EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985R2137

Europees Economisch Samenwerkingsverband

Europees Economisch Samenwerkingsverband

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EEG) nr. 2137/85 tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERORDENING?

  • Met de verordening wordt er een rechtsinstrument op EU-niveau geïntroduceerd in de vorm van een Europese economische samenwerkingsverband (EESV) dat de juridische, fiscale en psychologische problemen moet minimaliseren waar natuurlijke personen, bedrijven, ondernemingen en andere instanties mee te maken krijgen bij samenwerking over de grens.

KERNPUNTEN

Een EESV moet worden gevormd in overeenstemming met de onderstaande regels.

Doel

Het doel van een dergelijk samenwerkingsverband is de economische werkzaamheid van zijn leden te vergemakkelijken of te ontwikkelen door het samenbrengen van middelen, activiteiten en vakkennis. Hierdoor zullen betere resultaten worden behaald dan wanneer de leden afzonderlijk handelen.

Formatie

  • Een EESV mag worden opgericht door vennootschappen en andere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen, die naar het recht van een EU-land zijn opgericht en hun zetel in de EU hebben. Een EESV mag eveneens worden opgericht door natuurlijke personen die een industriële, commerciële, ambachtelijke of agrarische werkzaamheid of een vrij beroep uitoefenen of andere diensten verrichten in de EU.
  • Een EESV moet ten minste twee leden tellen die uit verschillende EU-landen komen.
  • In de oprichtingsovereenkomst van een EESV moeten worden vermeld de naam, de zetel en het doel waarvoor het samenwerkingsverband is opgericht, in voorkomend geval de naam, het nummer en de plaats van inschrijving van elk van de leden, alsook de duur van het samenwerkingsverband, tenzij deze onbepaald is. Deze overeenkomst moet worden neergelegd in het register dat door elk EU-land wordt aangewezen. Deze inschrijving verleent het EESV volledige rechtsgeldigheid in de hele EU.
  • Een EESV kan geen openbaar beroep doen op de kapitaalmarkt.
  • Een EESV moet niet noodzakelijkerwijze met kapitaal worden opgericht. Het staat de leden vrij alternatieve methoden te gebruiken om het samenwerkingsverband te financieren.

Werknemers

Een EESV mag niet meer dan 500 mensen in dienst hebben.

Openbaarmaking van oprichting en liquidatie

Een aankondiging betreffende de oprichting of de liquidatie van een EESV moet in het Publicatieblad van de EU worden gepubliceerd.

Officieel adres

De zetel van een samenwerkingsverband moet zich binnen de EU bevinden. Onder bepaalde voorwaarden kan de zetel van de ene naar de ander EU-land worden overgebracht.

Stemrecht en organen

Elk lid van een EESV beschikt over ten minste één stem. De oprichtingsovereenkomst kan evenwel aan bepaalde leden meer stemmen toekennen, doch geen enkel lid mag de meerderheid der stemmen bezitten. In de verordening is bepaald welke besluiten bij eenparigheid van stemmen moeten worden genomen.

Het EESV moet ten minste twee organen bezitten:

  • de gezamenlijk handelende leden en
  • de bestuurder(s).

De bestuurder, of elk van de bestuurders als er meer bestuurders zijn, vertegenwoordigt en verbindt het EESV tegenover derden, zelfs indien zijn handelingen niet binnen het doel van het samenwerkingsverband vallen.

Winst

Het doel van een samenwerkingsverband is niet het maken van winst voor zichzelf. De winst van een EESV wordt als winst van de leden beschouwd en wordt verdeeld overeenkomstig hetgeen daaromtrent in de oprichtingsovereenkomst is bepaald of, indien niets is bepaald, in gelijke delen. De winst of het verlies van een EESV wordt belast of fiscaal verrekend als winst of verlies van de leden.

Onbeperkte gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid

Tegenover de contractvrijheid die aan de EESV-regeling ten grondslag ligt, en tegenover het feit dat de leden niet verplicht zijn een minimumkapitaal bijeen te brengen, staat dat alle leden onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van het EESV.

ACHTERGROND

Deze verordening beantwoordt aan de noodzaak in de gehele EU een harmonische ontwikkeling van de economische bedrijvigheid te bewerkstelligen en een eengemaakte markt tot stand te brengen die soortgelijke voorwaarden biedt als een nationale markt.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EEG) nr. 2137/85 van de Raad van 25 juli 1985 tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV) (PB L 199, 31.7.1985, blz. 1–9)

Laatste bijwerking 20.06.2016

Naar boven