EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0065

Richtlijn 97/65/EG van de Commissie van 26 november 1997 tot derde aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 90/679/EEG van de Raad betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 335, 6.12.1997, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 05/11/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/65/oj

31997L0065

Richtlijn 97/65/EG van de Commissie van 26 november 1997 tot derde aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 90/679/EEG van de Raad betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 335 van 06/12/1997 blz. 0017 - 0018


RICHTLIJN 97/65/EG VAN DE COMMISSIE van 26 november 1997 tot derde aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 90/679/EEG van de Raad betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk (Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk (1), met name op artikel 17,

Gelet op Richtlijn 90/679/EEG van de Raad van 26 november 1990 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk (zevende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (2), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/59/EG van de Commissie (3), met name op artikel 19,

Na raadpleging van het Raadgevend Comité voor de veiligheid, de hygiëne en de gezondheidsbescherming op de arbeidsplaats,

Overwegende dat de in Richtlijn 90/679/EEG vervatte bepalingen als een belangrijk onderdeel van de totale benadering voor de bescherming van de gezondheid van de werknemers op het werk moeten worden beschouwd;

Overwegende dat Richtlijn 93/88/EEG van de Raad (4) tot vaststelling van een eerste lijst van biologische agentia op basis van de definities van artikel 2, onder d), punten 2, 3 en 4, van Richtlijn 90/679/EEG tot doel heeft de bepalingen op dit gebied te harmoniseren met gelijktijdige inachtneming van de geboekte vooruitgang;

Overwegende dat de lijst en de classificatie van de biologische agentia regelmatig op basis van nieuwe wetenschappelijke gegevens moeten worden gecontroleerd en herzien; dat in het licht van nieuwe wetenschappelijke gegevens betreffende de overdraagbaarheid van de verwekker van bovine spongiforme encefalopathie (BSE) op de mens de classificatie van de verwekker van BSE moet worden aangepast en de variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob moet worden opgenomen;

Overwegende dat het noodzakelijk is de werknemers te beschermen tegen eventuele beroepsgebonden overdracht van humane en dierlijke overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE);

Overwegende dat de in deze richtlijn vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het uit hoofde van artikel 17 van Richtlijn 89/391/EEG opgerichte comité,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage III van Richtlijn 90/679/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige richtlijn.

Artikel 2

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 30 juni 1998 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst mede van de bepalingen van intern recht die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschap.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 26 november 1997.

Voor de Commissie

Pádraig FLYNN

Lid van de Commissie

(1) PB L 183 van 29. 6. 1989, blz. 1.

(2) PB L 374 van 31. 12. 1990, blz. 1.

(3) PB L 282 van 15. 10. 1997, blz. 33.

(4) PB L 268 van 29. 10. 1993, blz. 71.

BIJLAGE

Bijlage III van Richtlijn 90/679/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. onder de rubriek "Virussen":

- wordt de tekst "Onconventionele agentia die in verband worden gebracht met (i)" vervangen door "Onconventionele agentia die in verband worden gebracht met overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE)";

- worden onder "Onconventionele agentia die in verband worden gebracht met overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE)", na de ziekte van Creutzfeldt-Jakob de volgende agentia toegevoegd en ingedeeld als aangegeven:

- "variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob", ingedeeld in groep 3 (**), met de noten "D (d)";

- "bovine spongiforme encefalopathie (BSE) en andere daaraan verwante dierlijke TSE (i)", ingedeeld in groep 3 (**), met de noten "D (d)".

2. De tekst van voetnoot "(i)" onderaan de lijst van virussen wordt als volgt gewijzigd:

"Er zijn geen aanwijzingen voor infecties bij de mens door de agentia die verantwoordelijk zijn voor andere dierlijke TSE. Niettemin wordt beheersingsniveau 3 (**) aanbevolen als veiligheidsmaatregel voor laboratoriumwerkzaamheden, behalve voor laboratoriumwerkzaamheden met betrekking tot een geïdentificeerde scrapieverwekker, waarvoor beheersingsniveau 2 voldoende is.".

Top