EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0055

Elektronische facturering bij overheidsopdrachten

Elektronische facturering bij overheidsopdrachten

Als onderdeel van het proces van modernisering van de overheidsdiensten zijn de ministers van de Europese Unie (EU) een wet overeengekomen die tot doel heeft het gebruik van elektronische facturen voor overheidsopdrachten te vergemakkelijken en te bevorderen, met name voor ondernemingen die werken aan opdrachten in een andere lidstaat.

BESLUIT

Richtlijn 2014/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten

SAMENVATTING

De lidstaten hebben in 2014 nieuwe voorschriften inzake overheidsopdrachten aangenomen. Tegelijkertijd hebben zij een wet aangenomen die zou moeten leiden tot een grootschaliger gebruik in heel Europa van e-facturering door aannemers voor het werk dat zij verrichten voor of de goederen die zij leveren aan de openbare sector.

E-facturering door een onderneming in de ene EU-lidstaat voor werk verricht voor of goederen geleverd aan een overheidsinstantie in een andere lidstaat werd belemmerd door problemen als een gebrek aan interoperabiliteit, d.w.z. niet-verenigbare systemen voor e-facturering in verschillende landen.

De richtlijn is van toepassing op facturen die onder de richtlijnen voor overheidsopdrachten vallen (d.w.z. de meeste overeenkomsten) maar is niet van toepassing op overeenkomsten die onder Richtlijn 2009/81/EG op defensie- en veiligheidsgebied vallen, wanneer het plaatsen van de opdracht en het uitvoeren van de overeenkomst geheim zijn verklaard of gepaard moeten gaan met speciale beveiligingsmaatregelen.

GEMEENSCHAPPELIJKE INTEROPERABELE NORM

Een Europese norm voor elektronisch factureren moet binnen drie jaar nadat de richtlijn in werking is getreden, worden ontwikkeld en getest door de Europese normalisatie-instellingen. Zodra de norm beschikbaar is, zullen alle overheidsinstanties binnen de EU verplicht zijn om elektronische facturen die aan de norm voldoen te ontvangen en te verwerken.

De norm moet de mogelijkheid bieden om gebruikersvriendelijke (gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken) systemen voor elektronische facturering op te zetten. Tijdens de normalisatie zal rekening gehouden worden met de specifieke behoeften van het midden- en kleinbedrijf en van kleinere aanbestedende diensten en instanties, die over beperkte personele en financiële middelen beschikken.

De norm moet ook geschikt zijn voor gebruik in handelstransacties tussen ondernemingen naast de geschiktheid op het gebied van overheidsopdrachten.

INVOERING

Zodra de nieuwe norm bekendgemaakt is, hebben de centrale aanbestedende diensten van de lidstaten 18 maanden de tijd om de norm in te voeren. Voor lokale en regionale aanbestedende diensten kan deze periode tot 30 maanden verlengd worden.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2014/55/EU

26.5.2014

27.11.2018

PB L 133 van 6.5.2014

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging van Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG (PB L 216 van 20.8.2009).

Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten (PB L 94 van 28.3.2014).

Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 28.3.2014).

Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG (PB L 94 van 28.3.2014).

13.10.2014

Naar boven