EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1011

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1011/2014 van de Commissie van 22 september 2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de modellen voor de indiening van bepaalde informatie bij de Commissie en voorschriften voor de uitwisseling van informatie tussen begunstigden en managementautoriteiten, certificeringsautoriteiten, auditautoriteiten en intermediaire instanties

OJ L 286, 30.9.2014, p. 1–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/02/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1011/oj

30.9.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 286/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1011/2014 VAN DE COMMISSIE

van 22 september 2014

tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de modellen voor de indiening van bepaalde informatie bij de Commissie en voorschriften voor de uitwisseling van informatie tussen begunstigden en managementautoriteiten, certificeringsautoriteiten, auditautoriteiten en intermediaire instanties

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (1), en met name artikel 41, lid 4, artikel 102, lid 1, artikel 112, lid 5, artikel 122, lid 3, artikel 124, lid 7, artikel 131, lid 6, en artikel 137, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 184/2014 van de Commissie (2) stelt de nodige bepalingen vast voor het opstellen van programma's. Om de uitvoering te waarborgen van de programma's die door de Europese structuur- en investeringsfondsen (de „ESI-fondsen”) worden gefinancierd, moeten nadere bepalingen ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 1303/2013 worden vastgesteld. Om een volledig overzicht van die bepalingen te geven en ze beter toegankelijk te maken, moeten die bepalingen in één uitvoeringshandeling worden opgenomen.

(2)

Teneinde de samenhang en kwaliteit van de door de managementautoriteit aan de Commissie verstrekte informatie te waarborgen, inclusief duidelijke informatie over de haalbaarheid van de investering en de economische levensvatbaarheid van grote projecten, moet een standaardformaat met uniforme voorschriften worden vastgesteld betreffende de structuur en de inhoud van de informatie die gebruikt wordt om de Commissie in kennis te stellen van geselecteerde grote projecten.

(3)

Om te zorgen voor grotere doeltreffendheid en transparantie bij de uitvoering van programma's die door de ESI-fondsen worden gefinancierd, moeten de volgende modellen worden vastgesteld: het model voor de indiening van financiële gegevens, het model voor betalingsaanvragen en, krachtens artikel 41, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013, het model om samen met de betalingsaanvragen bijkomende informatie betreffende financieringsinstrumenten bij de Commissie in te dienen, alsook het model voor de rekeningen van de operationele programma's.

(4)

Om dezelfde reden moeten het model voor de beschrijving van de functies van en procedures voor de managementautoriteiten en, in voorkomend geval, de certificeringsautoriteiten, alsook het model voor het verslag en het advies van de onafhankelijke auditinstantie worden vastgesteld. Hierin moeten de technische kenmerken van alle velden in het systeem voor elektronische gegevensuitwisseling worden vastgesteld. Aangezien deze modellen de basis zullen vormen voor de ontwikkeling van het systeem voor elektronische gegevensuitwisseling van artikel 74, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013, moet hierin ook de manier worden vastgesteld waarop gegevens over subsidiabele uitgaven in dit systeem voor elektronische gegevensuitwisseling zullen worden ingevoerd.

(5)

Er moeten nauwkeurige regels worden vastgesteld betreffende het bereik en de kenmerken van de systemen die de elektronische uitwisseling van informatie ondersteunen tussen begunstigden en managementautoriteiten, certificeringsautoriteiten, auditautoriteiten en intermediaire instanties, zodat lidstaten juridische zekerheid wordt geboden over de verplichtingen die zij moeten vervullen binnen de wettelijke termijn van artikel 122, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1303/2013.

(6)

Om de administratieve lasten voor begunstigden op een voor hen doeltreffende, doelmatige en bevredigende wijze te verlichten en tegelijkertijd een doelmatige, doeltreffende en veilige elektronische uitwisseling van informatie te waarborgen, moeten bepaalde basisvereisten en technische kenmerken voor de systemen worden vastgesteld zoals bedoeld in artikel 122, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1303/2013.

(7)

Er moeten beginselen en toepasselijke regels worden vastgesteld betreffende de doorgifte van documenten en gegevens met deze systemen, waarin is vastgelegd wie verantwoordelijk is voor het uploaden van de documenten en de eventuele updates daarvan, inclusief alternatieve oplossingen wanneer de systemen als gevolg van overmacht niet kunnen worden gebruikt.

(8)

Deze verordening moet de grondrechten eerbiedigen en de beginselen in acht nemen die zijn erkend in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met name het recht op bescherming van persoonsgegevens. Deze verordening moet daarom overeenkomstig deze rechten en beginselen worden toegepast. Op door de lidstaten verwerkte persoonsgegevens is Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad (3) van toepassing. Op de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen en organen van de Unie en het vrije verkeer van die gegevens is Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad (4) van toepassing.

(9)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Coördinatiecomité voor de Europese structuur- en investeringsfondsen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

MODELLEN EN FORMATEN DIE MOETEN WORDEN GEBRUIKT VOOR DE INDIENING VAN BEPAALDE INFORMATIE BIJ DE COMMISSIE

Artikel 1

Formaat voor de kennisgeving van een geselecteerd groot project

De kennisgeving van een geselecteerd groot project door de managementautoriteit aan de Commissie overeenkomstig de eerste alinea van artikel 102, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wordt opgesteld overeenkomstig het formaat in bijlage I bij deze verordening.

Artikel 2

Model voor de indiening van financiële gegevens

Wanneer de lidstaten voor toezichtsdoeleinden financiële gegevens indienen bij de Commissie overeenkomstig artikel 112 van Verordening (EU) nr. 1303/2013, gebruiken zij het model in bijlage II bij deze verordening.

Artikel 3

Model voor de beschrijving van de functies van en procedures voor de managementautoriteit en de certificeringsautoriteit

1.   De beschrijving van de functies van en procedures voor de managementautoriteit en, in voorkomend geval, de certificeringsautoriteit wordt verstrekt overeenkomstig het model in bijlage III bij deze verordening.

2.   Wanneer voor verschillende operationele programma's een gemeenschappelijk systeem wordt toegepast, kan één enkele beschrijving worden verstrekt van de in lid 1 bedoelde functies en procedures.

Artikel 4

Model voor het verslag van de onafhankelijke auditinstantie

1.   Het verslag van de onafhankelijke auditinstantie bedoeld in artikel 124, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wordt opgesteld overeenkomstig het model in bijlage IV bij deze verordening.

2.   Wanneer voor verschillende operationele programma's een gemeenschappelijk systeem wordt toegepast, kan één enkel in lid 1 bedoeld auditverslag worden opgesteld.

Artikel 5

Model voor het oordeel van de onafhankelijke auditinstantie

1.   Het oordeel van de onafhankelijke auditinstantie bedoeld in artikel 124, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wordt opgesteld overeenkomstig het model in bijlage V bij deze verordening.

2.   Wanneer voor verschillende operationele programma's een gemeenschappelijk systeem wordt toegepast, kan er één enkel in lid 1 bedoeld oordeel worden opgesteld.

Artikel 6

Model voor betalingsaanvragen, inclusief bijkomende informatie betreffende financieringsinstrumenten

De betalingsaanvraag bedoeld in artikel 41, lid 4, en artikel 131, lid 6, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wordt opgesteld overeenkomstig het model in bijlage VI bij deze verordening. Hierin wordt in voorkomend geval bijkomende informatie betreffende financieringsinstrumenten opgenomen.

Artikel 7

Model voor de rekeningen

De rekeningen bedoeld in artikel 137, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 worden ingediend overeenkomstig het model in bijlage VII bij deze verordening.

HOOFDSTUK II

VOORSCHRIFTEN VOOR DE UITWISSELING VAN INFORMATIE TUSSEN BEGUNSTIGDEN EN MANAGEMENTAUTORITEITEN, CERTIFICERINGSAUTORITEITEN, AUDITAUTORITEITEN EN INTERMEDIAIRE INSTANTIES

Artikel 8

Definitie en toepassingsgebied van systemen voor elektronische gegevensuitwisseling

1.   Onder „systemen voor elektronische gegevensuitwisseling”, zoals bedoeld in de eerste alinea van artikel 122, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1303/2013, worden mechanismen en instrumenten verstaan die de elektronische uitwisseling van documenten en gegevens mogelijk maken, inclusief audiovisuele mediadragers, gescande documenten en elektronische bestanden.

De uitwisseling van documenten en gegevens omvat eveneens voortgangsrapportages, betalingsverzoeken en de uitwisseling van informatie met betrekking tot beheersverificaties en audits.

2.   De systemen voor elektronische gegevensuitwisseling worden toegepast voor de administratieve verificatie betreffende elk verzoek tot terugbetaling van begunstigden op grond van artikel 125, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 en voor audits om gebruik te maken van informatie en documenten die via de systemen voor elektronische gegevensuitwisseling beschikbaar worden gesteld, indien de betreffende informatie en documenten in elektronische vorm worden uitgewisseld overeenkomstig artikel 122, lid 3, van die verordening. Alleen in uitzonderlijke gevallen na uitvoering van een risicoanalyse mogen de verantwoordelijke autoriteiten om papieren documenten verzoeken, en wel uitsluitend indien de papieren documenten de authentieke bron vormen van de gescande documenten die in de systemen voor elektronische gegevensuitwisseling zijn geüpload.

Artikel 9

Kenmerken van het systeem voor elektronische gegevensuitwisseling

1.   De systemen voor elektronische gegevensuitwisseling waarborgen de beveiliging, de integriteit en de vertrouwelijkheid van gegevens en de authenticatie van de verzender overeenkomstig artikel 122, lid 3, artikel 125, lid 4, onder d), artikel 125, lid 8, en artikel 140 van Verordening (EU) nr. 1303/2013.

De systemen voor elektronische gegevensuitwisseling zijn tijdens en buiten gebruikelijke kantoortijden beschikbaar en operationeel, behalve in geval van technisch onderhoud.

2.   Indien een lidstaat op eigen initiatief begunstigden verplicht tot het gebruik van systemen voor elektronische gegevensuitwisseling, zorgt hij ervoor dat de technische kenmerken van die systemen geen belemmering voor de soepele uitvoering van de fondsen vormen en de toegang voor begunstigden niet beperken.

Dit geldt niet voor de systemen voor elektronische gegevensuitwisseling voor begunstigden die in een vorige programmeringsperiode verplicht werden gesteld door een lidstaat en die voldoen aan andere in deze verordening gestelde eisen.

3.   De systemen voor elektronische gegevensuitwisseling worden ten minste voorzien van de volgende functionaliteiten:

a)

interactieve formulieren en/of formulieren die automatisch door het systeem worden ingevuld aan de hand van de gegevens die tijdens de verschillende stappen in procedures worden opgeslagen;

b)

automatische berekeningen waar van toepassing;

c)

automatische ingebedde controles die de herhaaldelijke uitwisseling van documenten of informatie zo veel mogelijk beperken;

d)

door het systeem gegenereerde waarschuwingen om begunstigden te informeren dat bepaalde handelingen kunnen worden uitgevoerd;

e)

onlinetracering van de status, die begunstigden de mogelijkheid biedt de actuele status van het project te volgen;

f)

beschikbaarheid van alle voorgaande gegevens en documenten die door het systeem voor elektronische gegevensuitwisseling zijn verwerkt.

Artikel 10

Doorgifte van documenten en gegevens via de systemen voor elektronische gegevensuitwisseling

1.   De in de eerste alinea van artikel 122, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 bedoelde begunstigden en autoriteiten voeren de documenten en gegevens in waarvoor zij verantwoordelijk zijn, alsook eventuele updates daarvan, in de systemen voor elektronische gegevensuitwisseling in het door de lidstaat vastgestelde elektronische formaat.

De lidstaat legt de gedetailleerde voorwaarden voor elektronische gegevensuitwisseling vast in het document waarin de voorwaarden voor steun voor elke concrete actie worden vermeld, zoals bedoeld in artikel 125, lid 3, onder c), van Verordening (EU) nr. 1303/2013.

2.   De uitwisselingen van gegevens en verrichtingen dragen een elektronische handtekening die overeenkomt met een van de drie typen elektronische handtekening die in Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad (5) zijn gedefinieerd.

3.   De datum van verzending van de documenten en gegevens aan de autoriteiten door de begunstigde zoals bedoeld in de eerste alinea van artikel 122, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1303/2013, en omgekeerd, wordt beschouwd als de datum van elektronische indiening van de informatie die op de systemen voor elektronische gegevensuitwisseling wordt opgeslagen.

4.   De indiening van documenten en gegevens via de systemen voor elektronische gegevensuitwisseling vindt, zoals voorzien in de tweede alinea van artikel 122, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1303/2013, met betrekking tot dezelfde concrete actie slechts één keer plaats door alle autoriteiten die hetzelfde programma uitvoeren.

Deze autoriteiten werken op juridisch, organisatorisch, semantisch en technisch gebied samen om een effectieve communicatie, alsook uitwisseling en hergebruik van informatie en kennis te waarborgen.

Dit doet geen afbreuk aan de processen waarmee de begunstigde onjuiste of verouderde gegevens of onleesbare documenten kan bijwerken.

5.   De systemen voor elektronische gegevensuitwisseling zijn hetzij rechtstreeks toegankelijk via een interactieve gebruikersinterface (webtoepassing), hetzij via een technische interface die de automatische synchronisatie en doorgifte van gegevens tussen de systemen van begunstigden en lidstaten mogelijk maakt.

6.   Bij de verwerking van informatie waarborgen de systemen voor elektronische gegevensuitwisseling de bescherming van de persoonsgegevens van natuurlijke personen en het handelsgeheim van rechtspersonen overeenkomstig Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en van de Raad (6), Richtlijn 2009/136/EG van het Europees Parlement en van de Raad (7), en Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad (8).

7.   In geval van overmacht, en met name wanneer de systemen voor elektronische gegevensuitwisseling slecht functioneren of er geen stabiele dataverbinding beschikbaar is, kan de betreffende begunstigde de vereiste informatie bij de bevoegde autoriteiten indienen met behulp van de door de lidstaat voor deze gevallen vastgestelde vormen en middelen. Zodra de oorzaak van de overmacht is weggenomen, zorgt de lidstaat ervoor dat de desbetreffende documenten in de databank worden opgenomen die gekoppeld is aan de systemen voor elektronische gegevensuitwisseling.

In afwijking van lid 3 wordt de datum van indiening van de vereiste informatie geacht de dag te zijn waarop de documenten op de voorgeschreven wijze werden verzonden.

8.   De lidstaten zorgen ervoor dat alle begunstigden van de in artikel 122, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 bedoelde systemen voor elektronische gegevensuitwisseling kunnen gebruikmaken, met inbegrip van de begunstigden van lopende operaties op de datum waarop de systemen voor elektronische gegevensuitwisseling operationeel worden, waarvoor de elektronische gegevensuitwisseling van toepassing is.

Artikel 11

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 september 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320.

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 184/2014 van de Commissie van 25 februari 2014 tot vaststelling krachtens Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, van de voorwaarden voor het systeem voor elektronische gegevensuitwisseling tussen de lidstaten en de Commissie en tot vaststelling krachtens Verordening (EU) nr. 1299/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke bepalingen voor steun uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling ter verwezenlijking van de doelstelling „Europese territoriale samenwerking”, van de nomenclatuur van de categorieën steunverlening van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling in het kader van de doelstelling „Europese territoriale samenwerking” (PB L 57 van 27.2.2014, blz. 7).

(3)  Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31).

(4)  Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de bescherming van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1).

(5)  Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen (PB L 13 van 19.1.2000, blz. 12).

(6)  Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37).

(7)  Richtlijn 2009/136/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische communicatienetwerken en -diensten, Richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie en Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming (PB L 337 van 18.12.2009, blz. 11).

(8)  Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31).


BIJLAGE I

Formaat voor de kennisgeving van een geselecteerd groot project

KENNISGEVING AAN DE COMMISSIE VAN EEN GESELECTEERD GROOT PROJECT OVEREENKOMSTIG Artikel 102, LID 1, EERSTE ALINEA, VAN VERORDENING (EU) Nr. 1303/2013

EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING/COHESIEFONDS

INVESTERING IN INFRASTRUCTUUR/PRODUCTIEVE INVESTERING

Titel project []

CCI []

DEEL A:

Informatie vereist krachtens artikel 102, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 1303/2013

A.   ORGAAN VERANTWOORDELIJK VOOR DE UITVOERING VAN HET GROTE PROJECT

A.1.   Autoriteit verantwoordelijk voor kennisgeving van het project (managementautoriteit of intermediaire instantie)

A.1.1

Naam:

<type='S' maxlength='200' input='M'>  (1)

A.1.2

Adres:

<type='S' maxlength='400' input='M'>

A.1.3

Naam contactpersoon

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.1.4

Functie contactpersoon

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.1.5

Telefoonnummer:

<type='N' input='M'>

A.1.6

E-mail:

<type='S' maxlength='100' input='M'>

A.2.   Orgaan verantwoordelijk voor de uitvoering van het project (begunstigde  (2) )

A.2.1

Naam:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.2

Adres:

<type='S' maxlength='400' input='M'>

A.2.3

Naam contactpersoon

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.4

Functie contactpersoon

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.5

Telefoonnummer:

<type='N' input='M'>

A.2.6

E-mail:

<type='S' maxlength='100' input='M'>

A.3.   Vormt dit project een fase in een groot project  (3) ? <type='C' input='M'>

Ja

Nee

Zo ja, gelieve dan een beschrijving te geven van de materiële en financiële doelstellingen van het totale project.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

A.4.   Heeft de Commissie al eerder een deel van dit grote project goedgekeurd? <type='C' input='M'>

Ja

Nee

Zo ja, gelieve dan het CCI van het goedgekeurde grote project te vermelden.

<type='S' input='M'>

Indien dit project deel uitmaakt van een groot project waarvan de eerste fase werd uitgevoerd in de periode 2007-2013, gelieve dan een gedetailleerde beschrijving te geven van de materiële en financiële doelstellingen van de vorige fase, inclusief een beschrijving van de uitvoering van de eerste fase. Bevestig daarbij of het al voor de beoogde doeleinden kan worden gebruikt.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

A.5.   Is de kwaliteitsbeoordeling door onafhankelijke deskundigen voltooid en is hun verslag bijgevoegd in deel B? <type='C' input='M'>

Ja

Nee (4)

B.   BESCHRIJVING VAN DE INVESTERING, DE PLAATS VAN UITVOERING, HET TIJDSCHEMA EN DE VERWACHTE BIJDRAGE VAN HET GROTE PROJECT AAN DE SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN VAN DE BETREFFENDE PRIORITAIRE AS OF ASSEN

B.1.   Indeling van de projectactiviteit  (5)

 

Code

Bedrag

Percentage

B.2.1.

Code(s) voor de dimensie steunverleningsgebied

(er moeten meerdere codes worden vermeld indien op basis van een prorataberekening verschillende steunverleningsgebieden van toepassing zijn)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.2.

Code voor de dimensie financieringsvorm

(meer dan één code kunnen in bepaalde gevallen van toepassing zijn — vermeld in dat geval het proportionele aandeel)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.3.

Code voor de territoriale dimensie

(meer dan één code kunnen in bepaalde gevallen van toepassing zijn — vermeld in dat geval het proportionele aandeel)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.4.

Code voor de dimensie territoriale verstrekkingsmechanismen

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.5.

Code voor de dimensie thematische doelstelling

(meer dan één code kunnen in bepaalde gevallen van toepassing zijn — vermeld in dat geval het proportionele aandeel)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.6.

Code voor de dimensie economische activiteit (NACE-code (6))

(meer dan één code kunnen in bepaalde gevallen van toepassing zijn — vermeld in dat geval het proportionele aandeel)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.7.

Code voor de dimensie(s) plaats van uitvoering (NUTS 3) (7)

(meer dan één code kunnen in bepaalde gevallen van toepassing zijn — vermeld in dat geval het proportionele aandeel)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.8.

Aard van de investering (8) (alleen invullen voor productieve investeringen)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.9.

Soort product (9) (alleen invullen voor productieve investeringen)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.   Operationeel programma (programma's) en prioritaire as (assen)

B.2.1.   Identificatie van het operationeel programma (programma's) en de prioritaire as (assen)

CCI van OP

Prioritaire as van OP

Medefinanciering

OP1<type='S' input='S'>

Prioritaire as van OP 1<type='S' input='S'>

EFRO/CF

<type='S' input='S'>

OP1<type='S' input='S'>

Prioritaire as van OP1<type='S' input='S'>

EFRO/CF

<type='S' input='S'>

OP2<type='S' input='S'>

Prioritaire as van OP 2<type='S' input='S'>

EFRO/CF

<type='S' input='S'>

OP2<type='S' input='S'>

Prioritaire as van OP2<type='S' input='S'>

EFRO/CF

<type='S' input='S'>

B.3.   Projectomschrijving

a)

Geef een korte beschrijving van het project, de voornaamste doelstellingen en de voornaamste projectonderdelen.

In het geval van productieve investeringen moet ook een korte technische beschrijving worden verstrekt.

<type='S' maxlength='7000' input='M'>

b)

Gelieve een kaart te verstrekken waarop het projectgebied en de gegevens met geografische referenties worden aangegeven (10).

c)

Vul hieronder het tijdschema in voor de ontwikkeling van het grote project en de uitvoering daarvan.

 

Begindatum

(A)

Datum afronding

(B)

1.

Haalbaarheidsonderzoeken (of ondernemingsplan in geval van productieve investering):

<type='D' input='M'>  (11)

<type='D' input='M'>

2.

Kosten-batenanalyse:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

3.

Milieueffectbeoordeling:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

4.

Ontwerpstudies:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

5.

Voorbereiding van inschrijvingsdocument(en):

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

6.

Aanbestedingsprocedure(s):

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

7.

Aankoop van grond:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

8.

Vergunningsverlening:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

9.

Bouwfase/contract:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

10.

Operationele fase:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

d)

Geef informatie over de verwachte bijdrage van het grote project aan het bereiken van de resultaatsindicatoren op grond van de specifieke doelstellingen van de betreffende prioriteitsas(sen) van het operationele programma (of programma's).

<type='S' maxlength='7000' input='M'>

C.   TOTALE KOSTEN EN TOTALE SUBSIDIABELE KOSTEN

C.1.   Completeer de onderstaande tabel op basis van het formaat voor de indiening van informatie overeenkomstig artikel 101 van Verordening (EU) nr. 1303/2013.

 

EUR

Totale projectkosten

(A)

Niet-subsidiabele kosten

(B)

Subsidiabele kosten

(C) = (A) – (B)

Percentage van de totale subsidiabele kosten

 

 

Input

Input

Berekening

Berekening

1

Plannings/ontwerpkosten

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

2

Aankoop van grond

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

3

Bouw en constructie

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

4

Installaties en machines of apparatuur

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

5

Onvoorziene uitgaven

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

6

Prijsaanpassingen (indien van toepassing)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

7

Publiciteit

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

8

Toezicht tijdens uitvoering bouw

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

9

Technische bijstand

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

10

Subtotaal

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

11

(Btw)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

12

TOTAAL

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

Vermeld de wisselkoers en de referentie (indien van toepassing).

<type='S' maxlength='875' input='M'>

Geef waar nodig een toelichting op de bovengenoemde aspecten.

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

C.2.   Naleving van de voorschriften voor staatssteun

Indien aan het project staatssteun is toegekend, vul dan de onderstaande tabel in (12).

 

Steunbedrag (EUR) in BSE (13)

Totale subsidiabele kosten (EUR) (14)

Steunintensiteit (in %)

Zaaknummer staatssteun/registratienummer voor onder een blokvrijstelling vallende steun

Goedgekeurde steunregeling of goedgekeurde ad-hocsteun

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

<type='N' input='M'>

Steun die onder een blokvrijstelling valt

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

<type='N' input='M'>

Steun overeenkomstig het besluit van de Commissie betreffende diensten van algemeen belang (15) of de verordening betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg (16)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

Niet van toepassing

Totale toegekende steun

<type='N' input='G'>

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

C.3.   Berekening van de totale subsidiabele kosten

Kies het juiste alternatief en vul de informatie in op basis van het formaat voor de indiening van informatie overeenkomstig artikel 101 van Verordening (EU) nr. 1303/2013.

Berekeningsmethode mogelijke netto-inkomsten

Kruis slechts één vak aan (X)

Berekening van de verlaagde netto-inkomsten

<type='C' input='M'>

Methode van vast netto-inkomstenpercentage

<type='C' input='M'>

Methode van verlaagd medefinancieringspercentage

<type='C' input='M'>

Berekening van de verlaagde netto-inkomsten (artikel 61, lid 3, onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

 

 

Waarde

1.

Totale subsidiabele kosten vóór toepassing van de voorschriften van artikel 61 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (in EUR, niet verlaagd)

<type='N' input='M'>

2.

Pro rata-toepassing van de verlaagde netto-inkomsten (%) (indien van toepassing)

<type='N' input='M'>

3.

Totale subsidiabele kosten na toepassing van de voorschriften van artikel 61 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (in EUR, niet verlaagd) = (1)*(2)

De maximale overheidsbijdrage moet de regels inzake staatssteun en het bedrag van de totale toegekende steun hierboven gemeld in acht nemen (indien van toepassing)

<type='N' input='M'>

Methode van vast percentage of van verlaagd medefinancieringspercentage (artikel 61, lid 3, onder a), en artikel 61, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

 

 

Waarde

1.

Totale subsidiabele kosten vóór toepassing van de voorschriften van artikel 61 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (in EUR, niet verlaagd)

<type='N' input='M'>

2.

Vast percentage netto-inkomsten als gedefinieerd in bijlage V bij Verordening (EU) nr. 1303/2013 of gedelegeerde handelingen (vast percentage) (%)

<type='N' input='M'>

3.

Totale subsidiabele kosten na toepassing van de voorschriften van artikel 61 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (in EUR, niet verlaagd) = (1)*(1-vast percentage)*

De maximale overheidsbijdrage moet de regels inzake staatssteun en het bedrag van de totale toegekende steun hierboven gemeld in acht nemen (indien van toepassing)

* Bij de methode van het verlaagde medefinancieringspercentage is deze formule niet van toepassing (het vaste percentage wordt weerspiegeld in het medefinancieringpercentage van de prioritaire as, wat leidt tot een lagere financiering door het EFRO/Cohesiefonds) en de totale subsidiabele kosten zijn gelijk aan het in punt 1 genoemde bedrag.

<type='N' input='M'>

D.   FINANCIERINGSPLAN EN DE MATERIËLE EN FINANCIËLE INDICATOREN VOOR HET TOEZICHT OP DE VORDERINGEN, REKENING HOUDEND MET DE VASTGESTELDE RISICO'S

D.1.   Medefinancieringsbronnen

Financieringsbron totale investeringsuitgaven (EUR)

 

Waarvan (ter informatie)

Totale investeringskosten

[C.1.12.(A)]

Steun van de Unie

Nationale overheid (of gelijkwaardig)

Nationaal particulier

Andere bronnen (preciseren)

 

EIB/EIF-financiering

(a) = (b) + (c) + (d) + (e)

(b)

(c)

(d)

(e)

 

(f)

<type='N' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

 

<type='N' input='M'>

D.2.   Jaarlijks plan van totale subsidiabele uitgaven die bij de Commissie moeten worden gedeclareerd (financiële indicator voor het toezicht op de vorderingen)

De totale subsidiabele uitgaven die bij de Commissie moeten worden gedeclareerd, moeten hieronder worden vermeld als jaarlijks aandeel in EUR. Indien het een groot project betreft dat medegefinancierd wordt door meer dan één operationeel programma, moet voor ieder operationeel programma een afzonderlijk jaarplan worden ingediend. Indien het een groot project betreft dat medegefinancierd wordt door meer dan één prioritaire as, moet het jaarplan uitgesplitst worden naar prioritaire as.

(in EUR)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Totale subsidiabele uitgaven

Priori-taire as van OP1

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

Priori-taire as van OP1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priori-taire as van OP2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priori-taire as van OP2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.3.   Outputindicatoren  (17) en andere materiële indicatoren voor het toezicht op de vorderingen

Vermeld de outputindicatoren in de onderstaande tabel, inclusief de gemeenschappelijke indicatoren als gespecificeerd in het operationele programma (programma's) en andere materiële indicatoren voor het toezicht op vorderingen. De hoeveelheid informatie hangt af van de complexiteit van de projecten, maar alleen de belangrijkste indicatoren moeten worden gepresenteerd.

OP en prioritaire as

Naam indicator

Meeteenheid

Streefwaarde voor het grote project

Streefjaar

<type='S' input='S'>

Gemeenschappelijke:

<type='S' input='S'>

Overige:

<type='S' input='M'>

Gemeenschappelijke:

<type='S' input='S'>

Overige:

<type='S' input='M'>

<type='S' input='M'>

<type='N' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.4.   Risicobeoordeling

Gelieve een korte beschrijving te geven van de voornaamste risico's voor de geslaagde materiële en financiële uitvoering van het project en de voorgestelde risicobeperkende maatregelen

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

E.   IS HET PROJECT VERWIKKELD IN EEN JURIDISCHE PROCEDURE WEGENS NIET-NALEVING VAN HET UNIERECHT? <type='C' input='M'>

Ja

Nee

Zo ja, geef dan een toelichting hierop en leg uit waarom de bijdrage uit de begroting van de Unie aan het project in dit verband verantwoord is:

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

F.   IS DE ONDERNEMING (EERDER OF) OP DIT MOMENT ONDERWORPEN (GEWEEST) AAN EEN INVORDERINGSPROCEDURE VAN (18) STEUN VAN DE UNIE NAAR AANLEIDING VAN DE VERPLAATSING VAN EEN PRODUCTIEVE ACTIVITEIT BUITEN HET PROGRAMMAGEBIED OF BUITEN DE UNIE? <type='C' input='M'>

Ja

Nee

Zo ja, geef dan een toelichting hierop en leg uit waarom de bijdrage uit de begroting van de Unie aan het project in dit verband verantwoord is:

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

Geef voor productiegerichte investeringen daarnaast de details van de verwachte impact van het project op de werkgelegenheid in andere regio's van de Unie, en preciseer of de financiële bijdrage uit de fondsen niet leidt tot een aanzienlijk banenverlies op bestaande locaties in de Unie.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

DEEL B:

Onafhankelijk beoordelingsverslag over de kwaliteit

De onafhankelijke deskundigen verklaren dat:

1.

zij aan de bepalingen van artikel 23, lid 2, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 480/2014 van de Commissie hebben voldaan.

2.

zij het project hebben beoordeeld aan de hand van alle criteria van bijlage II bij die verordening.

Lidstaat

 

Regio en projectlocatie

 

Projectnaam

 

Begunstigde staat

 

Managementautoriteit

 

Gegevens onafhankelijke deskundigen

 


[NAAM en FUNCTIE]

Onafhankelijke deskundigen

Handtekening:


DATUM

 

Gelieve te bevestigen dat aan alle volgende voorwaarden is voldaan: de concrete actie is een groot project in de zin van artikel 100 van Verordening (EU) nr. 1303/2013; het grote project is geen voltooide concrete actie in zin van artikel 2, lid 14, en artikel 65, lid 6, van die verordening; het grote project is opgenomen in het desbetreffende operationele programma (programma's).

 

Kruis het juiste alternatief aan (X)

Geef een toelichting

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nee

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

1.   ORGAAN VERANTWOORDELIJK VOOR DE UITVOERING VAN HET GROTE PROJECT, EN DIENS CAPACITEITEN

Geef bondige relevante informatie over het orgaan dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het grote project en diens capaciteiten, waaronder zijn technische, juridische, financiële en administratieve capaciteit.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Zet duidelijk uiteen of het project wel of niet voldoet aan de criteria voor kwaliteitsbeoordeling zoals vastgelegd in bijlage II bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 480/2014 van de Commissie, en onderbouw dit.

 

Kruis het juiste alternatief aan (X)

Geef uw standpunt en de onderbouwing daarvan

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nee

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

2.   BESCHRIJVING VAN DE INVESTERING EN DE PLAATS VAN UITVOERING

Geef een samenvatting van relevante informatie ter beschrijving van de investering en de plaats van uitvoering.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Zet duidelijk uiteen of het project wel of niet voldoet aan de criteria voor kwaliteitsbeoordeling zoals vastgelegd in bijlage II bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 480/2014 van de Commissie, en onderbouw dit.

 

Kruis het juiste alternatief aan (X)

Geef uw standpunt en de onderbouwing daarvan

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nee

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

3.   TOELICHTING OVER HOE HET PROJECT AANSLUIT OP DE RELEVANTE PRIORITAIRE ASSEN VAN HET BETREFFENDE OPERATIONALE PROGRAMMA (PROGRAMMA'S) EN DE VERWACHTE BIJDRAGE ERVAN AAN DE SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN VAN DIE PRIORITAIRE ASSEN EN DE SOCIAALECONOMISCHE ONTWIKKELING

Geef bondige informatie over de projectdoelstellingen en de samenhang daarvan met de relevante prioritaire assen van het betreffende operationele programma (programma's), en de verwachte bijdrage ervan aan de verwezenlijking van de specifieke doelstellingen en resultaten van die prioritaire assen, alsook de verwachte bijdrage ervan aan de sociaaleconomische ontwikkeling van het gebied waarop het operationele programma betrekking heeft, en de maatregelen die de begunstigde heeft genomen om een optimale benutting van de infrastructuur in de operationele fase te waarborgen.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Zet duidelijk uiteen of het project wel of niet voldoet aan de criteria voor kwaliteitsbeoordeling zoals vastgelegd in bijlage II bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 480/2014 van de Commissie, en onderbouw dit.

 

Kruis het juiste alternatief aan (X)

Geef uw standpunt en de onderbouwing daarvan

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nee

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

4.   TOTALE KOSTEN EN TOTALE SUBSIDIABELE KOSTEN

4.1.   Geef bondige informatie over de totale kosten, de berekening van de kosten, zowel in termen van de totale kosten om de verwachte doelstellingen te behalen als de eenheidskosten, en de totale subsidiabele kosten, rekening houdend met de vereisten van artikel 61 van Verordening (EU) nr. 1303/2013.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Zet duidelijk uiteen of het project wel of niet voldoet aan de criteria voor kwaliteitsbeoordeling zoals vastgelegd in bijlage II bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 480/2014 van de Commissie, en onderbouw dit.

 

Kruis het juiste alternatief aan (X)

Geef uw standpunt en de onderbouwing daarvan

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nee

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

4.2.   Verstrek informatie over de naleving van de regels voor staatssteun en geef aan hoe deze regels in aanmerking zijn genomen bij de berekening van de totale overheidsbijdrage aan het project.

4.2.1.   Geef aan of de onafhankelijke deskundigen, overeenkomstig artikel 23, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 480/2014 van de Commissie, of de lidstaat de Commissie hebben geraadpleegd over relevante aspecten van staatssteun.

Geef, indien de Commissie is geraadpleegd, de datum en de referentie van de raadpleging en de datum en de referentie van het antwoord van de Commissie. Vat de resultaten van de raadpleging samen.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

4.2.2.   Verstrek, indien de Commissie niet is geraadpleegd, de volgende informatie:

Bent u van mening dat bij dit project sprake is van de toekenning van staatssteun? <type='C' input='M'

Ja

Nee

Zo ja, leg dan uit hoe de naleving van de regels voor staatssteun wordt gewaarborgd. Geef deze informatie voor alle groepen potentiële ontvangers van staatssteun, bijvoorbeeld in het geval van infrastructuur, de eigenaar, de bouwbedrijven, de exploitant en de gebruikers van de infrastructuur.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Zo niet, leg dan gedetailleerd uit waarom de steun volgens u geen staatssteun vormt. Geef deze informatie voor alle groepen potentiële ontvangers van staatssteun (bijvoorbeeld, in het geval van infrastructuur zijn de potentiële ontvangers van steun: de eigenaar, de bouwbedrijven, de exploitant en de gebruikers van de infrastructuur) (19). Geef, voor zover van toepassing, aan of de reden waarom er volgens u bij het project geen sprake is van staatssteun, is dat: i) het project geen economische activiteit betreft (inclusief activiteiten in de publieke sfeer); of dat ii) de ontvangers van de steun een wettelijk monopolie hebben op de betreffende activiteiten en niet actief zijn in een andere geliberaliseerde sector (of afzonderlijke boekhoudingen zullen voeren in het geval dat zij actief zijn in andere sectoren).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Zet duidelijk uiteen of het project wel of niet voldoet aan de criteria voor kwaliteitsbeoordeling zoals vastgelegd in bijlage II bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 480/2014 van de Commissie, en onderbouw dit.

 

Kruis het juiste alternatief aan (X)

Geef uw standpunt en de onderbouwing daarvan

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nee

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.   UITGEVOERDE HAALBAARHEIDSONDERZOEKEN, INCLUSIEF ANALYSES VAN DE ALTERNATIEVEN, EN DE RESULTATEN DAARVAN

5.1.   Geef een bondig overzicht van de uitgevoerde haalbaarheidsonderzoeken en de resultaten daarvan, met betrekking tot de volgende aspecten: institutionele, technische, ecologische (inclusief klimaatverandering, indien van toepassing) en overige aspecten.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Zet duidelijk uiteen of het project wel of niet voldoet aan de criteria voor kwaliteitsbeoordeling zoals vastgelegd in bijlage II bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 480/2014 van de Commissie, en onderbouw dit.

 

Kruis het juiste alternatief aan (X)

Geef uw standpunt en de onderbouwing daarvan

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nee

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.2.   Geef bondige informatie over de vraaganalyse (of het ondernemingsplan in het geval van een productieve investering).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Zet duidelijk uiteen of het project wel of niet voldoet aan de criteria voor kwaliteitsbeoordeling zoals vastgelegd in bijlage II bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 480/2014 van de Commissie, en onderbouw dit.

 

Kruis het juiste alternatief aan (X)

Geef uw standpunt en de onderbouwing daarvan

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nee

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.3.   Geef bondige informatie over de analyse van de alternatieven en de keuze van het beste alternatief.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Zet duidelijk uiteen of het project wel of niet voldoet aan de criteria voor kwaliteitsbeoordeling zoals vastgelegd in bijlage II bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 480/2014 van de Commissie, en onderbouw dit.

 

Kruis het juiste alternatief aan (X)

Geef uw standpunt en de onderbouwing daarvan

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nee

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.   KOSTEN-BATENANALYSE, INCLUSIEF EEN FINANCIËLE EN EEN ECONOMISCHE ANALYSE, EN RISICOBEOORDELING

6.1.   Geef bondige informatie over de financiële analyse, inclusief de voornaamste indicatoren voor de financiële analyse, te weten het redelijk rendement, de financiële netto contante waarde, berekening van de netto-inkomsten, de tariefstrategie en de betaalbaarheid daarvan (indien van toepassing), en de financiële levensvatbaarheid (duurzaamheid).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Zet duidelijk uiteen of het project wel of niet voldoet aan de criteria voor de kwaliteitsbeoordeling van bijlage II bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 480/2014 van de Commissie en de methode voor de kosten-batenanalyse volgt zoals beschreven in bijlage III bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. […]/2014 van de Commissie (20) en de bijbehorende richtsnoeren, evenals de methode voor de berekening van de netto-inkomsten als bedoeld in artikel 61 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 en de artikelen 15 tot en met 19 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 480/2014 van de Commissie, en onderbouw dit standpunt.

 

Kruis het juiste alternatief aan (X)

Geef uw standpunt en de onderbouwing daarvan

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nee

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.2.   Geef bondige informatie over de economische analyse, inclusief de voornaamste indicatoren van de economische analyse, d.w.z. redelijk rendement, financiële netto contante waarde en de voornaamste economische voordelen en kosten.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Zet duidelijk uiteen of het project wel of niet voldoet aan de toepasselijke criteria voor de kwaliteitsbeoordeling van bijlage II bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 480/2014 van de Commissie en de methode voor de kosten-batenanalyse volgt zoals beschreven in bijlage III bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. […]/2014 van de Commissie (20) en de bijbehorende richtsnoeren, en onderbouw dit standpunt.

 

Kruis het juiste alternatief aan (X)

Geef uw standpunt en de onderbouwing daarvan

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nee

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.3.   Geef bondige informatie over de risicobeoordeling, inclusief de voornaamste geconstateerde risico's en de risicobeperkende maatregelen.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Zet duidelijk uiteen of het project wel of niet voldoet aan de toepasselijke criteria voor de kwaliteitsbeoordeling van bijlage II bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 480/2014 van de Commissie en de methode voor de kosten-batenanalyse volgt zoals beschreven in bijlage III bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. […]/2014 van de Commissie (20) en de bijbehorende richtsnoeren, en onderbouw dit standpunt.

 

Kruis het juiste alternatief aan (X)

Geef uw standpunt en de onderbouwing daarvan

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nee

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

7.   ANALYSE VAN DE MILIEUEFFECTEN, REKENING HOUDEND MET DE BEHOEFTEN INZAKE AANPASSING AAN EN MATIGING VAN DE KLIMAATVERANDERING, EN MET DE RAMPBESTENDIGHEID

7.1.   Geef bondige informatie over de analyse van de milieueffecten.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Zet duidelijk uiteen of het project wel of niet voldoet aan de criteria voor kwaliteitsbeoordeling zoals vastgelegd in bijlage II bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 480/2014 van de Commissie, en onderbouw dit.

 

Kruis het juiste alternatief aan (X)

Geef uw standpunt en de onderbouwing daarvan

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nee

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

7.2.   Geef bondige informatie over de aanpassing aan en matiging van de klimaatverandering, en de rampbestendigheid

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Zet duidelijk uiteen of het project wel of niet voldoet aan de criteria voor kwaliteitsbeoordeling zoals vastgelegd in bijlage II bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 480/2014 van de Commissie, en onderbouw dit.

 

Kruis het juiste alternatief aan (X)

Geef uw standpunt en de onderbouwing daarvan

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nee

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

8.   FINANCIERINGSPLAN MET DE TOTALE GEPLANDE FINANCIERINGSMIDDELEN EN DE GEPLANDE STEUN VAN DE FONDSEN, HET EIB EN ALLE OVERIGE FINANCIERINGSBRONNEN, INCLUSIEF DE MATERIËLE EN FINANCIËLE INDICATOREN VOOR HET TOEZICHT OP DE VORDERINGEN, REKENING HOUDEND MET DE VASTGESTELDE RISICO'S

Geef bondige informatie over het financieringsplan, inclusief de materiële en financiële indicatoren voor het toezicht op de vorderingen, rekening houdend met de vastgestelde risico's, alsook over de berekening van de bijdrage van de Unie, inclusief informatie over de berekeningsmethode.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Zet duidelijk uiteen of het project wel of niet voldoet aan de criteria voor kwaliteitsbeoordeling zoals vastgelegd in bijlage II bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 480/2014 van de Commissie, en onderbouw dit.

 

Kruis het juiste alternatief aan (X)

Geef uw standpunt en de onderbouwing daarvan

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nee

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

9.   TIJDSCHEMA VOOR DE UITVOERING VAN HET GROTE PROJECT

Geef bondige informatie over het tijdschema voor de uitvoering van het grote project (of de projectfase indien de uitvoering langer duurt dan de programmeringsperiode), inclusief overheidsopdrachten.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Zet duidelijk uiteen of het project wel of niet voldoet aan de criteria voor kwaliteitsbeoordeling zoals vastgelegd in bijlage II bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 480/2014 van de Commissie, en onderbouw dit standpunt.

 

Kruis het juiste alternatief aan (X)

Geef uw standpunt en de onderbouwing daarvan

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nee

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

CONCLUSIES VAN DE ONAFHANKELIJKE KWALITEITSBEOORDELING

 

 

 

 

Hebben de onafhankelijke deskundigen, op grond van de informatie die de begunstigde voor deze onafhankelijke kwaliteitsbeoordeling over het project beschikbaar heeft gesteld en de analyse van deze informatie op grond van artikel 23 en bijlage II van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 480/2014 van de Commissie, het grote project positief beoordeeld en de haalbaarheid en de economische levensvatbaarheid ervan bevestigd?

 

Ja<type='C' input='M'>

 

Nee<type='C' input='M'>

Kruis het juiste alternatief aan met een X

 

DEEL C:

Verklaring van de bevoegde nationale autoriteit

Ik bevestig dat de op dit formulier vermelde informatie juist is.

Ik bevestig dat het onafhankelijke beoordelingsverslag over de kwaliteit zijn geldigheid niet verloren heeft als gevolg van relevante wijzigingen in het grote project tussen de datum van indiening van het eindverslag aan de lidstaat en de datum van kennisgeving van het grote project aan de Commissie, die in het verslag niet werden onderzocht.

NAAM:

HANDTEKENING: (elektronisch ondertekend via SFC)

ORGANISATIE:

(MANAGEMENTAUTORITEIT(EN))

DATUM:


(1)  Legenda voor de kenmerken van de velden:

 

type: N = nummer, D = datum, S = string, C = checkbox, P = percentage

 

input: M = manueel, S = selectie, G = gegenereerd door systeem

 

maxlength = maximaal aantal tekens inclusief spaties

(2)  In geval van een concrete actie met publiek-private samenwerking waarbij na goedkeuring van de actie een private partner wordt geselecteerd die overeenkomstig artikel 63, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 als begunstigde wordt voorgesteld, moet hier informatie worden opgegeven over het publiekrechtelijke lichaam dat het initiatief voor de concrete actie neemt (d.w.z. de aanbestedende autoriteit).

(3)  Een groot project dat gestart is in de programmeringsperiode 2007-2013, waarvan een of meer fasen in die programmeringsperiode zijn voltooid en waarvan dit project een fase vormt die zal worden uitgevoerd en voltooid in de programmeringsperiode 2014-2020, of een groot project dat in de programmeringsperiode 2014-2020 is gestart waarvan dit project een fase vormt die zal worden voltooid, terwijl de volgende fase zal worden voltooid tijdens de huidige of de volgende programmeringsperiode.

(4)  Voor projecten die onder artikel 103 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 vallen, is de indiening van een onafhankelijk beoordelingsverslag over de kwaliteit niet vereist.

(5)  Bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 215/2014 van de Commissie van 7 maart 2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij met betrekking tot methoden voor steun op het gebied van klimaatverandering, het vaststellen van mijlpalen en streefdoelen in het prestatiekader en de nomenclatuur van de categorieën steunverlening voor de Europese structuur- en investeringsfondsen, tenzij anders aangegeven.

(6)  NACE Rev.2, 4-cijferige code: Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 393 van 30.12.2006, blz. 1).

(7)  Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 154 van 21.6.2003, blz. 1), zoals gewijzigd. Gebruik de meest gedetailleerde en toepasselijke NUTS 3-code. Indien een project betrekking heeft op meerdere afzonderlijke gebieden van NUTS-niveau 3, vermeld dan de NUTS 3- of hogere codes.

(8)  Nieuwbouw = 1; uitbreiding = 2; omschakeling/modernisering = 3; verplaatsing = 4; bedrijfsovername = 5.

(9)  Gecombineerde nomenclatuur (GN), Verordening (EEG) nr. 2658/1987 van de Raad (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).

(10)  Gelieve de gegevens met geografische referenties in vectorformaat te verstrekken, indien nodig inclusief polygonen, lijnen en/of punten om het project weer te geven, bij voorkeur in shapefile-formaat.

(11)  Legenda voor de kenmerken van de velden:

 

type: N = nummer, D = datum, S = string, C = checkbox, P = percentage

 

input: M = manueel, S = selectie, G = gegenereerd door systeem

 

max length = maximaal aantal tekens inclusief spaties

(12)  Deze aanvraag is geen vervanging voor de kennisgeving aan de Commissie op grond van artikel 108, lid 3, van het Verdrag. Een positief besluit van de Commissie betreffende het grote project op grond van Verordening (EU) nr. 1303/2013 is geen goedkeuring voor staatssteun.

(13)  Brutosubsidie-equivalent (BSE) betekent de contante waarde van de steun uitgedrukt als percentage van de contante waarde van de subsidiabele kosten, zoals die op het tijdstip van de steunverlening wordt berekend op basis van het op dat tijdstip geldende toepasselijke referentiepercentage.

(14)  De regels voor staatssteun omvatten ook bepalingen betreffende subsidiabele kosten. In deze kolom moeten lidstaten het totale bedrag aan subsidiabele kosten vermelden op grond van de toegepaste regels voor staatssteun.

(15)  Besluit 2012/21/EU van de Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen (PB L 7 van 11.1.2012, blz. 3).

(16)  Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PB L 315 van 3.12.2007, blz. 1).

(17)  Zoals vereist krachtens artikel 102, lid 1, onder a), iv), van Verordening (EU) nr. 1303/2013.

(18)  Op grond van artikel 71, lid 1, onder a, of lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013.

(19)  De diensten van de Commissie hebben de lidstaten richtsnoeren gegeven om de beoordeling te vergemakkelijken wanneer voor infrastructurele investeringen mogelijk staatssteun wordt verleend. Meer bepaald hebben de diensten van de Commissie analyse-schema's opgesteld. Er wordt momenteel een mededeling voorbereid over het begrip steun. De Commissie nodigt de lidstaten uit om gebruik te maken van de analyse-schema's en de toekomstige mededeling om uit te leggen waarom zij van mening zijn dat de steun geen staatssteun vormt.

(20)  Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.


BIJLAGE II

Model voor de indiening van financiële gegevens (1)

Tabel 1

Financiële informatie op het niveau van de prioritaire as en het operationele programma

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Financiële toewijzing van de prioritaire as op basis van het operationele programma

[overgenomen uit tabel 18a van het operationele programma]

Cumulatieve gegevens over de financiële vooruitgang van het operationele programma

Prioritaire as

Fonds (2)

Regiocategorie (3)

Grondslag voor de berekening van de EU-steun*

(Totale subsidiabele kosten of publieke subsidiabele kosten)

Totale financiering

(EUR)

Medefinancieringspercentage

(%)

Totale subsidiabele kosten van de concrete acties die voor steun zijn geselecteerd (EUR)

Deel van de totale toewijzing besteed aan de geselecteerde concrete acties (%)

[kolom 7/kolom 5 × 100]

Totale publieke subsidiabele kosten van de concrete acties die voor steun zijn geselecteerd

(EUR)

Totale subsidiabele kosten die door de begunstigden bij de managementautoriteit zijn gedeclareerd

Deel van de totale toewijzing besteed aan door de begunstigden gedeclareerde subsidiabele uitgaven (%)

[kolom 10/kolom 5 × 100]

Aantal geselecteerde concrete acties

 

 

Berekening

 

 

Berekening

 

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritaire as 1

EFRO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritaire as 2

ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritaire as 3

YEI (4)

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritaire as 4

ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEI (5)

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritaire as 5

Cohesiefonds

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

EFRO

Minder ontwikkelde gebieden

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Totaal

EFRO

Overgang

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Totaal

EFRO

Meer ontwikkelde gebieden

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Totaal

EFRO

Speciale toewijzing voor ultraperifere gebieden of noordelijke dunbevolkte gebieden

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Totaal

ESF (6)

Minder ontwikkelde gebieden

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Totaal

ESF (7)

Overgang

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Totaal

ESF (8)

Meer ontwikkelde gebieden

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Totaal

YEI (9)

n.v.t.

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Totaal

Cohesiefonds

n.v.t.

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Algemeen totaal

Alle fondsen

 

 

<type='N' input='G'>

 

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>


Tabel 2

Uitsplitsing van de cumulatieve financiële gegevens die uiterlijk op 31 januari zijn ingediend, naar steunverleningscategorie

Priori-taire as

Kenmerken van de uitgaven

Indeling dimensies

Financiële gegevens

 

Fonds (10)

Regio-categorie

1

Terrein van steun-verlening

2

Finan-cierings-vorm

3

Territoriale dimensie

4

Territoriale uitvoerings-mechanismen

5

Dimensie thematische doelstelling

EFRO/Cohesie-fonds

6

Secundair thema ESF

7

Economische dimensie

8

Dimensie plaats van uitvoering

Totale subsidiabele kosten van de concrete acties die voor steun zijn geselecteerd (EUR)

Totale publieke subsidiabele kosten van de concrete acties die voor steun zijn geselecteerd

(EUR)

Totale subsidiabele uitgaven die door de begunstigden bij de management-autoriteit zijn gedeclareerd)

Aantal geselec-teerde concrete acties

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='N' input='M'>


Tabel 3

Prognose van het bedrag waarvoor de lidstaat voorlopige betalingsaanvragen verwacht in te dienen met betrekking tot het lopende en het volgende begrotingsjaar

Dit moet voor ieder programma ingevuld worden naar fonds en naar regiocategorie, voor zover van toepassing


Fonds

Regiocategorie

EU-bijdrage

[lopend begrotingsjaar]

[volgend begrotingsjaar]

januari — oktober

november — december

januari — december

EFRO

Minder ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Overgangsregio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Meer ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Ultraperifere gebieden of noordelijke dunbevolkte gebieden (11)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ETS

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ESF

Minder ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Overgangsregio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Meer ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI (12)

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Cohesiefonds

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Legenda voor de kenmerken van de velden:

 

type: N = aantal, D = datum, S = string, C = checkbox, P = percentage, B = booleaans, Cu = munteenheid

 

input: M = manueel, S = selectie, G = gegenereerd door systeem

(2)  Indien het YEI geprogrammeerd wordt als deel van een prioritaire as (overeenkomstig artikel 18, tweede alinea, punt c), van Verordening (EU) nr. 1304/2013), moet de informatie gescheiden worden weergegeven van de rest van de prioritaire as.

(3)  Dit geldt niet voor de middelen die aan het YEI zijn toegewezen (d.w.z. de specifieke toewijzing voor het YEI en de overeenkomstige ESF-steun).

(4)  Dit prioritair zwaartepunt omvat de specifieke toewijzing aan YEI en de bijbehorende ESF-steun.

(5)  Dit gedeelte van het prioritair zwaartepunt omvat de specifieke toewijzing aan het YEI en de bijbehorende ESF-steun.

(6)  Toewijzing ESF zonder de bijbehorende steun voor het YEI.

(7)  Toewijzing ESF zonder de bijbehorende steun voor het YEI.

(8)  Toewijzing ESF zonder de bijbehorende steun voor het YEI.

(9)  Inclusief de speciale YEI-toewijzing en de bijbehorende steun van het ESF.

(10)  De gegevens voor het YEI moeten afzonderlijk worden weergegeven zonder de specifieke YEI-toewijzing en de bijbehorende ESF-steun uit te splitsen.

(11)  Hier moet alleen de specifieke toewijzing voor de ultraperifere regio's/noordelijke dunbevolkte gebieden worden vermeld.

(12)  Dit omvat de specifieke toewijzing voor het YEI en de overeenkomstige ESF-steun.


BIJLAGE III

Model voor de beschrijving van de functies van en procedures voor de managementautoriteit en de certificeringsautoriteit

1.   ALGEMEEN

1.1.   Informatie verstrekt door:

[Naam van de] lidstaat.

Titel programma en CCI: (alle operationele programma's onder verantwoordelijkheid van de management/certificeringsautoriteit), in het geval van een gemeenschappelijk beheers- en controlesysteem).

Naam van de belangrijkste contactpersoon, inclusief e-mail: (instantie die voor de beschrijving verantwoordelijk is).

1.2.   De verstrekte informatie beschrijft de situatie op: (dd/mm/jj)

1.3.   Systeemstructuur (algemene informatie en stroomschema met de organisatorische verhouding tussen de autoriteiten/instanties die bij het beheers- en controlesysteem betrokken zijn)

1.3.1.   Managementautoriteit (naam, adres en contactpersoon binnen de managementautoriteit):

Geef aan of de managementautoriteit ook is aangewezen als certificeringsautoriteit overeenkomstig artikel 123, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1303/2013.

1.3.2.   Certificeringsautoriteit (naam, adres en contactpersoon binnen de certificeringsautoriteit).

1.3.3.   Intermediaire instanties (naam, adres en contactpersoon binnen de intermediaire instanties).

1.3.4.   Wanneer artikel 123, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van toepassing is, geef dan aan hoe het beginsel van scheiding van functies tussen de auditautoriteit en de management/certificeringsautoriteit wordt gewaarborgd.

2.   MANAGEMENTAUTORITEIT

2.1.   Managementautoriteit en haar belangrijkste taken

2.1.1.   Status van de managementautoriteit (nationaal, regionaal of lokaal overheidsorgaan of particulier orgaan) en de instelling waar deze deel van uitmaakt (1).

2.1.2.   Specificatie van de rechtstreeks door de managementautoriteit uitgeoefende functies en taken.

Indien de managementautoriteit ook de functie van certificeringsautoriteit vervult, beschrijf dan hoe de scheiding van functies wordt gewaarborgd.

2.1.3.   Specificatie van de taken die formeel door de managementautoriteit zijn gedelegeerd, identificatie van de intermediaire instanties en de wijze van delegatie (ervan uitgaande dat de managementautoriteit de volledige verantwoordelijkheid voor de gedelegeerde taken behoudt), overeenkomstig artikel 123, leden 6 en 7, van Verordening (EU) nr. 1303/2013. Verwijzing naar relevante documenten (rechtshandelingen die machtigingen bevatten, overeenkomsten). Indien van toepassing, specificatie van de functies van de controleurs bedoeld in artikel 23, lid 4, van Verordening (EU) 1299/2013, voor de Europese programma's voor territoriale samenwerking.

2.1.4.   Beschrijving van de procedures ter waarborging van doeltreffende en evenredige fraudepreventiemaatregelen op basis van de vastgestelde risico's, inclusief een verwijzing naar de uitgevoerde risicobeoordeling (artikel 125, lid 4, onder c), van Verordening (EU) nr. 1303/2013).

2.2.   Organisatie en procedures van de managementautoriteit

2.2.1.   Organisatieschema en specificatie van de functies van de eenheden (inclusief het plan voor toewijzing van de juiste personele middelen met de vereiste vaardigheden). Deze informatie heeft ook betrekking op de intermediaire instanties waaraan bepaalde taken zijn gedelegeerd.

2.2.2.   Kader om ervoor te zorgen dat indien nodig de juiste risicobeheersmaatregelen worden genomen, met name in het geval van belangrijke wijzigingen in het beheers- en controlesysteem.

2.2.3.   Beschrijving van de volgende procedures (die schriftelijk aan het personeel van de managementautoriteit en de intermediaire instanties moeten worden verstrekt; datum en referentie):

2.2.3.1.

Procedures ter ondersteuning van de werkzaamheden van het comité van toezicht.

2.2.3.2.

Procedures voor een systeem voor de verzameling, vastlegging en opslag in gecomputeriseerde vorm van de voor toezicht, evaluatie, financieel beheer, verificatie en audit vereiste gegevens over elke concrete actie, inclusief, waar van toepassing, gegevens over individuele deelnemers en zo nodig een uitsplitsing naar geslacht van gegevens betreffende indicatoren.

2.2.3.3.

Procedures voor het toezicht op de door de managementautoriteit formeel gedelegeerde functies op grond van artikel 123, leden 6 en 7, van Verordening (EU) nr. 1303/2013.

2.2.3.4.

Procedures voor de beoordeling, selectie en goedkeuring van concrete acties en om de naleving van de toepasselijke voorschriften te waarborgen gedurende de gehele uitvoeringsperiode (artikel 125, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1303/2013), inclusief instructies en richtsnoeren om ervoor te zorgen dat de concrete acties bijdragen aan de verwezenlijking van de specifieke doelstellingen en resultaten van de desbetreffende prioriteiten overeenkomstig artikel 125, lid 3, onder a), i) van Verordening (EU) nr. 1303/2013, en procedures om ervoor te zorgen dat concrete acties niet worden geselecteerd wanneer zij materieel al voltooid of geheel uitgevoerd zijn vóór de financieringsaanvraag door de begunstigde (inclusief de door de intermediaire instanties gebruikte procedures wanneer de beoordeling, selectie en goedkeuring van concrete acties aan hen is gedelegeerd).

2.2.3.5.

Procedures om ervoor te zorgen dat de begunstigde een document ontvangt waarin de steunvoorwaarden voor iedere concrete actie staan vermeld, inclusief procedures om te waarborgen dat begunstigden hetzij een afzonderlijk boekhoudsysteem hanteren of adequate boekhoudcodes gebruiken voor alle transacties betreffende concrete acties.

2.2.3.6.

Procedures voor de verificatie van concrete acties (overeenkomstig de vereisten van artikel 125, leden 4 tot en met 7, van Verordening (EU) nr. 1303/2013), mede om te waarborgen dat concrete acties in overeenstemming zijn met het EU-beleid (zoals het beleid betreffende partnerschappen en meerlagig bestuur, de bevordering van de gelijkheid van mannen en vrouwen, non-discriminatie, toegankelijkheid voor personen met een handicap, duurzame ontwikkeling, overheidsopdrachten, staatssteun en milieuvoorschriften), en de vaststelling van de autoriteiten of organen die deze verificaties uitvoeren. De beschrijving moet de administratieve verificaties omvatten van ieder verzoek tot terugbetaling door begunstigden en verificaties ter plaatse van het beheer van concrete acties, die steekproefsgewijs kunnen worden uitgevoerd. Wanneer de beheersverificaties gedelegeerd zijn aan intermediaire instanties, moet de beschrijving ook de procedures omvatten die door de intermediaire instanties worden gebruikt voor die verificaties en de procedures die de managementautoriteit gebruikt om toezicht te houden op de doeltreffende uitvoering van de aan de intermediaire instanties gedelegeerde taken. De frequentie en de dekking van de verificaties ter plaatse moeten evenredig zijn aan het bedrag aan overheidssteun dat voor een concrete actie is verleend, en aan het risico dat door deze verificaties en door audits door de auditautoriteit voor het beheers- en controlesysteem als geheel wordt vastgesteld.

2.2.3.7.

Beschrijving van de procedures waarmee verzoeken tot terugbetaling van begunstigden worden ontvangen, geverifieerd en gevalideerd, en waarmee betalingen aan begunstigden worden goedgekeurd, uitgevoerd en verantwoord, overeenkomstig de verplichtingen met ingang van 2016 vastgelegd in artikel 122, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (inclusief de door intermediaire instanties gebruikte procedures indien de verwerking van verzoeken om terugbetaling gedelegeerd is), met het oog op nakoming van de termijn van negentig dagen voor de betaling aan begunstigden op grond van artikel 132 van Verordening (EU) nr. 1303/2013.

2.2.3.8.

Identificatie van de autoriteiten of organen die de afzonderlijke stappen bij de verwerking van verzoeken tot terugbetaling uitvoeren, inclusief een stroomschema waarin alle betrokken organen staan weergegeven.

2.2.3.9.

Beschrijving van hoe informatie door de managementautoriteit wordt doorgegeven aan de certificeringsautoriteit, inclusief informatie over geconstateerde tekortkomingen en/of onregelmatigheden (met inbegrip van vermoedelijke en vastgestelde fraude) en het gevolg dat daaraan wordt gegeven in het kader van beheersverificaties, audits en controles door de Unie of nationale instanties.

2.2.3.10.

Beschrijving van hoe informatie door de managementautoriteit wordt doorgegeven aan de auditautoriteit, inclusief informatie over geconstateerde tekortkomingen en/of onregelmatigheden (met inbegrip van vermoedelijke en vastgestelde fraude) en het gevolg dat daaraan wordt gegeven in het kader van beheersverificaties, audits en controles door de Unie of nationale instanties.

2.2.3.11.

Verwijzing naar de nationale subsidiabiliteitsregels die de lidstaat heeft vastgesteld en die van toepassing zijn op het operationele programma.

2.2.3.12.

Procedures voor het opstellen en indienen bij de Commissie van jaarverslagen en eindverslagen over de uitvoering (artikel 125, lid 2, onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013), inclusief de procedures voor het verzamelen en rapporteren van betrouwbare gegevens over prestatie-indicatoren (artikel 125, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1303/2013).

2.2.3.13.

Procedures voor het opstellen van de beheersverklaring (artikel 125, lid 4, onder e), van Verordening (EU) nr. 1303/2013).

2.2.3.14.

Procedures voor het opstellen van de jaarlijkse samenvatting van de definitieve auditverslagen en van de verrichte controles, met een analyse van de aard en de omvang van de vastgestelde fouten en tekortkomingen in de systemen en een overzicht van de reeds genomen of geplande corrigerende maatregelen (artikel 125, lid 4, onder e), van Verordening (EU) nr. 1303/2013).

2.2.3.15.

Procedures voor de kennisgeving aan het personeel van de bovengenoemde procedures, alsook een overzicht van georganiseerde/geplande trainingen en eventuele verstrekte richtsnoeren (datum en referentie).

2.2.3.16.

Beschrijving, voor zover van toepassing, van procedures van de managementautoriteit met betrekking tot het toepassingsgebied, de voorschriften en procedures betreffende de doeltreffende regelingen die door de lidstaten zijn vastgesteld (2) voor het onderzoek van klachten in verband met de ESI-fondsen, in het kader van artikel 74, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1303/2013.

2.3.   Controlespoor

2.3.1.   Procedures om te zorgen voor een toereikend controlespoor en archiefsysteem, mede met betrekking tot de beveiliging van gegevens, rekening houdend met artikel 122, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1303/2013, en overeenkomstig de nationale voorschriften voor de certificering van de conformiteit van documenten (artikel 125, lid 4, onder d), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 en artikel 25 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 480/2014 van de Commissie).

2.3.2.   Instructies die zijn gegeven over het bewaren van bewijsstukken door begunstigden/intermediaire instanties/managementautoriteit (datum en referentie):

2.3.2.1.

Vermelding van de termijn gedurende welke de documenten moeten worden bewaard.

2.3.2.2.

Formaat waarin de documenten moeten worden bewaard.

2.4.   Onregelmatigheden en terugvorderingen

2.4.1.   Beschrijving van de procedure (die schriftelijk moeten worden meegedeeld aan het personeel van de managementautoriteit en de intermediaire instanties: datum en referentie) voor de melding en correctie van onregelmatigheden (inclusief fraude), alsook de vervolgmaatregelen en de vastlegging van geschrapte en geïnde bedragen, terug te vorderen bedragen, oninbare bedragen en bedragen die betrekking hebben op concrete acties die zijn geschorst door een gerechtelijke procedure of een administratief beroep met schorsende werking.

2.4.2.   Beschrijving van de procedure (inclusief een stroomschema waarin de rapporteringslijnen staan aangegeven) ter naleving van de verplichting om onregelmatigheden aan de Commissie te melden overeenkomstig artikel 122, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013.

3.   CERTIFICERINGSAUTORITEIT

3.1.   Certificeringsautoriteit en haar belangrijkste taken

3.1.1.   Status van de certificeringsautoriteit (nationaal, regionaal of lokaal overheidsorgaan of particulier orgaan) en de instelling waar deze deel van uitmaakt.

3.1.2.   Specificatie van de door de certificeringsautoriteit uitgevoerde taken. Indien de managementautoriteit ook de functie van certificeringsautoriteit vervult, beschrijf dan hoe de scheiding van functies wordt gewaarborgd (zie 2.1.2).

3.1.3.   Taken die formeel door de certificeringsautoriteit zijn gedelegeerd, identificatie van de intermediaire instanties en de wijze van delegatie op grond van artikel 123, lid 6, van Verordening (EU) nr. 1303/2013. Verwijzing naar relevante documenten (rechtshandelingen die machtigingen bevatten, overeenkomsten). Beschrijving van de door de intermediaire instanties gebruikte procedures voor de uitvoering van gedelegeerde taken en de procedures die de certificeringsautoriteit gebruikt om toezicht te houden op de doeltreffende uitvoering van de aan de intermediaire instanties gedelegeerde taken.

3.2.   Organisatie van de certificeringsautoriteit

3.2.1.   Organisatieschema en opgave van de functies van de eenheden (inclusief het plan voor toewijzing van de gepaste personele middelen met de vereiste vaardigheden). Deze informatie heeft ook betrekking op de intermediaire instanties waaraan bepaalde taken zijn gedelegeerd.

3.2.2.   Beschrijving van de procedures die schriftelijk moeten worden meegedeeld aan het personeel van de certificeringsautoriteit en de intermediaire instanties (datum en referentie):

3.2.2.1.

Procedures voor het opstellen en indienen van betalingsaanvragen:

Beschrijving van de bestaande regelingen op grond waarvan de certificeringsautoriteit toegang krijgt tot alle informatie over concrete acties die nodig is voor het opstellen en indienen van betalingsaanvragen, inclusief de resultaten van de beheersverificaties (overeenkomstig artikel 125 van Verordening (EU) nr. 1303/2013) en alle desbetreffende audits.

Beschrijving van de procedure waarmee betalingsaanvragen worden opgesteld en ingediend bij de Commissie, inclusief de procedure om ervoor te zorgen dat de laatste aanvraag voor tussentijdse betaling uiterlijk op 31 juli na het voorgaande boekjaar wordt opgestuurd.

3.2.2.2.

Beschrijving van het boekhoudsysteem dat gebruikt wordt als basis voor de certificering van de aan de Commissie verstrekte uitgavenstaten (artikel 126, onder d), van Verordening (EU) nr. 1303/2013):

regelingen voor doorzending van geaggregeerde gegevens naar de certificeringsautoriteit in het geval van gecentraliseerde systemen;

de koppeling tussen het boekhoudsysteem en het informatiesysteem beschreven in punt 4.1;

vaststelling van transacties op grond van de Europese structuur- en investeringsfondsen in het geval van een gemeenschappelijk systeem met andere fondsen.

3.2.2.3.

Beschrijving van de bestaande procedures voor het opstellen van de rekeningen bedoeld in artikel 59, lid 5, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (artikel 126, onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013); regelingen om te certificeren dat de rekeningen volledig, nauwkeurig en waarachtig zijn en dat de in de rekeningen opgenomen uitgaven in overeenstemming zijn met het toepasselijke recht (artikel 126, onder c), van Verordening (EU) nr. 1303/2013), rekening houdend met de resultaten van alle verificaties en audits.

3.2.2.4.

Beschrijving, voor zover van toepassing, van de procedures van de certificeringsautoriteit met betrekking tot het toepassingsgebied, de voorschriften en procedures betreffende de doeltreffende regelingen die door de lidstaten zijn vastgesteld (3) voor het onderzoek van klachten in verband met de ESI-fondsen, in het kader van artikel 74, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1303/2013.

3.3.   Terugvorderingen

3.3.1.   Beschrijving van het systeem voor de snelle terugvordering van overheidssteun, inclusief EU-steun.

3.3.2.   Procedures om te zorgen voor een toereikend controlespoor door het bijhouden van gecomputeriseerde gegevens, waaronder, voor iedere concrete actie, de geïnde bedragen, terug te vorderen bedragen, uit een betalingsaanvraag geschrapte bedragen, oninbare bedragen en bedragen die betrekking hebben op concrete acties die zijn geschorst door een gerechtelijke procedure of een administratief beroep met schorsende werking, inclusief de teruggevorderde bedragen op grond van de toepassing van artikel 71 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 betreffende de duurzaamheid van concrete acties.

3.3.3.   Regelingen om teruggevorderde bedragen of te schrappen bedragen in mindering te brengen op de te declareren uitgaven.

4.   INFORMATIESYSTEEM

4.1.   Beschrijving van het informatiesysteem, inclusief stroomschema (centraal of gemeenschappelijk netwerksysteem of gedecentraliseerd systeem met koppelingen tussen de systemen) voor:

4.1.1.

Het verzamelen, vastleggen en opslaan in gecomputeriseerde vorm van de voor toezicht, evaluatie, financieel beheer, verificatie en audit vereiste gegevens over elke concrete actie, in voorkomend geval met inbegrip van gegevens over individuele deelnemers en zo nodig een uitsplitsing naar geslacht van gegevens betreffende indicatoren, zoals vereist op grond van artikel 125, lid 2, onder d), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 en artikel 24 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 480/2014.

4.1.2.

Waarborgen dat de in het voorgaande punt genoemde gegevens worden verzameld en in het systeem worden opgeslagen en bewaard en dat gegevens over indicatoren naar geslacht worden uitgesplitst waar dit vereist is ingevolge bijlagen I en II van Verordening (EU) nr. 1304/2013 en artikel 125, lid 2, onder e), van Verordening (EU) nr. 1303/2013.

4.1.3.

Waarborgen dat er een systeem is waarin de boekhoudkundige gegevens voor elke concrete actie in gecomputeriseerde vorm worden opgeslagen en bewaard en dat alle gegevens ondersteunt die nodig zijn voor de opstelling van betalingsaanvragen en rekeningen, met inbegrip van gegevens over te innen bedragen, geïnde bedragen en bedragen die zijn geschrapt naar aanleiding van de volledige of gedeeltelijke intrekking van de bijdrage voor een concrete actie of operationeel programma, als vastgelegd in artikel 126, onder d), en artikel 137, onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013.

4.1.4.

Bijhouden van boekhoudkundige gegevens in gecomputeriseerde vorm over bij de Commissie gedeclareerde uitgaven en de overheidsbijdrage die hiervoor aan de begunstigden is betaald, als vastgelegd in artikel 126, onder g), van Verordening (EU) nr. 1303/2013.

4.1.5.

Bijhouden van een boekhouding van de te innen bedragen en van de bedragen die worden geschrapt naar aanleiding van de volledige of gedeeltelijke intrekking van de bijdrage voor een concrete actie, als vastgelegd in artikel 126, onder h), van Verordening (EU) nr. 1303/2013.

4.1.6.

Bijhouden van gegevens over bedragen die betrekking hebben op concrete acties die zijn geschorst door een gerechtelijke procedure of een administratief beroep met schorsende werking.

4.1.7.

Aangeven of de systemen operationeel zijn en de hierboven genoemde gegevens betrouwbaar kunnen vastleggen.

4.2.   Beschrijving van de procedures om te verifiëren dat de veiligheid van de IT-systemen gewaarborgd is.

4.3.   Beschrijving van de huidige situatie betreffende de uitvoering van de eisen van artikel 122, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1303/2013.


(1)  Wanneer de managementautoriteit en de certificeringsautoriteit bij dezelfde instantie zijn ondergebracht, moet de managementautoriteit volgens artikel 123, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 een openbare autoriteit of instantie zijn.

(2)  Verwijzing naar het document of de nationale wetgeving waarin deze doeltreffende regelingen door de lidstaat zijn vastgelegd.

(3)  Verwijzing naar het document of de nationale wetgeving waarin deze doeltreffende regelingen door de lidstaat zijn vastgelegd.


BIJLAGE IV

Model voor het verslag van de onafhankelijke auditinstantie op grond van artikel 124, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013

1.   Inleiding

1.1.   Stel het doel van het verslag vast, d.w.z. een uiteenzetting van de resultaten van de beoordeling van de naleving door de managementautoriteit en de certificeringsautoriteit van de aanwijzingscriteria inzake interne controle-omgeving, risicobeheersing, beheers- en controleactiviteiten en toezicht vastgelegd in bijlage XIII van Verordening (EU) nr. 1303/2013, om een oordeel te kunnen geven over naleving van de aanwijzingscriteria.

1.2.   Stel de reikwijdte van het verslag vast, d.w.z. de onderzochte instanties, te weten de managementautoriteit en de certificeringsautoriteit (en, waar van toepassing, de gedelegeerde taken van deze autoriteiten) en de naleving van de aanwijzingscriteria inzake interne controle-omgeving, risicobeheersing, beheers- en controleactiviteiten en toezicht vastgelegd in bijlage XIII van Verordening (EU) nr. 1303/2013, onder verwijzing naar de betrokken specifieke fondsen en programma's.

1.3.   Vermeld de instantie die het verslag heeft opgesteld („onafhankelijke auditinstantie”) en geef aan of het de auditinstantie voor de operationele programma's betreft.

1.4.   Geef aan hoe de functionele onafhankelijkheid van de onafhankelijke auditinstantie van de management- en certificeringsautoriteiten wordt gewaarborgd (zie artikel 124, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013). Geef, waar van toepassing, ook aan hoe de functionele onafhankelijkheid van de onafhankelijke auditinstantie van het gezamenlijke secretariaat (bedoeld in artikel 23, lid 2, van de Verordening (EU) nr. 1299/2013) wordt gewaarborgd.

2.   Methodologie en bereik van het onderzoek

2.1.   Geef de periode en het tijdschema van de audit (datum waarop onafhankelijke auditinstantie de definitieve beschrijving van functies van en procedures voor de managementautoriteit en, in voorkomend geval, de certificeringsautoriteit heeft ontvangen, en de datum waarop de audit begon en eindigde, en de toegewezen middelen).

2.2.   Specificeer, voor zover van toepassing, in welke mate gebruik is gemaakt van eerdere audits (voor de programmeringsperiode 2007-2013), overeenkomstig artikel 124, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013.

2.3.   Specificeer a) in welke mate gebruik is gemaakt van audits die door andere instanties zijn uitgevoerd, en b) welke kwaliteitscontrole met betrekking tot die audits is uitgevoerd om de toereikendheid daarvan vast te stellen.

2.4.   Beschrijf de werkzaamheden die zijn verricht om overeenkomstig artikel 124, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 te beoordelen of de managementautoriteit en de certificeringsautoriteit die zijn aangewezen door [lidstaat] hebben voldaan aan de aanwijzingscriteria inzake interne controle-omgeving, risicobeheersing, beheers- en controleactiviteiten en toezicht vastgelegd in bijlage XIII van Verordening (EU) nr. 1303/2013, met inbegrip van onder meer:

2.4.1.

De beoordeling van de beschrijving van de functies van en procedures voor de managementautoriteit en, in voorkomend geval, de certificeringsautoriteit overeenkomstig het model van bijlage III bij deze verordening.

2.4.2.

De beoordeling van andere relevante documenten betreffende het systeem; maak melding van alle onderzochte wetten, ministeriële handelingen, circulaires, interne procedures/overige handleidingen, richtsnoeren en/of checklists.

2.4.3.

Interviews met het personeel van de voornaamste instanties (in voorkomend geval met inbegrip van intermediaire instanties). Beschrijf onder meer de selectiemethode en -criteria, welke onderwerpen werden besproken, hoeveel interviews er zijn gehouden en wie er is geïnterviewd.

2.4.4.

Herziening van de beschrijving van en procedures met betrekking tot de informatiesystemen, in het bijzonder met betrekking tot de vereisten uiteengezet in bijlage XIII van Verordening (EU) nr. 1303/2013 en de verificatie of deze systemen functioneel zijn en waarborgen bieden voor: i) een toereikend auditspoor; ii) de bescherming van persoonsgegevens; iii) de integriteit, beschikbaarheid en authenticiteit van gegevens; iv) betrouwbare, juiste en volledige informatie over de uitvoering van het operationele programma (overeenkomstig artikel 125, lid 2, onder a) van Verordening (EU) nr. 1303/2013), gegevens over elke concrete actie noodzakelijk voor toezicht, evaluatie, financieel beheer, verificatie en audit (overeenkomstig artikel 125, lid 2, onder d) en e), van Verordening (EU) nr. 1303/2013, en de gegevens die nodig zijn voor de opstelling van betalingsaanvragen en rekeningen (zoals vereist volgens artikel 126, onder d), g) en h), van Verordening (EU) nr. 1303/2013).

2.4.5.

Indien bepaalde taken door de managementautoriteit of de certificeringsautoriteit zijn gedelegeerd aan andere instanties, geef dan een beschrijving van de controlewerkzaamheden die zijn verricht om te waarborgen dat de management- en/of certificeringsautoriteit de capaciteiten van die instanties hebben beoordeeld om de gedelegeerde taken uit te voeren en dat zij over toereikende procedures beschikken om toezicht te houden op deze intermediaire instanties, en andere relevante auditwerkzaamheden.

2.5.   Geef aan of er voorafgaand aan het uitbrengen van dit verslag contradictoire procedures hebben plaatsgevonden, en vermeld de betrokken instanties/organen.

2.6.   Bevestig dat de werkzaamheden zijn verricht onder inachtneming van internationaal aanvaarde auditnormen.

2.7.   Geef aan of er beperkingen golden voor het bereik van het onderzoek (1), met name indien deze het oordeel van de onafhankelijke auditinstantie konden beïnvloeden.

3.   Resultaten van de beoordeling voor iedere autoriteit/systeem

3.1.   Vul de tabel in voor iedere autoriteit/systeem:

CCI of systeem (groep CCI's)

Betrokken autoriteit (management- of certificerings-autoriteit)

Volledigheid en nauwkeurig-heid van de beschrijving (J/N)

Conclusie (goedgekeurd, gedeeltelijke goedgekeurd, afgekeurd)

Desbetref-fende aanwijzings-criteria

Sectie met beschrijving van desbetref-fende taken en procedures

Tekort-komingen

Desbetref-fende prioriteiten

Aanbevelingen/corrigerende maatregelen

Met de betrokken autoriteit voor de uitvoering van corrigerende maatregelen overeen-gekomen termijn

CCI x

Managementautoriteit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificeringsautoriteit

 

 

 

 

 

 

 

 

Systeem y

Managementautoriteit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificeringsautoriteit

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.   Geef de resultaten van de beoordeling van gebieden die niet volledig gedekt zijn in de bovenstaande tabel, waaronder maar niet beperkt tot:

3.2.1.

De procedures voor het opstellen van de rekeningen bedoeld in artikel 59, lid 5, onder a), van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (2) (artikel 126, onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013).

3.2.2.

De regelingen om te certificeren dat de rekeningen volledig, nauwkeurig en waarachtig zijn en dat de in de rekeningen opgenomen uitgaven in overeenstemming zijn met het toepasselijke recht en zijn gedaan voor concrete acties die zijn geselecteerd aan de hand van de voor het operationele programma geldende criteria voor financiering, die in overeenstemming zijn met het toepasselijke recht (artikel 126, onder c), van Verordening (EU) nr. 1303/2013).

3.2.3.

De procedures ter waarborging van doeltreffende en evenredige fraudepreventiemaatregelen op basis van de vastgestelde risico's (artikel 125, lid 4, onder c), van Verordening (EU) nr. 1303/2013).

3.2.4.

Het kader om ervoor te zorgen dat, indien nodig, de gepaste risicobeheersmaatregelen worden genomen, met name in het geval van belangrijke wijzigingen in het beheers- en controlesysteem (bijlage XIII, punt 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013).

3.2.5.

De regelingen voor het opstellen van de beheersverklaring en de jaarlijkse samenvatting van de definitieve auditverslagen en de verrichte controles en de vastgestelde tekortkomingen (artikel 125, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013).

3.2.6.

De regelingen voor het verzamelen, vastleggen en opslaan in gecomputeriseerde vorm van de voor toezicht, evaluatie, financieel beheer, verificatie en audit vereiste gegevens over elke concrete actie, inclusief gegevens over indicatoren en output (artikel 125, lid 2, onder d), van Verordening (EU) nr. 1303/2013).

3.2.7.

Het kader om, in het geval van delegatie van taken aan intermediaire instanties, te waarborgen dat hun respectieve verantwoordelijkheden en verplichtingen worden vastgesteld en hun vermogen om de gedelegeerde taken uit te voeren en het bestaan van meldingsprocedures worden geverifieerd (bijlage XIII, punt 1, onder ii) van Verordening (EU) nr. 1303/2013).


(1)  Beperking van de reikwijdte: een beperking van de reikwijdte van het auditonderzoek kan soms door de entiteit worden opgelegd (bijvoorbeeld wanneer in de overeenkomst wordt bepaald dat de controleurs niet een door de controleurs noodzakelijk geachte auditprocedure zullen uitvoeren). Een beperking van de reikwijdte kan ook het gevolg zijn van de omstandigheden. Deze kan zich ook voordoen wanneer de boekhoudgegevens van de entiteit volgens de controleur ontoereikend zijn of wanneer de controleur niet in staat is een wenselijk geachte auditprocedure uit te voeren.

(2)  Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1).


BIJLAGE V

Model voor het oordeel van de onafhankelijke auditinstantie over de naleving door de managementautoriteit en de certificeringsautoriteit van de criteria voor aanwijzing in bijlage XIII bij Verordening (EU) nr. 1303/2013

Aan (autoriteit/instantie van de lidstaat)

INLEIDING

Ik, ondergetekende, vertegenwoordiger van [naam van de onafhankelijke auditinstantie bedoeld in artikel 124, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013] als functioneel van de management- en certificeringsautoriteiten onafhankelijke instantie, verantwoordelijk voor het opstellen van een verslag en een oordeel waarin de resultaten worden weergegeven van een beoordeling van de naleving door de managementautoriteit en de certificeringsautoriteit van de aanwijzingscriteria in bijlage XIII bij Verordening (EU) nr. 1303/2013 met betrekking tot [naam van operatione(e)l(e) programma('s), CCI-code] (hierna: „het programma”/„de programma's”), heb een onderzoek uitgevoerd overeenkomstig artikel 124, lid 2, van die verordening.

REIKWIJDTE VAN HET ONDERZOEK

Het onderzoek had betrekking op de managementautoriteit, de certificeringsautoriteit en (voor zover van toepassing) de door deze autoriteiten gedelegeerde taken, zoals vermeld in deel 1 van het bijgevoegde verslag [bijlage IV bij deze verordening].

De omvang en de reikwijdte van het onderzoek worden beschreven in deel 2 van het bijgevoegde verslag. Naast de overige in dit verslag beschreven aspecten was het onderzoek gebaseerd op de beschrijving van de bestaande functies van en procedures voor de managementautoriteit en, in voorkomend geval, de certificeringsautoriteit, die was opgesteld door en onder verantwoordelijkheid van [naam van de voor de beschrijving verantwoordelijke instantie(s)] en die op [dd/mm/jjjj] werd ontvangen van [naam van instantie(s) die de beschrijving leverde(n)].

Voor wat betreft het deel van het beheers- en controlesysteem (1) bij [de managementautoriteit of certificeringsautoriteit] dat betrekking heeft op …, heb ik geconcludeerd dat het systeem in essentie hetzelfde is als voor de voorgaande programmeringsperiode en dat er op basis van auditwerk dat is verricht overeenkomstig de bepalingen ter zake van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (2) en Verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad (3) reden is om aan te nemen dat zij in die periode goed functioneerden. Ik concludeer daarom zonder aanvullende auditactiviteiten uit te voeren dat aan de toepasselijke criteria is voldaan.

OORDEEL

(Verklaring zonder voorbehoud)

Op grond van bovengenoemd onderzoek ben ik van oordeel dat de managementautoriteit en/of certificeringsautoriteit die voor het programma (de programma's) worden aangewezen, voldoen aan de aanwijzingscriteria inzake interne controle-omgeving, risicobeheersing, beheers- en controleactiviteiten en toezicht in bijlage XIII van Verordening (EU) nr. 1303/2013.

of

(Verklaring met voorbehoud)

Op grond van bovengenoemd onderzoek ben ik van oordeel dat de managementautoriteit en/of certificeringsautoriteit die voor het programma (de programma's) worden aangewezen, voldoen aan de aanwijzingscriteria inzake interne controle-omgeving, risicobeheersing, beheers- en controleactiviteiten en toezicht in bijlage XIII van Verordening (EU) nr. 1303/2013, behalve in de volgende opzichten (4)

De redenen voor mijn oordeel dat deze autoriteit(en) niet aan de aanwijzingscriteria voldoet (voldoen), en mijn oordeel over de ernst hiervan zijn (5)

of

(Afkeurende verklaring)

Op grond van bovengenoemd onderzoek ben ik van oordeel dat de managementautoriteit en/of certificeringsautoriteit die voor het programma (de programma's) worden aangewezen, niet voldoen aan de aanwijzingscriteria inzake interne controle-omgeving, risicobeheersing, beheers- en controleactiviteiten en toezicht in bijlage XIII van Verordening (EU) nr. 1303/2013.

Deze afkeurende verklaring is gebaseerd

op (6)

Toelichting (te gebruiken waar nodig)

[De onafhankelijke auditinstantie kan ook een toelichting toevoegen, zoals vastgesteld krachtens internationaal aanvaarde controlenormen, die haar oordeel niet aantast.

Datum

Handtekening


(1)  Deze alinea moet alleen worden gebruikt indien van toepassing, overeenkomstig artikel 124, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013.

(2)  Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 tot vaststelling van algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999 (PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25).

(3)  Verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad van 27 juli 2006 inzake het Europees Visserijfonds (PB L 223 van 15.8.2006, blz. 1).

(4)  Vermeld de autoriteit(en) en de aanwijzingscriteria waaraan zij niet voldoet (voldoen).

(5)  Vermeld de reden(en) voor de gemaakte voorbehouden voor iedere autoriteit en ieder aanwijzingscriterium.

(6)  Vermeld de reden(en) voor de afkeurende verklaring voor iedere autoriteit en voor ieder aspect.


BIJLAGE VI

Model voor betalingsaanvragen, inclusief bijkomende informatie betreffende financieringsinstrumenten

BETALINGSAANVRAAG

EUROPESE COMMISSIE

Betrokken fonds  (1) :

<type='S' input='S' >  (2)

Referentie van de Commissie (CCI):

<type='S' input='S'>

Naam van het operationele programma:

<type='S' input='G'>

Besluit van de Commissie:

<type='S' input='G'>

Datum van het besluit van de Commissie:

<type='D' input='G'>

Nummer van de betalingsaanvraag:

<type='N' input='G'>

Datum van indiening van de betalingsaanvraag:

<type='D' input='G'>

Nationaal referentienummer (optioneel):

<type='S' maxlength='250' input='M'>

Specificeer het type betalingsaanvraag:

Een aanvraag voor tussentijdse betaling overeenkomstig artikel 131 van Verordening (EU) nr. 1303/2013

<radio button>

Een laatste aanvraag voor tussentijdse betaling overeenkomstig artikel 135, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013

<radio button>

Overeenkomstig artikel 135 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 heeft deze betalingsaanvraag betrekking op de boekhoudperiode:

van (3)

<type='D' input='G'>

tot:

<type='D' input='G'>

Uitgaven uitgesplitst naar prioriteit en regiocategorie, zoals opgenomen in de boekhouding van de certificeringsautoriteit

(inclusief programmabijdragen aan financieringsinstrumenten (artikel 41 van Verordening (EU) nr. 1303/2013) en voorschotten uitbetaald in het kader van staatssteun (artikel 131, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

Prioriteit

Berekenings-grondslag (publiek of totaal)

Totaalbedrag van de door de begunstigden gedane subsidiabele uitgaven voor de uitvoering van concrete acties

Totaalbedrag van de voor de uitvoering van concrete acties betaalde overheidsuitgaven

(A)

(B)

(C)

Prioriteit 1

Minder ontwikkelde regio's

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregio's

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Meer ontwikkelde regio's

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ultraperifere gebieden of noordelijke dunbevolkte gebieden

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI (4)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteit 2

Minder ontwikkelde regio's

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregio's

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Meer ontwikkelde regio's

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ultraperifere gebieden of noordelijke dunbevolkte gebieden

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteit 3

Minder ontwikkelde regio's

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregio's

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Meer ontwikkelde regio's

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ultraperifere gebieden of noordelijke dunbevolkte gebieden

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteit 4

YEI (5)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Totalen

 

 

 

Minder ontwikkelde regio's

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Overgangsregio's

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Meer ontwikkelde regio's

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Ultraperifere gebieden of noordelijke dunbevolkte gebieden

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

YEI

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Totaal-generaal

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Het model wordt automatisch aangepast op basis van het CCI. Bijvoorbeeld, in het geval van programma's die geen regiocategorieën kennen (Cohesiefonds, ETS, EFMZV, ENI- en IPA-bijdragen aan ETS, speciale operationele programma's voor het YEI zonder technische bijstand, waar toepasselijk) ziet de tabel er als volgt uit:

Prioriteit

Berekeningsgrondslag (publiek of totaal) (6)

Totaalbedrag van de door de begunstigden gedane subsidiabele uitgaven voor de uitvoering van concrete acties

Totaalbedrag van de voor de uitvoering van concrete acties betaalde overheidsuitgaven

(A)

(B)

(C)

Prioriteit 1

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteit 2

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteit 3

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Totaal-generaal

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

CERTIFICAAT

Door deze betalingsaanvraag te valideren verklaart de certificeringsautoriteit dat de taken van artikel 126, onder a), d), e), f), g) en h) van Verordening (EU) nr. 1303/2013 zijn vervuld. Zij verzoekt daarom om betaling van de hieronder vermelde bedragen.

Namens de certificeringsautoriteit:

<type='S' input='G'>

BETALINGSAANVRAAG

FONDS

BEDRAGEN

Minder ontwikkelde regio's

Overgangsregio's

Meer ontwikkelde regio's

Ultraperifere gebieden of noordelijke dunbevolkte gebieden

(A)

(B)

(C)

(D)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

YEI (7)

<type='Cu' input='G'>

Het model wordt automatisch aangepast op basis van het CCI. Bijvoorbeeld, in het geval van programma's die geen regiocategorieën kennen (Cohesiefonds, ETS, EFMZV, ENI- en IPA-bijdragen aan ETS, speciale operationele programma's voor het YEI zonder technische bijstand, waar toepasselijk) ziet de tabel er als volgt uit:

FONDS

BEDRAG

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Betaling zal plaatsvinden op de volgende bankrekening:

Aangewezen instantie

<type='S' maxlength='150' input='G'>

Bank

<type='S' maxlength='150' input='G'>

BIC-code

<type='S' maxlength='11' input='G'>

IBAN-code bankrekening

<type='S' maxlength='34' input='G'>

Rekeninghouder (indien deze niet dezelfde is als de aangewezen instantie)

<type='S' maxlength='150' input='G'>


(1)  Als een programma betrekking heeft op meer dan één fonds, moet de betalingsaanvraag bij elk fonds afzonderlijk worden ingediend. Ongeacht de wijze waarop het YEI wordt uitgevoerd (specifiek operationeel programma, specifieke prioritaire as of deel van een prioritaire as), worden uitgaven in verband met YEI-activiteiten altijd uit hoofde van een ESF-aanvraag gedeclareerd en zullen deze derhalve zowel betrekking hebben op de specifieke toewijzing voor het YEI als op de bijbehorende ESF-steun.

(2)  Legenda:

 

type: N = aantal, D = datum, S = string, C = checkbox, P = percentage, B = booleaans, Cu = munteenheid

 

input: M = manueel, S = selectie, G = gegenereerd door systeem

(3)  Eerste dag van het boekjaar, die automatisch door het IT-systeem wordt vermeld.

(4)  Het YEI wordt uitgevoerd als deel van een prioriteit, zoals bedoeld in artikel 18 van Verordening (EU) nr. 1304/2013.

(5)  Het YEI wordt uitgevoerd als een speciale prioritaire as, zoals bedoeld in artikel 18 van Verordening (EU) nr. 1304/2013.

(6)  In geval van medefinanciering uit het EFMZV zijn alleen „totale subsidiabele overheidsuitgaven” van toepassing. In dit geval wordt de berekeningsgrondslag in dit model daarom automatisch beperkt tot „publiek”.

(7)  Dit omvat de specifieke toewijzing voor het YEI en de overeenkomstige ESF-steun.

Aanhangsel 1

Informatie over programmabijdragen aan financieringsinstrumenten als bedoeld in artikel 41 van Verordening (EU) nr. 1303/2013, die zijn opgenomen in de betalingsaanvragen (cumulatief vanaf de aanvang van het programma) (1)

 

Uitbetaalde programmabijdragen aan financieringsinstrumenten die in de betalingsaanvragen zijn opgenomen

Betaalde bedragen als subsidiabele uitgaven in de zin van artikel 42, lid 1, onder a), b) en d), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (2)

(A)

(B) (3)

(C)

(D) (4)

Prioriteit (5)

Totaalbedrag aan betaalde programmabijdragen aan financieringsinstrumenten

Bedrag van overeenkomstige overheidsuitgaven

Totaalbedrag aan daadwerkelijk betaalde of, in het geval van garanties, toegewezen programmabijdragen, als subsidiabele uitgaven in de zin van artikel 42, lid 1, onder a), b), en d), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (2)

Bedrag van overeenkomstige overheidsuitgaven

Prioriteit 1

Minder ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Meer ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ultraperifere gebieden of noordelijke dunbevolkte gebieden

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI (6)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteit 2

Minder ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Meer ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ultraperifere gebieden of noordelijke dunbevolkte gebieden

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteit 3

Minder ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Meer ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ultraperifere gebieden of noordelijke dunbevolkte gebieden

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteit 4

YEI (7)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Totalen

 

 

 

 

Minder ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Overgangsregio's

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Meer ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Ultraperifere gebieden of noordelijke dunbevolkte gebieden

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

YEI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

 

 

Totaal-generaal

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Het model wordt automatisch aangepast op basis van het CCI. Bijvoorbeeld, in het geval van programma's die geen regiocategorieën kennen (Cohesiefonds, ETS, EFMZV, ENI- en IPA-bijdragen aan ETS, speciale operationele programma's voor hetYEI zonder technische bijstand, waar toepasselijk) ziet de tabel er als volgt uit:

 

Uitbetaalde programmabijdragen aan financieringsinstrumenten die in de betalingsaanvragen zijn opgenomen

Betaalde bedragen als subsidiabele uitgaven in de zin van artikel 42, lid 1, onder a), b) en d), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (8)

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioriteit

Totaalbedrag aan betaalde programmabijdragen aan financieringsinstrumenten

Bedrag van overeenkomstige overheidsuitgaven

Totaalbedrag aan daadwerkelijk betaalde of, in het geval van garanties, toegewezen programmabijdragen, als subsidiabele uitgaven in de zin van artikel 42, lid 1, onder a), b), en d), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (8)

Bedrag van overeenkomstige overheidsuitgaven

Prioriteit 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteit 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteit 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Totaal-generaal

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Voor Elfpo opgenomen in de driemaandelijkse uitgavendeclaratie.

(2)  Bij de afsluiting zullen voor de subsidiabele uitgaven de bepalingen van artikel 42, leden 1, 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 in acht worden genomen.

(3)  Opgemerkt moet worden dat als gevolg van de specifieke kenmerken van het Elfpo de waarden in kolommen (B) en (D) identiek zijn aan de respectieve waarden in de kolommen (A) en (C).

(4)  Opgemerkt moet worden dat als gevolg van de specifieke kenmerken van het Elfpo de waarden in kolommen (B) en (D) identiek zijn aan de respectieve waarden in de kolommen (A) en (C).

(5)  Voor maatregelcode Elfpo.

(6)  Het YEI wordt uitgevoerd als deel van een prioriteit, zoals bedoeld in artikel 18 van Verordening (EU) nr. 1304/2013. Dit omvat de specifieke toewijzing voor het YEI en de overeenkomstige ESF-steun.

(7)  Het YEI wordt uitgevoerd als een speciale prioritaire as, zoals bedoeld in artikel 18 van Verordening (EU) nr. 1304/2013. Dit omvat de specifieke toewijzing voor het YEI en de overeenkomstige ESF-steun.

(8)  Bij de afsluiting zullen voor de subsidiabele uitgaven de bepalingen van artikel 42, leden 1, 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 in acht worden genomen.

Aanhangsel 2

Voorschotten uitbetaald in het kader van staatssteun (artikel 131, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1303/2013), die in de betalingsaanvraag zijn opgenomen (cumulatief vanaf de aanvang van het programma)

Prioriteit

Totale als voorschotten uit het operationele programma betaalde bedragen (1)

Bedrag dat is gebruikt voor uitgaven door de begunstigden binnen drie jaar na betaling van de voorschotten

Bedrag dat nog niet is gebruikt voor uitgaven door de begunstigden en waarvoor de periode van drie jaar nog niet is verlopen

(A)

(B)

(C)

Prioriteit 1

Minder ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Meer ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ultraperifere gebieden of noordelijke dunbevolkte gebieden

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteit 2

Minder ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Meer ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ultraperifere gebieden of noordelijke dunbevolkte gebieden

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteit 3

Minder ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Meer ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ultraperifere gebieden of noordelijke dunbevolkte gebieden

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteit 4

YEI (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Totalen

 

 

 

Minder ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Overgangsregio's

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Meer ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Ultraperifere gebieden of noordelijke dunbevolkte gebieden

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

YEI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

 

Totaal-generaal

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Het model wordt automatisch aangepast op basis van het CCI. Bijvoorbeeld, in het geval van programma's die geen regiocategorieën kennen (Cohesiefonds, ETS, EFMZV, ENI- en IPA-bijdragen aan ETS, speciale operationele programma's voor het YEI zonder technische bijstand, waar toepasselijk) ziet de tabel er als volgt uit:

Prioriteit

Totale als voorschotten uit het operationele programma betaalde bedragen (4)

Bedrag dat is gebruikt voor uitgaven door de begunstigden binnen drie jaar na betaling van de voorschotten

Bedrag dat nog niet is gebruikt voor uitgaven door de begunstigden en waarvoor de periode van drie jaar nog niet is verlopen

(A)

(B)

(C)

Prioriteit 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteit 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteit 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Totaal-generaal

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Dit bedrag wordt opgenomen in het totale bedrag van subsidiabele uitgaven die de begunstigde heeft gedaan en die zijn betaald bij de uitvoering van concrete acties, zoals vermeld in de betalingsaanvraag. Aangezien staatssteun per definitie overheidsuitgaven zijn, is dit totaalbedrag gelijk aan de overheidsuitgaven.

(2)  Het YEI wordt uitgevoerd als deel van een prioriteit, zoals bedoeld in artikel 18 van Verordening (EU) nr. 1304/2013. Dit omvat de specifieke toewijzing voor het YEI en de overeenkomstige ESF-steun.

(3)  Het YEI wordt uitgevoerd als een speciale prioritaire as, zoals bedoeld in artikel 18 van Verordening (EU) nr. 1304/2013. Dit omvat de specifieke toewijzing voor het YEI en de overeenkomstige ESF-steun.

(4)  Dit bedrag wordt opgenomen in het totale bedrag van subsidiabele uitgaven die de begunstigde heeft gedaan en die zijn betaald bij de uitvoering van concrete acties, zoals vermeld in de betalingsaanvraag. Aangezien staatssteun per definitie overheidsuitgaven zijn, is dit totaalbedrag gelijk aan de overheidsuitgaven.


BIJLAGE VII

Model voor de rekeningen

REKENINGEN VOOR DE VERSLAGPERIODE

<type='D' — type='D' input='S'>

EUROPESE COMMISSIE

Betrokken fonds  (1) :

<type='S' input='S'>  (2)

Referentie van de Commissie (CCI):

<type='S' input='S'>

Naam van het operationele programma:

<type='S' input='G'>

Besluit van de Commissie:

<type='S' input='G'>

Datum van het besluit van de Commissie:

<type='D' input='G'>

Versie van de rekeningen:

<type='S' input='G'>

Datum van indiening van de rekeningen:

<type='D' input='G'>

Nationaal referentienummer (optioneel):

<type='S' maxlength='250' input='M'>

CERTIFICAAT

De certificeringsautoriteit verklaart hierbij dat:

1.

dat de rekeningen volledig, nauwkeurig en waarachtig zijn en dat de in de rekeningen opgenomen uitgaven in overeenstemming zijn met het toepasselijke recht en zijn gedaan voor concrete acties die zijn geselecteerd aan de hand van de voor het operationele programma geldende criteria voor financiering, die in overeenstemming zijn met het toepasselijke recht;

2.

dat de bepalingen van de fondsenspecifieke verordeningen, artikel 59, lid 5, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 en artikel 126, onder d) en f), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 in acht zijn genomen;

3.

dat de bepalingen van artikel 140 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 met betrekking tot de beschikbaarheid van documenten in acht zijn genomen.

Namens de certificeringsautoriteit:

<type='S' input='G'>


(1)  Als een programma betrekking heeft op meer dan één fonds, moeten de rekeningen bij elk fonds afzonderlijk worden ingediend. In het geval van het YEI hebben de jaarrekeningen zowel betrekking op de specifieke toewijzing voor het YEI als op de overeenkomstige ESF-steun.

(2)  Legenda:

 

type: N = aantal, D = datum, S = string, C = checkbox, P = percentage, B = booleaans, Cu = munteenheid

 

input: M = manueel, S = selectie, G = gegenereerd door systeem

Aanhangsel 1

Bedragen opgenomen in de boekhoudsystemen van de certificeringsautoriteit (artikel 137, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

Prioriteit

Totaalbedrag aan subsidiabele uitgaven opgenomen in de boekhoudsystemen van de certificeringsautoriteit en opgenomen in de betalingsaanvragen aan de Commissie

Totaalbedrag van de voor de uitvoering van concrete acties betaalde overheidsuitgaven

Totaalbedrag aan overeenkomstige betalingen gedaan aan begunstigden op grond van artikel 132, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1303/2013

(A)

(B)

(C)

Prioriteit 1

Minder ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Meer ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ultraperifere gebieden of noordelijke dunbevolkte gebieden

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI (1)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteit 2

Minder ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Meer ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ultraperifere gebieden of noordelijke dunbevolkte gebieden

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteit 3

Minder ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Meer ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ultraperifere gebieden of noordelijke dunbevolkte gebieden

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteit 4

YEI (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Totalen

 

 

 

Minder ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Overgangsregio's

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Meer ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Ultraperifere gebieden of noordelijke dunbevolkte gebieden

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

YEI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Totaal-generaal

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Het model wordt automatisch aangepast op basis van het CCI. Bijvoorbeeld, in het geval van programma's die geen regiocategorieën kennen (Cohesiefonds, ETS, EFMZV, ENI- en IPA-bijdragen aan ETS, speciale operationele programma's voor het YEI zonder technische bijstand, waar toepasselijk) ziet de tabel er als volgt uit:

Prioriteit

Totaalbedrag aan subsidiabele uitgaven opgenomen in de boekhoudsystemen van de certificeringsautoriteit en opgenomen in de betalingsaanvragen aan de Commissie

Totaalbedrag van de voor de uitvoering van concrete acties betaalde overheidsuitgaven

Totaalbedrag aan overeenkomstige betalingen gedaan aan begunstigden op grond van artikel 132, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1303/2013

(A)

(B)

(C)

Prioriteit 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteit 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteit 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Totaal-generaal

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Het YEI wordt uitgevoerd als deel van een prioriteit, zoals bedoeld in artikel 18 van Verordening (EU) nr. 1304/2013. De betalingen omvatten de specifieke toewijzing voor het YEI en de overeenkomstige ESF-steun in kolom (C).

(2)  Het YEI wordt uitgevoerd als een speciale prioritaire as, zoals bedoeld in artikel 18 van Verordening (EU) nr. 1304/2013. De betalingen omvatten de specifieke toewijzing voor het YEI en de overeenkomstige ESF-steun in kolom (C).

Aanhangsel 2

Tijdens het boekjaar geschrapte en geïnde bedragen — artikel 137, lid 1, onder b) van Verordening (EU) nr. 1303/2013

Prioriteit

GESCHRAPTE BEDRAGEN

GEÏNDE BEDRAGEN (1)

Totaalbedrag aan in de betalingsaanvragen opgenomen subsidiabele uitgaven

Overeenkomstige overheidsuitgaven

Totaalbedrag aan in de betalingsaanvragen opgenomen subsidiabele uitgaven

Overeenkomstige overheidsuitgaven

 

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioriteit 1

Minder ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Meer ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ultraperifere gebieden of noordelijke dunbevolkte gebieden

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteit 2

Minder ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Meer ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ultraperifere gebieden of noordelijke dunbevolkte gebieden

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteit 3

Minder ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Meer ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ultraperifere gebieden of noordelijke dunbevolkte gebieden

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteit 4

YEI (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Totalen

 

 

 

 

Minder ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Overgangsregio's

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Meer ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Ultraperifere gebieden of noordelijke dunbevolkte gebieden

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

YEI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

TOTAAL-GENERAAL

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Tijdens het boekjaar geschrapte en geïnde bedragen uitgesplitst naar de boekjaren waarin de overeenkomstige uitgaven zijn gedeclareerd

Met betrekking tot het boekjaar dat afloopt op 30 juni 2015 (totaal)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Waarvan bedragen die zijn gecorrigeerd naar aanleiding van de audit van concrete acties overeenkomstig artikel 127, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Met betrekking tot het boekjaar dat afloopt op 30 juni ... (totaal)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Waarvan bedragen die zijn gecorrigeerd naar aanleiding van de audit van concrete acties overeenkomstig artikel 127, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Het model wordt automatisch aangepast op basis van het CCI. Bijvoorbeeld, in het geval van programma's die geen regiocategorieën kennen (Cohesiefonds, ETS, EFMZV, ENI- en IPA-bijdragen aan ETS, speciale operationele programma's voor het YEI zonder technische bijstand, waar toepasselijk) ziet de tabel er als volgt uit:

Prioriteit

GESCHRAPTE BEDRAGEN

GEÏNDE BEDRAGEN (4)

 

Totaalbedrag aan in de betalingsaanvragen opgenomen subsidiabele uitgaven

Overeenkomstige overheidsuitgaven

Totaalbedrag aan in de betalingsaanvragen opgenomen subsidiabele uitgaven

Overeenkomstige overheidsuitgaven

 

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioriteit 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteit 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteit 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

TOTAAL-GENERAAL

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Tijdens het boekjaar geschrapte en geïnde bedragen uitgesplitst naar de boekjaren waarin de overeenkomstige uitgaven zijn gedeclareerd

Met betrekking tot het boekjaar dat afloopt op 30 juni 2015 (totaal)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Waarvan bedragen die zijn gecorrigeerd naar aanleiding van de audit van concrete acties overeenkomstig artikel 127, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Met betrekking tot het boekjaar dat afloopt op 30 juni ... (totaal)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Waarvan bedragen die zijn gecorrigeerd naar aanleiding van de audit van concrete acties overeenkomstig artikel 127, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Uitgezonderd de op grond van artikel 71 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 teruggevorderde bedragen (zie aanhangsel 4).

(2)  Het YEI wordt uitgevoerd als deel van een prioriteit, zoals bedoeld in artikel 18 van Verordening (EU) nr. 1304/2013.

(3)  Het YEI wordt uitgevoerd als een speciale prioritaire as, zoals bedoeld in artikel 18 van Verordening (EU) nr. 1304/2013.

(4)  Uitgezonderd de op grond van artikel 71 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 teruggevorderde bedragen (zie aanhangsel 4).

Aanhangsel 3

Nog te innen bedragen per einde boekjaar — artikel 137, lid 1, onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013

Prioriteit

Totaalbedrag aan subsidiabele uitgaven (1)

Overeenkomstige overheidsuitgaven

(A)

(B)

Prioriteit 1

Minder ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Meer ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ultraperifere gebieden of noordelijke dunbevolkte gebieden

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteit 2

Minder ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Meer ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ultraperifere gebieden of noordelijke dunbevolkte gebieden

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteit 3

Minder ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Meer ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ultraperifere gebieden of noordelijke dunbevolkte gebieden

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteit 4

YEI (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

Totalen

 

 

Minder ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Overgangsregio's

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Meer ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Ultraperifere gebieden of noordelijke dunbevolkte gebieden

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

YEI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

TOTAAL-GENERAAL

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Per einde boekjaar terug te vorderen bedragen uitgesplitst naar de boekjaren waarin de overeenkomstige uitgaven zijn gedeclareerd

Met betrekking tot het boekjaar dat afloopt op 30 juni 2015 (totaal)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Waarvan bedragen die zijn gecorrigeerd naar aanleiding van de audit van concrete acties overeenkomstig artikel 127, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Met betrekking tot het boekjaar dat afloopt op 30 juni ... (totaal)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Waarvan bedragen die zijn gecorrigeerd naar aanleiding van de audit van concrete acties overeenkomstig artikel 127, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Het model wordt automatisch aangepast op basis van het CCI. Bijvoorbeeld, in het geval van programma's die geen regiocategorieën kennen (Cohesiefonds, ETS, EFMZV, ENI- en IPA-bijdragen aan ETS, speciale operationele programma's voor het YEI zonder technische bijstand, waar toepasselijk) ziet de tabel er als volgt uit:

Prioriteit

Totaalbedrag aan subsidiabele uitgaven (4)

Overeenkomstige overheidsuitgaven

(A)

(B)

Prioriteit 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteit 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteit 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

TOTAAL-GENERAAL

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Per einde boekjaar terug te vorderen bedragen uitgesplitst naar de boekjaren waarin de overeenkomstige uitgaven zijn gedeclareerd

Met betrekking tot het boekjaar dat afloopt op 30 juni 2015 (totaal)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Waarvan bedragen die zijn gecorrigeerd naar aanleiding van de audit van concrete acties overeenkomstig artikel 127, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Met betrekking tot het boekjaar dat afloopt op 30 juni … (totaal)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Waarvan bedragen die zijn gecorrigeerd naar aanleiding van de audit van concrete acties overeenkomstig artikel 127, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Inclusief terug te vorderen uitgaven op grond van artikel 71 van Verordening (EU) nr. 1303/2013.

(2)  Het YEI wordt uitgevoerd als deel van een prioriteit, zoals bedoeld in artikel 18 van Verordening (EU) nr. 1304/2013.

(3)  Het YEI wordt uitgevoerd als een speciale prioritaire as, zoals bedoeld in artikel 18 van Verordening (EU) nr. 1304/2013.

(4)  Inclusief terug te vorderen uitgaven op grond van artikel 71 van Verordening (EU) nr. 1303/2013.

Aanhangsel 4

Krachtens Artikel 71 van Verordening (EU) Nr. 1303/2013 tijdens het boekjaar teruggevorderde bedragen — artikel 137, lid 1, onder b) van Verordening (EU) nr. 1303/2013

Prioriteit

TERUGGEVORDERDE BEDRAGEN

Totaalbedrag aan subsidiabele uitgaven

Overeenkomstige overheidsuitgaven

(A)

(B)

Prioriteit 1

Minder ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Meer ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ultraperifere gebieden of noordelijke dunbevolkte gebieden

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI (1)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteit 2

Minder ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Meer ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ultraperifere gebieden of noordelijke dunbevolkte gebieden

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteit 3

Minder ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Meer ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ultraperifere gebieden of noordelijke dunbevolkte gebieden

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteit 4

YEI (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

Totalen

 

 

Minder ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Overgangsregio's

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Meer ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Ultraperifere gebieden of noordelijke dunbevolkte gebieden

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

YEI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

TOTAAL-GENERAAL

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>  (2)

Tijdens het boekjaar teruggevorderde bedragen uitgesplitst naar de boekjaren waarin de overeenkomstige uitgaven zijn gedeclareerd

Met betrekking tot het boekjaar dat afloopt op 30 juni 2015 (totaal)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Waarvan bedragen die zijn gecorrigeerd naar aanleiding van de audit van concrete acties overeenkomstig artikel 127, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Met betrekking tot het boekjaar dat afloopt op 30 juni … (totaal)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Waarvan bedragen die zijn gecorrigeerd naar aanleiding van de audit van concrete acties overeenkomstig artikel 127, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Het model wordt automatisch aangepast op basis van het CCI. Bijvoorbeeld, in het geval van programma's die geen regiocategorieën kennen (Cohesiefonds, ETS, EFMZV, ENI- en IPA-bijdragen aan ETS, speciale operationele programma's voor het YEI zonder technische bijstand, waar toepasselijk) ziet de tabel er als volgt uit:

Prioriteit

TERUGGEVORDERDE BEDRAGEN

Totaalbedrag aan subsidiabele uitgaven

Overeenkomstige overheidsuitgaven

(A)

(B)

Prioriteit 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteit 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteit 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

TOTAAL-GENERAAL

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Tijdens het boekjaar teruggevorderde bedragen uitgesplitst naar de boekjaren waarin de overeenkomstige uitgaven zijn gedeclareerd

Met betrekking tot het boekjaar dat afloopt op 30 juni 2015 (totaal)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Waarvan bedragen die zijn gecorrigeerd naar aanleiding van de audit van concrete acties overeenkomstig artikel 127, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Met betrekking tot het boekjaar dat afloopt op 30 juni … (totaal)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Waarvan bedragen die zijn gecorrigeerd naar aanleiding van de audit van concrete acties overeenkomstig artikel 127, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Het YEI wordt uitgevoerd als deel van een prioriteit, zoals bedoeld in artikel 18 van Verordening (EU) nr. 1304/2013.

(2)  Het YEI wordt uitgevoerd als een speciale prioritaire as, zoals bedoeld in artikel 18 van Verordening (EU) nr. 1304/2013.

Aanhangsel 5

Oninbare bedragen per einde boekjaar — artikel 137, lid 1, onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013

Prioriteit

ONINBARE BEDRAGEN

Totaalbedrag aan subsidiabele uitgaven (1)

Overeenkomstige overheidsuitgaven

Toelichting (verplicht)

(A)

(B)

(C)

Prioriteit 1

Minder ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Overgangsregio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Meer ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Ultraperifere gebieden of noordelijke dunbevolkte gebieden

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

YEI (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Prioriteit 2

Minder ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Overgangsregio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Meer ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Ultraperifere gebieden of noordelijke dunbevolkte gebieden

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Prioriteit 3

Minder ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Overgangsregio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Meer ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Ultraperifere gebieden of noordelijke dunbevolkte gebieden

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Prioriteit 4

YEI (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

 

 

 

 

Totalen

 

 

 

Minder ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Overgangsregio's

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Meer ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Ultraperifere gebieden of noordelijke dunbevolkte gebieden

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

YEI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

TOTAAL-GENERAAL

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Het model wordt automatisch aangepast op basis van het CCI. Bijvoorbeeld, in het geval van programma's die geen regiocategorieën kennen (Cohesiefonds, ETS, EFMZV, ENI- en IPA-bijdragen aan ETS, speciale operationele programma's voor het YEI zonder technische bijstand, waar toepasselijk) ziet de tabel er als volgt uit:

Prioriteit

ONINBARE BEDRAGEN

 

Totaalbedrag aan subsidiabele uitgaven (4)

Overeenkomstige overheidsuitgaven

Toelichting (verplicht)

(A)

(B)

Prioriteit 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Prioriteit 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Prioriteit 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

 

 

 

 

TOTAAL-GENERAAL

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 


(1)  Inclusief oninbare uitgaven op grond van artikel 71 van Verordening (EU) nr. 1303/2013.

(2)  Het YEI wordt uitgevoerd als deel van een prioriteit, zoals bedoeld in artikel 18 van Verordening (EU) nr. 1304/2013.

(3)  Het YEI wordt uitgevoerd als een speciale prioritaire as, zoals bedoeld in artikel 18 van Verordening (EU) nr. 1304/2013.

(4)  Inclusief oninbare uitgaven op grond van artikel 71 van Verordening (EU) nr. 1303/2013.

Aanhangsel 6

Bedragen die voor programmabijdragen aan financieringsinstrumenten zijn betaald op grond van artikel 41 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (cumulatief vanaf de aanvang van het programma) — artikel 137, lid 1, onder c), van Verordening (EU) nr. 1303/2013

 

Uitbetaalde programmabijdragen aan financieringsinstrumenten die in de betalingsaanvragen zijn opgenomen

Als subsidiabele uitgaven betaalde bedragen in de zin van artikel 42, lid 1, onder a), b) en d) van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (1)

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioriteit

Totaalbedrag aan betaalde programmabijdragen aan financierings-instrumenten

Bedrag van overeenkomstige overheidsuitgaven

Totaalbedrag aan daadwerkelijk betaalde of, in het geval van garanties, toegewezen programmabijdragen als subsidiabele uitgaven in de zin van artikel 42, lid 1, onder a), b), en d), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (2)

Bedrag van overeenkomstige overheidsuitgaven

Prioriteit 1

Minder ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Meer ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ultraperifere gebieden of noordelijke dunbevolkte gebieden

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteit 2

Minder ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Meer ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ultraperifere gebieden of noordelijke dunbevolkte gebieden

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteit 3

Minder ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Meer ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ultraperifere gebieden of noordelijke dunbevolkte gebieden

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteit 4

YEI (4)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Totalen

 

 

 

 

Minder ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Overgangsregio's

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Meer ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Ultraperifere gebieden of noordelijke dunbevolkte gebieden

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

YEI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Totaal-generaal

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Het model wordt automatisch aangepast op basis van het CCI. Bijvoorbeeld, in het geval van programma's die geen regiocategorieën kennen (Cohesiefonds, ETS, EFMZV, ENI- en IPA-bijdragen aan ETS, speciale operationele programma's voor het YEI zonder technische bijstand, waar toepasselijk) ziet de tabel er als volgt uit:

 

Uitbetaalde programmabijdragen aan financieringsinstrumenten die in de betalingsaanvragen zijn opgenomen

Als subsidiabele uitgaven betaalde bedragen in de zin van artikel 42, lid 1, onder a), b) en d), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (5)

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioriteit

Totaalbedrag aan betaalde programmabijdragen aan financieringsinstrumenten

Bedrag van overeenkomstige overheidsuitgaven

Totaalbedrag aan daadwerkelijk betaalde of, in het geval van garanties, toegewezen programmabijdragen, als subsidiabele uitgaven, in de zin van artikel 42, lid 1, onder a), b), en d), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (5)

Bedrag van overeenkomstige overheidsuitgaven

Prioriteit 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteit 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteit 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Totaal-generaal

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Bij de afsluiting moeten voor de subsidiabele uitgaven de bepalingen van artikel 42, leden 1, 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 in acht worden genomen.

(2)  Bij de afsluiting moeten voor de subsidiabele uitgaven de bepalingen van artikel 42, leden 1, 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 in acht worden genomen.

(3)  Het YEI wordt uitgevoerd als deel van een prioriteit, zoals bedoeld in artikel 18 van Verordening (EU) nr. 1304/2013. Dit omvat de specifieke toewijzing voor het YEI en de overeenkomstige ESF-steun.

(4)  Het YEI wordt uitgevoerd als een speciale prioritaire as, zoals bedoeld in artikel 18 van Verordening (EU) nr. 1304/2013. Dit omvat de specifieke toewijzing voor het YEI en de overeenkomstige ESF-steun.

(5)  Bij de afsluiting moeten voor de subsidiabele uitgaven de bepalingen van artikel 42, leden 1, 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 in acht worden genomen.

Aanhangsel 7

Voorschotten uitbetaald in het kader van staatssteun (artikel 131, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (cumulatief vanaf de aanvang van het programma) — artikel 137, lid 1, onder c), van Verordening (EU) nr. 1303/2013

Prioriteit

Totale als voorschotten uit het operationele programma betaalde bedragen (1)

Bedrag dat is gebruikt voor uitgaven door de begunstigden binnen drie jaar na betaling van de voorschotten

Bedrag dat nog niet is gebruikt voor uitgaven door de begunstigden en waarvoor de periode van drie jaar nog niet verlopen

(A)

(B)

(C)

Prioriteit 1

Minder ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Meer ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ultraperifere gebieden of noordelijke dunbevolkte gebieden

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteit 2

Minder ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Meer ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ultraperifere gebieden of noordelijke dunbevolkte gebieden

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteit 3

Minder ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Meer ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ultraperifere gebieden of noordelijke dunbevolkte gebieden

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteit 4

YEI (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Totalen

 

 

 

Minder ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Overgangsregio's

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Meer ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Ultraperifere gebieden of noordelijke dunbevolkte gebieden

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

YEI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Totaal-generaal

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Het model wordt automatisch aangepast op basis van het CCI. Bijvoorbeeld, in het geval van programma's die geen regiocategorieën kennen (Cohesiefonds, ETS, EFMZV, ENI- en IPA-bijdragen aan ETS, speciale operationele programma's voor het YEI zonder technische bijstand, waar toepasselijk) ziet de tabel er als volgt uit:

Prioriteit

Totale als voorschotten uit het operationele programma betaalde bedragen (4)

Bedrag dat is gebruikt voor uitgaven door de begunstigden binnen drie jaar na betaling van de voorschotten

Bedrag dat nog niet is gebruikt voor uitgaven door de begunstigden en waarvoor de periode van drie jaar nog niet verlopen

(A)

(B)

(C)

Prioriteit 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteit 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteit 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Totaal-generaal

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Dit bedrag wordt opgenomen in het totale bedrag van subsidiabele uitgaven die de begunstigde heeft gedaan en die zijn betaald bij de uitvoering van concrete acties, zoals vermeld in de betalingsaanvraag. Aangezien staatssteun per definitie overheidsuitgaven zijn, is dit totaalbedrag gelijk aan de overheidsuitgaven.

(2)  Het YEI wordt uitgevoerd als deel van een prioriteit, zoals bedoeld in artikel 18 van Verordening (EU) nr. 1304/2013. Dit omvat de specifieke toewijzing voor het YEI en de overeenkomstige ESF-steun.

(3)  Het YEI wordt uitgevoerd als een speciale prioritaire as, zoals bedoeld in artikel 18 van Verordening (EU) nr. 1304/2013. Dit omvat de specifieke toewijzing voor het YEI en de overeenkomstige ESF-steun.

(4)  Dit bedrag wordt opgenomen in het totale bedrag van subsidiabele uitgaven die de begunstigde heeft gedaan en die zijn betaald bij de uitvoering van concrete acties, zoals vermeld in de betalingsaanvraag. Aangezien staatssteun per definitie overheidsuitgaven zijn, is dit totaalbedrag gelijk aan de overheidsuitgaven.

Aanhangsel 8

Vergelijking van uitgaven — artikel 137, lid 1, onder d), van Verordening (EU) nr. 1303/2013

Prioriteit

Totaalbedrag aan subsidiabele uitgaven opgenomen in de bij de Commissie ingediende betalingsaanvragen  (1)

Uitgaven gedeclareerd overeenkomstig artikel 137, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 1303/2013  (2)

Verschil  (3)

Toelichting (verplicht in geval van verschillen)

Totaalbedrag van de door de begunstigden gedane subsidiabele uitgaven voor de uitvoering van concrete acties

Totaalbedrag van de voor de uitvoering van concrete acties betaalde overheids-uitgaven

Totaalbedrag aan subsidiabele uitgaven opgenomen in de boekhoud-systemen van de certificerings-autoriteit en opgenomen in de betalings-aanvragen aan de Commissie

Totaalbedrag van de voor de uitvoering van concrete acties betaalde overheids-uitgaven

(E = A – C)

(F = B – D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Prioriteit 1

Minder ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Overgangsregio's

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Meer ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Ultraperifere gebieden of noordelijke dunbevolkte gebieden

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

YEI (4)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Prioriteit 2

Minder ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Overgangsregio's

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Meer ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Ultraperifere gebieden of noordelijke dunbevolkte gebieden

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Prioriteit 3

YEI  (5)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalen

 

 

 

 

 

 

 

Minder ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Overgangsregio's

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Meer ontwikkelde regio's

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Ultraperifere gebieden of noordelijke dunbevolkte gebieden

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

YEI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal-generaal

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Waarvan bedragen die in de lopende rekeningen zijn gecorrigeerd naar aanleiding van de audit van concrete acties overeenkomstig artikel 127, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Het model wordt automatisch aangepast op basis van het CCI. Bijvoorbeeld, in het geval van programma's die geen regiocategorieën kennen (Cohesiefonds, ETS, EFMZV, ENI- en IPA-bijdragen aan ETS, speciale operationele programma's voor het YEI zonder technische bijstand, waar toepasselijk) ziet de tabel er als volgt uit:

Prioriteit

Totaalbedrag aan subsidiabele uitgaven opgenomen in de bij de Commissie ingediende betalingsaanvragen  (6)

Uitgaven gedeclareerd overeenkomstig artikel 137, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 1303/2013  (7)

Verschil  (8)

Toelichting (verplicht in geval van verschillen)

Totaalbedrag van de door de begunstigden gedane subsidiabele uitgaven voor de uitvoering van concrete acties

Totaalbedrag van de voor de uitvoering van concrete acties betaalde overheids-uitgaven

Totaalbedrag aan subsidiabele uitgaven opgenomen in de boekhoud-systemen van de certificerings-autoriteit en opgenomen in de betalings-aanvragen aan de Commissie

Totaalbedrag van de voor de uitvoering van concrete acties betaalde overheids-uitgaven

(E = A – C)

(F = B – D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Prioriteit 1

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Prioriteit 2

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal-generaal

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Waarvan bedragen die in de lopende rekeningen zijn gecorrigeerd naar aanleiding van de audit van concrete acties overeenkomstig artikel 127, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 


(1)  Automatisch ingevuld op basis van de laatste aanvraag voor tussentijdse betaling ingediend op grond van artikel 135, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013.

(2)  Automatisch ingevuld op basis van aanhangsel I.

(3)  Automatisch berekend.

(4)  Het YEI wordt uitgevoerd als deel van een prioriteit, zoals bedoeld in artikel 18 van Verordening (EU) nr. 1304/2013.

(5)  Het YEI wordt uitgevoerd als een speciale prioritaire as, zoals bedoeld in artikel 18 van Verordening (EU) nr. 1304/2013.

(6)  Automatisch ingevuld op basis van de laatste aanvraag voor tussentijdse betaling ingediend op grond van artikel 135, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013.

(7)  Automatisch ingevuld op basis van aanhangsel I.

(8)  Automatisch berekend.


Top