Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0028

Richtlijn 2000/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 tot wijziging van Richtlijn 2000/12/EG betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen

OJ L 275, 27.10.2000, p. 37–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 003 P. 342 - 343
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 003 P. 341 - 342
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 003 P. 341 - 342
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 003 P. 341 - 342
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 003 P. 341 - 342
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 003 P. 341 - 342
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 003 P. 341 - 342
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 003 P. 341 - 342
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 003 P. 341 - 342
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 004 P. 13 - 14
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 004 P. 13 - 14

No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2006; stilzwijgende opheffing door 32006L0048

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/28/oj

32000L0028

Richtlijn 2000/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 tot wijziging van Richtlijn 2000/12/EG betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen

Publicatieblad Nr. L 275 van 27/10/2000 blz. 0037 - 0038


Richtlijn 2000/28/EG van het Europees Parlement en de Raad

van 18 september 2000

tot wijziging van Richtlijn 2000/12/EG betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 47, lid 2, eerste en derde zin,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité(2),

Gezien het advies van de Europese Centrale Bank(3),

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag(4),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Overeenkomstig de doelstellingen van het Verdrag is het wenselijk de harmonische ontwikkeling van de werkzaamheden van de kredietinstellingen in de gehele Gemeenschap te bevorderen, met name wat de uitgifte van elekronisch geld betreft.

(2) De werkzaamheden van sommige instellingen blijven hoofdzakelijk beperkt tot de uitgifte van elektronisch geld; om ook op het gebied van de uitvoering van de monetaire beleidsmaatregelen een verstoring van de mededinging tussen uitgevers van elektronisch geld te voorkomen, is het aangewezen dat deze instellingen, onder toepassing van passende specifieke bepalingen waarin met hun speciale kenmerken rekening wordt gehouden, onder het toepassingsgebied van Richtlijn 2000/12/EG(5) worden gebracht.

(3) Het is derhalve raadzaam de in artikel 1 van Richtlijn 2000/12/EG gegeven definitie van kredietinstellingen tot genoemde instellingen uit te breiden.

(4) In Richtlijn 2000/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het bedrijfseconomisch toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld(6) worden instellingen voor elektronisch geld omschreven.

(5) Om het vertrouwen van de houders te waarborgen moet worden voorzien in de mogelijkheid van terugbetaling van elekronisch geld,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 2000/12/EG wordt als volgt gewijzigd:

1. artikel 1, punt 1, eerste alinea, wordt vervangen door de volgende tekst:

"1. 'kredietinstelling':

a) een onderneming waarvan de werkzaamheden bestaan in het van het publiek in ontvangst nemen van deposito's of van andere terugbetaalbare gelden en het verlenen van kredieten voor eigen rekening, of

b) een instelling voor elektronisch geld in de zin van Richtlijn 2000/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het bedrijfseconomisch toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld(7).";

2. in titel V wordt het volgende artikel ingevoegd:

"Artikel 33 bis

Artikel 3 van Richtlijn 2000/46/EG is van toepassing op kredietinstellingen.".

Artikel 2

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 27 april 2002 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van belangrijke bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 18 september 2000.

Voor het Europees Parlement

De voorzitster

N. Fontaine

Voor de Raad

De voorzitter

H. Védrine

(1) PB C 317 van 15.10.1998, blz. 12.

(2) PB C 101 van 12.4.1999, blz. 64.

(3) PB C 189 van 6.7.1999, blz. 7.

(4) Advies van het Europees Parlement van 15 april 1999 (PB C 219 van 30.7.1999, blz. 421), bevestigd op 27 oktober 1999, gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 29 november 1999 (PB C 26 van 28.1.2000, blz. 12) en besluit van het Europees Parlement van 11 april 2000 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(5) Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 maart 2000 betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het bedrijfseconomisch toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elekronisch geld (PB L 126 van 26.5.2000, blz. 1).

(6) Zie bladzijde 39 van dit Publicatieblad.

(7) PB L 275 van 27.10.2000, blz. 39.

Top