EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0350

2010/350/: Besluit van de Europese Raad van 17 juni 2010 betreffende de bespreking door een conferentie van vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten van de door de Spaanse regering voorgestelde wijzigingen van de Verdragen met betrekking tot de samenstelling van het Europees Parlement, en het niet bijeenroepen van een Conventie

OJ L 160, 26.6.2010, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/350/oj

26.6.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 160/5


BESLUIT VAN DE EUROPESE RAAD

van 17 juni 2010

betreffende de bespreking door een conferentie van vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten van de door de Spaanse regering voorgestelde wijzigingen van de Verdragen met betrekking tot de samenstelling van het Europees Parlement, en het niet bijeenroepen van een Conventie

(2010/350/EU)

DE EUROPESE RAAD,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op artikel 48, lid 3,

Gezien het voorstel tot wijziging van de Verdragen dat op 4 december 2009 door de Spaanse regering is voorgelegd aan de Raad en op 7 december 2009 door de Raad is toegezonden aan de Europese Raad,

Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement met betrekking tot het niet bijeenroepen van een Conventie (1),

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

Na kennisgeving van het voorstel aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van de Commissie (3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 4 december 2009 heeft de Spaanse regering, naar aanleiding van de conclusies die de Europese Raad tijdens zijn bijeenkomsten van 11 en 12 december 2008 en 18 en 19 juni 2009 had vastgesteld, overeenkomstig artikel 48, lid 2, eerste zin, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) een voorstel tot wijziging van de Verdragen met betrekking tot de samenstelling van het Europees Parlement ingediend.

(2)

Op 7 december 2009 is dat voorstel, overeenkomstig artikel 48, lid 2, derde zin, VEU, door de Raad toegezonden aan de Europese Raad. Het is ook ter kennis van de nationale parlementen gebracht.

(3)

Tijdens zijn bijeenkomst van 10 en 11 december 2009 heeft de Europese Raad, overeenkomstig artikel 48, lid 3, eerste alinea, VEU, besloten het Europees Parlement en de Commissie over de voorgestelde wijzigingen te raadplegen. Hij heeft, overeenkomstig artikel 48, lid 3, tweede alinea, VEU, eveneens besloten het Europees Parlement te verzoeken zijn voornemen om geen Conventie bijeen te roepen goed te keuren, omdat de reikwijdte van de wijzigingen volgens hem bijeenroeping niet rechtvaardigt. Te dien einde zijn op 18 december 2009 door de voorzitter van de Europese Raad brieven verzonden.

(4)

Op 6 mei 2010 heeft het Europees Parlement een positief advies over de voorgestelde wijzigingen uitgebracht. Het heeft eveneens zijn goedkeuring gehecht aan het besluit geen Conventie bijeen te roepen, aangezien de reikwijdte van de wijzigingen zulks niet rechtvaardigt. Op 28 april 2010 heeft de Commissie over de voorgestelde wijzigingen een positief advies uitgebracht.

(5)

Derhalve is het dienstig dat de Europese Raad, overeenkomstig artikel 48, lid 3, VEU, besluit dat de door de Spaanse regering voorgestelde wijzigingen door een conferentie van vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten zullen worden besproken, het mandaat van de conferentie vaststelt en besluit geen Conventie bijeen te roepen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De Europese Raad besluit dat de door de Spaanse regering op 4 december 2009 voorgestelde wijzigingen van artikel 2 van het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, aan het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie gehechte Protocol betreffende de overgangsbepalingen met betrekking tot de samenstelling van het Europees Parlement, in de aan dit besluit gevoegde formulering, besproken zullen worden door een conferentie van vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten; dit vormt het mandaat van de conferentie. Gezien de reikwijdte van de voorgestelde wijzigingen wordt geen Conventie zoals bedoeld in artikel 48, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie bijeengeroepen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 17 juni 2010.

Voor de Europese Raad

De voorzitter

H. VAN ROMPUY


(1)  Goedkeuring verleend op 6 mei 2010 (nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt).

(2)  Advies uitgebracht op 6 mei 2010 (nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt).

(3)  Advies uitgebracht op 28 april 2010 (nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt).


BIJLAGE

ONTWERP

PROTOCOL

Tot wijziging van het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie gehechte protocol betreffende de overgangsbepalingen

HET KONINKRIJK BELGIË,

DE REPUBLIEK BULGARIJE,

DE TSJECHISCHE REPUBLIEK,

HET KONINKRIJK DENEMARKEN,

DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND,

DE REPUBLIEK ESTLAND,

IERLAND,

DE HELLEENSE REPUBLIEK,

HET KONINKRIJK SPANJE,

DE FRANSE REPUBLIEK,

DE ITALIAANSE REPUBLIEK,

DE REPUBLIEK CYPRUS,

DE REPUBLIEK LETLAND,

DE REPUBLIEK LITOUWEN,

HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG,

DE REPUBLIEK HONGARIJE,

MALTA,

HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN,

DE REPUBLIEK OOSTENRIJK,

DE REPUBLIEK POLEN,

DE PORTUGESE REPUBLIEK,

ROEMENIË,

DE REPUBLIEK SLOVENIË,

DE SLOWAAKSE REPUBLIEK,

DE REPUBLIEK FINLAND,

HET KONINKRIJK ZWEDEN,

HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND,

HIERNA „DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN” genoemd,

OVERWEGENDE dat, doordat het Verdrag van Lissabon na de verkiezingen voor het Europees Parlement van 4 tot en met 7 juni 2009 in werking is getreden, en zoals is vastgelegd in de tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad van 11 en 12 december 2008 aangenomen verklaring en het door de Europese Raad tijdens zijn bijeenkomst van 18 en 19 juni 2009 bereikte politieke akkoord, moet worden voorzien in overgangsmaatregelen betreffende de samenstelling van het Europees Parlement tot het einde van de zittingsperiode 2009-2014,

OVERWEGENDE dat door deze overgangsmaatregelen de lidstaten die meer leden van het Europees Parlement zouden hebben gehad indien het Verdrag van Lissabon op het ogenblik van de verkiezingen voor het Europees Parlement van juni 2009 van toepassing was geweest, over dat extra aantal zetels moeten kunnen beschikken en die zetels moeten kunnen toewijzen,

REKENING HOUDEND met het aantal zetels per lidstaat dat is vastgesteld in het ontwerpbesluit van de Europese Raad dat op 11 oktober 2007 politiek is goedgekeurd door het Europees Parlement en door de Europese Raad (verklaring nr. 5 gehecht aan de Slotakte van de intergouvernementele conferentie die het Verdrag van Lissabon heeft aangenomen), en rekening houdend met verklaring nr. 4 gehecht aan de Slotakte van de intergouvernementele conferentie die het Verdrag van Lissabon heeft aangenomen,

OVERWEGENDE dat, voor de resterende tijd tussen de datum van inwerkingtreding van dit protocol en het einde van de zittingsperiode 2009-2014, de 18 extra zetels moeten worden ingesteld waarin voor de betrokken lidstaten is voorzien in het politieke akkoord dat de Europese Raad tijdens zijn bijeenkomst van 18 en 19 juni 2009 heeft bereikt,

OVERWEGENDE dat daartoe een tijdelijke overschrijding mogelijk moet worden gemaakt van het aantal parlementsleden per lidstaat en het maximumaantal parlementsleden waarin zowel bij de verdragen die ten tijde van de verkiezingen voor het Europees Parlement van juni 2009 van toepassing waren als bij artikel 14, lid 2, eerste alinea, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, zoals gewijzigd bij het Verdrag van Lissabon, is voorzien,

OVERWEGENDE dat tevens de nadere regelingen moeten worden vastgesteld voor de toewijzing van de tijdelijk ingestelde extra zetels door de betrokken lidstaten,

OVERWEGENDE dat, aangezien het overgangsmaatregelen betreft, het protocol betreffende de overgangsbepalingen, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Gemeenschap, aan het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie is gehecht, moet worden gewijzigd,

ZIJN DE VOLGENDE BEPALINGEN OVEREENGEKOMEN,

Artikel 1

Artikel 2 van het protocol betreffende de overgangsbepalingen, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Gemeenschap, aan het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie is gehecht, wordt vervangen door het volgende:

„Artikel 2

1.   Voor de resterende duur van de zittingsperiode 2009-2014 vanaf de datum van inwerkingtreding van dit artikel, en in afwijking van de artikelen 189, tweede alinea, en 190, lid 2, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en van de artikelen 107, tweede alinea, en 108, lid 2, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, die van kracht waren ten tijde van de verkiezingen voor het Europees Parlement van juni 2009, en in afwijking van het aantal zetels waarin is voorzien in artikel 14, lid 2, eerste alinea, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, worden de volgende 18 zetels toegevoegd aan de huidige 736 zetels, waardoor het totaal aantal leden van het Europees Parlement tijdelijk op 754 wordt gebracht tot het einde van de zittingsperiode 2009-2014:

Bulgarije

1

Spanje

4

Frankrijk

2

Italië

1

Letland

1

Malta

1

Nederland

1

Oostenrijk

2

Polen

1

Slovenië

1

Zweden

2

Verenigd Koninkrijk

1

2.   In afwijking van artikel 14, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, dragen de betrokken lidstaten de personen voor die de in lid 1 bedoelde extra zetels zullen bezetten, overeenkomstig het recht van de betrokken lidstaten en op voorwaarde dat deze personen in rechtstreekse algemene verkiezingen zijn verkozen,

a)

in een ad hoc georganiseerde rechtstreekse algemene verkiezing in de betrokken lidstaat, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen voor de verkiezingen voor het Europees Parlement;

b)

als resultaat van de verkiezingen voor het Europees Parlement van 4 tot en met 7 juni 2009,

of

c)

door voordracht, door het nationaal parlement van de betrokken lidstaat uit zijn midden, van het vereiste aantal leden, volgens de door elk van die lidstaten vastgestelde procedure.

3.   Tijdig vóór de verkiezingen voor het Europees Parlement van 2014 stelt de Europese Raad, overeenkomstig artikel 14, lid 2, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, een besluit inzake de samenstelling van het Europees Parlement vast.”.

Artikel 2

Dit protocol wordt door de Hoge Verdragsluitende Partijen bekrachtigd overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen. De akten van bekrachtiging worden nedergelegd bij de regering van de Italiaanse Republiek.

Het treedt indien mogelijk in werking op 1 december 2010, mits alle akten van bekrachtiging zijn nedergelegd, of bij gebreke daarvan op de eerste dag van de maand die volgt op het nederleggen van de akte van bekrachtiging door de ondertekenende staat die als laatste deze handeling verricht.

Artikel 3

Dit protocol, opgesteld in één exemplaar, in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Ierse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal, zijnde de teksten in elk van deze talen gelijkelijk authentiek, wordt nedergelegd in het archief van de regering van de Italiaanse Republiek, die een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan toezendt aan de regeringen der andere ondertekenende staten.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit protocol hebben geplaatst.

Gedaan te …, …


Top