EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0517

Terugdringing van door de mens gefabriceerde broeikasgassen (gefluoreerde gassen)

Terugdringing van door de mens gefabriceerde broeikasgassen (gefluoreerde gassen)

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) nr. 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

 • De verordening is gericht op de beperking van de klimaatverandering en de bescherming van het milieu door de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) terug te dringen. Dit zijn door de mens gefabriceerde broeikasgassen waarvan het klimaatopwarmend effect 23 000 keer groter is dan dat van kooldioxide.
 • De verordening heeft als doel de F-gasemissies van de Europese Unie (EU) tegen 2030 met twee derde terug te brengen vergeleken met het niveau in 2014.

KERNPUNTEN

De verordening:

 • heeft betrekking op fluorkoolwaterstoffen (HFK’s)*, perfluorkoolstoffen (PFK’s)* en zwavelhexafluoride (SF6)*;
 • bevat voorschriften betreffende de insluiting, het gebruik, de terugwinning en de vernietiging van F-gassen;
 • bevat een totale jaarlijkse limiet voor de klimaateffecten van HFK’s, die geleidelijk aan gereduceerd moet worden tussen 2015 en 2030.

De verordening bevat tevens de volgende verplichtingen.

 • Het opzettelijk uitstoten van F-gassen is verboden, tenzij dit voor het beoogde gebruik van een product technisch noodzakelijk is. Fabrikanten moeten alles in het werk stellen om de uitstoot tijdens de productie, het vervoer en de opslag van F-gassen te beperken.
 • Exploitanten van apparatuur die F-gassen bevat, moeten alle voorzorgsmaatregelen treffen om lekkage te voorkomen. Zij moeten ervoor zorgen dat de apparatuur regelmatig op lekkage wordt gecontroleerd. De eisen variëren afhankelijk van de potentiële klimaateffecten en van het feit of de apparatuur hermetisch afgesloten is.
 • Uiterlijk op 31 december 2022 moet de Europese Commissie verslag uitbrengen over de effecten van de verordening.

Certificerings- en opleidingsprogramma’s

 • De nationale autoriteiten zijn verantwoordelijk voor het opzetten van certificerings- en opleidingsprogramma’s voor bedrijven en natuurlijke personen die betrokken zijn bij de installatie, de service, het onderhoud, de reparatie of de buitendienststelling van de apparatuur die F-gassen bevat, en bij de terugwinning van deze gassen.

Verboden op producten die F-gassen bevatten

 • Bij de verordening worden van 2015 tot 2025 gefaseerd verboden ingevoerd op de verkoop van nieuwe items zoals bepaalde categorieën koelkasten en diepvriezers, airconditioningsystemen, schuim en aerosolen die F-gassen bevatten, wanneer veiligere, meer klimaatvriendelijke alternatieven bestaan.

Jaarlijkse limieten voor HFK’s

 • De verordening is gericht op de beperking van de klimaateffecten van het gebruik van HFK’s in de loop van de tijd. De jaarlijkse limiet voor HFK’s op de markt in 2030 is 21 % van de niveaus van 2009-2012.
 • Om ervoor te zorgen dat aan de limieten wordt voldaan, kent de Commissie jaarlijkse quota toe aan producenten en importeurs. Deze mogen niet overschreden worden.

Verslaglegging

 • Producenten, importeurs, exporteurs, gebruikers van grondstoffen en bedrijven die F-gassen vernietigen, moeten ieder jaar verslag uitbrengen aan de Commissie.
 • Importeurs van apparatuur die F-gassen bevat, moeten hetzelfde doen en moesten vanaf 2017 bewijs overleggen dat de hoeveelheden HFK’s in hun ingevoerde apparatuur verantwoord zijn.

Wijziging van Kigali van het Protocol van Montreal

 • De verordening zorgt er ook voor dat de EU voldoet aan haar internationale verplichtingen krachtens de wijziging van Kigali van het Protocol van Montreal.
 • Bij de wijziging van Kigali zijn HFK’s toegevoegd aan de lijst van aan uitworpbeheersing onderworpen stoffen krachtens het Protocol van Montreal (zie de samenvatting). De wijziging is op 1 januari 2019 in werking getreden. De geleidelijke uitbanning van HFK’s zal naar verwachting tot 2050 een besparing van circa 80 gigaton CO2-equivalenten opleveren en een belangrijke bijdrage leveren aan de bestrijding van de klimaatverandering.
 • Alle 198 partijen bij het Protocol van Montreal hebben afgesproken stappen te ondernemen om hun productie en gebruik van HFK’s geleidelijk te verminderen. De eerste reductiestap moest in 2019 worden ondernomen door de EU en andere ontwikkelde landen. De meeste ontwikkelingslanden zullen in 2024 met de geleidelijke uitbanning beginnen.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 1 januari 2015 van toepassing.

ACHTERGROND

KERNBEGRIPPEN

HFK’s. Worden gebruikt als koelmiddelen, ontvettingsmiddelen en schuimblaasmiddelen (zoals brandblussers).
PFK’s. Worden gebruikt voor de productie van halfgeleiders, als ontvettingsmiddelen en als schuimblaasmiddelen.
SF6. Wordt gebruikt in hoogspanningsschakelaars en in magnesiumproductie.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006 (PB L 150 van 20.5.2014, blz. 195-230).

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Besluit (EU) 2017/1541 van de Raad van 17 juli 2017 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de wijziging van Kigali van het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken (PB L 236 van 14.9.2017, blz. 1-2).

Wijziging van het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken (PB L 236 van 14.9.2017, blz. 3-13).

Laatste bijwerking 09.11.2021

Naar boven