EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CJ0042

Samenvatting van het arrest

Arrest van het Hof (Grote kamer) van 8 september 2009.
Liga Portuguesa de Futebol Profissional en Bwin International Ltd tegen Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
Verzoek om een prejudiciële beslissing: Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto - Portugal.
Verzoek om prejudiciële beslissing - Artikel 49 EG - Beperkingen van vrij verrichten van diensten - Exploitatie van kansspelen via internet.
Zaak C-42/07.

Zaak C-42/07

Liga Portuguesa de Futebol Profissional

en

Bwin International Ltd, voorheen Baw International Ltd

tegen

Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

(verzoek van het Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto om een prejudiciële beslissing)

„Verzoek om prejudiciële beslissing — Artikel 49 EG — Beperkingen van vrij verrichten van diensten — Exploitatie van kansspelen via internet”

Conclusie van advocaat-generaal Y. Bot van 14 oktober 2008   I ‐ 7636

Arrest van het Hof (Grote kamer) van 8 september 2009   I ‐ 7698

Samenvatting van het arrest

 1. Vrij verrichten van diensten – Verdragsbepalingen – Werkingssfeer

  (Art. 49 EG en 56 EG)

 2. Vrij verrichten van diensten – Beperkingen

  (Art. 49 EG)

 1.  De eventuele beperkende gevolgen voor het vrije verkeer van kapitaal en het vrije betalingsverkeer van een regeling van een lidstaat die marktdeelnemers die in andere lidstaten zijn gevestigd, waar zij rechtmatig soortgelijke diensten verrichten, verbiedt om via internet kansspelen aan te bieden op het grondgebied van deze lidstaat, zijn slechts een onontkoombare consequentie van de eventuele beperkingen van de vrijheid van dienstverrichting. Wanneer een nationale maatregel tegelijkertijd op meerdere fundamentele vrijheden betrekking heeft, onderzoekt het Hof de maatregel in beginsel slechts uit het oogpunt van één van deze vrijheden, indien uit de omstandigheden van de zaak blijkt dat de andere vrijheden volledig ondergeschikt zijn aan die ene en daarmee kunnen worden verbonden.

  (cf. punt 47)

 2.  Artikel 49 EG staat niet in de weg aan een regeling van een lidstaat die particuliere marktdeelnemers die in andere lidstaten zijn gevestigd, waar zij rechtmatig soortgelijke diensten verrichten, verbiedt om via internet kansspelen aan te bieden op het grondgebied van deze lidstaat.

  Een dergelijke regeling leidt weliswaar tot een beperking van de door artikel 49 EG gewaarborgde vrijheid van dienstverrichting en beperkt bovendien de vrijheid van de ingezetenen van de betrokken lidstaat om via internet gebruik te maken van in andere lidstaten aangeboden diensten.

  De desbetreffende beperking kan echter, gelet op de bijzondere kenmerken van het aanbieden van kansspelen via internet, gerechtvaardigd zijn door de doelstelling, fraude en criminaliteit te bestrijden. De toekenning van exclusieve rechten voor de exploitatie van kansspelen via internet aan één enkele door de overheid streng gecontroleerde marktdeelnemer kan immers ervoor zorgen dat de exploitatie van deze kansspelen in een beheersbare bedding wordt geleid, en kan geschikt zijn om consumenten te beschermen tegen fraude door marktdeelnemers.

  Met betrekking tot de vraag of de desbetreffende regeling noodzakelijk is, is het zo dat de sector van via internet aangeboden kansspelen niet geharmoniseerd is op communautair niveau. Een lidstaat kan dus van oordeel zijn dat het enkele feit dat een particuliere marktdeelnemer rechtmatig via internet dergelijke diensten aanbiedt in een andere lidstaat, waar hij is gevestigd en in beginsel reeds aan wettelijke voorwaarden en aan controles door de bevoegde autoriteiten van deze staat is onderworpen, niet kan worden beschouwd als een voldoende waarborg dat de nationale consumenten worden beschermd tegen fraude en criminaliteit, omdat het voor de autoriteiten van de lidstaat van vestiging in een dergelijke context moeilijk kan zijn om de professionele kwaliteiten en integriteit van de marktdeelnemers te beoordelen. Via internet toegankelijke kansspelen brengen bovendien andere en ernstigere risico’s van fraude door marktdeelnemers jegens consumenten mee dan traditionele kansspelen, omdat er geen direct contact is tussen de consument en de marktdeelnemer. Het valt trouwens niet uit te sluiten dat een marktdeelnemer die sponsor is van sommige sportcompetities waarop bij hem weddenschappen kunnen worden geplaatst, en van sommige van de aan deze competities deelnemende teams, zich in een situatie bevindt waarin hij het resultaat daarvan rechtstreeks of indirect kan beïnvloeden en aldus zijn winst kan vergroten.

  (cf. punten 53-54, 67-73 en dictum)

Top