderbroken laagje op huid, haar of nagels.

 

GELVORMER

Geeft aan een vloeibaar product de vastheid van een gel (een semi-vaste vorm met enige elasticiteit).

 

HAARKLEURSTOF

Kleurt het haar.

 

HAARVERSTEVIGER

Het haar wordt hiermee in model gebracht.

 

HAIRCONDITIONER

Maakt het haar makkelijker doorkambaar, soepel, zacht en glanzend en/of geeft het volume, luchtigheid, enz.

 

HUIDBESCHERMER

Helpt schadelijke invloeden van buitenaf op de huid voorkomen.

 

HUIDBRUINENDE STOF

Maakt de huid donkerder met of zonder blootstelling aan UV.

 

HUIDVERZACHTER

Zorgt voor een glad huidoppervlak door ruwheid en onregelmatigheden te verminderen.

 

HUIDVERZORGER

Houdt de huid in een goede conditie.

 

HYDROTROOP MIDDEL

Verbetert de oplosbaarheid van een stof die slecht oplosbaar is in water.

 

KERATOLYSE

Helpt de dode cellen van de hoornlaag te verwijderen.

 

MASKEERMIDDEL

Vermindert de eigen geur of smaak van het product of neemt deze weg.

 

MONDVERZORGER

Voor cosmetische verzorging van de mondholte, zoals reinigen, reuk verdrijven, beschermen.

 

NAGELCONDITIONER

Verbetert de cosmetische eigenschappen van de nagel.

 

ONTKLITTEN

Vermindert of voorkomt het klitten van het haar als gevolg van veranderingen in het haaroppervlak of schade en vergemakkelijkt daardoor het kammen van het haar.

 

ONTHARENDE STOF

Verwijdert ongewenste lichaamsbeharing.

 

OPACIFYER

Vermindert de doorzichtigheid of doorschijnendheid van cosmetica.

 

OPLOSMIDDEL

Lost andere stoffen op.

 

OPPERVLAKTEACTIEVE STOF

Verlaagt de oppervlaktespanning van cosmetica en bevordert het gelijkmatig verdelen van het product bij gebruik.

 

OXIDATIEMIDDEL

Verandert de chemische aard van een andere stof door er zuurstof aan toe te voegen of waterstof aan te onttrekken.

 

PEARLESCENT

Geeft cosmetica een parelmoerachtig uiterlijk.

 

PERMANENTVLOEISTOF OF ONTKROEZER

Verandert de chemische structuur van het haar, zodat het in het gewenste model kan worden gebracht.

 

PLAQUEWEREND

Helpt te beschermen tegen plaque.

 

REDUCTIEMIDDEL

Verandert de chemische aard van een andere stof door er waterstof aan toe te voegen of zuurstof aan te onttrekken.

 

REINIGINGSMIDDEL

Helpt het lichaamsoppervlak schoon te houden.

 

SCHUIMER

Vangt talloze kleine belletjes van lucht of een ander gas in een klein volume vloeistof door de oppervlaktespanning van de vloeistof te veranderen.

 

SCHUIMVERSTERKER

Verbetert de kwaliteit van het schuim dat wordt gevormd door een systeem, door een of meer van de volgende eigenschappen te versterken: volume, structuur en/of stabiliteit.

 

SCHUURMIDDEL

Verwijdert materiaal van verschillende lichaamsoppervlakken of ondersteunt het mechanisch reinigen van de tanden of het verbeteren van de glans.

 

SEBUMWERENDE STOF

Helpt de sebumproductie te verminderen.

 

STABILISERENDE STOF

Verbetert stabiliteit en houdbaarheid van ingrediënten of samenstelling.

 

TONIC

Geeft een gezond gevoel aan huid en haar.

 

UV-ABSORBER

Beschermt het cosmetisch product tegen de invloeden van UV-straling.

 

UV-FILTER

Filtert bepaalde UV-stralen, om huid of haar te beschermen tegen schadelijke gevolgen van deze stralen. Alle opgenomen UV-filters zijn stoffen die op de positieve lijst van UV-filters staan (bijlage VII bij de richtlijn cosmetische producten).

 

VERFRISSER

Geeft de huid een aangename frisheid.

 

VERZACHTEN

Helpt de huid of de hoofdhuid te verzachten.

 

VERZACHTEND MIDDEL

Maakt de huid zacht en glad.

 

VETINBRENGER

Vult de lipiden van het haar of de bovenste huidlagen aan.

 

VISCOSITEITREGELAAR

Verhoogt of verlaagt de viscositeit van cosmetica.

 

VOCHTVASTHOUDENDE STOF

Houdt vocht vast.

 

VOCHTINBRENGEND MIDDEL

Verhoogt het watergehalte van de huid en houdt deze zacht en glad.

 

WEEKMAKER

Maakt een andere stof, die anders niet gemakkelijk vervormd, uitgespreid of gekneed kan worden, zacht en soepel.

INCI-naam

INN-naam

Ph. Eur.-benaming

CAS-nr.

Einecs/Elincs-nr.

Chem/IUPAC-naam

Restrictie

Functie

ABIES BALSAMEA EXTRACT

 

 

85085-34-3

285-364-0

Abies Balsamea Extract is een extract van de scheuten van Abies balsamea, Pinaceae

 

Filmvormer/hairconditioner

ABIES PECTINATA EXTRACT

 

 

92128-34-2

295-728-0

Abies Pectinata Extract is een extract van de schors en de naalden van de zilverspar, Abies pectinata, Pinaceae

 

Tonic/deodorant

ABIES PECTINATA OIL

 

 

92128-34-2

295-728-0

Abies Pectinata Oil is een vluchtige olie die wordt gewonnen uit de naalden van de zilverspar, Abies pectinata, Pinaceae

 

Tonic/maskeermiddel

ABIES SIBIRICA OIL

 

 

91697-89-1

294-351-9

Abies Sibirica Oil is een vluchtige olie die wordt gedestilleerd uit de naalden en takken van de zilverspar, Abies sibirica, Pinaceae

 

Tonic/maskeermiddel

ABIETIC ACID

 

 

514-10-3

208-178-3

abiëtinezuur

 

Emulsiestabilisator

ABIETYL ALCOHOL

 

 

666-84-2

211-564-4

1R-(1α,4aβ,4bα,10aα)]-1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-decahydro-7-isopropyl-1,4a-dimethylfenantreen-1-methanol

 

Viscositeitregelaar

ACACIA CATECHU

 

 

8001-76-1

232-291-7

Acacia Catechu is de gedroogde, verpulverde kern van Acacia catechu, Leguminosae

 

Haarkleurstof/adstringerend

ACACIA CONCINNA EXTRACT

 

 

202148-87-6

 

Acacia Concinna Extract is een extract van de vruchten van Acacia concinna, Leguminosae

 

Huidverzorger

ACACIA DEALBATA EXTRACT

 

 

165800-52-2

 

Acacia Dealbata Extract is een extract van de bladeren van de mimosa, Acacia dealbata, Leguminosae

 

Huidverzorger

ACACIA DECURRENS EXTRACT

 

 

98903-76-5

308-877-4

Acacia Decurrens Extract is een extract van de scheuten van de mimosa, Acacia decurrens, Leguminosae

 

Tonic

ACACIA FARNESIANA EXTRACT

 

 

89958-31-6

289-655-3

Acacia Farnesiana Extract is een extract van de bloemen en de stengels van de acacia, Acacia farnesiana, Leguminosae

 

Viscositeitregelaar/adstringerend

ACACIA FARNESIANA GUM

 

 

9001-01-5

232-519-5

Acacia Farnesiana Gum is een plantaardige stof afkomstig van de gedroogde gomachtige afscheiding van de acacia, Acacia farnesiana, Leguminosae

 

Viscositeitregelaar/adstringerend

ACACIA SENEGAL

acacia

acaciae gummi

9000-01-5

232-519-5

Arabische gom

 

Viscositeitregelaar

ACACIA SENEGAL EXTRACT

 

 

97659-43-3

307-447-3

Acacia Senegal Extract is een extract van de bloemen en de stengels van de acacia, Acacia senegal, Leguminosae

 

Viscositeitregelaar

ACACIA SENEGAL GUM EXTRACT

 

 

90387-99-8

291-377-2

Acacia Senegal Gum Extract is een extract van de gom van de acacia, Acacia senegal, Leguminosae

 

Viscositeitregelaar

ACANTHOPANAX SENTICOSUS EXTRACT

 

 

92346-80-0

296-164-8

Acanthopanax Senticosus Extract is een extract van de wortels van eleuthero ginseng, Acanthopanax senticosus, Araliaceae

 

Verzachten

ACER PSEUDOPLATANUS EXTRACT

 

 

90063-88-0

290-048-0

Acer Pseudoplatanus Extract is een extract van de bladeren van Acer pseudoplatanus, Aceraceae

 

Huidverzorger

ACER SACCHARINUM EXTRACT

 

 

91770-22-8

294-807-7

Acer Saccharinum Extract is een extract van de schors en het sap van de suikerahorn, Acer saccharinum, Aceraceae

 

Keratolyse

ACETALDEHYDE

 

 

75-07-0

200-836-8

aceetaldehyd

 

Nagelconditioner

ACETAMIDE MEA

 

 

142-26-7

205-530-8

N-2-hydroxyethylaceetamide

 

Antistatisch/vochtvasthoudende stof

ACETAMIDOETHOXYBUTYL TRIMONIUM CHLORIDE

 

 

221375-78-6

 

butaanaminium, N,N,N-trimethyl-4-(2-aceetamidoethoxy), chloride

 

Antistatisch/verzachtend middel/hairconditioner

ACETAMIDOPROPYL TRIMONIUM CHLORIDE

 

 

123776-56-7

 

3-(acetylamino)-N,N,N-trimethyl-1-propaanaminiumchloride

 

Antistatisch

ACETAMINOPHEN

paracetamol

paracetamolum

103-90-2

203-157-5

aceetamide, N-(4-hydroxyfenyl)-

 

Stabiliserende stof

ACETAMINOSALOL

aceetaminosalol

 

118-57-0

204-261-3

benzoëzuur, 2-hydroxy-, 4-(acetylamino)fenylester

 

Antimicrobieel

ACETANILID

aceetanilide

 

103-84-4

203-150-7

aceetanilide

 

Stabiliserende stof

ACETIC ACID

azijnzuur

acidum aceticum

64-19-7

200-580-7

azijnzuur

 

Buffer

ACETONE

aceton

 

67-64-1

200-662-2

aceton

 

Denaturant/oplosmiddel

1-ACETOXY-2-METHYLNAPHTHALENE

 

 

5697-02-9

 

1-naftalenol, 2-methyl-, acetaat

 

Haarkleurstof

ACETUM

 

 

90132-02-8

290-419-7

azijn, extract

 

Antistatisch

ACETYL CYSTEINE

 

 

616-91-1

210-498-3

acetylcysteïne

 

Antioxidant

ACETYL GLUCOSAMINE

 

 

10036-64-3

233-115-1

N-acetyl-α-D-glucosamine

 

Huidverzorger

ACETYL GLUTAMIC ACID

 

 

1188-37-0

214-708-4

N-acetylglutaminezuur

 

Huidverzorger

ACETYL GLUTAMINE

 

 

35305-74-9

 

L-glutamine, N-acetyl-,

 

Huidverzorger

ACETYL GLYCERYL RICINOLEATE

 

 

235433-29-1

 

glyceriden, gemengde acetyl- en ricinoleoyl-

 

Huidverzorger/verzachtend middel

ACETYL HEXAMETHYL INDAN

 

 

15323-35-0

239-360-0

1,1,2,3,3,6-hexamethylindaan-5-ylmethylketon

 

Maskeermiddel

ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN

 

 

1506-02-1

216-133-4

1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naftyl)ethaan-1-on

 

Maskeermiddel

ACETYL MANDELIC ACID

 

 

51019-43-3/7322-88-5

 

benzeenazijnzuur, α-(acetyloxy)-

 

Buffer

ACETYL METHIONINE

 

 

65-82-7/1115-47-5

200-617-7/214-224-3

N-acetylmethionine

 

Huidverzorger

ACETYL TRIBUTYL CITRATE

 

 

77-90-7

201-067-0

tributyl-O-acetylcitraat

 

Filmvormer/weekmaker

ACETYL TRIETHYL CITRATE

 

 

77-89-4

201-066-5

triethyl-O-acetylcitraat

 

Filmvormer/weekmaker

ACETYL TRIETHYLHEXYL CITRATE

 

 

144-15-0

205-617-0

tris(2-ethylhexyl)-2-(acetyloxy)propaan-1,2,3-tricarboxylaat

 

Verzachtend middel/filmvormer/weekmaker

ACETYL TRIHEXYL CITRATE

 

 

24817-92-3

 

1,2,3-propaantricarbonzuur, 2-acetyloxy-, trihexylester

 

Antioxidant/chelaatvormer/weekmaker

ACETYL TYROSINE

 

 

537-55-3

208-671-3

N-acetyl-L-tyrosine

 

Huidbruinende stof

ACETYLATED CASTOR OIL

 

 

84929-62-4

284-546-7

ricinusolie, geacetyleerd

 

Verzachtend middel

ACETYLATED CETYL HYDROXYPROLINATE

 

 

221378-54-7

 

L-proline, 1-acetyl-4-(acetyloxy)-,hexadecylester, (4R)-

 

Verzachtend middel

ACETYLATED GLYCOL STEARATE

 

 

22613-51-0

245-122-7

2-acetoxyethylstearaat

 

Verzachtend middel/emulsiestabilisator

ACETYLATED HYDROGENATED COTTONSEED GLYCERIDE

 

 

165800-53-3

 

glyceriden, katoenzaadolie-mono-, gehydrogeneerd, acetaten

 

Verzachtend middel/emulgator

ACETYLATED HYDROGENATED LANOLIN

 

 

91053-41-7

293-306-0

lanoline, gehydrogeneerd, geacetyleerd

 

Verzachtend middel

ACETYLATED HYDROGENATED LARD GLYCERIDE

 

 

93572-31-7

297-461-5

glyceriden, varkensreuzel-mono-, gehydrogeneerd, acetaten

 

Verzachtend middel

ACETYLATED HYDROGENATED TALLOW GLYCERIDE

 

 

68990-58-9

273-612-0

glyceriden, talk-mono-, gehydrogeneerd, acetaten

 

Verzachtend middel/emulgator

ACETYLATED HYDROGENATED TALLOW GLYCERIDES

 

 

91723-32-9

294-538-5

glyceriden, talk-mono-, ‐di- en ‐tri-, gehydrogeneerd, acetaten

 

Verzachtend middel/emulgator

ACETYLATED HYDROGENATED VEGETABLE GLYCERIDE

 

 

174333-76-7

 

glyceriden, plantaardige olie-mono-, gehydrogeneerd, acetaten

 

Verzachtend middel

ACETYLATED LANOLIN

 

 

61788-48-5

262-979-2

lanoline, acetaat

 

Antistatisch/verzachtend middel/emulgator

ACETYLATED LANOLIN ALCOHOL

 

 

61788-49-6

262-980-8

azijnzuur, esters met lanoline-alcoholen

 

Antistatisch/verzachtend middel/emulgator

ACETYLATED LANOLIN RICINOLEATE

 

 

226995-78-4

 

9-octadeceenzuur, 12-hydroxy-, (9Z, 12R)-, esters met lanoline-alcoholen, acetaten

 

Antistatisch/verzachtend middel

ACETYLATED LARD GLYCERIDE

 

 

68990-55-6

273-609-4

glyceriden, varkensreuzel-mono-, acetaten

 

Verzachtend middel

ACETYLATED PALM KERNEL GLYCERIDES

 

 

91744-63-7

294-627-9

glyceriden, palmpitolie-, geacetyleerd

 

Verzachtend middel/emulgator

ACETYLATED SUCROSE DISTEARATE

 

 

121684-92-2

 

sucrosedistearaat, acetaten

 

Verzachtend middel

ACETYLMETHIONYL METHYLSILANOL ELASTINATE

 

 

227200-23-9

 

elastine, reactieproducten met N-acetyl-L-methionine en methylsilaantriol

 

Antistatisch/huidverzorger/hairconditioner

ACHILLEA MILLEFOLIUM EXTRACT

 

 

84082-83-7

282-030-6

Achillea Millefolium Extract is een extract van de bladeren en de bloemen van het duizendblad, Achillea millefolium, Asteraceae

 

Verzachten/antiroos/verfrisser/reinigingsmiddel/tonic

ACHILLEA MILLEFOLIUM OIL

 

 

8022-07-9

282-030-6

Achillea Millefolium Oil is de olie die wordt gewonnen uit het bloeiende duizendblad, Achillea millefolium, Asteraceae

 

Verzachten/antiroos/verfrisser/reinigingsmiddel/tonic

ACID BLACK 1

 

 

1064-48-8

213-903-1

dinatrium-4-amino-5-hydroxy-3-(4-nitrofenylazo)-6-(fenylazo)naftaleen-2,7-disulfonaat (CI 20470)

 

Haarkleurstof

ACID BLACK 52

 

 

5610-64-0

227-029-3

chroom, 3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naftalenyl)azo]-7-nitro-1-naftaleensulfonzuurcomplex (CI 15711)

 

Haarkleurstof

ACID BLUE 1

 

 

129-17-9

204-934-1

hydrogeen[4-[4-(diethylamino)-2',4'-disulfonatobenzhydrylideen]cyclohexa-2,5-dieen-1-ylideen]diethylammonium, natriumzout (CI 42045)

 

Haarkleurstof

ACID BLUE 3

 

 

3536-49-0

222-573-8

bis[hydrogeen[4-[4-(diethylamino)-5'-hydroxy-2',4'-disulfonatobenzhydrylideen]cyclohexa-2,5-dieen-1-ylideen]diethylammonium], calciumzout (CI 42051)

 

Haarkleurstof

ACID BLUE 9

 

 

3844-45-9

223-339-8

dihydrogeen(ethyl)[4-[4-[ethyl(3-sulfonatobenzyl)]amino]-2'-sulfonatobenzhydrylideen]cyclohexa-2,5-dieen-1-ylideen](3-sulfonatobenzyl)ammonium, dinatriumzout (CI 42090)

 

Haarkleurstof

ACID BLUE 62

 

 

4368-56-3

224-460-9

natrium-1-amino-4-(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxoantraceen-2-sulfonaat (CI 62045)

 

Haarkleurstof

ACID BLUE 74

indigotinedisulfonaat-natrium

 

860-22-0

212-728-8

dinatrium-5,5'-(2-(1,3-dihydro-3-oxo-2H-indazool-2-ylideen)-1,2-dihydro-3H-indool-3-on)disulfonaat (CI 73015)

 

Haarkleurstof

ACID BROWN 13

 

 

6373-79-1

228-922-0

dinatrium-3,3'-[sulfonylbis[(2-nitro-p-fenyleen)imino]]bis[6-anilinobenzeensulfonaat] (CI 10410)

 

Haarkleurstof

ACID GREEN 1

 

 

19381-50-1

243-010-2

trinatriumtris[5,6-dihydro-5-(hydroxyimino)-6-oxonaftaleen-2-sulfonato(2-)-N5,O6]ferraat(3-) (CI 10020)

 

Haarkleurstof

ACID GREEN 25

 

 

4403-90-1

224-546-6

dinatrium-2,2'-(9,10-dioxoantraceen-1,4-diyldiimino)bis(5-methylsulfonaat (CI 61570)

 

Haarkleurstof

ACID GREEN 50

 

 

3087-16-9

221-409-2

hydrogeen[4-[4-(dimethylamino)-α-(2-hydroxy-3,6-disulfonato-1-naftyl)benzylideen]cyclohexa-2,5-dieen-1-ylideen]dimethylammonium, mononatriumzout (CI 44090)

 

Haarkleurstof

ACID ORANGE 3

 

 

6373-74-6

228-921-5

natrium-2-anilino-5-(2,4-dinitroanilino)benzeensulfonaat (CI 10385)

 

Haarkleurstof

ACID ORANGE 6

 

 

547-57-9

208-924-8

natrium-4-(2,4-dihydroxyfenylazo)benzeensulfonaat (CI 14270)

 

Haarkleurstof

ACID ORANGE 7

 

 

633-96-5

211-199-0

natrium-4-[(2-hydroxy-1-naftyl)azo]benzeensulfonaat (CI 15510)

 

Haarkleurstof

 

 

 

 

 

 

 

 

ACID RED 14

 

 

3567-69-9

222-657-4

dinatrium-4-hydroxy-3-[(4-sulfonatonaftyl)azo]naftaleensulfonaat (CI 14720)

 

Haarkleurstof

ACID RED 14 ALUMINUM LAKE

 

 

84238-07-3

282-478-2

1-naftaleensulfonzuur, 4-hydroxy-3-[(4-sulfo-1-naftalenyl)azo]-, aluminiumcomplex (CI 14720:1)

 

Haarkleurstof

ACID RED 18

 

 

2611-82-7

220-036-2

trinatrium-1-(1-naftylazo)-2-hydroxynaftaleen-4',6,8-trisulfonaat (CI 16255)

 

Haarkleurstof

ACID RED 18 ALUMINUM LAKE

 

 

12227-64-4

235-438-3

aluminium, 7-hydroxy-8-[(4-sulfo-1-naftalenyl)azo]-1,3-naftaleendisulfonzuurcomplex (CI 16255:1)

 

Haarkleurstof

ACID RED 27

 

 

915-67-3

213-022-2

trinatrium-3-hydroxy-4-(4'-sulfonatonaftylazo)naftaleen-2,7-disulfonaat (CI 16185)

 

Haarkleurstof

ACID RED 33

 

 

3567-66-6

222-656-9

dinatrium-5-amino-4-hydroxy-3-(fenylazo)naftaleen-2,7-disulfonaat (CI 17200)

 

Haarkleurstof

ACID RED 35

 

 

6441-93-6

229-231-7

dinatrium-5-(acetylamino)-4-hydroxy-3-[(o-tolyl)azo]naftaleen-2,7-disulfonaat (CI 18065)

 

Haarkleurstof

ACID RED 51

erytrosine

 

16423-68-0

240-474-8

dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrajood-6-oxido-3-oxoxantheen-9-yl)benzoaat (CI 45430)

 

Haarkleurstof

ACID RED 52

 

 

3520-42-1

222-529-8

hydrogeen-3,6-bis(diethylamino)-9-(2,4-disulfonatofenyl)xanthylium, natriumzout (CI 45100)

 

Haarkleurstof

 

 

 

 

 

 

 

 

ACID RED 87

 

 

17372-87-1

241-409-6

dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrabroom-6-oxido-3-oxoxantheen-9-yl)benzoaat (CI 45380)

 

Haarkleurstof

ACID RED 92

 

 

18472-87-2

242-355-6

3,4,5,6-tetrachloor-2-(1,4,5,8-tetrabroom-6-hydroxy-3-oxoxantheen-9-yl)benzoëzuur (CI 45410)

 

Haarkleurstof

ACID RED 95

 

 

33239-19-9

251-419-2

dinatrium-2-(4,5-dijood-6-oxido-3-oxoxantheen-9-yl)benzoaat (CI 45425)

 

Haarkleurstof

ACID RED 195

 

 

 

 

chroom-4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-fenyl-1H-pyrazool-4-yl)azo]-3-hydroxynaftaleen-1-sulfonzuurcomplex

IV/1

Cosmetische kleurstof

ACID VIOLET 9

 

 

6252-76-2

228-377-9

hydrogeen-9-(2-carboxylatofenyl)-3-(2-methylanilino)-6-(2-methyl-4-sulfoanilino)xanthylium, mononatriumzout (CI 45190)

 

Haarkleurstof

ACID VIOLET 43

 

 

4430-18-6

224-618-7

natrium-4-[(9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-1-antryl)amino]tolueen-3-sulfonaat (CI 60730)

 

Haarkleurstof

ACID YELLOW 1

 

 

846-70-8

212-690-2

dinatrium-5,7-dinitro-8-oxidonaftaleen-2-sulfonaat (CI 10316)

 

Haarkleurstof

ACID YELLOW 3

 

 

95193-83-2

305-897-5

1H-indeen-1,3(2H)-dion, 2-(2-chinolinyl)-, gesulfoneerd, natriumzouten

 

Haarkleurstof

ACID YELLOW 23

 

 

1934-21-0

217-699-5

trinatrium-5-hydroxy-1-(4-sulfofenyl)-4-(4-sulfofenylazo)pyrazool-3-carboxylaat (CI 19140)

 

Haarkleurstof

ACID YELLOW 73 SODIUM SALT

fluoresceïne, dinatriumzout

 

518-47-8

208-253-0

dinatrium-2-(3-oxo-6-oxidoxantheen-9-yl)benzoaat (CI 45350)

 

Haarkleurstof

ACIDOPHILUS/VITIS VINIFERA FERMENT

 

 

 

 

Acidophilus/Vitis Vinifera Ferment is het product dat wordt gewonnen door gisting van druiven (Vitis vinifera), door het micro-organisme Acidophilus

 

Huidverzorger

ACINETOBACTER FERMENT

 

 

 

 

Product dat wordt gewonnen door gisting met acinetobacter

 

Huidverzorger

ACORUS CALAMUS EXTRACT

 

 

84775-39-3

283-869-0

Acorus Calamus Extract is een extract van de wortels van de kalmoes, Acorus calamus, Araceae

 

Huidverzorger

ACORUS CALAMUS ROOT POWDER

 

 

84775-39-3

283-869-0

Acorus Calamus Root Powder is het poeder gewonnen uit de wortels van de kalmoes, Acorus calamus, Araceae

 

Huidverzorger

ACRYLAMIDE/SODIUM ACRYLATE COPOLYMER

 

 

25085-02-3

 

2-propeenzuur, natriumzout, polymeer met 2-propeenamide

 

Antistatisch/filmvormer

ACRYLAMIDES COPOLYMER

 

 

 

 

2-propeenamide, polymeer met 2-buteenamide en/of alkylpropeenamide

 

Antistatisch/filmvormer

ACRYLAMIDES/ACRYLATES/DMAPA/METHOXY PEG METHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Filmvormer

ACRYLAMIDOPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE/ACRYLATES COPOLYMER

 

 

 

 

propeenamidopropyltrimethylammoniumchloride, polymeer met propeenzuur, buteenzuur en/of alkylpropenoaten

 

Filmvormer

ACRYLATES COPOLYMER

 

 

25133-97-5

 

2-propeenzuur, 2-methyl-, polymeer met ethyl-2-propenoaat en methyl-2-methyl-2-propenoaat

 

Antistatisch/bindmiddel/filmvormer

ACRYLATES/ACETOACETOXYETHYL METHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Filmvormer

ACRYLATES/ACRYLAMIDE COPOLYMER

 

 

 

 

propeenamide, polymeer met propeenzuur, buteenzuur en/of alkylpropenoaten

 

Filmvormer

ACRYLATES/AMMONIUM METHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

ammoniumbutenoaat, polymeer met propeenzuur, buteenzuur en/of alkylpropenoaten

 

Antistatisch/filmvormer

ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER

 

 

 

 

C10-30-alkylpropenoaat, polymeer met propeenzuur, buteenzuur en/of alkylpropenoaten, product met propenyl-sucrose-ether of propenyl-2,2-dihydroxymethyl-1,3-propaandiol

 

Filmvormer

ACRYLATES/CARBAMATE COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Hairconditioner/huidverzorger

ACRYLATES/CETETH-20 ITACONATE COPOLYMER

 

 

 

 

copolymeer van de mono-ester van methyleenbutaandizuur en poly(oxy-1,2-ethaandiyl), α-hexadecyl-ω-hydroxy-, en een of meer monomeren van acrylzuur, methacrylzuur of een van de eenvoudige esters daarvan

 

Viscositeitregelaar

ACRYLATES/CETETH-20 METHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

copolymeer van de mono-ester van methacrylzuur en poly(oxy-1,2-ethaandiyl), α-hexadecyl-ω-hydroxy-, en een of meer monomeren van acrylzuur, methacrylzuur of een van de eenvoudige esters daarvan

 

Viscositeitregelaar

ACRYLATES/DIACETONEACRYLAMIDE COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Filmvormer/viscositeitregelaar

ACRYLATES/DIMETHICONE COPOLYMER

 

 

 

 

polydimethylsiloxaan, copolymeer met een of meer monomeren van acrylzuur, methacrylzuur of een van de eenvoudige esters daarvan

 

Antiklonter/bindmiddel/filmvormer

ACRYLATES/DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

copolymeer van de ester van methacrylzuur en dimethylaminoethanol en een of meer monomeren van acrylzuur, methacrylzuur of een van de eenvoudige esters daarvan

 

Bindmiddel/filmvormer

ACRYLATES/ETHYLHEXYL ACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

copolymeer van ethylhexylacrylaat met een of meer monomeren van acrylzuur, methacrylzuur of een van de eenvoudige esters daarvan

 

Filmvormer

ACRYLATES/ETHYLHEXYLACRYLAMIDE COPOLYMER

 

 

 

 

2-propeenzuur, 2-methyl-, polymeer met 2-propeenzuur en N-(2-ethylhexyl)-2-propeenamide

 

Filmvormer

ACRYLATES/PVP COPOLYMER

 

 

26589-26-4

 

2-propeenzuur, 2-methyl-, polymeer met 1-ethenyl-2-pyrrolidinon en ethyl-2-methyl-2-propenoaat

 

Antistatisch/bindmiddel/filmvormer

ACRYLATES/STEARETH-50 ACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Filmvormer/viscositeitregelaar

ACRYLATES/STEARETH-20 METHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

stearylalcohol, product met oxiraan, butenoaatester, polymeer met propeenzuur, buteenzuur en/of alkylpropenoaten

 

Viscositeitregelaar

ACRYLATES/STEARETH-20 ITACONATE COPOLYMER

 

 

 

 

copolymeer van de mono-ester van methyleenbutaandizuur en poly(oxy-1,2-ethaandiyl), α-octadecyl-ω-hydroxy-, en een of meer monomeren van acrylzuur, methacrylzuur of een van de eenvoudige esters daarvan

 

Viscositeitregelaar

ACRYLATES/VA COPOLYMER

 

 

25067-02-1

 

 

 

Filmvormer/viscositeitregelaar

ACRYLATES/VA CROSSPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Filmvormer

ACRYLATES/VINYL ISODECANOATE CROSSPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Filmvormer/emulsiestabilisator/viscositeitregelaar

ACRYLIC ACID/ACRYLONITROGENS COPOLYMER

 

 

61788-40-7

 

2-propeennitril, homopolymeer, gehydrolyseerd

 

Filmvormer

ACTINIDIA CHINENSIS FRUIT EXTRACT

 

 

92456-63-8

296-241-6

Actinidia Chinensis Extract is een extract van kiwivruchten, Actinidia chinensis, Actinidiaceae

 

Verzachtend middel/huidverzorger

ACTINIDIA CHINENSIS SEED

 

 

92456-63-8

296-241-6

Actinidia Chinensis Seed is gemalen zaad van de kiwiplant, Actinidia chinensis, Actinidiaceae

 

Verzachtend middel/huidverzorger

ACTINIDIA CHINENSIS SEED OIL

 

 

 

 

Actinidia Chinensis Seed Oil is een vette olie, geperst uit de zaden van de kiwiplant, Actinidia chinensis, Actinidiaceae

 

Verzachtend middel/huidverzorger

ACTINIDIA CHINENSIS WATER

 

 

92456-63-8

296-241-6

Actinidia Chinensis Water is een waterige oplossing van de geurende bestanddelen van kiwivruchten, Actinidia chinensis, Actinidiaceae

 

Verzachtend middel/huidverzorger

ADANSONIA DIGITATA OIL

 

 

225233-93-2

 

Adansonia Digitata Oil is de vette olie die wordt gewonnen uit de bladeren en de vruchtenpulp van Adansonia digitata, Bombacaceae

 

Verzachtend middel/huidverzorger

ADENOSINE

 

 

58-61-7

200-389-9

adenosine

 

Huidverzorger

ADENOSINE CYCLIC PHOSPHATE

 

 

60-92-4

200-492-9

adenosine, cyclisch 3',5'-(waterstoffosfaat)

 

Huidverzorger

ADENOSINE PHOSPHATE

adenosinefosfaat

 

61-19-8

200-500-0

adenosinefosfaat

 

Huidverzorger

ADENOSINE TRIPHOSPHATE

 

 

56-65-5

200-283-2

adenosine-5'-trifosfaat

 

Huidverzorger

ADEPS BOVIS

 

 

61789-97-7

263-099-1

talk. Een dierlijk vet. Bevat hoofdzakelijk glyceriden van C16-18-vetzuren

II/419 (moet worden verwerkt overeenkomstig II/419)

Verzachtend middel

ADEPS SUILLUS

 

 

61789-99-9

263-100-5

varkensreuzel. Het gezuiverde inwendige vet van het varken. Het bestaat hoofdzakelijk uit stearine, palmitine en oleïne

 

Verzachtend middel

ADIANTUM CAPILLUS VENERIS EXTRACT

 

 

84649-72-9

283-457-0

Adiantum Capillus-veneris Extract is een extract van de bladeren van de venushaarvaren, Adiantum capillus-veneris, Polypodiaceae

 

Antiroos/adstringerend

ADIANTUM PEDATUM EXTRACT

 

 

165800-54-4

 

Adiantum Pedatum Extract is een extract van de bladeren van de varen Adiantum pedatum, Polypodiaceae

 

Antiroos/adstringerend

ADIPIC ACID

 

 

124-04-9

204-673-3

adipinezuur

 

Buffer

ADIPIC ACID/DIETHYLENE GLYCOL/GLYCERIN CROSSPOLYMER

 

 

26760-54-3

 

hexaandizuur, polyester met 2,2'-oxybisethanol en 1,2,3-propaantriol

 

Filmvormer

ADIPIC ACID/DIETHYLENETRIAMINE COPOLYMER

 

 

25085-20-5

 

hexaandizuur, polyamide met N-(2-aminoethyl)-1,2-ethaandiamine

 

Filmvormer

ADIPIC ACID/DIMETHYLAMINOHYDROXYPROPYL DIETHYLENETRIAMINE COPOLYMER

 

 

133184-01-7

 

hexaandizuur, polymeer met 1-(bis(2-aminoethyl)amino)-3-(dimethylamino)-2-propanol

 

Antistatisch/filmvormer

ADIPIC ACID/EPOXYPROPYL DIETHYLENETRIAMINE COPOLYMER

 

 

25212-19-5

 

hexaandizuur, polymeer met chloormethyloxiraan en N-(2-aminoethyl)-1,2-ethaandiamine

 

Antistatisch/filmvormer

ADIPIC ACID/ISOPHTHALIC ACID/NEOPENTYL GLYCOL/TRIMETHYLOLPROPANE COPOLYMER

 

 

25950-34-9

 

 

 

Filmvormer

ADIPIC ACID/ISOPHTHALIC ACID/NEOPENTYL GLYCOL/TRIMETHYLOLPROPANE COPOLYMER

 

 

25950-34-9

 

1,3-benzeendicarbonzuur, polymeer met 2,2-dimethyl-1,3-propaandiol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propaandiol en hexaandizuur

 

Filmvormer

ADIPIC ACID/NEOPENTYL GLYCOL/TRIMELLITIC ANHYDRIDE COPOLYMER

 

 

28407-73-0

 

hexaandizuur, polymeer met 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarbonzuur en 2,2-dimethyl-1,3-propaandiol

 

Filmvormer

AEGOPODIUM PODAGRARIA EXTRACT

 

 

90320-19-7

291-043-6

Aegopodium Podagraria Extract is een extract van het bloeiende zevenblad, Aegopodium podagraria, Apiaceae

 

Huidverzorger

AESCULUS HIPPOCASTANUM BARK EXTRACT

 

 

8053-39-2

232-497-7

Aesculus Hippocastanum Bark Extract is een extract van de schors van de paardenkastanje, Aesculus hippocastanum, Hippocastanaceae

 

Tonic/adstringerend

AESCULUS HIPPOCASTANUM EXTRACT

 

 

8053-39-2

232-497-7

Aesculus Hippocastanum Extract is een extract van de paardenkastanje, Aesculus hippocastanum, Hippocastanaceae

 

Tonic/adstringerend

AGAR

 

agar

9002-18-0

232-658-1

agar-agar

 

Bindmiddel/viscositeitregelaar

AGARICUS BISPORUS EXTRACT

 

 

95009-14-6

305-742-1

Agaricus Bisporus Extract is een extract van de hoed en de stam van de paddestoel Agaricus bisporus, Agaricaceae

 

Verzachtend middel

AGAROSE

 

 

9012-36-6

232-731-8

agarose

 

Huidverzorger/viscositeitregelaar

AGAVE AMERICANA EXTRACT

 

 

85186-53-4

286-037-5

Agave Americana Extract is een extract van de bladeren van Agave Americana, Amaryllidaceae

 

Huidverzorger

AGAVE RIGIDA

 

 

 

 

Agave Rigida is een plantaardige stof afkomstig van de bladeren van de sisal, Agave rigida, Amaryllidaceae

 

Bulkmiddel

AGAVE RIGIDA EXTRACT

 

 

165800-55-5

306-786-4

Agave Rigida Extract is een extract van de bladeren van de sisalplant, Agave sisalana, Amaryllidaceae

 

Bulkmiddel

AGRIMONIA EUPATORIA EXTRACT

 

 

84775-40-6

283-870-6

Agrimonia Eupatoria Extract is een extract van de bladeren van de agrimonie, Agrimonia eupatoria, Rosaceae

 

Huidverzorger/adstringerend/antimicrobieel

AGROPYRON REPENS EXTRACT

 

 

84649-79-6

283-459-1

Agropyron Repens Extract is een extract van de wortels van het kweekgras, Agropyron repens, Poaceae

 

Huidverzorger

AHNFELTIA CONCINNA EXTRACT

 

 

223749-75-5

 

Ahnfeltia Concinna Extract is een extract van de alg Ahnfeltia Concinna, Phyllophoraceae

 

Huidbeschermer; gelvormer

AILANTHUS ALTISSIMA EXTRACT

 

 

90131-67-2

290-380-6

Ailanthus Altissima Extract is een extract van de schors van Ailanthus altissima, Simarubaceae

 

Huidverzorger

ALANINE

alanine

alaninum

56-41-7/302-72-7

200-273-8/206-126-4

alanine

 

Antistatisch

ALANINE GLUTAMATE

 

 

13187-90-1

 

glutaminezuur, verbinding met alanine

 

Huidverzorger

ALANINE/HISTIDINE/LYSINE POLYPEPTIDE COPPER HCL

 

 

 

 

polymeer afgeleid van alanine, histidine en lysine, koperderivaat, hydrochloride

 

Huidverzorger

ALBUMEN

 

 

9006-50-2

310-127-6

natuurlijk voorkomende stof, eiwit

 

Filmvormer

ALCHEMILLA VULGARIS EXTRACT

 

 

84695-94-3

283-614-3

Alchemilla Vulgaris Extract is een extract van de bladeren en de bovengrondse delen van de vrouwenmantel, Alchemilla vulgaris, Rosaceae

 

Huidverzorger/reinigingsmiddel/adstringerend

ALCLOXA

alcloxa

 

1317-25-5

215-262-3

chloortetrahydroxy[(2-hydroxy-5-oxo-2-imidazoline-4-yl)ureato]dialuminium

 

Antimicrobieel/adstringerend

ALCOHOL

alcohol

alcoholum/ethanolum

64-17-5

200-578-6

ethanol

 

Oplosmiddel

ALCOHOL DENAT.

 

 

 

 

ethanol, gedenatureerd, overeenkomstig de douane- en accijnsvoorschriften

 

Oplosmiddel

ALDIOXA

aldioxa

 

5579-81-7

226-964-4

[(2-hydroxy-5-oxo-2-imidazoline-4-yl)ureato]aluminium

 

Antimicrobieel/adstringerend

ALEURITES MOLUCCANA EXTRACT

 

 

223747-70-4

 

Aleurites Moluccana Extract is een extract van de noten van de kemiriboom, Aleurites moluccana, Euphorbiaceae

 

Verzachtend middel

ALEURITES MOLUCCANA NUT OIL

 

 

8015-80-3

 

Aleurites Moluccana Nut Oil is de olie die wordt geperst uit de noten van de kemiriboom, Aleurites moluccana, Euphorbiaceae

 

Huidverzorger

ALEURITIC ACID

 

 

6949-98-0

 

hexadecaanzuur, 9,10,16-trihydroxy-

 

Huidverzorger

ALGAE

 

 

 

 

 

 

Tonic/verfrisser/verzachten/vochtvasthoudende stof

ALGIN

natriumalginaat

natrii alginas

9005-38-3

 

alginezuur, natriumzout

 

Bindmiddel/viscositeitregelaar

ALGINIC ACID

alginezuur

acidum alginicum

9005-32-7

232-680-1

alginezuur

 

Bindmiddel/viscositeitregelaar

ALKANNA TINCTORIA EXTRACT

 

 

85251-58-7

286-469-4

Alkanna Tinctoria Extract is een extract van de wortels van de alkanna, Alkanna Tinctoria, Boraginaceae

 

Tonic

ALLANTOIN

allantoïne

 

97-59-6

202-592-8

ureum, (2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)-

 

Verzachten

ALLANTOIN ACETYL METHIONINE

 

 

4207-40-3

224-126-2

N-acetyl-DL-methionine, verbinding met (2,5-dioxo-4-imidazolidine)ureum (1:1)

 

Antistatisch/huidbeschermer/verzachten

ALLANTOIN ASCORBATE

 

 

57448-83-6

260-739-1

(2,5-dioxoimidazolidine-4-yl)ureum-L-ascorbaat

 

Antioxidant/verzachten/huidbeschermer

ALLANTOIN BIOTIN

 

 

4492-73-3

 

ureum, (2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)-, verbinding met 2H-thieno[3,4-d]imidazool-4-pentaanzuur, hexahydro-2-oxo-, [3aS-(3aα,4b,6aα)]-

 

Verzachten/sebumwerende stof/huidbeschermer

ALLANTOIN CALCIUM PANTOTHENATE

 

 

4207-41-4

 

β-alanine, N-(2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-, calciumzout (2:1), (R)-, verbinding met 2,5-dioxo-4-imidazolidinylureum

 

Verzachten/huidbeschermer

ALLANTOIN GALACTURONIC ACID

 

 

5119-24-4

 

ureum, (2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)-, verbinding met galacturonzuur

 

Verzachten/huidbeschermer

ALLANTOIN GLYCYRRHETINIC ACID

 

 

4572-09-2

 

olean-12-een-29-zuur, 3-hydroxy-11-oxo-, (3β,20β)-, verbinding met (2,5-dioxo-4-imidazolinidyl)ureum (1:1)

 

Huidbeschermer/verzachten

ALLANTOIN PABA

 

 

4207-42-5

 

ureum, (2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)-, verbinding met 4-aminobenzoëzuur (1:1)

 

Uv-absorber

ALLANTOIN POLYGALACTURONIC ACID

 

 

29659-38-9

 

D-polygalacturonzuur, verbinding met (2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)ureum

 

Huidbeschermer/verzachten

ALLIUM CEPA EXTRACT

 

 

8054-39-5

232-498-2

Allium Cepa Extract is een extract van de knollen van de ui, Allium cepa, Liliaceae

 

Antiroos

ALLIUM SATIVUM EXTRACT

 

 

8008-99-9

232-371-1

Allium Sativum Extract is een extract van de knollen van de knoflook, Allium sativum, Liliaceae

 

Antimicrobieel

ALLYL CAPROATE

 

 

123-68-2

204-642-4

allylhexanoaat

 

Verzachtend middel

ALLYL METHACRYLATES CROSSPOLYMER

 

 

182212-41-5

 

2-propeenzuur, 2-methyl-, 1,2-etheendiylester, polymeer met 2-propenyl-2-methyl-2-propenoaat

 

Emulsiestabilisator/opacifyer/viscositeitregelaar

ALLYL STEARATE/VA COPOLYMER

 

 

56266-37-6

 

propenylstearaat, polymeer met ethenylacetaat

 

Filmvormer

ALMOND OIL PEG-6 ESTERS

 

 

124046-50-0

 

amandeloliën, geëthoxyleerd, 6 mol EO

 

Verzachtend middel

ALMONDAMIDE DEA

 

 

124046-18-0

 

amandel-amiden, N,N-bis(2-hydroxyethyl)-

 

Oppervlakteactieve stof

ALMONDAMIDOPROPALKONIUM CHLORIDE

 

 

124046-03-3

 

amandel-alkylamidopropyldimethylbenzylammoniumchloride

 

Antistatisch

ALMONDAMIDOPROPYL BETAINE

 

 

165586-98-1

 

amandel-amidopropyldimethylglycine

 

Oppervlakteactieve stof/schuimer/reinigingsmiddel

ALMONDAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE

 

 

165586-99-2

 

amandel-amiden, N-[3-(dimethylamino)propyl]-

 

Antistatisch

ALMONDAMIDOPROPYLAMINE OXIDE

 

 

124046-20-4

 

amandel-amiden, N-[3-(dimethylamino)propyl]-, N-oxide

 

Oppervlakteactieve stof/schuimer/reinigingsmiddel

ALNUS FIRMIFOLIA EXTRACT

 

 

223747-71-5

 

Alnus Firmifolia Extract is een extract van de kegelvruchten van Alnus firmifolia, Betulaceae

 

Huidverzorger

ALOE ARBORESCENS EXTRACT

 

 

223747-76-0

 

Aloe Arborescens Extract is een extract van de bladeren van Aloë arborescens, Liliaceae

 

Vochtinbrengend middel/verzachten

ALOE BARBADENSIS

 

 

 

 

Aloe Barbadensis is een plantaardige stof afkomstig van de bladeren van de aloë vera, Aloë barbadensis, Liliaceae

 

Verzachtend middel

ALOE BARBADENSIS EXTRACT

 

aloes extractum

85507-69-3

287-390-8

Aloe Barbadensis Extract is een extract van de bladeren van de aloë vera, Aloë barbadensis, Liliaceae

 

Verzachtend middel

ALOE BARBADENSIS FLOWER EXTRACT

 

 

85507-69-3

287-390-8

Aloe Barbadensis Flower Extract is een extract van de bloemen van de aloë vera, Aloë barbadensis, Liliaceae

 

Verzachtend middel

ALOE BARBADENSIS GEL

 

 

 

 

Aloe Barbadensis Gel is het sap geperst uit de bladeren van de aloë vera, Aloë barbadensis, Liliaceae

 

Verzachtend middel

ALOE FEROX EXTRACT

 

 

84649-82-1

283-462-8

Aloe Ferox Extract is een extract van de bladeren van Aloë ferox, Liliaceae

 

Vochtinbrengend middel/verzachten

ALPHA DAMASCONE

 

 

23726-94-5

245-845-8

(Z)-1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexeen-1-yl)-2-buteen-1-on

 

Maskeermiddel

ALPHA-GLUCAN OLIGOSACCHARIDE

 

 

27707-45-5

 

α-D-glucose homopolymeer

 

Huidverzorger

ALTHAEA OFFICINALIS

 

 

 

 

Althaea Officinalis is een plantaardige stof afkomstig van de gedroogde wortels van de heemst, Althaea officinalis, Malvaceae

 

Verzachtend middel

ALTHAEA OFFICINALIS EXTRACT

 

 

73049-65-7

277-254-6

Althea Officinalis Extract is een extract van de wortels van de heemst, Althaea officinalis, Malvaceae

 

Verzachtend middel

ALTHAEA ROSEA POWDER

 

 

90045-76-4

289-940-2

Althaea Rosea Powder bestaat uit de gedroogde, verpulverde bloemen van de stokroos, Althaea Rosea, Malvaceae

 

Huidverzorger/vochtinbrengend middel

ALUMINA

 

aluminii oxidum

1344-28-1

215-691-6

aluminiumoxide

 

Schuurmiddel/opacifyer/viscositeitregelaar

ALUMINUM ACETATE

aluminiumacetaat

 

139-12-8

205-354-1

azijnzuur, aluminumzout (3:1)

 

Antimicrobieel

ALUMINUM BEHENATE

 

 

18990-72-2

242-726-2

aluminiumtridocosanoaat

 

Opacifyer/viscositeitregelaar

ALUMINUM BENZOATE

 

 

555-32-8

209-091-3

aluminiumtribenzoaat

 

Antimicrobieel

ALUMINUM BROMOHYDRATE

 

 

39431-98-6

254-448-9

dialuminiumbromidepentahydroxide

 

Antitranspirant/deodorant/adstringerend

ALUMINUM BUTOXIDE

 

 

2269-22-9

218-871-2

2-butanol, aluminiumzout

 

Stabiliserende stof

ALUMINUM CAPRYLATE

 

 

6028-57-5

227-902-9

aluminiumtrioctanoaat

 

Emulsiestabilisator/opacifyer/viscositeitregelaar

ALUMINUM CAPRYLOYL HYDROLYZED COLLAGEN

 

 

165800-56-6

 

gehydrolyseerd collageen, product met caprylzuur, aluminiumzout

 

Antistatisch/huidverzorger/hairconditioner

ALUMINUM CHLORIDE

aluminiumchloride

 

7446-70-0

231-208-1

aluminiumchloride

 

Antitranspirant/deodorant/adstringerend

ALUMINUM CHLOROHYDRATE

 

 

12042-91-0

234-933-1

dialuminiumchloridepentahydroxide

 

Antitranspirant/deodorant/adstringerend

ALUMINUM CHLOROHYDREX PEG

 

 

242812-76-6

 

poly(oxy-1,2-ethaandiyl), α-hydro-ω-hydroxy-, reactieproducten met aluminiumchloridehydroxide (Al2Cl(OH)5)

 

Antitranspirant/adstringerend

ALUMINUM CHLOROHYDREX PG

 

 

245090-52-2

258-309-3

1,2-propaandiol, reactieproducten met aluminiumchloridehydroxide (Al2Cl(OH)5)

 

Antitranspirant/adstringerend

ALUMINUM CITRATE

 

 

813-92-3

 

1,2,3-propaantricarbonzuur, 2-hydroxy-, aluminiumzout (1:1)

 

Antitranspirant/deodorant/adstringerend

ALUMINUM DIACETATE

aluminiumacetaat

 

142-03-0

205-518-2

bis(acetato-O)hydroxyaluminium

 

Antimicrobieel

ALUMINUM DICETYL PHOSPHATE

 

 

26527-54-8

 

fosforzuur, bis(hexadecyl)ester, aluminiumzout

 

Emulsiestabilisator

ALUMINUM DICHLOROHYDRATE

 

 

 

233-632-2

aluminiumchloridehydroxide (Al2(OH)4Cl2)

 

Antitranspirant/deodorant/adstringerend

ALUMINUM DICHLOROHYDRATE

 

 

10284-64-7

 

aluminiumchloridehydroxide (Al:Cl 1:1)

 

Antitranspirant/deodorant/adstringerend

ALUMINUM DICHLOROHYDREX PEG

 

 

242812-79-9

 

poly(oxy-1,2-ethaandiyl), α-hydro-ω-hydroxy-, reactieproducten met aluminiumchloridehydroxide (AlCl(OH)2)

 

Antitranspirant/adstringerend

ALUMINUM DICHLOROHYDREX PG

 

 

245090-53-3

 

1,2-propaandiol, reactieproducten met aluminiumchloridehydroxide (AlCl(OH)2)

 

Antitranspirant/adstringerend

ALUMINUM DILINOLEATE

 

 

53202-37-2

 

9,12-octadecadieenzuur (Z,Z)-, dimeer, aluminiumzout

 

Emulsiestabilisator/opacifyer/viscositeitregelaar

ALUMINUM DIMYRISTATE

 

 

56639-51-1

260-305-1

hydroxybis(myristato-O)aluminium

 

Emulsiestabilisator/opacifyer/viscositeitregelaar

ALUMINUM DISTEARATE

 

 

300-92-5

206-101-8

hydroxyaluminiumdistearaat

 

Emulsiestabilisator/opacifyer/viscositeitregelaar

ALUMINUM FLUORIDE

 

 

7784-18-1

232-051-1

aluminiumfluoride

III/1,34

Mondverzorger/plaquewerend

ALUMINUM FORMATE

 

 

7360-53-4

230-898-1

aluminiumtriformiaat

 

Antimicrobieel

ALUMINUM GLYCINATE

dihydroxyaluminiumaminoacetaat

 

13682-92-3

237-193-8

dihydroxyaluminiumglycinaat

 

Buffer

ALUMINUM HYDROGENATED TALLOW GLUTAMATE

 

 

 

 

L-glutaminezuur, N-(gehydrogeneerde-talk-acyl)derivaten, aluminiumzouten

 

Oppervlakteactieve stof

ALUMINUM HYDROXIDE

aluminiumhydroxide

 

21645-51-2

244-492-7

aluminiumhydroxide

 

Verzachtend middel/vochtvasthoudende stof/viscositeitregelaar

ALUMINUM ISOSTEARATE

 

 

72277-75-9

 

isostearinezuur, aluminiumzout

 

Emulsiestabilisator/opacifyer/viscositeitregelaar

ALUMINUM ISOSTEARATES/LAURATES/PALMITATES

 

 

 

 

isostearine-, laurine- en palmitinezuur, mengsel, aluminiumzout

 

Emulsiestabilisator/opacifyer/viscositeitregelaar

ALUMINUM ISOSTEARATES/LAURATES/STEARATES

 

 

 

 

isostearine-, laurine- en stearinezuur, mengsel, aluminiumzout

 

Emulsiestabilisator/opacifyer/viscositeitregelaar

ALUMINUM ISOSTEARATES/MYRISTATES

 

 

 

 

isostearine- en myristinezuur, mengsel, aluminiumzout

 

Emulsiestabilisator/opacifyer/viscositeitregelaar

ALUMINUM ISOSTEARATES/PALMITATES

 

 

 

 

isostearine- en palmitinezuur, mengsel, aluminiumzout

 

Emulsiestabilisator/opacifyer/viscositeitregelaar

ALUMINUM ISOSTEARATES/STEARATES

 

 

 

 

isostearine- en stearinezuur, mengsel, aluminiumzout

 

Emulsiestabilisator/opacifyer/viscositeitregelaar

ALUMINUM LACTATE

 

 

18917-91-4

242-670-9

aluminiumtrilactaat

 

Buffer/adstringerend

ALUMINUM LANOLATE

 

 

85005-39-6

284-972-3

vetzuren, lanoline-, aluminiumzouten

 

Emulgator/oppervlakteactieve stof

ALUMINUM METHIONATE

 

 

52667-15-9

258-085-7

tris[μ-[methaandisulfonato(2-)]]dialuminium

 

Viscositeitregelaar

ALUMINUM MYRISTATE

 

 

4040-50-0

223-728-2

tetradecaanzuur, aluminiumzout

 

Antiklonter/emulsiestabilisator

ALUMINUM MYRISTATES/PALMITATES

 

 

 

 

myristine- en palmitinezuur, mengsel, aluminiumzout

 

Emulsiestabilisator/opacifyer/viscositeitregelaar

ALUMINUM PCA

 

 

59792-81-3

261-931-8

tris(5-oxo-L-prolinato-N1,O2)aluminium

 

Adstringerend

ALUMINUM PHENOLSULFONATE

 

 

1300-35-2

215-083-0

aluminiumtris(hydroxybenzeensulfonaat)

 

Antimicrobieel/deodorant

ALUMINUM SESQUICHLOROHYDRATE

aluminiumsesquichloorhydraat

 

11089-92-2

234-310-4

aluminiumchloridehydroxide (Al4Cl3(OH)9)

 

Antitranspirant/deodorant/adstringerend

ALUMINUM SESQUICHLOROHYDREX PEG

 

 

242812-86-8

 

poly(oxy-1,2-ethaandiyl), α-hydro-ω-hydroxy-, reactieproducten met aluminiumchloridehydroxide (Al2Cl1,5(OH)4,5)

 

Antitranspirant/adstringerend

ALUMINUM SESQUICHLOROHYDREX PG

 

 

245090-60-2

 

1,2-propaandiol, reactieproducten met aluminiumchloridehydroxide (Al2Cl1,5(OH)4,5)

 

Antitranspirant/adstringerend

ALUMINUM SILICATE

 

 

1327-36-2

215-475-1

aluminiumsilicaat (CI 77004)

 

Schuurmiddel/absorbent/opacifyer

ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE

 

 

9087-61-0

 

zetmeel, hydrogeenoctenylbutaandionaat, aluminiumzout

 

Absorberend/viscositeitregelaar/antiklonter

ALUMINUM STEARATE

aluminiumstearaat

 

7047-84-9

230-325-5

dihydroxyaluminiumstearaat

IV/1

Cosmetische kleurstof/antiklonter

ALUMINUM STEARATES

 

 

 

 

aluminiumdistearaat en aluminiumtristearaat

 

Verzachtend middel/emulsiestabilisator/opacifyer/viscositeitregelaar

ALUMINUM SULFATE

aluminiumsulfaat

aluminii sulfas

10043-01-3

233-135-0

aluminiumsulfaat

 

Antitranspirant/deodorant

ALUMINUM TRISTEARATE

 

 

637-12-7

211-279-5

aluminiumtristearaat

 

Verzachtend middel/emulsiestabilisator/opacifyer/viscositeitregelaar

ALUMINUM UNDECYLENOYL COLLAGEN AMINO ACIDS

 

 

162260-09-5

 

collagenen, hydrolysaten, reactieproducten met undecenoylchloride, aluminiumzouten

 

Antistatisch/huidverzorger/hairconditioner

ALUMINUM ZIRCONIUM OCTACHLOROHYDRATE

 

 

98106-55-9

308-576-8

octaaluminiumzirkoniumoctachlorideicosahydroxide

III/1,50

Antitranspirant/deodorant/adstringerend

ALUMINUM ZIRCONIUM OCTACHLOROHYDREX GLY

 

 

174514-58-0

 

complex reactieproduct uit de reactie van aluminiumzirkoniumoctachloorhydraat (Al8Zr(OH)20Cl8.xH2O) en glycine

III/1,50

Antitranspirant/deodorant/adstringerend

ALUMINUM ZIRCONIUM PENTACHLOROHYDRATE

 

 

98106-54-8

308-575-2

octaaluminiumzirkoniumpentachloridetricosahydroxide

III/1,50

Antitranspirant/deodorant/adstringerend

ALUMINUM ZIRCONIUM PENTACHLOROHYDREX GLY

 

 

125913-22-6

 

complex reactieproduct uit de reactie van aluminiumzirkoniumpentachloorhydraat (Al8Zr(OH)23Cl5.xH2O) en glycine

III/1,50

Antitranspirant/deodorant/adstringerend

ALUMINUM ZIRCONIUM TETRACHLOROHYDRATE

 

 

98106-52-6

308-573-1

tetraaluminiumzirkoniumtetrachloridedodecahydroxide

III/1,50

Antitranspirant/deodorant/adstringerend

ALUMINUM ZIRCONIUM TETRACHLOROHYDREX GLY

 

 

134910-86-4

 

complex reactieproduct uit de reactie van aluminiumzirkoniumtetrachloorhydraat (Al8Zr(OH)12Cl4.xH2O) en glycine

III/1,50

Antitranspirant/deodorant/adstringerend

ALUMINUM ZIRCONIUM TETRACHLOROHYDREX PEG

 

 

246867-10-7

 

zirkonium, chloorhydroxypolyethyleenglycol, aluminiumcomplexen. Coördinatiecomplex uit de reactie van aluminiumzirkoniumchloridehydroxide (Al4ZrCl4(OH)12) met polyethyleenglycol

III/1,50

Deodorant

ALUMINUM ZIRCONIUM TETRACHLOROHYDREX PG

 

 

235433-35-9

 

aluminiumzirkoniumchloridehydroxide, Al4ZrCl4(OH)12, reactieproducten met propyleenglycol

III/1,50

Deodorant

ALUMINUM ZIRCONIUM TRICHLOROHYDRATE

 

 

98106-53-7

308-574-7

tetraaluminiumzirkoniumtrichloridetridecahydroxide

III/1,50

Antitranspirant/deodorant/adstringerend

ALUMINUM ZIRCONIUM TRICHLOROHYDREX GLY

 

 

134375-99-8

 

complex reactieproduct uit de reactie van aluminiumzirkoniumtrichloorhydraat (Al8Zr(OH)13Cl3.xH2O) met glycine

III/1,50

Antitranspirant/deodorant/adstringerend

ALUMINUM/MAGNESIUM HYDROXIDE STEARATE

 

 

 

 

aluminiummagnesiumhydroxide en stearinezuur

 

Emulsiestabilisator

AMARANTHUS CAUDATUS EXTRACT

 

 

223747-79-3

 

Amaranthus Caudatus Extract is een extract van de zaden van Amaranthus caudatus, Amaranthaceae

 

Huidverzorger

AMINO BISPROPYL DIMETHICONE

 

 

243842-22-0

 

 

 

Emulgator/hairconditioner

AMINO BISPROPYL DIMETHICONE

 

 

 

 

1,1'-iminobis(3-(tris(trimethylsiloxy)silyl)propaan

 

Emulgator/hairconditioner

4-AMINO-3-NITROPHENOL

 

 

610-81-1

210-236-8

4-amino-3-nitrofenol

 

Haarkleurstof

5-AMINO-4-FLUORO-2-METHYLPHENOL SULFATE

 

 

163183-01-5

 

fenol, 5-amino-4-fluor-2-methyl-, sulfaat (2:1) (zout)

 

Haarkleurstof

2-AMINOBUTANOL

 

 

96-20-8

202-488-2

2-aminobutaan-1-ol

 

Buffer

AMINOBUTYRIC ACID

 

 

56-12-2

200-258-6

4-aminoboterzuur

 

Hairconditioner

2-AMINO-6-CHLORO-4-NITROPHENOL

 

 

6358-09-4

228-762-1

2-amino-6-chloor-4-nitrofenol

 

Haarkleurstof

5-AMINO-6-CHLORO-o-CRESOL

 

 

84540-50-1

283-144-9

3-amino-2-chloor-6-methylfenol

 

Antimicrobieel/haarkleurstof

5-AMINO-2,6-DIMETHOXY-3-HYDROXYPYRIDINE

 

 

104333-03-1

 

3-pyridinol, 2,6-dimethoxy-5-amino-

 

Haarkleurstof

AMINOETHANESULFINIC ACID

 

 

300-84-5

 

ethaansulfinezuur, 2-amino-

 

Reductiemiddel

AMINOETHYL PROPANEDIOL

 

 

115-70-8

204-101-2

2-amino-2-ethylpropaandiol

 

Buffer

AMINOETHYL SULFATE

 

 

926-39-6

213-135-7

2-aminoethylwaterstofsulfaat

 

Oppervlakteactieve stof

AMINOETHYLACRYLATE PHOSPHATE/ACRYLATES COPOLYMER

 

 

57450-97-2

 

2-propeenzuur, 2-aminoethylester, polymeer met 1,2-propaandiol-mono-2-propenoaat, fosfaat (zout)

 

Antistatisch/filmvormer

2-AMINO-4-HYDROXYETHYLAMINOANISOLE

 

 

83763-47-7

280-733-2

2-[(3-amino-4-methoxyfenyl)amino]ethanol

 

Haarkleurstof

2-AMINO-4-HYDROXYETHYLAMINOANISOLE SULFATE

 

 

83763-48-8

280-734-8

(3-ammonio-4-methoxyfenyl)(2-hydroxyethyl)ammoniumsulfaat

 

Haarkleurstof

2-AMINO-3-HYDROXYPYRIDINE

 

 

16867-03-1

240-886-8

2-aminopyridine-3-ol

 

Haarkleurstof

4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE

 

 

2835-95-2

220-618-6

5-amino-o-kresol

 

Haarkleurstof

4-AMINO-m-CRESOL

 

 

2835-99-6

220-621-2

4-amino-m-kresol

 

Haarkleurstof

6-AMINO-m-CRESOL

 

 

2835-98-5

220-620-7

6-amino-m-kresol

 

Haarkleurstof

AMINOMETHYL PROPANEDIOL

 

 

115-69-5

204-100-7

2-amino-2-methylpropaan-1,3-diol

 

Buffer

AMINOMETHYL PROPANOL

 

 

124-68-5

204-709-8

2-amino-2-methylpropanol

 

Buffer

2-AMINOMETHYL-p-AMINOPHENOL HCl

 

 

135043-64-0

 

fenol, 2-aminomethyl-4-amino-, dihydrochloride

 

Haarkleurstof

4-AMINO-2-NITRODIPHENYLAMINE-2'-CARBOXYLIC ACID

 

 

117907-43-4

 

1,4-benzeendiamine, 2-nitro-N(1)-(2-carboxyfenyl)-

 

Haarkleurstof

2-AMINO-3-NITROPHENOL

 

 

603-85-0

210-060-1

2-amino-3-nitrofenol

 

Haarkleurstof

6-AMINO-o-CRESOL

 

 

17672-22-9

 

fenol, 6-amino-2-methyl-

 

Haarkleurstof

o-AMINOPHENOL SULFATE

 

 

67845-79-8

 

fenol, 2-amino-, sulfaat (2:1) (zout)

 

Haarkleurstof

3-AMINOPROPANE SULFONIC ACID

 

 

3687-18-1

222-977-4

3-aminopropaan-1-sulfonzuur

 

Oppervlakteactieve stof/hydrotroop middel

AMINOPROPYL LAURYLGLUTAMINE

 

 

221389-16-8

 

L-glutamine, N2-(3-aminopropyl)- N2-dodecyl-

 

Antistatisch/oppervlakteactieve stof/hairconditioner

AMINOTRIAZINE PENTANE CARBOXAMIDE MIPA

 

 

 

 

5-(2-amino-1,3,5-triazine-4-yl)pentaanamide, reactieproducten met 2-hydroxypropylamine

 

Huidverzorger

AMINOTRIMETHYLENE PHOSPHONIC ACID

 

 

6419-19-8

229-146-5

nitrilotrimethyleentris(fosfonzuur)

 

Chelaatvormer

AMMI VISNAGA EXTRACT

 

 

84695-96-5

283-61-64

Ammi Visnaga Extract is een extract van de vruchten en de stengels van Ammi visnaga, Apiaceae

 

Huidverzorger

AMMONIA

ammonia

 

7664-41-7

231-635-3

ammoniak, watervrij

III/1,4

Buffer

AMMONIUM ACETATE

 

 

631-61-8

211-162-9

ammoniumacetaat

 

Buffer

AMMONIUM ACRYLATES COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Antistatisch/bindmiddel/filmvormer/viscositeitregelaar

AMMONIUM ACRYLATES/ACRYLONITROGENS COPOLYMER

 

 

 

 

2-propeennitril, gehydrolyseerd, ammoniumzouten

 

Filmvormer/viscositeitregelaar

AMMONIUM ALGINATE

 

 

9005-34-9

 

alginezuur, ammoniumzout

 

Bindmiddel/filmvormer/viscositeitregelaar

AMMONIUM ALUM

ammoniakaluin

 

7784-25-0

232-055-3

aluminiumammoniumbis(sulfaat)

 

Antitranspirant

AMMONIUM BENZOATE

 

 

1863-63-4

217-468-9

ammoniumbenzoaat

VI/1,1

Conserveermiddel

AMMONIUM BICARBONATE

 

 

1066-33-7

213-911-5

ammoniumwaterstofcarbonaat

 

Buffer

AMMONIUM BISULFITE

 

 

10192-30-0

233-469-7

ammoniumwaterstofsulfiet

VI/1,9

Conserveermiddel

AMMONIUM C9-10 PERFLUOROALKYLSULFONATE

 

 

 

 

C9-10-alkanen, perfluor-, sulfonzuur, ammoniumzouten

 

Oppervlakteactieve stof

AMMONIUM C12-15 ALKYL SULFATE

 

 

68815-61-2

272-385-5

zwavelzuur, mono-C12-15-alkylesters, ammoniumzouten

 

Oppervlakteactieve stof/reinigingsmiddel/schuimer

AMMONIUM C12-15 PARETH SULFATE

 

 

125301-89-5

 

poly(oxy-1,2-ethaandiyl), α-sulfo-ω-hydroxy-, C12-15-alkylethers (1-4 mol EO gemiddelde molaire verhouding)

 

Oppervlakteactieve stof/schuimer/reinigingsmiddel

AMMONIUM C12-16 ALKYL SULFATE

 

 

90583-12-3

292-210-6

zwavelzuur, mono-C12-16-alkylesters, ammoniumzouten

 

Oppervlakteactieve stof/reinigingsmiddel/schuimer

AMMONIUM CAPRYLETH SULFATE

 

 

52286-18-7

 

poly(oxy-1,2-ethaandiyl), α-sulfo-ω-(octyloxy)-, ammoniumzout (1-4 mol EO gemiddelde molaire verhouding)

 

Oppervlakteactieve stof/schuimer/reinigingsmiddel

AMMONIUM CAPRYLETH-3 SULFATE

 

 

52286-18-7

 

poly(oxy-1,2-ethaandiyl), α-sulfo-ω-(octyloxy)-, ammoniumzout (3 mol EO gemiddelde molaire verhouding)

 

Oppervlakteactieve stof/reinigingsmiddel/schuimer

AMMONIUM CARBAMATE

 

 

1111-78-0

214-185-2

carbamidezuur, ammoniumzout

 

Buffer

AMMONIUM CARBONATE

 

ammonii carbonas

10361-29-2

233-786-0

ammoniumcarbonaat

 

Buffer

AMMONIUM CASEINATE

 

 

9005-42-9

 

caseïne, ammoniumzout

 

Antistatisch

AMMONIUM CHLORIDE

ammoniumchloride

ammonii chloridum

12125-02-9

235-186-4

ammoniumchloride

 

Buffer/viscositeitregelaar

AMMONIUM COCOMONOGLYCERIDE SULFATE

 

 

61789-03-5

 

glyceriden, kokos-mono-, gesulfateerd, ammoniumzouten

 

Oppervlakteactieve stof/reinigingsmiddel/schuimer

AMMONIUM COCO-SULFATE

 

 

90989-98-3

292-758-6

zwavelzuur, kokos-alkyl-monoester, ammoniumzout

 

Oppervlakteactieve stof/schuimer/reinigingsmiddel

AMMONIUM COCOYL ISETHIONATE

 

 

223705-57-5

 

vetzuren, kokos-, 2-sulfoethylesters, ammoniumzouten

 

Oppervlakteactieve stof/reinigingsmiddel

AMMONIUM COCOYL SARCOSINATE

 

 

223705-35-9

 

glycine, N-methyl-, N-kokos-acyl-, ammoniumzouten

 

Oppervlakteactieve stof/schuimer/reinigingsmiddel

AMMONIUM CUMENESULFONATE

 

 

37475-88-0

253-519-1

ammoniumcumeensulfonaat

 

Oppervlakteactieve stof/hydrotroop middel

AMMONIUM DIMETHICONE COPOLYOL SULFATE

 

 

130381-11-2

 

dimethylsiloxaan, polymeer, mono((15-hydroxy-1,3-dimethyl-1-(3-(2-(2-(2-(sulfooxy)ethoxy)ethoxy)ethoxy)propyl)-3-((trimethylsilyl)oxy)-2,7,10,13-tetraoxa-1,3-disilapentadec-1-yl)oxy)-getermineerd, ammoniumzouten

 

Oppervlakteactieve stof/hairconditioner/huidverzorger

AMMONIUM DODECYLBENZENESULFONATE

 

 

1331-61-9

215-559-8

ammoniumdodecylbenzeensulfonaat

 

Oppervlakteactieve stof/schuimer/reinigingsmiddel

AMMONIUM FLUORIDE

 

 

12125-01-8

235-185-9

ammoniumfluoride

III/1,33

Mondverzorger/plaquewerend

AMMONIUM FLUOROSILICATE

 

 

16919-19-0

240-968-3

ammoniumhexafluorosilicaat

III/1,42

Mondverzorger/plaquewerend

AMMONIUM GLYCOLATE

 

 

35249-89-9

 

azijnzuur, hydroxy-, monoammoniumzout

 

Buffer

AMMONIUM GLYCYRRHIZATE

 

 

53956-04-0

258-887-7

ammoniumglycyrrizaat

 

Huidverzorger

AMMONIUM HYDROLYZED COLLAGEN

 

 

222400-34-2

 

collageenhydrolysaten, ammoniumzouten

 

Antistatisch/hairconditioner/huidverzorger

AMMONIUM HYDROXIDE

 

 

1336-21-6

215-647-6

ammoniumhydroxide

 

Buffer/denaturant

AMMONIUM IODIDE

 

 

12027-06-4

234-717-7

ammoniumjodide

 

Antimicrobieel

AMMONIUM ISOSTEARATE

 

 

191880-49-6

 

isooctadecaanzuur, ammoniumzout

 

Emulgator/oppervlakteactieve stof

AMMONIUM LACTATE

 

 

515-98-0

208-214-8

propaanzuur, 2-hydroxy-, ammoniumzout

 

Buffer

AMMONIUM LAURETH SULFATE

 

 

32612-48-9

 

dodecaan-1-ol, geëthoxyleerd, sulfaten, ammoniumzouten, (1-4 mol EO gemiddelde molaire verhouding)

 

Oppervlakteactieve stof/schuimer/reinigingsmiddel

AMMONIUM LAURETH-5 SULFATE

 

 

32612-48-9

 

dodecaan-1-ol, geëthoxyleerd, sulfaten, ammoniumzouten, (5 mol EO gemiddelde molaire verhouding)

 

Oppervlakteactieve stof/schuimer/reinigingsmiddel

AMMONIUM LAURETH-6 CARBOXYLATE

 

 

41051-94-9

 

poly(oxy-1,2-ethaandiyl), α-(carboxymethyl)-ω-(dodecyloxy)-, ammoniumzout (5 mol EO gemiddelde molaire verhouding)

 

Oppervlakteactieve stof/reinigingsmiddel

AMMONIUM LAURETH-7 SULFATE

 

 

32612-48-9

 

dodecaan-1-ol, geëthoxyleerd, sulfaten, ammoniumzouten, (7 mol EO gemiddelde molaire verhouding)

 

Oppervlakteactieve stof/schuimer/reinigingsmiddel

AMMONIUM LAURETH-8 CARBOXYLATE

 

 

41051-94-9

 

poly(oxy-1,2-ethaandiyl), α-(carboxymethyl)-ω-(dodecyloxy)-, ammoniumzout (7 mol EO gemiddelde molaire verhouding)

 

Oppervlakteactieve stof/reinigingsmiddel

AMMONIUM LAURETH-9 SULFATE

 

 

32612-48-9

 

dodecaan-1-ol, geëthoxyleerd, sulfaten, ammoniumzouten, (9 mol EO gemiddelde molaire verhouding)

 

Oppervlakteactieve stof/schuimer/reinigingsmiddel

AMMONIUM LAURETH-12 SULFATE

 

 

32612-48-9

 

dodecaan-1-ol, geëthoxyleerd, sulfaten, ammoniumzouten, (12 mol EO gemiddelde molaire verhouding)

 

Oppervlakteactieve stof/reinigingsmiddel/schuimer

AMMONIUM LAUROYL SARCOSINATE

 

 

68003-46-3

268-130-2

ammonium-N-methyl-N-(1-oxododecyl)glycinaat

 

Antistatisch/oppervlakteactieve stof/schuimer/reinigingsmiddel

AMMONIUM LAURYL SULFATE

 

 

2235-54-3

218-793-9

ammoniumdodecylsulfaat

 

Oppervlakteactieve stof/reinigingsmiddel/schuimer

AMMONIUM LAURYL SULFOSUCCINATE

 

 

221391-03-3

 

butaandizuur, sulfo-, 1-dodecylester, monoammoniumzout

 

Oppervlakteactieve stof/reinigingsmiddel/schuimer

AMMONIUM MONOFLUOROPHOSPHATE

 

 

20859-38-5

 

fluorofosforzuur, monoammoniumzout

III/1,26

Mondverzorger/plaquewerend

AMMONIUM MYRETH SULFATE

 

 

27731-61-9

 

poly(oxy-1,2-ethaandiyl), α-sulfo-ω-(tetradecyloxy)-, ammoniumzout

 

Oppervlakteactieve stof/schuimer/reinigingsmiddel

AMMONIUM MYRISTYL SULFATE

 

 

52304-21-9

257-834-5

ammoniumtetradecylsulfaat

 

Oppervlakteactieve stof/schuimer/reinigingsmiddel

AMMONIUM NONOXYNOL-4 SULFATE

 

 

31691-97-1

 

4-nonylfenol, geëthoxyleerd, sulfaten, ammoniumzouten, (4 mol EO gemiddelde molaire verhouding)

 

Emulgator/oppervlakteactieve stof/reinigingsmiddel/schuimer

AMMONIUM NONOXYNOL-30 SULFATE

 

 

31691-97-1

 

4-nonylfenol, geëthoxyleerd, sulfaten, ammoniumzouten, (30 mol EO gemiddelde molaire verhouding)

 

Oppervlakteactieve stof/schuimer/reinigingsmiddel

AMMONIUM OLEATE

 

 

544-60-5

208-873-1

ammoniumoleaat

 

Emulgator/oppervlakteactieve stof/reinigingsmiddel

AMMONIUM PALM KERNEL SULFATE

 

 

223705-48-4

 

alcoholen, palmpitolie-, monoester met zwavelzuur, ammoniumzout

 

Oppervlakteactieve stof/reinigingsmiddel/schuimer

AMMONIUM PERSULFATE

 

 

7727-54-0

231-786-5

diammoniumperoxodisulfaat

 

Bleekmiddel

AMMONIUM PHENOLSULFONATE

 

 

61886-53-1

263-293-6

ammoniumhydroxybenzeensulfonaat

 

Antimicrobieel/deodorant

AMMONIUM PHOSPHATE

 

 

7722-76-1

231-764-5

ammoniumdihydrogeenorthofosfaat

 

Mondverzorger/buffer

AMMONIUM POLYACRYLATE

 

 

9003-03-6

 

2-propeenzuur, homopolymeer, ammoniumzout

 

Oppervlakteactieve stof/stabiliserende stof

AMMONIUM POLYACRYLDIMETHYLTAURAMIDE

 

 

62152-14-1

 

1-propaansulfonzuur, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-, monoammoniumzout, homopolymeer

 

Emulsiestabilisator/viscositeitregelaar

AMMONIUM PROPIONATE

 

 

17496-08-1

241-503-7

ammoniumpropionaat

VI/1,2

Conserveermiddel

AMMONIUM STEARATE

 

 

1002-89-7

213-695-2

ammoniumstearaat

 

Emulgator/oppervlakteactieve stof/reinigingsmiddel

AMMONIUM STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Opacifyer

AMMONIUM SULFATE

 

 

7783-20-2

231-984-1

ammoniumsulfaat

 

Reductiemiddel/viscositeitregelaar

AMMONIUM SULFITE

 

 

10196-04-0

233-484-9

ammoniumsulfiet

VI/1,9

Conserveermiddel

AMMONIUM TALLATE

 

 

68132-50-3

268-643-1

vetzuren, tallolie-, ammoniumzouten

 

Emulgator/oppervlakteactieve stof

AMMONIUM THIOGLYCOLATE

 

 

5421-46-5

226-540-9

ammoniummercaptoacetaat

III/1,2a

Ontharende stof/reductiemiddel

AMMONIUM THIOLACTATE

 

 

13419-67-5

236-526-4

ammonium-2-mercaptopropionaat

 

Ontharende stof/reductiemiddel

AMMONIUM VA/ACRYLATES COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Antistatisch/bindmiddel/filmvormer

AMMONIUM XYLENESULFONATE

 

 

26447-10-9

247-710-9

ammoniumxyleensulfonaat

 

Oppervlakteactieve stof/viscositeitregelaar/hydrotroop middel

AMNIOTIC FLUID

 

 

 

 

natuurlijk voorkomende stoffen — amnionvloeistof van runderen

 

Vochtinbrengend middel/huidverzorger

AMODIMETHICONE

 

 

71750-80-6

 

dimethylsiloxaan, polymeer, (((3-((2-aminoethyl)amino)propyl)dimethoxysilyl)oxy)-getermineerd

 

Antistatisch/hairconditioner

AMODIMETHICONE HYDROXYSTEARATE

 

 

 

 

3-(2-aminoethylamino)propylsiloxaan, polymeer met dimethylsiloxaan, 12-hydroxyoctadecanoaten

 

Hairconditioner

AMODIMETHICONE/DIMETHICONE COPOLYOL

 

 

 

 

3-(2-aminoethylamino)propylsiloxaan, polymeer met dimethylsiloxaan, geëthoxyleerd, gepropoxyleerd

 

Antistatisch/verzachtend middel

AMOMUM AROMATICUM EXTRACT

 

 

91745-62-9

294-734-0

Amomum Aromaticum Extract is een extract van de gedroogde vruchten van Amomum Aromaticum, Zingiberaceae

 

Huidverzorger

AMP-ACRYLATES COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Filmvormer

AMP-ACRYLATES/DIACETONEACRYLAMIDE COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Filmvormer

AMP-ACRYLATES/DIMETHYLAMINOETHYLMETHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

copolymeer van dimethylaminoethylmethacrylaat en een 2-methyl-2-amino-1-propanolzout van een monomeer van acrylzuur, methacrylzuur of een of meer eenvoudige esters daarvan

 

Filmvormer/haarversteviger

AMPD-ACRYLATES/DIACETONEACRYLAMIDE COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Filmvormer

AMPD-ISOSTEAROYL HYDROLYZED COLLAGEN

 

 

169590-82-3

 

collagenen, hydrolysaten, isostearoyl, verbindingen met 2-amino-2-methyl-1,3-propaandiol

 

Emulgator

AMPD-ROSIN HYDROLYZED COLLAGEN

 

 

169590-84-5

 

collagenen, hydrolysaten, harsacyl, verbindingen met 2-amino-2-methyl-1,3-propaandiol

 

Emulgator

AMP-ISOSTEAROYL GELATIN/KERATIN AMINO ACIDS/LYSINE HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE

 

 

156715-41-2

 

gelatinen, polymeren met keratinehydrolysaten en L-lysine, 2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-1-propaanamimiumchloride, reactieproducten met isostearoylchloride, verbindingen met 2-amino-2-methyl-1-propanol

 

Oppervlakteactieve stof/huidverzorger/hairconditioner

AMP-ISOSTEAROYL HYDROLYZED COLLAGEN

 

 

222400-36-4

 

collagenen, hydrolysaten, isostearoyl-, verbindingen met 2-amino-2-methyl-1-propanol

 

Antistatisch/verzachtend middel/oppervlakteactieve stof/hairconditioner/huidverzorger

AMP-ISOSTEAROYL HYDROLYZED SOY PROTEIN

 

 

156715-45-6

 

eiwithydrolysaten, soja-, reactieproducten met isostearoylchloride, verbindingen met 2-amino-2-methyl-1-propanol

 

Emulgator/huidverzorger/hairconditioner

AMP-ISOSTEAROYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN

 

 

222400-35-3

 

eiwithydrolysaten, tarwe-, isostearoyl-, verbindingen met 2-amino-2-methyl-1-propanol

 

Emulgator/hairconditioner/huidverzorger

AMYL ACETATE

 

 

628-63-7

211-047-3

pentylacetaat

 

Oplosmiddel

AMYL BENZOATE

 

 

2049-96-9

218-077-6

pentylbenzoaat

 

Oplosmiddel/maskeermiddel

AMYL CINNAMAL

 

 

122-40-7

204-541-5

2-benzylideenheptanal

 

Maskeermiddel

AMYL SALICYLATE

 

 

2050-08-0

218-080-2

pentylsalicylaat

 

Huidverzorger

AMYLASE

 

 

9000-92-4

232-567-7

amylase

 

Huidverzorger

AMYLODEXTRIN

 

 

9005-84-9

232-686-4

amylodextrine

 

Absorberend

AMYLOGLUCOSIDASE

 

 

9032-08-0

232-877-2

amylase, gluco-

 

Huidverzorger

AMYLOPECTIN

 

 

9037-22-3

232-911-6

amylopectine

 

Viscositeitregelaar

AMYRIS BALSAMIFERA OIL

 

 

8015-65-4

 

Amyris Balsamifera Oil is de vluchtige olie die is gedestilleerd uit de schors van Amyris balsamifera, Rutaceae

 

Tonic

ANACARDIUM OCCIDENTALE EXTRACT

 

 

89958-30-5

289-654-8

Anacardium Occidentale Extract is een extract van de zaden van de vruchten van de acajouboom, Anacardium occidentale, Anacardiaceae

 

Verzachtend middel

ANACARDIUM OCCIDENTALE NUT OIL

 

 

8007-24-7

 

Anacardium Occidentale Nut Oil is de vette olie gewonnen uit de zaden van de acajouboom, Anacardium occidentale, Anacardiaceae

 

Verzachtend middel

ANACYCLUS PYRETHRUM EXTRACT

 

 

84787-64-4

284-105-9

Anacyclus Pyrethrum Extract is een extract van de wortels van Anacyclus pyrethrum, Compositae

 

Huidverzorger

ANANAS SATIVUS EXTRACT

 

 

68917-26-0

272-839-2

Ananas Sativus Extract is een extract van de vruchten van de ananas, Ananas comosus, Bromeliaceae

 

Verfrisser/tonic/vochtinbrengend middel

ANCHUSA OFFICINALIS EXTRACT

 

 

90320-53-9

291-080-8

Anchusa Officinalis Extract is een extract van de vruchten, bladeren, wortels en stengels van de ossentong, Anchusa officinalis, Boraginaceae

 

Huidverzorger

ANETHOLE

 

 

104-46-1

203-205-5

benzeen, 1-methoxy-4-(1-propenyl)-

 

Denaturant

ANGELICA ACUTILOBA EXTRACT

 

 

164288-49-7

 

Angelica Acutiloba Extract is een extract van de wortels van de Japanse engelwortel, Angelica acutiloba, Apiaceae

 

Huidverzorger

ANGELICA ACUTILOBA WATER

 

 

164288-49-7

 

Angelica Acutiloba Water is een waterige oplossing van de geurende bestanddelen van bloemen of wortels van de Japanse engelwortel, Angelica Acutiloba, Apiaceae

 

Huidverzorger

ANGELICA ARCHANGELICA EXTRACT

 

 

84775-41-7

283-871-1

Angelica Archangelica Extract is een extract van de wortels van de engelwortel, Angelica Archangelica, Apiaceae

 

Tonic

ANGELICA DAHURICA EXTRACT

 

 

223747-83-9

 

Angelica Dahurica Extract is een extract van de wortels van Angelica Dahurica, Apiaceae

 

Huidverzorger

ANGELICA KEISKEI EXTRACT

 

 

 

 

Angelica Keiskei Extract is een extract van de bladeren en de stengels van Angelica keiskei, Apiaceae

 

Huidverzorger

ANGELICA POLYMORPHA SINENSIS EXTRACT

 

 

 

 

Angelica Polymorpha Sinensis Extract is een extract van de gedroogde wortels van de Chinese engelwortel, Angelica polymorpha sinensis, Apiaceae

 

Huidverzorger

ANIBA ROSAEODORA EXTRACT

 

 

83863-32-5

281-093-7

Aniba Rosaedora Extract is een extract van het hout van Aniba rosaeodora, Lauraceae

 

Huidverzorger

ANIBA ROSAEODORA OIL

 

 

8015-77-8

 

Aniba Rosaeodora Oil is de vluchtige olie gewonnen uit het hout van Aniba rosaeodora, Lauraceae

 

Tonic

ANIGOZANTHOS FLAVIDUS FLOWER EXTRACT

 

 

223749-17-5

 

Anigozanthos Flavidus Flower Extract is een extract van de bloemen en bladeren van de kangoeroepoot, Anigozanthos flavidus, Haemodoraceae

 

Huidverzorger

ANONA CHERIMOLIA EXTRACT

 

 

98653-82-8

308-813-5

Anona Cherimolia Extract is een extract van de vruchten van de cherimoya, Annona cherimolia, Annonaceae

 

Huidverzorger

ANONA MURICATA EXTRACT

 

 

93165-81-2

296-969-4

Anona Muricata Extract is een extract van de vruchten van Annona muricata, Annonaceae

 

Huidverzorger

ANTHEMIS NOBILIS EXTRACT

 

chamomillae romanae flos

84649-86-5

283-467-5

Anthemis Nobilis Extract is een extract van de bloemen van de kamille, Anthemis nobilis, Compositae

 

Tonic/huidverzorger

ANTHEMIS NOBILIS OIL

 

 

8015-92-7

 

Anthemis Nobilis Oil is de vluchtige olie gedestilleerd uit de gedroogde bloemhoofden van Anthemis nobilis, Compositae

 

Tonic/huidverzorger

ANTHOCYANINS

 

 

 

 

 

IV/1

Cosmetische kleurstof

ANTHRISCUS CEREFOLIUM EXTRACT

 

 

85085-20-7

285-352-5

Anthriscus Cerefolium Extract is een extract van de plant Anthriscus cerefolium, Apiaceae

 

Huidverzorger

ANTHRISCUS SYLVESTRIS EXTRACT

 

 

23749-19-7

 

Anthriscus Sylvestris Extract is een extract van het fluitenkruid, Anthriscus sylvstris, Apiaceae

 

Huidverzorger

ANTHYLLIS VULNERARIA EXTRACT

 

 

89957-45-9

289-563-3

Anthyllis Vulneraria Extract is een extract van bloemen van de wondklaver, Anthyllis Vulneraria, Leguminosae

 

Huidverzorger

AORTA EXTRACT

 

 

225234-42-4

 

Aorta Extract is een extract van een dierlijke aorta

 

Huidverzorger

APIUM GRAVEOLENS EXTRACT

 

 

89997-35-3

289-668-4

Apium Graveolens Extract is een extract van de plant, wortels en zaden van de selderie, Apium graveolens, Apiaceae

 

Tonic

APRICOT KERNEL OIL PEG-6 ESTERS

 

 

69071-70-1

 

vetten en glyceride-oliën, abrikozenpit-, geëthoxyleerd, (6 mol EO gemiddelde molaire verhouding)

 

Verzachtend middel/emulgator/oppervlakteactieve stof

APRICOTAMIDE DEA

 

 

185123-36-8

 

amiden, abrikozenpitolie-, N,N-bis(2-hydroxyethyl)-

III/1,60

Oppervlakteactieve stof/viscositeitregelaar/schuimversterker

APRICOTAMIDOPROPYL BETAINE

 

 

133934-08-4

 

1-propaanaminium, N -(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-3-[(1-oxo-abrikoos)amino]-, hydroxide, inwendig zout

 

Oppervlakteactieve stof/reinigingsmiddel/schuimversterker

APRICOTAMIDOPROPYL ETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE

 

 

115340-78-8

 

1-propaanaminium, 3-amino-N-ethyl-N,N-dimethyl-, N-abrikozenolie-acylderivaten, ethylsulfaten

 

Antistatisch/hairconditioner

AQUA

water

aqua

7732-18-5

231-791-2

water

 

Oplosmiddel

ARACHIDETH-20

 

 

26636-39-5

 

icosanol, geëthoxyleerd, 20 mol EO gemiddelde molaire verhouding

 

Oppervlakteactieve stof

ARACHIDIC ACID

 

 

506-30-9

208-031-3

icosaanzuur

 

Emulgator

ARACHIDONIC ACID

 

 

506-32-1

208-033-4

icosa-5,8,11,14-tetraeenzuur

 

Verzachtend middel

ARACHIDYL ALCOHOL

 

 

629-96-9

211-119-4

icosaan-1-ol

 

Verzachtend middel

ARACHIDYL BEHENATE

 

 

42233-14-7

255-728-3

icosyldocosanoaat

 

Verzachtend middel

ARACHIDYL GLYCOL

 

 

39825-93-9

254-647-0

icosaan-1,2-diol

 

Vochtvasthoudende stof

ARACHIDYL GLYCOL ISOSTEARATE

 

 

172399-14-3

 

1,2-icosaandiol, 1-isostearoyl-

 

Verzachtend middel

ARACHIDYL PROPIONATE

 

 

65591-14-2

265-839-9

icosanylpropionaat

 

Verzachtend middel

ARACHIS HYPOGAEA FLOUR

 

 

 

 

Arachis Hypogaea Flour is het poeder gewonnen uit gemalen pinda's, Arachis hypogaea, Leguminosae

 

Schuurmiddel/viscositeitregelaar

ARACHIS HYPOGAEA OIL

 

arachidis oelum

8002-03-7

232-296-4

Arachis Hypogaea Oil is de geraffineerde vette olie gewonnen uit de zaadkernen van een of meer gecultiveerde variëteiten van de pinda, Arachis hypogaea, Leguminosae

 

Verzachtend middel/oplosmiddel

ARALIA NUDICAULIS EXTRACT

 

 

223749-20-0

 

Aralia Nudicaulis Extract is een extract van de wortels van Aralia nudicaulis, Araliaceae

 

Tonic

ARBUTIN

 

 

497-76-7

207-850-3

4-hydroxyfenyl-β-D-glucopyranoside

 

Antioxidant/huidverzorger

ARBUTUS UNEDO EXTRACT

 

 

84012-12-4

281-657-2

Arbutus Unedo Extract is een extract van de bladeren van de aardbeiboom, Arbutus unedo, Ericaceae

 

Tonic

ARCTIUM LAPPA EXTRACT

 

 

84012-13-5

281-658-8

Arctium Lappa Extract is een extract van de wortels van de grote klis, Arctium lappa, Compositae

 

Verzachten/sebumwerende stof/huidverzorger/adstringerend/tonic

ARCTIUM LAPPA SEED OIL

 

 

 

 

Arctium Lappa Seed Oil is de vette olie geperst uit de zaden van de grote klis, Arctium lappa, Compositae

 

Verzachtend middel

ARCTIUM MAJUS EXTRACT

 

 

84649-87-6

283-468-0

Arctium Majus Extract is een extract van de wortels van de grote klis, Arctium majus, Compositae

 

Reinigingsmiddel/hairconditioner/antiroos/huidverzorger/adstringerend

ARCTIUM MINUS EXTRACT

 

 

84649-88-7

283-469-6

Arctium Minus Extract is een extract van de wortels van de kleine klis, Arctium minus, Compositae

 

Reinigingsmiddel/hairconditioner/antiroos/huidverzorger/adstringerend

ARCTOSTAPHYLOS UVA URSI EXTRACT

 

 

84776-10-3

283-934-3

Arctostaphylos Uva-ursi Extract is een extract van de bladeren van de berendruif, Arctostaphylos uva-ursi, Ericaceae

 

Adstringerend/bleekmiddel

ARGANIA SPINOSA OIL

 

 

223747-87-3

 

Argania Spinosa Oil is de vette olie geperst uit de pitten van Argania spinosa, Sapotaceae

 

Huidverzorger

ARGEMONE MEXICANA OIL

 

 

225233-94-3

 

Argemone Mexicana Oil is de vette olie geperst uit de zaden van de ruige klaproos, Argemone mexicana, Papaveraceae

 

Hairconditioner/huidverzorger/verzachtend middel

ARGILLA

 

 

12199-37-0

235-374-6

natuurlijk voorkomende stoffen: mineralen uit de smectietgroep

 

Schuurmiddel/bulkmiddel/vochtvasthoudende stof

ARGININE

arginine

 

74-79-3

200-811-1

L-arginine

 

Antistatisch

ARGININE ASPARTATE

 

 

7675-83-4

231-656-8

L-asparaginezuur, verbinding met L-arginine (1:1)

 

Huidverzorger/hairconditioner

ARGININE COCOATE

 

 

90170-81-3

290-518-5

L-arginine, N2-kokos-acylderivaten

 

Huidverzorger

ARGININE GLUTAMATE

arginineglutamaat

 

4320-30-3

224-350-0

L-arginine-L-glutamaat (1:1)

 

Huidverzorger/hairconditioner

ARGININE HCL

 

 

1119-34-2

214-275-1

L-argininehydrochloride

 

Huidverzorger

ARGININE HEXYLDECYL PHOSPHATE

 

 

111129-35-2

 

L-arginine, verbinding met 2-hexyldecyldihydrogeenfosfaat (1:1)

 

Verzachtend middel

ARGININE PCA

 

 

56265-06-6

260-081-5

5-oxo-L-proline, verbinding met L-arginine (1:1)

 

Vochtvasthoudende stof

ARGININE/LYSINE POLYPEPTIDE

 

 

31014-78-5

 

L-arginine, polymeer met L-lysine

 

Huidverzorger

ARMERIA MARITIMA EXTRACT

 

 

223747-89-5

 

Armeria Maritima Extract is een extract van de bovengrondse delen van Armeria maritima, Plumbaginaceae

 

Huidverzorger

ARNICA MONTANA

 

 

 

 

Arnica Montana is plantaardige stof afkomstig van de gedroogde bloemen, wortels of wortelstokken van de arnica, Arnica montana, Compositae

 

Tonic/verzachtend middel/antiroos/antimicrobieel

ARNICA MONTANA EXTRACT

 

 

68990-11-4

273-579-2

Arnica Montana Extract is een extract van de gedroogde bloemhoofdjes van de arnica, Arnica montana, Compositae

 

Tonic/verzachtend middel/antiroos/antimicrobieel

AROMA

 

 

 

 

geurstoffen of aromatische stoffen en de ingrediënten daarvan

 

 

ARTEMIA EXTRACT

 

 

225234-40-2

 

Artemia Extract is een extract van de pekelkreeft, Artemia salina

 

Huidverzorger

ARTEMISIA ABROTANUM EXTRACT

 

 

89957-58-4

289-576-4

Artemisia Abrotanum Extract is een extract van de bladeren en bovengrondse delen van het citroenkruid, Artemisia abrotanum, Compositae

 

Vochtinbrengend middel

ARTEMISIA ABSINTHIUM EXTRACT

 

 

84929-19-1

284-503-2

Artemisia Absinthium Extract is een extract van de bloeiende alsemplant, Artemisia absinthium, Compositae

 

Huidverzorger

ARTEMISIA CAPILLARIS EXTRACT

 

 

223747-93-1

 

Artemisia Capillaris Extract is een extract van de bloemen van Artemisia capillaris, Compositae

 

Huidverzorger

ARTEMISIA DRACUNCULUS EXTRACT

 

 

90131-45-6

290-356-5

Artemisia Dracunculus Extract is een extract van de wortels van de dragon, Artemisia dracunculus, Compositae

 

Tonic

ARTEMISIA PRINCEPS EXTRACT

 

 

223747-95-3

 

Artemisia Princeps Extract is een extract van de gedroogde bladeren van Artemisia princeps, Compositae

 

Huidverzorger/tonic

ARTEMISIA PRINCEPS WATER

 

 

223747-95-3

 

Artemisia Princeps Water is een waterige oplossing van de geurende bestanddelen van de bladeren van Artemisia princeps, Compositae

 

Huidverzorger

ARTEMISIA VULGARIS EXTRACT

 

 

84775-45-1

283-874-8

Artemisia Vulgaris Extract is een extract van de gehele bijvoetplant, Artemisia vulgaris, Compositae

 

Huidverzorger

ASARUM SIEBOLDI EXTRACT

 

 

223748-00-3

 

Asarum Sieboldi Extract is een extract van de wortels van Asarum sieboldi, Aristolochiaceae

 

Huidverzorger

ASCOPHYLLUM NODOSUM EXTRACT

 

 

84775-78-0

283-907-6

Ascophyllum Nodosum Extract is een extract van de alg Ascophyllum nodosum, Fucaceae

 

Huidverzorger

ASCORBIC ACID

ascorbinezuur

acidum ascorbicum

50-81-7

200-066-2

ascorbinezuur

 

Antioxidant/buffer

ASCORBIC ACID POLYPEPTIDE

 

 

 

 

L-ascorbinezuur, reactieproduct met eiwithydrolysaten

 

Huidverzorger

ASCORBYL DIPALMITATE

 

 

28474-90-0

 

L-ascorbinezuur, dihexadecanoaat

 

Antioxidant

ASCORBYL METHYLSILANOL PECTINATE

 

 

 

 

ascorbinezuur, polymeer met pectine en methylsilanol

 

Antioxidant/viscositeitregelaar

ASCORBYL PALMITATE

ascorbylpalmitaat

 

137-66-6

205-305-4

6-O-palmitoylascorbinezuur

 

Antioxidant

ASCORBYL STEARATE

 

 

25395-66-8

246-944-9

(stearoyloxy)-L-ascorbinezuur

 

Antioxidant

ASIATIC ACID

 

 

464-92-6

 

(2α, 3β, 4α)-2,3,23-trihydroxyurs-12-een-28-onzuur

 

Stabiliserende stof/huidverzorger

ASIMINA TRILOBA EXTRACT

 

 

89957-75-5

289-594-2

Asimina Triloba Extract is een extract van de vruchten van de papaw, Asimina triloba, Annonaceae

 

Verzachtend middel

ASPARAGINE

 

 

70-47-3

200-735-9

L-asparagine

 

Antistatisch

ASPARAGOPSIS ARMATA EXTRACT

 

 

174393-71-6

 

Asparagopsis Armata Extract is een extract van de rode alg, Asparagopsis armata, Bonnemaisoniaceae

 

Huidbeschermer

ASPARAGUS OFFICINALIS EXTRACT

 

 

84649-90-1

283-471-7

Asparagus Officinalis Extract is een extract van de toppen en stengels van de asperge, Asparagus officinalis, Liliaceae

 

Huidverzorger

ASPARAGUS OFFICINALIS ROOT EXTRACT

 

 

84649-90-1

283-471-7

Asparagus Officinalis Root Extract is een extract van de wortels van de asperge, Asparagus officinalis, Liliaceae

 

Huidverzorger

ASPARTAME

 

 

22839-47-0

245-261-3

3-amino-N-(1-carboxy-2-fenylethyl)succinamidezuur, N-methylester

 

Maskeermiddel

ASPARTIC ACID

asparaginezuur

 

56-84-8

200-291-6

asparaginezuur

 

Antistatisch

ASPERGILLUS FERMENT

 

 

 

 

Aspergillus Ferment is het product gewonnen uit fermentatie van Aspergillus

 

Huidverzorger

ASPERGILLUS/ASPIDOSPERMA QUEBRACHO FERMENT

 

 

 

 

product van de fermentatie van Aspidosperma quebracho met behulp van Aspergillus

 

Huidverzorger

ASPERULA ODORATA EXTRACT

 

 

90028-83-4

289-877-0

Asperula Odorata Extract is een extract van de bladeren en bloemen van de lievevrouwenbedstro, Asperula odorata, Rubiaceae

 

Huidverzorger

ASTRAGALUS GUMMIFER EXTRACT

 

 

85085-21-8

285-353-0

Astragalus Gummifer Extract is een extract van de wortels van de tragantstruik, Astragalus gummifer, Leguminosae

 

Emulsiestabilisator/filmvormer/viscositeitregelaar

ASTRAGALUS GUMMIFER GUM

 

tragacantha

9000-65-1

232-552-5

Astragalus Gummifer Gum is een gedroogde harsachtige afscheiding van Astragalus gummifer, Leguminosae

 

Viscositeitregelaar

ASTRAGALUS MEMBRANACEUS EXTRACT

 

 

94166-93-5

303-391-9

Astragalus Membranaceus Extract is een extract van de wortels van Astragalus membranaceus, Leguminosae

 

Huidverzorger

ASTRAGALUS SINICUS EXTRACT

 

 

223749-21-1

 

Astragalus Sinicus Extract is een extract van de wortels van Astragalus Sinicus, Leguminosae

 

Huidverzorger

ATELOCOLLAGEN

 

 

9007-34-5

232-697-4

collagenen. Een vezelachtig eiwit dat een derde deel van het totale eiwit in zoogdieren vormt. Het is een polypeptide bestaande uit drie peptideketens, rijk aan proline en hydroxyproline

 

Huidverzorger

ATRIPLEX NUMMULARIA EXTRACT

 

 

223748-04-7

 

Atriplex Nummularia Extract is een extract van Atriplex nummularia, Chenopodiaceae

 

Huidverzorger

ATTALEA EXCELSA CERA

 

 

68917-70-4

272-847-6

Attalea Excelsa Cera is de was gewonnen uit Attalea excelsa, Palmae

 

Antistatisch/filmvormer

ATTAPULGITE

 

 

12174-11-7

 

palygorskiet

 

Viscositeitregelaar

AVENA SATIVA BRAN

 

 

 

 

Avena Sativa Bran is gebroken zemelen van haverkorrels, Avena sativa, Poaceae

 

Schuurmiddel/absorberend/bulkmiddel

AVENA SATIVA BRAN EXTRACT

 

 

84012-26-0

281-672-4

Avena Sativa Bran Extract is een extract van haverzemelen, Avena sativa, Poaceae

 

Schuurmiddel

AVENA SATIVA EXTRACT

 

 

84012-26-0

281-672-4

Avena Sativa Extract is een extract van de zaden van haver, Avena sativa, Poaceae

 

Verzachtend middel

AVENA SATIVA FLOUR

 

 

 

 

Avena Sativa Flour is een poeder verkregen door het fijnmalen van haverkorrels, Avena sativa, Poaceae

 

Schuurmiddel/absorberend/viscositeitregelaar

AVENA SATIVA KERNEL EXTRACT

 

 

84012-26-0

281-672-4

Avena Sativa Kernel Extract is een extract van haverkorrels, Avena sativa, Poaceae

 

Schuurmiddel

AVENA SATIVA KERNEL OIL

 

 

 

 

Avena Sativa Kernel Oil is de vette olie geperst uit haverkorrels, Avena sativa, Poaceae

 

Oplosmiddel

AVENA SATIVA MEAL

 

 

 

 

Avena Sativa Meal is een grof meel verkregen door het malen van haverkorrels, Avena sativa, Poaceae

 

Schuurmiddel

AVENA SATIVA MEAL EXTRACT

 

 

84012-26-0

281-672-4

Avena Sativa Meal Extract is een extract van het meel van haver, Avena sativa, Poaceae

 

Verzachten

AVENA SATIVA PROTEIN

 

 

134134-87-5

 

Avena Sativa Protein is een eiwit gewonnen uit haverkorrels, Avena sativa, Poaceae

 

Verzachten/vochtinbrengend middel/schuurmiddel/absorberend/hairconditioner/huidverzorger/viscositeitregelaar

AVENA SATIVA PROTEIN EXTRACT

 

 

134134-87-5

 

Avena Sativa Protein Extract is een extract van eiwit uit haver, Avena sativa, Poaceae

 

Huidverzorger

AVENA SATIVA STARCH

 

 

9005-25-8

232-679-6

zetmeel. Hoogpolymeer koolhydraat, meestal gewonnen uit de korrels van haver, Avena sativa, Poaceae

 

Viscositeitregelaar

AVERRHOA CARAMBOLA EXTRACT

 

 

97675-54-2

307-626-6

Averrhoa Carambola Extract is een extract van de vruchten van Averrhoa carambola, Oxalidaceae

 

Huidbeschermer

AVOCADAMIDE DEA

 

 

124046-21-5

 

avocado-amiden, N,N-bis(2-hydroxyethyl)-

 

Emulgator/emulsiestabilisator/oppervlakteactieve stof/viscositeitregelaar/schuimversterker

AVOCADAMIDOPROPALKONIUM CHLORIDE

 

 

124046-04-4

 

1-propaanaminium, N,N-dimethyl-N-fenylmethyl-3-[(1-oxo-avocado)amino]-, chloride

 

Antistatisch

AVOCADAMIDOPROPYL BETAINE

 

 

246865-42-9

 

1-propaanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-avocado-olie-acylderivaten, inwendige zouten

 

Oppervlakteactieve stof/reinigingsmiddel/schuimversterker

AVOCADAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE

 

 

226994-25-8

 

amiden, avocado-olie-, N-[3-(dimethylamino)propyl]-

 

Antistatisch

AVOCADO OIL PEG-11 ESTERS

 

 

103819-44-9

 

avocado-oliën, geëthoxyleerd, (11 mol EO gemiddelde molaire verhouding)

 

Verzachtend middel

AZELAIC ACID

 

 

123-99-9

204-669-1

nonaandizuur

 

Buffer

AZELAMIDE MEA

 

 

242132-61-2

 

nonaanzuur, 9-[(2-hydroxyethyl)amino]-9-oxo-

 

Oppervlakteactieve stof/schuimversterker/viscositeitregelaar

AZULENE