EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61998CJ0411

Samenvatting van het arrest

Arrest van het Hof van 3 oktober 2000.
Angelo Ferlini tegen Centre hospitalier de Luxembourg.
Verzoek om een prejudiciële beslissing: Tribunal d'arrondissement de Luxemburg - Groot-Hertogdom Luxemburg.
Werknemers - Verordening (EEG) nr. 1612/68 - Gelijke behandeling - Niet bij nationaal socialezekerheidsstelsel aangesloten personen - Ambtenaren van de Europese Gemeenschappen - Toepassing van tarieven voor geneeskundige verzorging en ziekenhuisverpleging bij bevalling.
Zaak C-411/98.

Trefwoorden
Samenvatting

Trefwoorden

1. Vrij verkeer van personen - Werknemers - Begrip - Onderdaan van lidstaat, in dienst van internationale organisatie - Daaronder begrepen

[EG-Verdrag, art. 48 (thans, na wijziging, art. 39 EG)]

2. Gemeenschapsrecht - Beginselen - Gelijke behandeling - Discriminatie op grond van nationaliteit - Hogere tarieven voor geneeskundige verzorging en ziekenhuisverpleging van niet bij nationaal socialezekerheidsstelsel van lidstaat aangesloten personen, zoals ambtenaren van Europese Gemeenschappen - Verboden, tenzij objectief gerechtvaardigd

[EG-Verdrag, art. 6, eerste alinea (thans, na wijziging, art. 12, eerste alinea, EG)]

Samenvatting

1. Een gemeenschapsonderdaan die in een andere lidstaat dan zijn lidstaat van herkomst werkt, verliest zijn hoedanigheid van werknemer in de zin van artikel 48, lid 1, van het Verdrag (thans, na wijziging, artikel 39, lid 1, EG) niet doordat hij een functie bij een internationale organisatie vervult, ook al zijn de voorwaarden voor zijn toelating en verblijf in het land van tewerkstelling speciaal geregeld in een internationale overeenkomst. Een ambtenaar van de Europese Gemeenschappen is derhalve stellig een migrerend werknemer.

( cf. punt 42 )

2. Artikel 6, eerste alinea, van het Verdrag (thans, na wijziging, artikel 12, eerste alinea, EG) is ook van toepassing in gevallen waarin een groep of een organisatie, zoals de Entente des hôpitaux luxembourgeois, een zekere macht uitoefent over particulieren en in staat is hun voorwaarden op te leggen waardoor de uitoefening van de door het Verdrag gewaarborgde fundamentele vrijheden wordt bemoeilijkt.

Wanneer een groep zorgverleners van een lidstaat eenzijdig ten aanzien van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen hogere tarieven voor geneeskundige verzorging en ziekenhuisverpleging bij bevalling toepast dan ten aanzien van bij het nationale stelsel van sociale zekerheid van deze lidstaat aangesloten ingezetenen, zonder dat daarvoor een objectieve rechtvaardiging bestaat, vormt zulks een door artikel 6, eerste alinea, van het Verdrag verboden discriminatie op grond van nationaliteit.

Het criterium van aansluiting bij het nationale stelsel van sociale zekerheid, waarop het gehanteerde verschil in de tarieven voor geneeskundige verzorging en ziekenhuisverpleging is gebaseerd, vormt een indirecte discriminatie op grond van de nationaliteit. Enerzijds immers zijn de personen die zijn aangesloten bij het gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering van de instellingen van de Europese Gemeenschappen en niet bij het nationale stelsel van sociale zekerheid - ook al maken zij gebruik van de diensten van artsen en ziekenhuizen op het nationale grondgebied - overwegend onderdanen van andere lidstaten. Anderzijds valt de overgrote meerderheid van de nationale ingezetenen onder het nationale socialezekerheidsstelsel.

( cf. punten 50, 58, 62 en dictum )

Top