Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61977CJ0013

Samenvatting van het arrest

Arrest van het Hof van 16 november 1977.
NV G.B.-INNO-B.M. tegen Vereniging van de Kleinhandelaars in Tabak (ATAB).
Verzoek om een prejudiciële beslissing: Hof van Cassatie - België.
Geproduceerde tabaktsfabrikaten.
Zaak 13-77.

Trefwoorden
Samenvatting

Trefwoorden

1 . MEDEDINGING - GEMEENSCHAPSREGELING - LID-STATEN - VERPLICHTINGEN - MACHTSPOSITIE - MISBRUIK IN DE HAND GEWERKT DOOR EEN NATIONALE WETTELIJKE BEPALING - VERBOD

( EEG-VERDRAG , ARTIKELEN 5 , 86 , 90 )

2 . MEDEDINGING - TABAKSFABRIKATEN - VERKOOP AAN VERBRUIKER - DOOR FABRIKANT OF IMPORTEUR VASTGESTELDE PRIJS - NALEVING OPGELEGD DOOR NATIONAAL VOORSCHRIFT - VERENIGBAARHEID MET ARTIKEL 86 JUNCTIS ARTIKELEN 3 , SUB F , EN 5 , TWEEDE ALINEA , EEG-VERDRAG - CRITERIA

3 . KWANTITATIEVE BEPERKINGEN - TABAKSFABRIKATEN - VERKOOP AAN VERBRUIKER - DOOR FABRIKANT OF IMPORTEUR VASTGESTELDE PRIJS - NALEVING OPGELEGD DOOR NATIONAAL VOORSCHRIFT - MAATREGEL VAN GELIJKE WERKING ALS EEN KWANTITATIEVE BEPERKING - CRITERIA

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 30 )

4 . NATIONALE BELASTINGEN , ANDERE DAN DE OMZETBELASTING - TABAKSFABRIKATEN - BELAST VERBRUIK - VERKOOP - DOOR FABRIKANT OF IMPORTEUR BEPAALDE PRIJS - NALEVING OPGELEGD DOOR LID-STAAT - NIET VERBODEN INGEVOLGE ARTIKEL 5 VAN RICHTLIJN NR . 72/464

Samenvatting

1 . DE LID-STATEN MOGEN GEEN MAATREGELEN NEMEN WAARDOOR DE PARTICULIERE ONDERNEMINGEN ZICH AAN DE DWINGENDE BEPALINGEN VAN DE ARTIKELEN 85 TOT 94 KUNNEN ONTTREKKEN . MITSDIEN IS HET MISBRUIK MAKEN VAN EEN MACHTSPOSITIE KRACHTENS ARTIKEL 86 VERBODEN , ZELFS ALS EEN DERGELIJK MISBRUIK DOOR EEN NATIONALE WETTELIJKE BEPALING IN DE HAND ZOU WORDEN GEWERKT .

2 . BIJ HET ONDERZOEK OF HET INVOEREN OF HANDHAVEN VAN EEN NATIONALE MAATREGEL DIE BIJ DE VERKOOP VAN TABAKSFABRIKATEN AAN DE VERBRUIKER DE EERBIEDIGING VAN DE DOOR DE FABRIKANT OF IMPORTEUR VASTGESTELDE PRIJZEN OPLEGT , VERENIGBAAR IS MET ARTIKEL 86 JUNCTIS DE ARTIKELEN 3 , SUB F , EN 5 , TWEEDE ALINEA , EEG-VERDRAG , MOET WORDEN NAGEGAAN OF - MEDE GELET OP DE HANDELSBELEMMERINGEN DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT DE AARD VAN HET FISCALE STELSEL WAARAAN DIE PRODUKTEN ZIJN ONDERWORPEN - DE HANDEL TUSSEN LID-STATEN , BEHALVE DAT ER SPRAKE IS VAN MISBRUIK VAN EEN MACHTSPOSITIE ZOALS DIE DOOR ZODANIG STELSEL IN DE HAND ZOU KUNNEN WORDEN GEWERKT , DAARDOOR TEVENS ONGUNSTIG KAN WORDEN BEINVLOED .

3 . EEN ZONDER ONDERSCHEID VOOR NATIONALE EN GEIMPORTEERDE PRODUKTEN GELDENDE MAXIMUMPRIJS VORMT WELISWAAR OP ZICHZELF GEEN MAATREGEL VAN GELIJKE WERKING ALS EEN KWANTITATIEVE BEPERKING , DOCH KAN EEN DERGELIJKE WERKING WEL KRIJGEN BIJ VASTSTELLING OP EEN ZODANIG PEIL , DAT DE AFZET VAN GEIMPORTEERDE PRODUKTEN HETZIJ ONMOGELIJK , HETZIJ MOEILIJKER WORDT DAN DIE VAN NATIONALE PRODUKTEN . DAARENTEGEN VORMT EEN NATIONALE REGELING WAARDOOR , VOOR INGEVOERDE EN IN HET BINNENLAND GEPRODUCEERDE TABAKSFABRIKATEN , VOOR DE VERKOOP AAN DE VERBRUIKER EEN VASTE , DOOR DE FABRIKANT OF IMPORTEUR VRIJ GEKOZEN PRIJS WORDT OPGELEGD , SLECHTS EEN MAATREGEL VAN GELIJKE WERKING ALS EEN KWANTITATIEVE INVOERBEPERKING WANNEER - MEDE GELET OP DE BELEMMERINGEN DIE INHERENT ZIJN AAN DE VERSCHILLENDE , DOOR DE LID-STATEN TOEGEPASTE CONTROLEMETHODEN , INZONDERHEID TER VERZEKERING VAN DE ONTVANGST VAN DE OP DIE PRODUKTEN GEHEVEN BELASTINGEN - EEN ZODANIG STELSEL VAN VASTE PRIJZEN DE IMPORT TUSSEN LID-STATEN AL DAN NIET RECHTSTREEKS , DAADWERKELIJK OF POTENTIEEL KAN BELEMMEREN .

4 . ARTIKEL 5 VAN RICHTLIJN NR . 72/464/EEG VAN DE RAAD VAN 19 DECEMBER 1972 BETREFFENDE DE BELASTING , ANDERE DAN OMZETBELASTING , OP HET VERBRUIK VAN TABAKSFABRIKATEN VERBIEDT DE LID-STATEN NIET EEN WETTELIJKE MAATREGEL IN TE VOEREN OF TE BEHOUDEN WAARDOOR , VOOR INGEVOERDE OF IN HET BINNENLAND GEPRODUCEERDE TABAKSARTIKELEN , VOOR DE VERKOOP AAN DE VERBRUIKER DE OP HET FISCALE BANDJE VERMELDE PRIJS WORDT OPGELEGD , MITS SLECHTS DIE PRIJS VRIJELIJK DOOR DE FABRIKANT OF IMPORTEUR IS VASTGESTELD .

Top