Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0385

94/385/EG: Beschikking van de Commissie van 8 juni 1994 betreffende het in de handel brengen van een uit een genetisch gemodificeerd organisme bestaand produkt, te weten zaden van de herbicide-resistente tabaksvariëteit ITB 1000 OX, overeenkomstig artikel 13 van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad

OJ L 176, 9.7.1994, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 059 P. 11 - 12
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 059 P. 11 - 12
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 016 P. 236 - 237
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 016 P. 236 - 237
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 016 P. 236 - 237
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 016 P. 236 - 237
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 016 P. 236 - 237
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 016 P. 236 - 237
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 016 P. 236 - 237
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 016 P. 236 - 237
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 016 P. 236 - 237
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 015 P. 107 - 108
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 015 P. 107 - 108
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 063 P. 78 - 79

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/385/oj

31994D0385

94/385/EG: Beschikking van de Commissie van 8 juni 1994 betreffende het in de handel brengen van een uit een genetisch gemodificeerd organisme bestaand produkt, te weten zaden van de herbicide-resistente tabaksvariëteit ITB 1000 OX, overeenkomstig artikel 13 van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad

Publicatieblad Nr. L 176 van 09/07/1994 blz. 0023 - 0024
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 59 blz. 0011
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 59 blz. 0011


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 8 juni 1994 betreffende het in de handel brengen van een uit een genetisch gemodificeerd organisme bestaand produkt, te weten zaden van de herbicide-resistente tabaksvariëteit ITB 1000 OX, overeenkomstig artikel 13 van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad (94/385/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 90/220/EEG van de Raad van 23 april 1990 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) in het milieu (1), inzonderheid op artikel 13,

Overwegende dat er, overeenkomstig deel C van Richtlijn 90/220/EEG, is voorzien in een communautaire procedure die de bevoegde instantie van een Lid-Staat in staat stelt toestemming te verlenen voor het in de handel brengen van uit GGO's bestaande produkten;

Overwegende dat een kennisgeving betreffende het in de handel brengen van een dergelijk produkt (een herbicide-resistente tabaksvariëteit) bij de bevoegde instantie van een Lid-Staat werd ingediend;

Overwegende dat de bevoegde instantie het desbetreffende dossier hierop met een gunstig advies aan de Commissie heeft toegezonden;

Overwegende dat de Commissie het dossier aan de bevoegde instanties van alle Lid-Staten heeft toegezonden; dat de bevoegde instanties van bepaalde andere Lid-Staten tegen dit dossier bezwaar hebben aangetekend;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 13, lid 3, de Commissie bijgevolg een besluit moet nemen volgens de procedure van artikel 21 van Richtlijn 90/220/EEG;

Overwegende dat in het kader van Richtlijn 90/220/EEG uitsluitend de met de introductie van de genetisch gemodificeerde tabaksplant zelf samenhangende risico's worden geëvalueerd;

Overwegende dat de toelating van chemische herbiciden toepasbaar op planten en de evaluatie van de milieu-effecten van het gebruik daarvan vallen binnen de werkingssfeer van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (2) en niet binnen de werkingssfeer van Richtlijn 90/220/EEG;

Overwegende dat de Commissie, na het dossier te hebben onderzocht en alle door de bevoegde instanties van de Lid-Staten overgelegde informatie inclusief uitvoerige gegevens inzake beproeving in aanmerking te hebben genomen, heeft bevonden dat de potentiële risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu die verbonden zijn aan het in de handel brengen en kweken van de tabaksvariëteit die resistent is tegen het herbicide bromoxynil, wat de binnen de werkingssfeer van Richtlijn 90/220/EEG vallende aspecten betreft, vermoedelijk verwaarloosbaar zijn;

Overwegende dat de Commissie bijgevolg inzake het in de handel brengen van het voornoemd produkt, in het kader van Richtlijn 90/220/EEG en gunstig besluit kan nemen;

Overwegende dat deze beschikking in overeenstemming is met het advies van het Comité van vertegenwoordigers van de Lid-Staten, ingesteld overeenkomstig artikel 21 van Richtlijn 90/220/EEG,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Er is door de Commissie een gunstig besluit genomen, op grond waarvan overeenkomstig artikel 13 van Richtlijn 90/220/EEG door de Franse bevoegde instantie toestemming mag worden verleend voor het in de handel brengen van het volgende produkt, waarvan kennis is gegeven door de Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (Seita) (nummer van de kennisgeving: C/F/93/08-02):

zaden van genetisch gemodificeerde Nicotiana tabacum (triviale naam: tabak) van de variëteit ITB 1000 OX, met de volgende kenmerken: mannelijk steriele hybride die resistent is tegen het herbicide bromoxynil en die het nitrilasegen van Klebsiella ozaenae, de promotor RuBisCO SSU van Helianthus annuus en de terminator van het nopalinesynthasegen van Agrobacterium tumefaciens pTiA6 bevat.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 8 juni 1994.

Voor de Commissie

Yannis PALEOKRASSAS

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 117 van 8. 5. 1990, blz. 15.

(2) PB nr. L 230 van 19. 8. 1991, blz. 1.

Top