EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1274

Verordening (EU) nr. 1274/2013 van de Commissie van 6 december 2013 tot wijziging en correctie van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad en van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie wat betreft bepaalde levensmiddelenadditieven Voor de EER relevante tekst

OJ L 328, 7.12.2013, p. 79–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1274/oj

7.12.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 328/79


VERORDENING (EU) Nr. 1274/2013 VAN DE COMMISSIE

van 6 december 2013

tot wijziging en correctie van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad en van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie wat betreft bepaalde levensmiddelenadditieven

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven (1), en met name artikel 10, lid 3, artikel 14 en artikel 30, lid 5,

Gezien Verordening (EG) nr. 1331/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 tot vaststelling van een uniforme goedkeuringsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma’s (2), en met name artikel 7, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 is een EU-lijst vastgesteld van voor gebruik in levensmiddelen goedgekeurde levensmiddelenadditieven en van de gebruiksvoorwaarden daarvoor.

(2)

In bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 is een EU-lijst vastgesteld van voor gebruik in levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen, levensmiddelenaroma’s en voedingsstoffen goedgekeurde levensmiddelenadditieven, en van de gebruiksvoorwaarden daarvoor.

(3)

Bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie (3) zijn de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 opgenomen levensmiddelenadditieven vastgesteld.

(4)

Die lijsten kunnen volgens de uniforme procedure van artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1331/2008 op initiatief van de Commissie of ingevolge een aanvraag worden bijgewerkt.

(5)

Bij de bijwerking van de specificaties moet rekening worden gehouden met de specificaties en analysetechnieken voor levensmiddelenadditieven die zijn vastgesteld in de door de Commissie van de Codex Alimentarius goedgekeurde Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives’ Specifications, en ook met het International Numbering System for Food Additives, d.w.z. de INS-benaming (4).

(6)

Ter wille van de duidelijkheid en de consistentie met de geregistreerde benaming in het INS zou de momenteel toegelaten levensmiddelenkleurstof „briljantzwart BN, zwart PN” (E 151) de benaming „briljantzwart PN” moeten krijgen in de EU-lijst van voor gebruik in levensmiddelen goedgekeurde levensmiddelenadditieven en van de gebruiksvoorwaarden daarvoor en in de specificaties voor dit additief.

(7)

De definitie van het levensmiddelenadditief caroteen uit algen (E 160a (iv)) in de specificaties bevat de volgende zin: „Gemengde carotenen kunnen ook worden verkregen uit de alg Dunaliella salina, die in grote zoutmeren in Whyalla in Zuid-Australië wordt gekweekt.”. In de definitie wordt verwezen naar een specifieke plaats (Whyalla) waar de algen worden gekweekt. De voorbije jaren is de wereldwijde vraag naar caroteen uit algen echter toegenomen en er zijn nieuwe zoutmeren in Australië en in andere landen gecreëerd. In de bestaande Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives’ Specifications voor caroteen uit algen (5) en in het advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid over de herbeoordeling van gemengde carotenen (E 160a (i)) en bèta-caroteen (E 160a (ii)) als levensmiddelenadditief (6) wordt/worden de plaats/plaatsen waar Dunaliella salina wordt gekweekt niet vermeld of beperkt. De beschrijving van caroteen uit algen (E 160a (iv)) in de specificaties moet daarom worden gewijzigd om verstoringen van de markt te voorkomen.

(8)

Verordening (EU) nr. 231/2012 bevat fouten in de specificaties voor calciumwaterstofsulfiet (E 227) en kaliumwaterstofsulfiet (E 228). Die fouten moeten worden gecorrigeerd.

(9)

Bij Verordening (EU) nr. 231/2012 zijn ook specificaties voor microkristallijne cellulose (E 406 (i)) vastgesteld, waarin wordt vermeld dat cellulosegel een synoniem van microkristallijne cellulose is. Sinds de Codex Alimentarius een dubbele benaming voor microkristallijne cellulose (E 406 (i)) heeft vastgesteld, luidt de INS-benaming „microkristallijne cellulose (cellulosegel)”. In het licht van eerdere regelingen (7) en ter wille van de consistentie en een vlot handelsverkeer moet de dubbele benaming microkristallijne cellulose, cellulosegel worden vastgesteld voor het levensmiddelenadditief E 460 (i). De benaming „cellulosegel” moet bijgevolg uit de rubriek „synoniemen” in de specificaties van dat levensmiddelenadditief worden geschrapt en de benaming van het additief moet dienovereenkomstig in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 worden gewijzigd.

(10)

Ter wille van de duidelijkheid en de consistentie met de geregistreerde benaming in het INS moet het levensmiddelenadditief „carboxymethylcellulose, natriumcarboxymethylcellulose, cellulosegom” (E 466) de nieuwe benaming „natriumcarboxymethylcellulose, cellulosegom” krijgen in de EU-lijst van levensmiddelenadditieven in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 en in de specificaties van dit additief.

(11)

Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1331/2008 moet de Commissie het advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) inwinnen met het oog op het bijwerken van de EU-lijst van levensmiddelenadditieven in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008, tenzij die updates geen gevolgen voor de gezondheid van de mens hebben. Aangezien de updates van de bovenvermelde EU-lijsten geen gevolgen hebben voor de gezondheid van de mens, is het niet nodig het advies van de EFSA in te winnen.

(12)

Verordening (EG) nr. 1333/2008 en Verordening (EU) nr. 231/2012 moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd en gecorrigeerd.

(13)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 worden gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

Artikel 2

De bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

Artikel 3

De levensmiddelenadditieven „briljantzwart BN, zwart PN” (E 151) of „carboxymethylcellulose, natriumcarboxymethylcellulose, cellulosegom” (E 466) en levensmiddelen die deze levensmiddelenadditieven bevatten, die worden geëtiketteerd of in de handel gebracht tot 24 maanden na de inwerkingtreding van deze verordening en die niet aan de vereisten van deze verordening voldoen, mogen in de handel worden gebracht totdat de voorraden zijn uitgeput.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 december 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 354 van 31.12.2008, blz. 16.

(2)  PB L 354 van 31.12.2008, blz. 1.

(3)  PB L 83 van 22.3.2012, blz. 1.

(4)  International Numbering System for Food Additives (INS).

(5)  Monograph 4 (2007) on CAROTENES (Algae) available at http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives/specs/Monograph1/Additive-114.pdf

(6)  EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food (ANS); Scientific Opinion on the re-evaluation of Mixed Carotenes (E 160a (i)) and beta-Carotene (E 160a (ii)) as a food additive. EFSA Journal 2012; 10(3):2593.

(7)  De voorgestelde wijziging is in overeenstemming met andere soortgelijke gevallen, zoals natriumcarboxymethylcellulose (E 466), vernette natriumcarboxymethylcellulose (E 468) en enzymatisch gehydrolyseerde carboxymethylcellulose (E 469), waaraan dubbele benamingen zijn toegekend.


BIJLAGE I

A.

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In deel A, tabel 3, wordt de vermelding voor levensmiddelenadditief E 151 vervangen door:

„E 151

Briljantzwart PN”

2)

In deel B:

a)

in punt 1 „kleurstoffen” wordt de vermelding voor levensmiddelenadditief E 151 vervangen door:

„E 151

Briljantzwart PN”

b)

in punt 3 „andere additieven dan kleurstoffen en zoetstoffen” wordt de vermelding voor levensmiddelenadditief E 466 vervangen door:

„E 466

Natriumcarboxymethylcellulose, cellulosegom”

3)

In deel C:

a)

in groep III „levensmiddelenkleurstoffen met een gecombineerd maximum” wordt de vermelding voor levensmiddelenadditief E 151 vervangen door:

„E 151

Briljantzwart PN”

b)

in groep I wordt de vermelding voor levensmiddelenadditief E 466 vervangen door:

„E 466

Natriumcarboxymethylcellulose, cellulosegom

quantum satis

4)

In deel E:

a)

bij levensmiddelencategorie 09.2 „verwerkte vis en visserijproducten, inclusief schaal- en weekdieren” wordt de vermelding voor levensmiddelenadditief E 151 vervangen door:

„E 151

Briljantzwart PN

100

(35)

alleen vis- en schaaldierenpasta”

b)

bij levensmiddelencategorie 09.2 „verwerkte vis en visserijproducten, inclusief schaal- en weekdieren” wordt de vermelding voor levensmiddelenadditief E 151 vervangen door:

„E 151

Briljantzwart PN

250

(36)

alleen voorgekookte schaaldieren”

c)

bij levensmiddelencategorie 09.2 „verwerkte vis en visserijproducten, inclusief schaal- en weekdieren” wordt de vermelding voor levensmiddelenadditief E 151 vervangen door:

„E 151

Briljantzwart PN

100

(37)

alleen gerookte vis”

d)

bij levensmiddelencategorie 11.4.1 „tafelzoetstoffen in vloeibare vorm” wordt de vermelding voor levensmiddelenadditief E 460 (i) vervangen door:

„E 460 (i)

Microkristallijne cellulose, cellulosegel

quantum satis

 

 

e)

bij levensmiddelencategorie 11.4.3 „tafelzoetstoffen in tabletvorm” wordt de vermelding voor levensmiddelenadditief E 460 (i) vervangen door:

„E 460 (i)

Microkristallijne cellulose, cellulosegel

quantum satis

 

 

f)

bij levensmiddelencategorie 01.6.1 „niet-gearomatiseerde, gepasteuriseerde room (met uitzondering van room met verlaagd vetgehalte)” wordt de vermelding voor levensmiddelenadditief E 466 vervangen door:

„E 466

Natriumcarboxymethylcellulose, cellulosegom

quantum satis

 

 

g)

bij levensmiddelencategorie 01.6.2 „niet-gearomatiseerde, met levende fermenten gefermenteerde roomproducten en vervangingsproducten, met een vetgehalte van minder dan 20 %” wordt de vermelding voor levensmiddelenadditief E 466 vervangen door:

„E 466

Natriumcarboxymethylcellulose, cellulosegom

quantum satis

 

 

h)

bij levensmiddelencategorie 11.4.1 „tafelzoetstoffen in vloeibare vorm” wordt de vermelding voor levensmiddelenadditief E 466 vervangen door:

„E 466

Natriumcarboxymethylcellulose, cellulosegom

quantum satis

 

 

i)

bij levensmiddelencategorie 11.4.2 „tafelzoetstoffen in poedervorm” wordt de vermelding voor levensmiddelenadditief E 466 vervangen door:

„E 466

Natriumcarboxymethylcellulose, cellulosegom

quantum satis

 

 

j)

bij levensmiddelencategorie 11.4.3 „tafelzoetstoffen in tabletvorm” wordt de vermelding voor levensmiddelenadditief E 466 vervangen door:

„E 466

Natriumcarboxymethylcellulose, cellulosegom

quantum satis

 

 

k)

bij levensmiddelencategorie 13.1.5.1 „dieetvoeding voor zuigelingen voor medisch gebruik en speciaal samengesteld voedsel voor zuigelingen” wordt de vermelding voor levensmiddelenadditief E 466 vervangen door:

„E 466

Natriumcarboxymethylcellulose, cellulosegom

10 000

 

vanaf de geboorte in dieetproducten in verband met stofwisselingsstoornissen”

l)

in levensmiddelencategorie 13.1.5.2 „dieetvoeding voor baby’s en peuters voor medisch gebruik als omschreven in Richtlijn 1999/21/EG” wordt de vermelding voor levensmiddelenadditief E 466 vervangen door:

„E 466

Natriumcarboxymethylcellulose, cellulosegom

10 000

 

vanaf de geboorte in dieetproducten in verband met stofwisselingsstoornissen”

m)

bij levensmiddelencategorie 14.1.3 „vruchtennectars als omschreven in Richtlijn 2001/112/EG, groentedranken en soortgelijke producten” wordt de vermelding voor additief E 466 vervangen door:

„E 466

Natriumcarboxymethylcellulose, cellulosegom

quantum satis

 

alleen traditionele Zweedse en Finse vruchtensiroop van citrusvruchten”

B.

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In deel 1 wordt de vermelding voor het levensmiddelenadditief E 466 vervangen door:

„E 466

Natriumcarboxymethylcellulose, cellulosegom

quantum satis

Alle levensmiddelenadditieven”

2)

In deel 3 wordt de vermelding voor het levensmiddelenadditief E 466 vervangen door:

„E 466

Natriumcarboxymethylcellulose,

cellulosegom

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja”

3)

In deel 5, afdeling A, wordt de vermelding voor levensmiddelenadditief E 466 vervangen door:

„E 466

Natriumcarboxymethylcellulose,

cellulosegom

quantum satis

Alle voedingsstoffen

Ja”

4)

In deel 5, afdeling B, wordt de vermelding voor levensmiddelenadditief E 466 vervangen door:

„E 466

Natriumcarboxymethylcellulose,

cellulosegom

Voor gebruik in voedingsstofpreparaten op voorwaarde dat het maximumgehalte in in punt 13.1 van deel E van bijlage II genoemde levensmiddelen niet wordt overschreden

Alle voedingsstoffen

Dieetvoeding voor zuigelingen en peuters voor medisch gebruik als omschreven in Richtlijn 1999/21/EG”

5)

In deel 6, tabel 1, wordt de vermelding voor levensmiddelenadditief E 466 vervangen door:

„E 466

Natriumcarboxymethylcellulose, cellulosegom”


BIJLAGE II

De bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In de vermelding voor E 160a (iv) caroteen uit algen wordt de specificatie met betrekking tot de definitie vervangen door:

Definitie

Gemengde carotenen kunnen ook worden verkregen uit de alg Dunaliella salina. β-Caroteen wordt met een etherische olie geëxtraheerd. Het preparaat is een suspensie in spijsolie (20-30 %). De verhouding trans/cis-isomeren ligt tussen 50/50 en 71/29.

De belangrijkste kleurstof bestaat uit carotenoïden waarvan β-caroteen het grootste deel uitmaakt. Verder kunnen α-caroteen, luteïne, zeaxanthine en β-cryptoxanthine aanwezig zijn. Naast de kleurpigmenten kan de stof van nature in het uitgangsmateriaal aanwezige oliën, vetten en wassen bevatten.”.

2)

De vermelding voor E 151 Briljantzwart BN, zwart PN, wordt als volgt gewijzigd:

a)

de benaming wordt vervangen door:

E 151 BRILJANTZWART PN

b)

de specificatie met betrekking tot de definitie wordt vervangen door:

Definitie

Briljantzwart PN bestaat hoofdzakelijk uit tetranatrium-4-aceetamido-5-hydroxy-6-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenylazo)-1-naftylazo]naftaleen-1,7-disulfonaat en secundaire kleurstoffen, met daarnaast natriumchloride en/of natriumsulfaat als belangrijkste kleurloze componenten.

Briljantzwart PN wordt beschreven als het natriumzout.

Het calcium- en het kaliumzout zijn ook toegestaan.”.

3)

In de vermelding voor E 227 calciumwaterstofsulfiet wordt de benaming vervangen door:

E 227 CALCIUMWATERSTOFSULFIET

4)

In de vermelding voor E 228 kaliumwaterstofsulfiet wordt de benaming vervangen door:

E 228 KALIUMWATERSTOFSULFIET

5)

De vermelding voor E 460 (i) microkrijstallijne cellulose wordt als volgt gewijzigd:

a)

de benaming wordt vervangen door:

E 460 (i) MICROKRISTALLIJNE CELLULOSE, CELLULOSEGEL

b)

de specificatie met betrekking tot synoniemen wordt vervangen door:

„Synoniemen”

 

6)

De vermelding voor E 466 natriumcarboxymethylcellulose, carboxymethylcellulose, cellulosegom wordt als volgt gewijzigd:

a)

de benaming wordt vervangen door:

E 466 NATRIUMCARBOXYMETHYLCELLULOSE, CELLULOSEGOM

b)

de specificatie met betrekking tot synoniemen wordt vervangen door:

Synoniemen

NaCMC; natrium-CMC”;

c)

de specificatie met betrekking tot de definitie wordt vervangen door:

Definitie

a)

Natriumcarboxymethylcellulose is het partiële natriumzout van cellulose die rechtstreeks is verkregen uit plantaardige vezels en die gedeeltelijk is veretherd met carboxymethylgroepen”.


Top