EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0685

Verordening (EU) nr. 685/2014 van de Commissie van 20 juni 2014 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad en van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie wat het gebruik van polyvinylalcohol-polyethyleenglycol-entcopolymeer in vaste voedingssupplementen betreft Voor de EER relevante tekst

OJ L 182, 21.6.2014, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/685/oj

21.6.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 182/23


VERORDENING (EU) Nr. 685/2014 VAN DE COMMISSIE

van 20 juni 2014

tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad en van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie wat het gebruik van polyvinylalcohol-polyethyleenglycol-entcopolymeer in vaste voedingssupplementen betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven (1), en met name artikel 10, lid 3, en artikel 14,

Gezien Verordening (EG) nr. 1331/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 tot vaststelling van een uniforme goedkeuringsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma's (2), en met name artikel 7, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 is een EU-lijst vastgesteld van voor gebruik in levensmiddelen goedgekeurde levensmiddelenadditieven en van de gebruiksvoorwaarden daarvoor.

(2)

Bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie (3) zijn de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 opgenomen levensmiddelenadditieven vastgesteld.

(3)

Die lijsten kunnen volgens de in artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1331/2008 bedoelde uniforme procedure hetzij op initiatief van de Commissie, hetzij ingevolge een aanvraag worden bijgewerkt.

(4)

Op 13 september 2011 is een aanvraag ingediend voor goedkeuring van het gebruik van polyvinylalcohol-polyethyleenglycol-entcopolymeer (PVA-PEG-entcopolymeer) direct in water oplosbare omhullingsmiddelen voor voedingssupplementen Deze aanvraag is overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1331/2008 ter kennis van de lidstaten gebracht.

(5)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft de veiligheid van PVA-PEG-entcopolymeer bij gebruik als levensmiddelenadditief beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat het gebruik ervan als omhullingsmiddel in vaste voedingssupplementen voor de voorgestelde toepassingen geen veiligheidsrisico oplevert (4).

(6)

PVA-PEG-entcopolymeer is bestemd voor gebruik in direct in water oplosbare omhullingsmiddelen voor voedingssupplementen. Het beschermt tegen onaangename smaak of geur, verbetert het aanzien, maakt tabletten gemakkelijker door te slikken, zorgt voor een herkenbaar uiterlijk en beschermt gevoelige werkzame bestanddelen. Een specifieke eigenschap van de stof is dat deze zeer flexibel is, een lage viscositeit heeft en snel oplost in zure, neutrale en basische waterige milieus. Het is dan ook passend om het gebruik van PVA-PEG-entcopolymeer als glansmiddel in vaste voedingssupplementen toe te staan en om aan dit additief het E-nummer E 1209 toe te wijzen.

(7)

Als PVA-PEG-entcopolymeer voor het eerst wordt opgenomen in de EU-lijsten van levensmiddelenadditieven die zijn vastgesteld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008, moeten de specificaties ervan in Verordening (EU) nr. 231/2012 worden opgenomen.

(8)

De Verordeningen (EG) nr. 1333/2008 en (EU) nr. 231/2012 moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(9)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

Artikel 2

De bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 juni 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 354 van 31.12.2008, blz. 16.

(2)  PB L 354 van 31.12.2008, blz. 1.

(3)  Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie van 9 maart 2012 tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven (PB L 83 van 22.3.2012, blz. 1).

(4)  EFSA Journal 2013; 11(8):3303.


BIJLAGE I

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In deel B, punt 3 „Andere additieven dan kleurstoffen en zoetstoffen”, wordt na de vermelding voor E 1208 Polyvinylpyrrolidon-vinylacetaatcopolymeer de volgende vermelding ingevoegd:

„E 1209

Polyvinylalcohol-polyethyleenglycol-entcopolymeer”

2)

In deel E wordt bij levensmiddelencategorie 17.1 „Voedingssupplementen in vaste vorm, waaronder capsules, tabletten en soortgelijke vormen, met uitzondering van kauwtabletten” na de vermelding voor levensmiddelenadditief E 1208 de volgende vermelding ingevoegd:

 

„E 1209

Polyvinylalcohol-polyethyleenglycol-entcopolymeer

100 000”

 

 


BIJLAGE II

In de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 wordt na de vermelding voor E 1208 (Polyvinylpyrrolidon-vinylacetaatcopolymeer) de volgende vermelding ingevoegd:

„E 1209 POLYVINYLALCOHOL-POLYETHYLEENGLYCOL-ENTCOPOLYMEER

Synoniemen

Macrogolpoly(vinylalcohol)-entcopolymeer; poly(ethaan-1,2-diol-ent-ethanol); ethenol, polymeer met oxiraan, ent; oxiraan, polymeer met ethanol, ent; ethyleenoxide-vinylalcohol-entcopolymeer

Definitie

Polyvinylalcohol-polyethyleen-glycol-entcopolymeer is een synthetisch copolymeer dat bestaat uit circa 75 % eenheden PVA en 25 % eenheden PEG.

CAS-nummer

96734-39-3

Chemische naam

Polyvinylalcohol-polyethyleenglycol-entcopolymeer

Molecuulformule

 

Massagemiddelde relatieve molecuulmassa

40 000 tot 50 000 g/mol

Omschrijving

Wit tot lichtgeel poeder

Identificatie

 

Oplosbaarheid

Goed oplosbaar in water en verdunde zuren en verdunde oplossingen van alkalihydroxiden; vrijwel onoplosbaar in ethanol, azijnzuur, aceton en chloroform

IR-spectrum

Moet conform zijn

pH-waarde

5,0-8,0

Zuiverheid

 

Estergetal

10-75 mg KOH/g

Dynamische viscositeit

50-250 mPa·s

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 5 %

Sulfaatas

Maximaal 2 %

Vinylacetaat

Maximaal 20 mg/kg

Azijnzuur/totaal acetaat

Maximaal 1,5 %

Ethyleenglycol

Maximaal 50 mg/kg

Diëthyleenglycol

Maximaal 50 mg/kg

1,4-Dioxaan

Maximaal 10 mg/kg

Ethyleenoxide

Maximaal 0,2 mg/kg

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 1 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg”


Top