EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0060

Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld

Juridische status van het document Deze samenvatting is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt. Bekijk de meest recente informatie over 'Voorkoming van misbruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorisme-financiering' .

Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2005/60/EG tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

  • Met deze richtlijn wordt getracht te voorkomen dat de financiële en bepaalde niet-financiële sectoren worden gebruikt voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in overeenstemming met de internationale normen van de Financiële-actiegroep (Financial Action Task Force — FATF).
  • De richtlijn bevat maatregelen om de ware identiteit van klanten vast te stellen, verdachte transacties te melden en preventieve systemen binnen hun organisaties op te stellen.

KERNPUNTEN

Behalve op de financiële sector is deze richtlijn ook van toepassing op bepaalde niet-financiële sectoren, waaronder advocaten, accountants, makelaars in onroerend goed, aanbieders van kansspelen, aanbieders van trusts, verrichters van bedrijfsdiensten, en voor handelaren in goederen als contante betalingen worden verricht van meer dan 15 000 EUR.

Diegenen die onderworpen zijn aan deze richtlijn moeten onder andere:

  • de identiteit identificeren van hun klanten („klantenonderzoek — customer due diligence”) en van de uiteindelijke begunstigde*, en de zakelijke relatie met de klant controleren;
  • vermoedens van witwassen* of terrorismefinanciering* melden aan de overheidsinstanties, gewoonlijk de financiële-inlichtingeneenheid;
  • ervoor zorgen dat personeel goed is opgeleid en dat er passende interne preventieve beleidsmaatregelen en procedures zijn opgezet.

In de richtlijn worden aanvullende eisen en waarborgen („extra zorgvuldigheid”) geïntroduceerd voor situaties met een hoger risico op het witwassen van geld en financiering van terrorisme, bijvoorbeeld handel met correspondentbanken buiten de EU.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is van kracht sinds 15 december 2005. EU-landen moesten de richtlijn voor 15 december 2007 omzetten in hun nationale wetgeving.

In juni 2015 heeft de EU Richtlijn (EU) 2015/849 aangenomen, waarmee Richtlijn 2005/60/EG met ingang van 26 juni 2017 wordt ingetrokken.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op:

KERNBEGRIPPEN

* Uiteindelijke begunstigde: de natuurlijke perso(o)n(en) die de uiteindelijke eigenaar is (zijn) van of zeggenschap heeft (hebben) over de cliënt en/of de natuurlijke persoon voor wiens rekening een transactie of activiteit wordt verricht, bijv. in het geval van een bedrijf, de eigenaar van een toereikend percentage van de aandelen of stemrechten.

* Witwassen van geld: het op verschillende manieren omzetten van de opbrengsten van misdaad in ogenschijnlijk schone fondsen, bijv. door de vorm ervan te veranderen of door de fondsen over te brengen naar een plaats waar ze minder de aandacht trekken.

* Financiering van terrorisme: het verschaffen of verzamelen van fondsen voor het uitvoeren van een van de strafbare feiten omschreven in Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad inzake terrorismebestrijding, zoals het opstellen van valse administratieve documenten en de leiding van een terroristische groep.

BESLUIT

Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (PB L 309 van 25.11.2005, blz. 15-36)

De achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Richtlijn 2005/60/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie van 1 augustus 2006 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de definitie van politiek prominente personen en wat betreft de technische criteria voor vereenvoudigde klantenonderzoeksprocedures en voor vrijstellingen op grond van occasionele of zeer beperkte financiële activiteiten (PB L 214 van 4.8.2006, blz. 29-34)

Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PB L 141 van 5.6.2015, blz. 73–117)

Laatste bijwerking 02.02.2016

Naar boven