Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0058

Richtlijn 2013/58/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot wijziging van Richtlijn 2009/138/EG (Solvabiliteit II) wat betreft de datum van omzetting en de datum van toepassing daarvan en de datum van intrekking van bepaalde richtlijnen (Solvabiliteit I) Voor de EER relevante tekst

OJ L 341, 18.12.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/58/oj

18.12.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 341/1


RICHTLIJN 2013/58/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 11 december 2013

tot wijziging van Richtlijn 2009/138/EG (Solvabiliteit II) wat betreft de datum van omzetting en de datum van toepassing daarvan en de datum van intrekking van bepaalde richtlijnen (Solvabiliteit I)

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 53, lid 1, en artikel 62,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (2) brengt een modern, risicogebaseerd toezicht- en regelgevingskader voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen in de Unie tot stand. Dat systeem is van essentieel belang voor het garanderen van een veilige en solide verzekeringssector die houdbare verzekeringsproducten kan aanbieden en die de reële economie ondersteunt door middel van het aanmoedigen van investeringen op lange termijn en via het bieden van extra stabiliteit.

(2)

Richtlijn 2011/89/EU van het Europees Parlement en de Raad (3) brengt in de artikelen 212 tot en met 262 van Richtlijn 2009/138/EG bepaalde wijzigingen aan die van toepassing zijn met ingang van 10 juni 2013.

(3)

Richtlijn 2012/23/EU van het Europees Parlement en de Raad (4) wijzigt Richtlijn 2009/138/EG door de datum van omzetting te verzetten van 31 oktober 2012 naar 30 juni 2013, door de datum van toepassing te verzetten van 1 november 2012 naar 1 januari 2014 en de datum van intrekking van de bestaande verzekerings- en herverzekeringsrichtlijnen (5) (gezamenlijk „Solvabiliteit I” genoemd) te verzetten van 1 november 2012 tot 1 januari 2014.

(4)

Op 19 januari 2011 heeft de Commissie een voorstel („Omnibus II-voorstel”) aangenomen tot wijziging van onder meer 2009/138/EG om rekening te houden met de nieuwe toezichtarchitectuur voor het verzekeringswezen, en in het bijzonder met de oprichting van de Europese Toezichthoudende Autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) (European Insurance and Occupational Pensions Authority — EIOPA). Het Omnibus II-voorstel omvat ook bepalingen die de omzettingsdatum en toepassingsdatum van Richtlijn 2009/138/EG en de intrekkingsdatum van Solvabiliteit I uitstellen, en het fungeert als een middel om Richtlijn 2009/138/EG aan te passen aan de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie door de bepalingen die de Commissie de bevoegdheid toekennen om uitvoeringsmaatregelen vast te stellen, om te zetten in bepalingen die de Commissie de bevoegdheid toekennen tot het vaststellen van uitvoeringshandelingen en gedelegeerde handelingen.

(5)

Gezien de complexiteit van het Omnibus-II-voorstel, bestaat het risico dat het niet in werking is getreden voor de datum van omzetting en de datum van toepassing van Richtlijn 2009/138/EG. Als deze data ongewijzigd worden gelaten, zou dat ertoe leiden dat Richtlijn 2009/138/EG moet worden toegepast voordat de overgangsregels en de desbetreffende aanpassingen (met inbegrip van de verdere verduidelijking van de bevoegdheidsoverdrachten voor de vaststelling van gedelegeerde en uitvoeringshandelingen) waarin het Omnibus II-voorstel voorziet, in werking zijn getreden.

(6)

Om te vermijden dat Richtlijn 2009/138/EG, en in een latere fase de nieuwe toezichtarchitectuur waarin het Omnibus II-voorstel voorziet, in te zware wettelijke verplichtingen voor de lidstaten resulteren, verdient het aanbeveling de omzettingsdatum en de toepassingsdatum van Richtlijn 2009/138/EG te verlengen, zodat toezichthouders en verzekerings- en herverzekeringsondernemingen voldoende tijd wordt gegund om zich voor te bereiden op de toepassing van de nieuwe architectuur.

(7)

Om chronologische redenen moeten de uitgestelde data voor de omzetting en voor de toepassing van Richtlijn 2009/138/EG uiteraard ook gelden voor de bij Richtlijn 2011/89/EG aangebrachte wijzigingen.

(8)

Voor de rechtszekerheid moet de datum van intrekking van Solvabiliteit I dienovereenkomstig worden uitgesteld.

(9)

Gezien de zeer korte tijd voordat de desbetreffende, in Richtlijn 2009/138/EG vastgelegde termijnen verstrijken, dient deze richtlijn onverwijld in werking te treden.

(10)

Bijgevolg is het in dit geval gerechtvaardigd de uitzondering voor spoedeisende gevallen van artikel 4 van het Protocol nr. 1 betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie toe te passen wat de toezending aan de nationale parlementen van het voorstel voor deze richtlijn betreft,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 2009/138/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 309, lid 1, wordt als volgt gewijzigd:

a)

in de eerste alinea wordt de datum „30 juni 2013” vervangen door „31 maart 2015”;

b)

in de tweede alinea wordt de datum „1 januari 2014” vervangen door „1 januari 2016”.

2)

In artikel 310, eerste alinea, wordt de datum „1 januari 2014” vervangen door „1 januari 2016”.

3)

In artikel 311, tweede alinea, wordt de datum „1 januari 2014” vervangen door „1 januari 2016”.

Artikel 2

Deze richtlijn treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Straatsburg, 11 december 2013.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

M. SCHULZ

Voor de Raad

De voorzitter

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Standpunt van het Europees Parlement van 21 november 2013 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 5 december 2013.

(2)  Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (PB L 335 van 17.12.2009, blz. 1).

(3)  Richtlijn 2011/89/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 houdende wijziging van de Richtlijnen 98/78/EG, 2002/87/EG, 2006/48/EG en 2009/138/EG betreffende het aanvullende toezicht op financiële entiteiten in een financieel conglomeraat (PB L 326 van 8.12.2011, blz. 113).

(4)  Richtlijn 2012/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 september 2012 tot wijziging van Richtlijn 2009/138/EG wat de datum van omzetting, de datum van toepassing en de datum van intrekking van bepaalde richtlijnen betreft (PB L 249 van 14.9.2012, blz. 1).

(5)  Richtlijn 64/225/EEG van de Raad van 25 februari 1964 ter opheffing van de beperkingen van de vrijheid van vestiging en van het vrij verrichten van diensten, voor wat betreft herverzekering en retrocessie (PB 56 van 4.4.1964, blz. 878/64); Eerste Richtlijn 73/239/EEG van de Raad van 24 juli 1973 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, en de uitoefening daarvan (PB L 228 van 16.8.1973, blz. 3); Richtlijn 73/240/EEG van de Raad van 24 juli 1973 inzake de opheffing van de beperkingen van de vrijheid van vestiging op het gebied van het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche (PB L 228 van 16.8.1973, blz. 20); Richtlijn 76/580/EEG van de Raad van 29 juni 1976 tot wijziging van Richtlijn 73/239/EEG (PB L 189 van 13.7.1976, blz. 13); Richtlijn 78/473/EEG van de Raad van 30 mei 1978 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen op het gebied van de communautaire co-assurantie (PB L 151 van 7.6.1978, blz. 25); Richtlijn 84/641/EEG van de Raad van 10 december 1984 houdende wijziging, inzonderheid wat de hulpverlening op reis betreft, van de eerste Richtlijn (73/239/EEG) (PB L 339 van 27.12.1984, blz. 21); Richtlijn 87/344/EEG van de Raad van 22 juni 1987 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de rechtsbijstandverzekering (PB L 185 van 4.7.1987, blz. 77); Tweede Richtlijn 88/357/EEG van de Raad van 22 juni 1988 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, tot vaststelling van bepalingen ter bevordering van de daadwerkelijke uitoefening van het vrij verrichten van diensten (PB L 172 van 4.7.1988, blz. 1); Richtlijn 92/49/EEG van de Raad van 18 juni 1992 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche (derde richtlijn schadeverzekering) (PB L 228 van 11.8.1992, blz. 1); Richtlijn 98/78/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 1998 betreffende het aanvullend toezicht op verzekeringsondernemingen in een verzekeringsgroep (PB L 330 van 5.12.1998, blz. 1); Richtlijn 2001/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2001 betreffende de sanering en de liquidatie van verzekeringsondernemingen (PB L 110 van 20.4.2001, blz. 28); Richtlijn 2002/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 betreffende levensverzekering (PB L 345 van 19.12.2002, blz. 1); Richtlijn 2005/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2005 betreffende herverzekering (PB L 323 van 9.12.2005, blz. 1).


Top