Help Print this page 

Document 62005CJ0069

Title and reference
Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 12 januari 2006.
Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Groot-Hertogdom Luxemburg.
Niet-nakoming - Verordening (EG) nr. 659/1999 - Staatssteun in landbouwsector - Indiening van jaarverslagen in 2000 en 2001 - Richtsnoeren voor onderzoek van nationale steunmaatregelen.
Zaak C-69/05.

European Court Reports 2006 I-00007*
  • ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:32
Multilingual display
Text

Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 12 januari 2006 – Commissie / Luxemburg

(Zaak C‑69/05)

„Niet-nakoming – Verordening (EG) nr. 659/1999 – Staatssteun in landbouwsector – Indiening van jaarverslagen in 2000 en 2001 – Richtsnoeren voor onderzoek van nationale steunmaatregelen”

1.                     Steunmaatregelen van de staten – Onderzoek door Commissie – Richtsnoeren die door Commissie zijn vastgesteld en door lidstaten zijn aanvaard – Bindende werking (Art. 88, lid 1, EG) (cf. punt 9)

2.                     Lidstaten – Verplichtingen voortvloeiend uit gemeenschapsrecht – Niet-nakoming – Rechtvaardiging op basis van interne orde – Ontoelaatbaarheid (Art. 226 EG) (cf. punt 10)

3.                     Beroep wegens niet-nakoming – Onderzoek van gegrondheid door Hof – In aanmerking te nemen situatie – Situatie bij verstrijken van in met redenen omkleed advies gestelde termijn (Art. 226 EG) (cf. punt 11 )

Voorwerp

Niet-nakoming – Niet-indiening vóór 1 juli 2001 en uiterlijk vóór 30 juni 2002 van jaarverslagen over alle tijdens de jaren 2000 en 2001 in de landbouwsector bestaande staatssteunregelingen – Artikel 88, lid 1, EG en artikel 21 van verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag (thans artikel 88 EG) (PB L 83, blz. 1) – Richtsnoeren voor staatssteun in de landbouwsector (2000/C/28/02) (PB C 28, blz. 2; gerectificeerde versie in PB C 232, blz. 19)

Dictum

 

Door niet vóór 1 juli 2001 en uiterlijk vóór 30 juni 2002 de jaarverslagen in te dienen over alle staatssteunregelingen die tijdens de jaren 2000 en 2001 in de landbouwsector bestonden, is het Groothertogdom Luxemburg de verplichtingen niet nagekomen die op hem rusten krachtens artikel 88, lid 1, EG en artikel 21 van verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel [88 EG], zoals zij zijn ten uitvoer gelegd bij de mededeling van de Commissie „Communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouwsector”, bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen van 1 februari 2000.

 

Het Groothertogdom Luxemburg wordt verwezen in de kosten.

Top