EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1046

Nieuwe financiële regels voor de EU-begroting (Financieel Reglement)

Nieuwe financiële regels voor de EU-begroting (Financieel Reglement)

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 — de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de EU

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

 • Met de verordening worden de regels voor het opstellen en uitvoeren van de EU-begroting geactualiseerd en vereenvoudigd.
 • Het totale aantal regels wordt ermee gehalveerd en deze regels worden er beknopter en gemakkelijker toepasbaar mee gemaakt. De voormalige uitvoeringsvoorschriften zijn nu met het Financieel Reglement samengevoegd tot één enkele regeling.
 • De wijzigingen maken de hele procedure gebruiksvriendelijker voor zowel ontvangers als beheerders van EU-financiering.

KERNPUNTEN

Het nieuwe Financieel Reglement van de EU:

 • vervangt eerdere complexe regels en procedures door één reglement dat de toegang tot EU-financiering vergemakkelijkt, de uitvoering vereenvoudigt en de nadruk meer op resultaten legt;
 • helpt aanvragers van EU-financiering door
  • de hoeveelheid informatie te verminderen die nodig is om EU-financiering aan te vragen
  • toe te staan dat de te verstrekken gegevens en bewijsstukken slechts eenmaal worden ingediend en opnieuw worden gebruikt
  • gebruik te maken van vereenvoudigde vormen van subsidies, zoals financiering door vaste bedragen, financiering volgens een vast percentage en eenheidskosten
  • financiering meer op resultaten te richten dan op werkelijke kosten;
 • maakt een benadering met een enkele audit mogelijk om dubbel werk en dubbele controles te vermijden door
  • informatie opnieuw te gebruiken die al beschikbaar is bij EU-instellingen, beheerautoriteiten en andere organen
  • wederzijds te vertrouwen op bestaande audits, uitgevoerd door onafhankelijke controleurs en met inachtneming van internationaal aanvaarde beginselen, en op beoordelingen door de Europese Commissie zelf en door andere entiteiten, waaronder nationale autoriteiten en vertrouwde partners als de Verenigde Naties en de Wereldbank;
 • versterkt maatregelen tegen fraude door
  • controles en audits te richten op potentieel verdachte projecten; bescherming tegen belastingontwijking en het witwassen van geld door het gebruik van lege vennootschappen*, gevestigd in belastingparadijzen, te voorkomen
  • regels over belangenconflicten uit te breiden naar autoriteiten van EU-landen die financiële middelen van de EU ontvangen
  • vrijwillige bekendmaking van de identiteit van belanghebbenden.

Jaarlijkse begrotingstermijnen (in de praktijk proberen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie de documenten eerder in te dienen om de procedure vlotter te laten verlopen)

 • 1 juli: elke EU-instelling zendt een raming van haar uitgaven en ontvangsten voor het komende jaar aan de Europese Commissie toe.
 • 1 september: de Commissie dient de ontwerpbegroting in bij het Europees Parlement en de Raad.
 • 1 oktober: de Raad dient zijn advies over de ontwerpbegroting in bij het Europees Parlement.
 • 18 december: de Raad en het Europees Parlement komen tot afspraken over de begroting voor het komende jaar.

Gedelegeerde handelingen

De Commissie heeft twee gedelegeerde handelingen vastgesteld op basis van het Financieel Reglement:

 • Met Verordening (EU) 2019/715 wordt een financiële kaderregeling vastgesteld voor de in artikel 70 van het Financieel Reglement bedoelde EU-organen (voornamelijk de gedecentraliseerde agentschappen);
 • Verordening (EU) 2019/887 bevat een financiële modelregeling voor de in artikel 71 van het Financieel Reglement bedoelde publiek-private partnerschapsorganen.

Deze gedelegeerde handelingen vervangen eerdere verordeningen voor deze organen.

De nieuwe regels versterken de governance van deze organen, bijvoorbeeld om belangenconflicten te voorkomen. Alle betrokken organen moeten financiële regels vaststellen op basis van deze twee gedelegeerde handelingen. Ze mogen er alleen van afwijken wanneer hun specifieke behoeften dit vereisen en na voorafgaande toestemming van de Commissie.

VANAF WANNEER IS DEZE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De meeste nieuwe regels zijn sinds 2 augustus 2018 van toepassing. Uitzonderingen worden in artikel 282 van de verordening vermeld.

ACHTERGROND

 • In de jaarlijkse begroting van de EU worden alle ontvangsten en uitgaven van de EU voor het komende begrotingsjaar (1 januari tot en met 31 december) geraamd en goedgekeurd. De ontvangsten en uitgaven moeten in evenwicht zijn.
 • Uitgebreide interne en externe controles moeten financiële fouten en fraude voorkomen en corrigeren. Overtreders kunnen financiële sancties tegemoet zien. De identiteit van ontvangers van EU-middelen is openbaar.
 • Voor meer informatie zie:

KERNBEGRIPPEN

Lege vennootschappen: bedrijven die veelal geen eigen activiteiten ontplooien of geen belangrijke activa hebben. Hoewel dit type bedrijf niet noodzakelijkerwijs illegaal is, worden lege vennootschappen soms gebruikt voor belastingontduiking, belastingontwijking en het witwassen van geld, of om een bepaald doel als anonimiteit, te bereiken.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1-222). Tekst opnieuw gepubliceerd in rectificatie (PB L 60 van 28.2.2019, blz. 36)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/887 van de Commissie van 13 maart 2019 tot vaststelling van de financiële modelregeling voor publiek-private partnerschapsorganen bedoeld in artikel 71 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 142 van 29.5.2019, blz. 16-42)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/715 van de Commissie van 18 december 2018 houdende de financiële kaderregeling van de bij het VWEU en het Euratom-Verdrag opgerichte organen, bedoeld in artikel 70 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 122 van 10.5.2019, blz. 1-38)

Verklaringen — Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (eerste lezing) — Vaststelling van de wetgevingshandeling (PB C 267I van 30.7.2018, blz. 1-3)

Laatste bijwerking 12.07.2019

Naar boven