EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0966

Verordening (EU) nr. 966/2014 van de Commissie van 12 september 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 231/2012 tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven wat betreft de specificaties van calciumpropionaat Voor de EER relevante tekst

OJ L 272, 13.9.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/966/oj

13.9.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 272/1


VERORDENING (EU) Nr. 966/2014 VAN DE COMMISSIE

van 12 september 2014

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 231/2012 tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven wat betreft de specificaties van calciumpropionaat

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven (1), en met name artikel 14,

Gezien Verordening (EG) nr. 1331/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 tot vaststelling van een uniforme goedkeuringsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma's (2), en met name artikel 7, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie (3) zijn de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 opgenomen levensmiddelenadditieven vastgesteld.

(2)

Die specificaties kunnen volgens de in artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1331/2008 bedoelde uniforme procedure worden bijgewerkt op initiatief van de Commissie of na een aanvraag.

(3)

Op 10 september 2013 is een aanvraag ingediend betreffende wijziging van de specificaties van het levensmiddelenadditief calciumpropionaat (E 282). Deze aanvraag is overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1331/2008 ter kennis van de lidstaten gebracht.

(4)

In de huidige specificaties van calciumpropionaat (E 282) is het maximumgehalte voor fluoride vastgesteld op 10 mg/kg, wat moeilijkheden oplevert voor de toelevering van grondstoffen en de productie van dat additief. Calciumpropionaat (E 282) wordt verkregen uit calciumoxide (E 529), waarvoor een maximumgehalte voor fluoride van 50 mg/kg is vastgesteld. Om calciumpropionaat te produceren dat aan de momenteel geldende maximumgehalten voor fluoride voldoet, moeten fabrikanten gebruikmaken van calciumoxide met maximumgehalten aan fluoride van 33 mg/kg, hetgeen lager is dan het momenteel toegestane maximumgehalte. Bijgevolg is er op de Europese markt nauwelijks calciumoxide beschikbaar voor de productie van calciumpropionaat. Om voor voldoende aanbod van calciumoxide voor de productie van calciumpropionaat te zorgen, moet het maximumgehalte voor fluoride in calciumpropionaat worden verhoogd van 10 tot 20 mg/kg.

(5)

Het nieuwe maximumgehalte van 20 mg/kg blijft ver onder de momenteel voor andere levensmiddelenadditieven geldende maximumgehalten voor fluoride. De extra blootstelling aan fluoride als gevolg van het nieuwe maximumgehalte moet beperkt blijven en niet leiden tot een toename van de algehele inname. Het is daarom passend dat de specificaties betreffende het levensmiddelenadditief calciumpropionaat (E 282) worden gewijzigd.

(6)

Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1331/2008 moet de Commissie het advies van de Europese Autoriteit voor de voedselveiligheid (EFSA) inwinnen met het oog op het bijwerken van de EU-lijst van levensmiddelenadditieven, tenzij die bijwerking geen gevolgen kan hebben voor de gezondheid van de mens. Aangezien de onderhavige bijwerking geen gevolgen kan hebben voor de gezondheid van de mens, is het niet noodzakelijk het advies van de EFSA in te winnen.

(7)

Verordening (EU) nr. 231/2012 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

De in de deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 231/2012 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 september 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 354 van 31.12.2008, blz. 16.

(2)  PB L 354 van 31.12.2008, blz. 1.

(3)  Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie van 9 maart 2012 tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven (PB L 83 van 22.3.2012, blz. 1).


BIJLAGE

In de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 wordt in de vermelding voor E 282 calciumpropionaat de specificatie voor de zuiverheid van fluoride vervangen door:

„Fluoride

Maximaal 20 mg/kg”


Top