Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0037

Bescherming van de euro tegen namaak — het Europees Technisch en Wetenschappelijk Centrum

Bescherming van de euro tegen namaak — het Europees Technisch en Wetenschappelijk Centrum

 

SAMENVATTING VAN:

Besluit 2005/37/EG tot oprichting van het Europees Technisch en Wetenschappelijk Centrum (ETWC) en tot coördinatie van maatregelen ter bescherming van euromunten tegen namaak

WAT IS HET DOEL VAN DIT BESLUIT?

 • Met dit besluit wordt het ETWC opgericht bij de Europese Commissie te Brussel.
 • Het ETWC heeft als taak euromunten tegen namaak te beschermen. Hiertoe analyseert en classificeert het centrum valse euromunten en verleent het bijstand aan nationale autoriteiten van landen van de Europese Unie (EU).

KERNPUNTEN

Taken van het centrum

Het ETWC:

 • analyseert en classificeert elk nieuw type valse munt overeenkomstig de verordening inzake bescherming van de euro tegen valsemunterij;
 • levert een bijdrage aan het bereiken van de doelstellingen van het Periclesprogramma;
 • verleent bijstand aan de nationale analysecentra voor munten en de politieautoriteiten;
 • werkt samen met bevoegde instanties bij het analyseren van valse euromunten en het verbeteren van de bescherming.

Gehuisvest bij de Munt van Parijs

Voor de technische en wetenschappelijke analyse van valse euromunten maakt het ETWC gebruik van personeelsleden en gebouwen, met name het laboratorium, die beschikbaar zijn gesteld door de Munt van Parijs. De Commissie detacheert in dit verband gespecialiseerde leden van haar personeel. De andere kosten die samenhangen met het werk van het ETWC komen ten laste van de algemene begroting van de EU.

Coördinatie en informatie

De Commissie coördineert de maatregelen van de technische autoriteiten die bevoegd zijn euromunten tegen valsemunterij te beschermen, in het bijzonder door middel van periodieke bijeenkomsten van de deskundigengroep Vervalsing euromunten. Deze groep, die wordt voorgezeten door de Commissie, zorgt voor de bundeling van de uiteenlopende ervaring en deskundigheid van EU-landen op het gebied van het vervalsen van euromunten en de coördinatie van technische maatregelen die nodig zijn voor de bescherming van de euro.

Het Economisch en Financieel Comité, de Europese Centrale Bank, de Europese Politiedienst en de bevoegde nationale autoriteiten worden regelmatig op de hoogte gesteld van de werkzaamheden van het centrum en de stand van zaken op het gebied van de namaak van euromunten.

Echtheidscontrole van munten

Verordening (EU) nr. 1210/2010 zorgt voor de invoering van gemeenschappelijke voorschriften en procedures binnen de eurozone met betrekking tot de echtheidscontrole van in omloop zijnde euromunten en voor de behandeling en vergoeding van euromunten die ongeschikt zijn voor circulatie.

In de verordening staat dat het ETWC verantwoordelijk is voor het vaststellen van onder andere:

 • de technische specificaties voor de tests van muntsorteermachines die worden gebruikt voor de echtheidscontrole van euromunten;
 • de opleidingsmethoden voor het personeel dat de echtheidscontroles uitvoert;
 • de geldigheidsduur van de verslagen van de tests;
 • de gegevens op de lijst van muntsorteermachines (gepubliceerd op de website van de Commissie) die met succes een detectietest hebben ondergaan;
 • richtsnoeren voor de jaarlijkse controles ter plaatse, waarbij wordt beoordeeld of het behandelend personeel in staat is euromunten op hun echtheid te controleren;
 • voorschriften voor het herstellen van een door behandelend personeel gepleegde inbreuk op deze verordening.

Beschikkingen 2003/861/EG en 2003/862/EG hebben betrekking op de oprichting door de Commissie van het ETWC en zijn werkzaamheden in de EU-landen binnen respectievelijk buiten de eurozone.

VANAF WANNEER IS HET BESLUIT VAN TOEPASSING?

Het besluit is sinds van toepassing 10 februari 2005.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Besluit 2005/37/EG van de Commissie van 29 oktober 2004 tot oprichting van het Europees Technisch en Wetenschappelijk Centrum (ETWC) en tot coördinatie van de technische maatregelen ter bescherming van de euromunten tegen namaak (PB L 19, 21.1.2005, blz. 73-74)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) nr. 1210/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2010 betreffende de echtheidscontrole van euromunten en de behandeling van euromunten die ongeschikt zijn voor circulatie (PB L 339, 22.12.2010, blz. 1-5)

Beschikking 2003/861/EG van de Raad van 8 december 2003 betreffende de analyse van valse euromunten en de samenwerking terzake (PB L 325, 12.12.2003, blz. 44)

Beschikking 2003/862/EG van de Raad van 8 december 2003 houdende uitbreiding van de werking van Beschikking 2003/861/EG betreffende de analyse van valse euromunten en de samenwerking terzake tot de lidstaten die de euro niet als munteenheid hebben aangenomen (PB L 325, 12.12.2003, blz. 45)

Laatste bijwerking 04.04.2017

Naar boven