EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61979CJ0155

Samenvatting van het arrest

Arrest van het Hof van 18 mei 1982.
AM & S Europe Limited tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen.
Bescherming van de vertrouwelijkheid.
Zaak 155/79.

Trefwoorden
Samenvatting

Trefwoorden

1 . MEDEDINGING - ADMINISTRATIEVE PROCEDURE - VERIFICATIEBEVOEGDHEDEN VAN COMMISSIE - BEVOEGDHEID OVERLEGGING VAN BEDRIJFSBESCHEIDEN TE VERLANGEN - BEGRIP BEDRIJFSBESCHEIDEN - BRIEFWISSELING TUSSEN ADVOCAAT EN CLIENT DAARONDER BEGREPEN - VOORWAARDEN

( VERORDENING VAN RAAD NR . 17 , ARTIKEL 14 )

2 . MEDEDINGING - ADMINISTRATIEVE PROCEDURE - VERIFICATIEBEVOEGDHEDEN VAN COMMISSIE - BEVOEGDHEID OVERLEGGING VAN DOCUMENTEN TE VERLANGEN WAARVAN ZIJ KENNISNEMING NOODZAKELIJK ACHT - BEVOEGDHEID TE BESLISSEN OF DOCUMENT MOET WORDEN OVERGELEGD

( VERORDENING VAN RAAD NR . 17 , ARTIKEL 14 )

3 . MEDEDINGING - ADMINISTRATIEVE PROCEDURE - VERIFICATIEBEVOEGDHEDEN VAN COMMISSIE - BEVOEGDHEID OVERLEGGING VAN BRIEFWISSELING TUSSEN ADVOCAAT EN CLIENT TE VERLANGEN - GRENZEN - BESCHERMING VAN VERTROUWELIJKHEID VAN DEZE BRIEFWISSELING

( VERORDENING VAN RAAD NR . 17 , ARTIKEL 14 )

4 . MEDEDINGING - ADMINISTRATIEVE PROCEDURE - VERIFICATIEBEVOEGDHEDEN VAN COMMISSIE - WEIGERING VAN ONDERNEMING BRIEFWISSELING MET HAAR ADVOCAAT OVER TE LEGGEN MET BEROEP OP VERTROUWELIJKHEID ERVAN - BEVOEGDHEDEN COMMISSIE

( VERORDENING VAN RAAD NR . 17 , ARTIKEL 14 )

Samenvatting

1 . INGEVOLGE ARTIKEL 14 , LID 1 , VAN VERORDENING NR . 17 IS DE COMMISSIE TIJDENS EEN VERIFICATIE BIJ EEN ONDERNEMING GERECHTIGD , OVERLEGGING VAN DE BEDRIJFSBESCHEIDEN TE VERLANGEN , DAT WIL ZEGGEN DE BESCHEIDEN BETREFFENDE DE ACTIVITEITEN VAN DE ONDERNEMING OP DE MARKT , IN HET BIJZONDER VOOR WAT DE NALEVING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS BETREFT . VOOR ZOVER DE BRIEFWISSELING TUSSEN EEN ADVOCAAT EN ZIJN CLIENT OP DERGELIJKE ACTIVITEITEN BETREKKING HEEFT , BEHOORT ZIJ TOT DE CATEGORIE VAN DE HIER BEDOELDE BESCHEIDEN .

2 . WAAR INGEVOLGE ARTIKEL 14 , LID 1 , VAN VERORDENING NR . 17 DE COMMISSIE OVERLEGGING VAN DE DOCUMENTEN KAN VERLANGEN WAARVAN ZIJ KENNISNEMING ' ' NOODZAKELIJK ' ' ACHT OM INBREUKEN OP DE VERDRAGSBEPALINGEN INZAKE MEDEDINGING OP TE SPOREN , IS HET IN BEGINSEL DE COMMISSIE ZELF EN NIET DE BETROKKEN ONDERNEMING OF EEN DERDE DIE HEEFT TE BEPALEN OF EEN DOCUMENT HAAR MOET WORDEN OVERGELEGD .

3 . DE NATIONALE RECHTSSTELSELS VAN DE LID-STATEN BESCHERMEN IN VERGELIJKBARE OMSTANDIGHEDEN DE VERTROUWELIJKHEID VAN DE BRIEFWISSELING TUSSEN EEN ADVOCAAT EN ZIJN CLIENT , WANNEER DEZE BRIEFWISSELING ENERZIJDS HEEFT PLAATSGEVONDEN IN HET KADER EN TEN BEHOEVE VAN DE VERDEDIGING VAN DE CLIENT , EN ZIJ ANDERZIJDS AFKOMSTIG IS VAN EEN ONAFHANKELIJKE ADVOCAAT , DAT WIL ZEGGEN EEN ADVOCAAT DIE NIET IN DIENSTBETREKKING IS BIJ ZIJN CLIENT . GEZIEN IN DEZE SAMENHANG MOET VERORDENING NR . 17 ALDUS WORDEN UITGELEGD , DAT OOK ZIJ OP DEZE BEIDE VOORWAARDEN HET VERTROUWELIJK KARAKTER VAN DE BRIEFWISSELING TUSSEN EEN ADVOCAAT EN ZIJN CLIENT BESCHERMT EN DAARBIJ DIE ELEMENTEN VAN DE BESCHERMING OVERNEEMT , WELKE DE RECHTSSTELSELS VAN DE LID-STATEN GEMEEN HEBBEN . OM EFFECTIEF TE ZIJN , MOET DE BESCHERMING GEACHT WORDEN ZICH UIT TE STREKKEN TOT ALLE BRIEFWISSELING VAN NA HET BEGIN VAN DE ADMINISTRATIEVE PROCEDURE BEDOELD IN VERORDENING NR . 17 WELKE KAN LEIDEN TOT EEN BESCHIKKING WAARBIJ DE ARTIKELEN 85 EN 86 EEG-VERDRAG WORDEN TOEGEPAST , OF EEN BESCHIKKING WAARBIJ DE ONDERNEMING EEN GELDBOETE WORDT OPGELEGD . HET MOET MOGELIJK ZIJN DE BESCHERMING OOK UIT TE BREIDEN TOT VROEGERE BRIEFWISSELING DIE VERBAND HOUDT MET HET VOORWERP VAN EEN DERGELIJKE PROCEDURE . BEDOELDE BESCHERMING MOET GELIJKELIJK GELDEN VOOR ALLE ADVOCATEN DIE BIJ DE BALIE VAN EEN LID-STAAT ZIJN INGESCHREVEN , ONVERSCHILLIG IN WELKE LID-STAAT DE CLIENT WOONACHTIG IS . HET VERTROUWELIJKHEIDSBEGINSEL VERHINDERT DE CLIENT NIET , DE BRIEFWISSELING MET ZIJN ADVOCAAT OPENBAAR TE MAKEN , INDIEN ZIJ ZULKS IN ZIJN BELANG ACHT .

4 . WAAR DE GESCHILLEN OVER DE TOEPASSING VAN DE BESCHERMING VAN DE VERTROUWELIJKHEID VAN DE BRIEFWISSELING TUSSEN DE ADVOCAAT EN ZIJN CLIENT DE VOORWAARDEN BETREFFEN WAARONDER DE COMMISSIE MAG OPTREDEN OP HET VOOR DE GOEDE WERKING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT ZO GEWICHTIGE TERREIN VAN DE NALEVING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS , KAN DAARVOOR SLECHTS OP COMMUNAUTAIR VLAK EEN OPLOSSING WORDEN GEVONDEN . INGEVAL EEN ONDERNEMING WAARBIJ OP GROND VAN ARTIKEL 14 VAN VERORDENING NR . 17 EEN VERIFICATIE WORDT VERRICHT , MET EEN BEROEP OP HET RECHT OP BESCHERMING VAN DE VERTROUWELIJKHEID WEIGERT DE BRIEFWIS SELING MET HAAR ADVOCAAT OVER TE LEGGEN EN DE COMMISSIE HET VERTROUWELIJK KARAKTER VAN BEDOELDE BESCHEIDEN NIET BEWEZEN ACHT , STAAT HET BIJGEVOLG AAN DE COMMISSIE , MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 14 , LID 3 , VAN VERORDENING NR . 17 DE OVERLEGGING VAN DE BETROKKEN BRIEFWISSELING TE GELASTEN EN KRACHTENS DEZELFDE VERORDENING ZO NODIG DE ONDERNEMING EEN GELDBOETE OF DWANG SOM OP TE LEGGEN , BIJ WEGE VAN SANCTIE VOOR DE WEIGERING HET DOOR DE COMMISSIE VOOR DE VASTSTELLING VAN HET VERTROUWELIJK KARAKTER VAN DE BESCHEIDEN NOODZAKELIJK GEACHTE AANVULLEND BEWIJS TE LEVEREN OF DE BETROKKEN BRIEFWISSELING OVER TE LEGGEN DIE NAAR HET OORDEEL VAN DE COMMISSIE NIET EEN BESCHERMD VERTROUWELIJK KARAKTER HEEFT .

Top