Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1628

Regels over emissiegrenswaarden en typegoedkeuring voor niet voor de weg bestemde mobiele machines

Ga naar de overzichtspagina met samenvattingen

Regels over emissiegrenswaarden en typegoedkeuring voor niet voor de weg bestemde mobiele machines

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) 2016/1628 — Voorschriften voor emissiegrenswaarden voor verontreinigende gassen en deeltjes voor interne verbrandingsmotoren

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

In de verordening worden grenswaarden voor verontreinigende emissies vastgesteld voor machines in verschillende vermogensgroepen en toepassingen voor niet voor de weg bestemde mobiele machines (zie hieronder) met als doel om emissies geleidelijk te verminderen en apparaten met motoren die de meeste verontreiniging veroorzaken uit de productie te nemen.

KERNPUNTEN

Tot de niet voor de weg bestemde mobiele machines wordt een grote verscheidenheid aan machines gerekend die gewoonlijk niet op de weg worden gebruikt, zoals:

 • klein tuingereedschap en draagbare apparaten (grasmaaiers, kettingzagen enz.);
 • bouwmachines (graafmachines, laders, bulldozers enz.);
 • landbouwmachines (oogstmachines, grondbewerkingsmachines enz.);
 • treinwagons, locomotieven en binnenvaartschepen.

De verordening is niet van toepassing op motoren van een aantal specifieke apparaten, zoals:

 • stationaire machines;
 • zeeschepen waarvoor een geldig zeevaart- of veiligheidscertificaat vereist is;
 • recreatievoertuigen, met uitzondering van sneeuwscooters, terreinvoertuigen en side-by-side-voertuigen;
 • voertuigen en machines die uitsluitend in wedstrijden worden gebruikt of uitsluitend daartoe bestemd zijn.

Typegoedkeuring

 • De verordening bevat de procedures die de fabrikanten van motoren moeten volgen om typegoedkeuring* voor hun motoren te krijgen.
 • Typegoedkeuring is verplicht voor fabrikanten die hun motoren op de Europese (EU) markt willen brengen.
 • Fabrikanten moeten voor elk motortype of voor elke motorfamilie* een afzonderlijke aanvraag indienen bij de goedkeuringsinstantie van een EU-land.
 • Een verleende typegoedkeuring heeft een onbeperkte geldigheidsduur.
 • De EU kan besluiten dat internationale regelgeving of de regelgeving van een derde land gelijkwaardig is aan de voorschriften en procedures voor EU-typegoedkeuring.
 • Nationale autoriteiten dienen op efficiënte wijze met elkaar en met de Europese Commissie samen te werken, en gegevens en informatie met betrekking tot EU-typegoedkeuringen met elkaar uit te wisselen via het Informatiesysteem interne markt („IMI”).

Uitlaatemissies

 • Het ontwerp, de constructie en de assemblage van motortypen en motorfamilies moeten voldoen aan de in de verordening opgenomen voorschriften.
 • Motortypen en motorfamilies mogen na de in de verordening genoemde data de emissiegrenswaarden niet overschrijden als ze op de markt worden gebracht.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is vanaf 1 januari 2017 van toepassing.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

* KERNBEGRIPPEN

Typegoedkeuring: de procedure waarbij een goedkeuringsautoriteit verklaart dat een bepaald type voertuig, systeem, onderdeel of afzonderlijke technische eenheid aan bepaalde wettelijke voorschriften voldoet.

Motorfamilie: een door de fabrikant bepaalde groep van motortypen die vanwege hun ontwerp vergelijkbare eigenschappen bezitten wat betreft de uitlaatemissie en die aan de geldende emissiegrenswaarden voldoen.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) 2016/1628 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 inzake voorschriften met betrekking tot emissiegrenswaarden voor verontreinigende gassen en deeltjes en typegoedkeuring voor in niet voor de weg bestemde mobiele machines gemonteerde interne verbrandingsmotoren, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1024/2012 en (EU) nr. 167/2013, en tot wijziging en intrekking van Richtlijn 97/68/EG (PB L 252 van 16.9.2016, blz. 53-117)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) nr. 1024/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt en tot intrekking van Beschikking 2008/49/EG van de Commissie („de IMI-verordening”) (PB L 316 van 14.11.2012, blz. 1-11)

De achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EU) nr. 1024/2012 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Verordening (EU) nr. 167/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 5 februari 2013 inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen (PB L 60 van 2.3.2013, blz. 1-51)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 25.01.2017

Naar boven